Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D orientační body | Navigace | Personalizace | Petal Maps | Srážky | Teploty

Petal Maps-image 5022671 10544376-2226Od svého spuš­tě­ní v roce 2020 se Petal Maps velmi roz­rost­ly a nyní na­bí­ze­jí ino­va­tiv­ní ces­to­vá­ní a na­vi­ga­ci více než 28 mi­li­o­nům uži­va­te­lů ve více než 160 ze­mích. Mapy by se měly sna­žit co nej­ví­ce ko­pí­ro­vat sku­teč­ný svět, což je hlav­ní zá­sa­da Petal Maps, na které ne­u­stá­le pra­cu­jí. Při na­vi­ga­ci ři­di­čům po­má­há také na­vá­dě­ní do jízd­ních pruhů a zvět­še­né mapy kři­žo­va­tek usnadňují bez­peč­nou jízdu.

Celý článek...

Tags: An­dro­id Auto | Car­Play | GIS | GPS | Na­vi­ga­ce | Sygic

Sygic SmartCam AndroidAuto-2226Vý­vo­jář of­fli­ne GPS na­vi­ga­cí Sygic vy­rá­ží do léta s vy­la­dě­ný­mi funk­ce­mi pro bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a no­vý­mi funk­ce­mi GPS na­vi­ga­ce pro po­u­ži­tí s Car­Play nebo An­dro­id Auto. Při zr­ca­dle­ní na­vi­gač­ních po­ky­nů na dis­plej au­to­mo­bi­lu může uži­va­tel vy­u­ží­vat te­le­fon jako sa­mo­stat­né za­ří­ze­ní, takže ně­kte­ré další funk­ce a funk­ce vy­u­ží­va­jí­cí fo­to­a­pa­rát lze po­u­ží­vat sou­čas­ně.

Celý článek...

Tags: Arcdata | Cubex Centrum | ESRI | GIS | Konference

Konference GIS Esri v CR-2225Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR 2022 se po­ma­lu blíží, a re­a­li­zač­ní tým bude velmi rád, když s ním bu­de­te sdí­let své za­jí­ma­vé pro­jek­ty, které se mohou stát in­spi­ra­cí ostat­ním. Akce se po třech le­tech usku­teč­ní pre­zenč­ně – a to sice 1. a 2. lis­to­pa­du v praž­ském Cubex Cen­t­ru. Jedná se tedy o ide­ál­ní pří­le­ži­tost před­sta­vit své vý­stu­py a skrze ně třeba i na­vá­zat kon­takt s dal­ší­mi ko­le­gy z oboru.

Celý článek...

Tags: 30 let | GIS | T-Mapy | Výročí

T-MAPY 30let-2224Před tři­ce­ti lety vznik­la spo­leč­nost T-MAPY. Dne 20. květ­na 1992 byl při­ve­zen do firmy první po­čí­tač (Com­paq s pro­ce­so­rem 386 a har­d­dis­kem o ve­li­kos­ti 40 MB) a k němu di­gi­ti­zér for­má­tu A1. Pro­ces di­gi­ta­li­za­ce začal „od zá­kla­du“, tedy po­ři­zo­vá­ním ge­o­gra­fic­kých dat. Druhá po­lo­vi­na de­va­de­sá­tých let byla ve zna­me­ní tvor­by GIS apli­ka­cí, nej­pr­ve desk­to­po­vých a s ná­stu­pem in­ter­ne­tu velmi rych­le i webo­vých.

Celý článek...

Tags: Faurecia | GIS | GPS | MapmyIndia | Navigace | Škoda Auto | Sygic

Skoda Kushaq interior-2223Spo­leč­nos­ti Sygic a Škoda Auto Volkswagen India Pri­va­te Li­mi­ted (SA­VWI­PL) se do­hod­ly na in­te­gra­ci GPS na­vi­ga­ce Sygic do vozů spo­leč­nos­ti Sa­vwi­pl vy­rá­bě­ných v rámci stra­te­gie India 2.0 a do bu­dou­cích mo­de­lů vy­ro­be­ných do roku 2029. Prv­ní­mi mo­de­ly se sys­té­mem Sygic na pa­lubě jsou Škoda Kushaq a Sla­via a také Volkswagen Tai­gun a Vir­tus.

Celý článek...

Tags: GIS | Konference | Mapy jsou pro každého

Mapy pro kazdeho Kouty 09 2021-2222Po­řa­da­te­lé této kon­fe­ren­ce, Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá, zvou zá­jem­ce na další roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho. V pře­kot­ném ob­do­bí di­gi­tál­ních tech­nic­kých map vní­ma­jí, že je nutné se po­dí­vat i na jiná té­ma­ta, která nás kaž­do­den­ně v práci po­tká­va­jí. Akce se usku­teč­ní 13. – 14. září 2022 v ho­te­lu Luna na Vy­so­či­ně.

Celý článek...

