Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: GeoPas.cz | GIS | Mapové vrstvy | Sbírka map ČR

GeopasCZ-2348Webo­vá apli­ka­ce Geo­Pas.cz je v pro­vo­zu ne­ce­lý rok a za tu dobu se na jed­nom místě po­ved­lo zkom­ple­to­vat sbír­ku map České re­pub­li­ky s růz­ným způ­so­bem vy­u­ži­tí. Nad zá­klad­ní­mi a or­to­fo­to ma­pa­mi stojí ka­ta­strál­ní mapa a řada te­ma­tic­kých ma­po­vých vrs­tev – ži­vot­ní pro­stře­dí, de­mo­gra­fie, ge­o­lo­gie, vod­stvo, ob­čan­ská vy­ba­ve­nost, územ­ní plány či ze­mě­děl­ství.

Celý článek...

Tags: CARIS | CARIS OnDemand | kartografie | Mapování | Teledyne Geospatial | Zeměměřičství

caris-ondemand-2348Ka­nad­ský Te­le­dy­ne Ge­o­spa­tial ozná­mil, že soft­ware CARIS, který ce­lo­svě­to­vě upřed­nostňují ná­rod­ní ma­po­va­cí a kar­to­gra­fic­ké agen­tu­ry, ze­měmě­řič­ské spo­leč­nos­ti, pří­stav­ní a vodní úřady, ropné a ply­ná­ren­ské spo­leč­nos­ti a aka­de­mic­ké in­sti­tu­ce, bude nyní možné za­kou­pit on­li­ne. Ná­vštěv­ní­ci no­vé­ho elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du CARIS On­De­mand si mohou za­kou­pit soft­ware CARIS na den, týden, měsíc nebo rok.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference

Arcdata1-2348Ne­chci ná­sle­du­jí­cí zprá­vu z Kon­fe­ren­ce GIS Esri roz­hod­ně vy­dá­vat za svou. Jed­nak jsem v době ko­ná­ní kon­fe­ren­ce byl na ve­letr­hu Form­next a navíc bych po­dob­nou zprá­vu ani nebyl scho­pen se­psat, pro­to­že po­pi­su­je i dění na sou­běž­ně bě­ží­cích před­náš­kách. Mohu proto udá­los­ti na kon­fe­ren­ci jen po­sou­dit podle fo­to­gra­fií z akce a do­da­né­ho člán­ku.

Celý článek...

IMG 6988-2347Společnosti Cle­ver­MapsMoře půdy ozná­mi­ly novou služ­bu pro in­ves­to­ry do ne­mo­vi­tos­tí, po­sta­ve­nou na di­gi­ta­li­za­ci územ­ních plánů. Tento pro­jekt má za cíl zjed­no­du­šit a ze­fek­tiv­nit pro­ce­sy spo­je­né s ana­lý­zou a hod­no­ce­ním ploch pro vý­stav­bu v České re­pub­li­ce. Územ­ní plány jsou ofi­ci­ál­ní­mi do­ku­men­ty měst a obcí, které sta­no­vu­jí, kde a co je možné sta­vět a kde to na­o­pak možné není.

Celý článek...

Tags: Android | Design | GIS | GPS | iOS | Navigace | Rozhraní | Sygic

GPS Navi screenshots iOS predted 5-2345Sygic ur­ču­je tren­dy v ob­las­ti GPS na­vi­ga­cí a teď při­ná­ší nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Ne­jed­ná se nicmé­ně o pou­hou změnu barev a kon­tras­tů. Sygic při­ná­ší lepší uspo­řá­dá­ní všech údajů v na­vi­ga­ci, které jsou teď vi­di­tel­něj­ší a in­tu­i­tiv­ně­ji při­způ­so­bi­tel­né s ohle­dem na ma­xi­mál­ní jed­no­du­chost uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí. Vy­lep­še­nou na­bíd­kou, vy­lep­še­ním jízd­ní­ho re­ži­mu a no­vý­mi prvky Sygic jako chyt­rý asi­s­tent na cestách zvy­šu­je své kom­pe­ten­ce.

Celý článek...

Tags: GIS | GstarCAD 2024 | Gstarsoft | Spatial Manager

SPM GCAD-2344Nová hlav­ní verze Spa­tial Ma­nage­ru, vý­kon­né­ho zá­suv­né­ho mo­du­lu pro sprá­vu pro­sto­ro­vých dat, ob­sa­hu­je mnoho no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní. Nej­no­věj­ší verze ob­sa­hu­je mnoho no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní při­způ­so­be­ných uži­va­te­lům Gstar­CA­Du – více map na po­za­dí, prak­tic­ká edice Rubber Sheet, více štít­ků, uži­va­tel­sky de­fi­no­va­né sou­řad­ni­co­vé sys­témy atd.

Celý článek...

Tags: Ar­c­da­ta Praha | ESRI | GIS | Kon­fe­ren­ce | Pro­gram

Konference GIS Esri v CR-2342V úterý 17. října uve­řej­ni­la Ar­c­da­ta Praha pro­gram le­toš­ní Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se vrací 8.–9. lis­to­pa­du 2023 do Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra Praha. Pro účast­ní­ky se chys­ta­jí dva dny před­ná­šek, ze kte­rých si mohou od­nést spous­tu in­spi­ra­ce a nový po­hled na té­ma­ta, která je za­jí­ma­jí. Těšit se ale mohu také na:

Celý článek...

