E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Tags: Aplikace | Brouk | CACIO | ČZU | ForestGuard | GIS | IT projekt roku 2019 | Unicorn

ForestGuard-2038V úterý 15. září 2020 pro­běh­lo slav­nost­ní vy­hlá­še­ní sou­tě­že IT pro­jekt roku 2019, kte­rou po­řá­dá Česká aso­ci­a­ce ma­na­že­rů in­for­mač­ních tech­no­lo­gií (CACIO). Ví­tě­zem se stala apli­ka­ce Fo­rest­Gu­ard (dříve na­zý­va­ná Brouk), která umožňuje ma­ji­te­lům či správ­cům lesů de­tek­ci stro­mů na­pa­de­ných lý­ko­žrou­tem smr­ko­vým (kůrov­cem). Vy­vi­nu­la ji spo­leč­nost Uni­corn ve spo­lu­prá­ci s vědci z Fa­kul­ty ži­vot­ní­ho pro­stře­dí České ze­mě­děl­ské uni­ver­zi­ty v Praze. Pro boj s kůrov­cem je ve­li­ce pří­nos­ná včas­ná de­tek­ce na­pa­de­ných stro­mů a je­jich co možná nej­rych­lej­ší asa­na­ce, která za­brá­ní uza­vře­ní vý­vo­jo­vé­ho cyklu a další re­pro­duk­ci kůrov­ce.

Celý článek...

Tags: Inženýrské sítě | Modelování | Projektová dokumentace | Projektování | Simulace

Přís­pě­vek se za­bý­vá pro­jek­to­vá­ní vo­do­vod­ních sí­tí včet­ně do­mov­ních pří­po­jek po­mo­cí mo­de­lu vo­do­vod­ní sí­tě. Pro­jek­tan­to­vi to při­ná­ší rych­lej­ší pos­tup, přes­něj­ší prá­ci s mi­ni­mem for­mál­ních chyb a vět­ší po­hod­lí. Prá­ce na mo­de­lu kom­bi­nu­je ně­ko­lik díl­čích mo­de­lů: pod­rob­ný to­po­lo­gic­ký mo­del vo­do­vod­ní sí­tě, di­gi­tál­ní mo­del te­ré­nu a po­ly­go­no­vý uzav­ře­ný mo­del po­zem­ků. Ta­to kom­bi­na­ce umož­ňu­je pro­jek­tan­to­vi rych­le­ji a snad­ně­ji pro­jek­to­vat. Opro­ti mo­de­lům pro hyd­ra­u­lic­ké vý­poč­ty je mo­del pro­jek­ční mno­hem pod­rob­něj­ší. Na zá­věr prá­ce umož­ňu­je pro­jek­tan­to­vi ry­chle vyt­vo­řit pro­jek­to­vou do­ku­men­ta­ci – růz­né ty­py si­tu­a­cí, po­dél­né a příč­né ře­zy, vý­kaz vý­měr zem­ních pra­cí a opra­vy ko­mu­ni­ka­ce a dal­ší.

Celý článek...

Tags: Android | Aplikace | GIS | iOS | Meteoradar | Počasí & Radar | WetterOnline

Teploty-na-meteoradaru teaser-2038Víte o tom, že nás dnes čeká asi po­sled­ní nej­tep­lej­ší den v tomto roce s tep­lo­ta­mi až do 30 stupňů Cel­sia? Uži­va­te­lé apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar to už ur­či­tě za­zna­me­na­li – nyní totiž mají v apli­ka­ci k dis­po­zi­ci in­ter­ak­tiv­ní zob­ra­ze­ní tep­lot v sa­mo­stat­né vrst­vě přímo na Me­te­o­ra­da­ru. A to až s před­po­vě­dí na 3 dny. Tato nová funk­ce je do­stup­ná pro všech­ny verze apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar. Na mapě Meteoradaru je možné vidět, jaká je ak­tu­ál­ní tep­lo­ta nejen ve vaší lo­ka­li­tě, ale i na celém světě. Novou funk­ci lze na­lézt v apli­ka­ci na dvou mís­tech.

Celý článek...

Tags: Budovy | HSI com | Mapování | Stavební prvky | Výkresová dokumentace

obrazek k clankuV rámci Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro kon­ku­ren­ce­schop­­nost jsme spo­leč­ně s Vý­zkum­ným ústa­vem ge­o­de­tic­kým, to­po­gra­fic­kým a kar­to­gra­fic­kým a spo­leč­nos­tí ENEX GROUP, s. r. o., re­a­li­zo­va­li pro­jekt Efek­tiv­ní po­stu­py tvor­by vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce stá­va­jí­cích sta­veb (REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396). Pro­jekt, který je spo­lu­fi­nan­co­ván Ev­rop­skou unií, se již blíží ke svému konci a uká­zal nám po­ten­ci­ál mož­nos­tí a ná­ro­ků na tvor­bu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce, kde vstu­pem nejsou pouze kla­sic­ké me­to­dy (např. ge­o­de­tic­ké za­mě­ře­ní), ale zejmé­na nové po­stu­py vy­u­ží­va­jí­cí nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie (bez­pi­lot­ní tech­ni­ka – např. drony vy­ba­ve­né za­ří­ze­ním pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní).

Celý článek...