Tags: Digitální technická mapa | Investice | Investoři | Kraje | Veřejná správa

mapa-2221V Česku vzni­ká am­bi­ciózní pro­jekt di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy (DTM) celé re­pub­li­ky. Dílo má za cíl po­sky­to­vat spo­leh­li­vé a přes­né in­for­ma­ce o po­lo­ho­pi­su a do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ře. Jed­not­li­vé kraje již za­káz­ky za stov­ky mi­li­o­nů re­a­li­zu­jí nebo fi­ni­šu­jí je­jich pří­pra­vu. Z uce­le­ných dat by měla pro­fi­to­vat nejen ve­řej­ná sprá­va, ale i správ­ci tech­nic­ké a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry, sou­kro­mé spo­leč­nos­ti nebo sa­mot­ní ob­ča­né.

Celý článek...

Tags: Android Auto | GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Navigator | Verze 7.2

Navigator 7 2-2220Verze 7.1 ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru před­sta­vi­la režim celé ob­ra­zov­ky a gesta v mapě na An­dro­id Auto za­ří­ze­ních a také vy­hle­dá­vá­ní v se­zna­mu bodů zájmu (POI) v apli­ka­ci. Nový Na­vi­ga­tor 7.2 na­va­zu­je a při­ná­ší mnoho dal­ších ši­kov­ných funk­cí, které usnad­ní uži­va­te­lům po­u­ží­vá­ní apli­ka­ce jak v te­le­fo­nu tak na An­dro­id Auto za­ří­ze­ních.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Termín

GIS Esri 2022-2218Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha vyhlásila termín le­toš­ního roč­níku Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 1. a 2. lis­to­pa­du 2022 opět pre­zenč­ně. Dojde ale ke změně místa ko­ná­ní – z praž­ské­ho Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra se kvůli před­sed­nic­tví ČR v Radě EU pře­su­ne do pro­sto­rů Cubex Cen­t­ra. Tra­dič­ní se­tká­ní čes­kých ge­o­in­for­ma­ti­ků pro­běh­ne kom­bi­no­va­nou for­mou – mů­že­te do­ra­zit osob­ně, nebo si celou kon­fe­ren­ci ná­sled­ně pus­tit ze zá­zna­mu.

Celý článek...

Tags: Gefos | Geodetické přístroje | GIS | Konference | Leica Geosystems

Gefos-konf-2218Spo­leč­nost Gefos zve na již tra­dič­ní se­tká­ní (nejen) uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů Leica Ge­o­sys­tems. Za delší dobu od ko­ná­ní po­sled­ní­ho uži­va­tel­ské­ho se­tká­ní se opět ob­je­vi­ly zcela nové tech­no­lo­gie (na­pří­klad pře­vrat­né GNSS s IMU sklo­no­mě­rem a fo­to­gra­m­me­t­ric­kou ka­me­rou GS18 I, in­te­li­gent­ní jed­not­ka na tyčku AP20 Au­to­Po­le a ruční mo­bil­ní ske­ner BL­K2­GO) a všech­ny pří­stro­je pro­chá­ze­jí prů­běž­nou ak­tu­a­li­za­cí.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Autodesk BIM Collaborate Pro | BIM | DatechSolutions | ESRI | GIS | Tech Data

Screenshot 2022-05-04 12.00.31Da­tech So­lu­ti­ons, spe­ci­a­li­zo­va­ná di­vi­ze spo­leč­nos­ti Tech Data – TD SYN­NEX Com­pa­ny se za­mě­ře­ním na dis­tri­buci pro­duk­tů Au­to­de­sk, uza­vře­la part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Esri. Smlou­va umožňuje part­ne­rům dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nou na­bíd­ku Au­to­de­s­ku a Esri na pod­po­ru clou­do­vé spo­lu­prá­ce v ob­las­ti Bul­ding in­for­mati­on mo­de­ling (BIM) a ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS). 

Celý článek...

Tags: AAOS | Android Automotive | Google | GPS | Navigace | Sygic

Sygic AAOS VolvoXC40-2216Od 30. břez­na 2022 si apli­ka­ci s GPS na­vi­ga­cí Sygic mů­že­te ve vo­zi­dlech vy­u­ží­va­jí­cích sys­tém AAOS stáh­nout pro­střed­nic­tvím Go­o­gle Play. Na­vi­ga­ci, kte­rou znáte z mo­bil­ních za­ří­ze­ní, tak bu­de­te mít přímo v ko­k­pi­tu, aniž byste mu­se­li sáh­nout po mo­bil­ním te­le­fo­nu. Ope­rač­ní sys­tém An­dro­id Au­to­mo­ti­ve je za­bu­do­va­ný sys­tém in­fo­ta­in­men­tu za­lo­že­ný na ope­rač­ním sys­té­mu An­dro­id.

Celý článek...

Tags: GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Navigator

NavigatorFree MapFactor GPS Navigace-2214Čes­kou spo­leč­nost Ma­p­Fac­tor ne­mu­sí­me čte­ná­řům pří­liš před­sta­vo­vat. Za­mě­řu­je se již od roku 2001 na vývoj na­vi­gač­ní­ho soft­wa­ru a sys­té­mu sle­do­vá­ní vo­zi­del. Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor pak je jed­nou z nej­lé­pe hod­no­ce­ných of­fli­ne na­vi­gač­ních apli­ka­ci v ob­cho­dě Go­o­gle Play, kde do­sáh­la již více než 30 mi­li­o­nů sta­že­ní po celém světě.

Celý článek...

Strana 1 z 24

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>