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Řečníci

konference-recnici-2337Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (8.–9. 11.), a proto Arc­da­ta Praha při­ná­ší první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Na webo­vých strán­kách kon­fe­ren­ce se již nyní mů­že­te se­zná­mit s řeč­ní­ky, kteří letos při­ja­li po­zvá­ní po­řa­da­te­le k vy­stou­pe­ní v úvod­ním bloku. Na­jde­te mezi nimi Karla Bráz­di­la, ře­di­te­le Ze­měmě­řic­ké­ho úřadu, Marka Ro­jíč­ka, před­se­du Čes­ké­ho sta­tis­tic­ké­ho úřadu nebo prof. Ji­ří­ho Vo­říš­ka, ar­chi­tek­ta eGo­ver­n­ment Clou­du ČR.

Celý článek...

Tags: ArcGIS Pro | ESRI | GIS | Integrace | Sběr dat | Terra Office | TerraFlex | Trimble

Doplnek Trimble Terra Office pro Esri ArcGIS Pro-2328Trim­ble ozná­mi­la vy­dá­ní doplňku Trim­ble Terra Of­fi­ce pro Esri Ar­c­GIS Pro. Tento do­pl­něk je novým pro­duk­tem v sadě desk­to­po­vých ře­še­ní Trim­ble Terra Of­fi­ce pro in­te­gra­ci soft­wa­ru Trim­ble Terra­Flex pro sběr dat v te­ré­nu s evi­denč­ní­mi GIS sys­témy. Díky zjed­no­du­še­né­mu uži­va­tel­ské­mu roz­hra­ní umo­ž­ňu­je nový do­pl­něk Terra Of­fi­ce pro Ar­c­GIS Pro zá­kaz­ní­ko­vi při­po­jit pra­cov­ní po­stu­py Terra­Flex přímo do Ar­c­GIS pro­stře­dí z Ar­c­GIS Pro, desk­to­po­vé GIS apli­ka­ce od Esri.

Celý článek...

Tags: GIS Esri | Koference | Praha | Prezentace | Přihlášky

GIS Esri-CEVAK-2325Blíží se Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která je ide­ál­ním mís­tem pro před­sta­ve­ní za­jí­ma­vých pro­jek­tů. Pokud jste vy­tvo­ři­li něco, co může ostat­ním ušet­řit práci a in­spi­ro­vat je, po­skyt­ne tato kon­fe­ren­ce skvě­lou pří­le­ži­tost po­dě­lit se o své zku­še­nos­ti. Jed­nou z mož­nos­tí, jak své zku­še­nos­ti pře­dat, je vy­stou­pit s vlast­ní před­náš­kou.

Celý článek...

Tags: Ama­zon Ap­pS­to­re | GIS | GPS | Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor | Windows 11

MapFactor Navigator-Windows 11-2325Velký prů­lom při­chá­zí! Jedna z nej­lé­pe hod­no­ce­ných bez­plat­ných of­fli­ne GPS na­vi­gač­ních apli­ka­cí pro An­dro­id, Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor, nyní spus­tí­te i na Win­dows 11. Přes­to­že již od roku 2002 exis­tu­je i soft­wa­ro­vá va­ri­an­ta Na­vi­ga­to­ru ur­če­ná přímo pro Win­dows a WinCE OS, tzv. PC & Po­cket Na­vi­ga­tor, tuto novou al­ter­na­ti­vu na­vi­ga­ce jistě uži­va­te­lé s Win­dows 11 uví­ta­jí.

Celý článek...

Tags: GIS | Jezerka | Seč | Setkání uživatelů | T-Mapy

T-Mapy Hotel Jezerka-2325T‑Mapy zvou zá­kaz­ní­ky, ob­chod­ní part­ne­ry a přá­te­le na 25. Se­tká­ní uži­va­te­lů pro­duk­tů a slu­žeb. Letos se usku­teč­ní 18. – 19. září 2023 v Kon­gres ho­te­lu Je­zer­ka v Ústup­kách u Seče. V rámci bo­ha­té­ho pro­gra­mu kon­fe­ren­ce budou se­zná­me­ni s no­vin­ka­mi v tech­no­lo­gi­ích a pro­duk­tech spo­leč­nos­ti a před­sta­ve­ny za­jí­ma­vé pro­jek­ty, na kte­rých se T­‑Mapy po­dí­lí.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Geospatial | PeopleGIS | Schneider | SimpliCITY | Správa majetku

PeopleGIS SimpliCITY-2323Schne­i­der Geo­spa­tial se síd­lem v In­di­a­na­po­li­su, před­ní po­sky­to­va­tel ge­o­prosto­ro­vých ře­še­ní a ře­še­ní pro sprá­vu po­zem­ků, ozná­mil úspěš­nou akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Peo­ple­GIS se síd­lem v Mas­sa­chu­setts, vý­znam­né­ho hráče v ob­las­ti soft­wa­ru pro sprá­vu ma­jet­ku. Tento stra­te­gic­ký krok zna­me­ná vstup Schne­i­der Geo­spa­ti­a­lu do ob­las­ti sprá­vy ma­jet­ku a vy­tvá­ří před­po­kla­dy pro rych­lej­ší růst a ino­va­ce.

Celý článek...

Strana 1 z 27

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>