Tags: 2019 | GIS | Hotel Luna | Konference | Mapy jsou pro každého

IMG 20190604 145901870Kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho s webo­vou strán­kou www.​gis​konf​eren​ce.​cz se i letos ko­na­la v jed­nom z kou­zel­ných koutů Čes­ko­mo­rav­ské vr­cho­vi­ny – v ho­te­lu Luna u obce Kouty. Akci za­há­jil Petr Kazda a úvod­ních pár slov při­da­la i ře­di­tel­ka spo­leč­nos­ti To­p­gis Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá, zá­stup­ky­ně hlav­ní­ho part­ne­ra kon­fe­ren­ce. Na za­čát­ku se pří­tomní se­zná­mi­li pro­střed­nic­tvím filmu s kam­pa­ní Stro­my svo­bo­dy, za kte­rou stojí, stej­ně jak za kon­fe­ren­cí, br­něn­ská Na­da­ce Part­ner­ství.

Celý článek...

Tags: Android Auto | GIS | GPS | Navigation | Sygic

Android Auto-2033Go­o­gle chce uži­va­te­lům na­vi­ga­ce na­bíd­nout ještě větší mož­nos­ti vý­bě­ru, a proto ote­ví­rá svou plat­for­mu An­dro­id Auto pro vý­vo­já­ře map a na­vi­ga­cí 3. stran. Na­vi­ga­ce od spo­leč­nos­ti Sygic, která je part­ne­rem s před­nost­ním pří­stu­pem, bude v plat­for­mě An­dro­id Auto do­stup­ná v nad­chá­ze­jí­cích mě­sí­cích, jakmi­le ji Go­o­gle dá k dis­po­zi­ci. Řdiči tak budou moci již brzy po­u­ží­vat Sygic GPS Na­vi­gati­on pro­střed­nic­tvím dis­ple­je ve­sta­vě­né­ho v je­jich vo­zi­dlech. Po­čát­kem to­ho­to týdne Go­o­gle ozná­mil, že v An­dro­id Auto budou ještě letos k dis­po­zi­ci nové ka­te­go­rie apli­ka­cí včet­ně GPS na­vi­ga­cí.

Celý článek...

Tags: Dronetag | Drony | Legislativa | Letový provoz

DT-3-2032V Ev­ro­pě je v pro­vo­zu více než pět mi­li­o­nů dronů, stále čas­tě­ji s nimi lé­ta­jí jak nad­šen­ci, tak i spe­ci­a­li­zo­va­né firmy. Houst­nou­cí pro­voz řeší nová le­gisla­ti­va Ev­rop­ské unie, jejíž první část začne pla­tit od ledna ná­sle­du­jí­cí­ho roku. Za­tím­co re­kre­ač­ních uži­va­te­lů se pří­liš ne­do­tkne, firmy se na změny již in­ten­ziv­ně chys­ta­jí. S tím jim po­má­há i český startup Dro­ne­tag, který vy­vi­nul IoT za­ří­ze­ní pro bez­peč­ný a efek­tiv­ní pro­voz dronů. Za­ří­ze­ní lze umís­tit na ja­ký­ko­li dron, který tak může ko­mu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi. Mo­bil­ní apli­ka­ce au­to­ma­tic­ky za­jis­tí na­hlá­še­ní letu úřa­dům. V sou­čas­nos­ti nejsou drony vy­ba­ve­ny pro vzá­jem­nou ko­or­di­na­ci ve vzduš­ném pro­sto­ru.

Celý článek...

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Uživatelé | Virtual

DSC09571Kon­fe­ren­ce GIS Esri se koná už dlou­há léta ve Spo­le­čen­ském sálu Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra Praha a letos při­padla na dny 6. a 7. lis­to­pa­du. Úde­rem de­sá­té ho­di­ny za­há­ji­la kon­fe­ren­ci fil­mo­vá zněl­ka a hned po ní při­šel za po­tles­ku ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ar­c­da­ta Praha Petr Seidl. Asi mi uvě­ří­te, že se hned v úvodu ne­o­po­mněl zmí­nit o kon­fe­ren­ci me­zi­ná­rod­ní GIS Esri v San Diegu s bez­má­la 29 ti­sí­ci účast­ní­ky a české stopě na ní. Mot­tem  kon­fe­ren­ce, které le­toš­ní do­má­cí kon­fe­ren­ce pře­vza­la, se stala věta: See What Others Can’t (Po­dí­vej­te se, co ostat­ní ne­mo­hou). Poté se chví­li vě­no­val Ar­c­da­tě a po­kra­čo­val di­gi­tál­ní­mi a zá­klad­ní­mi ma­pa­mi a daty pro GIS.

Celý článek...

Tags: Dálnice | Doprava | GIS | KOVID-19 | Městské tepny | O2 Geodata | Provoz

doprava pulka brezna-2019Do­prav­ní pro­voz na dál­ni­cích i hlav­ních ta­zích v Praze se po­ma­lu vrací k úrov­ní před vy­hlá­še­ním ka­ran­té­ny. Vy­plý­vá to z ana­lý­zy ano­ny­mi­zo­va­ných dat z mo­bil­ní sítě, která v rámci ná­stro­je O2 Ge­o­da­ta zpra­co­vá­vá ope­rá­tor O2. V ana­lý­ze je po­rov­ná­na do­prav­ní si­tu­a­ce před za­ve­de­ním opat­ře­ní a v době ka­ran­té­ny na dál­ni­cích D1 a D35 a v praž­ských uli­cích 5. květ­na nebo v Bu­be­neč­ském tu­ne­lu. Data uká­za­la, že pro­voz klesl v druhé po­lo­vi­ně břez­na v pra­cov­ní dny zhru­ba na po­lo­vi­nu, o ví­ken­du byl ještě nižší.

Celý článek...

Strana 2 z 29

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>