Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Arkance Systems | FME | GIS | ISO | QMS | ŘLP | UCL

Arkance GIS certifikaty-2134Ke konci červ­na tým di­vi­ze GIS v Ar­kan­ce Sys­tems CZ úspěš­ně do­sá­hl hned dvou met. Za­ve­dl a cer­ti­fi­ko­val sys­tém ří­ze­ní kva­li­ty (QMS) pro do­dáv­ky a vývoj soft­wa­ru a také zís­kal opráv­ně­ní pro in­sta­la­ci a mo­di­fi­ka­ci le­tec­kých po­zem­ních za­ří­ze­ní (jako soft­ware pro sprá­vu le­tec­kých in­for­ma­cí).

Celý článek...

Tags: Applanix | Hardware | LiDAR | MX50 | Sběr dat | Silnice | Trimble

Trimble MX50-2129Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 12. čer­ven­ce mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX50 pro sprá­vu a ma­po­vá­ní ma­jet­ku – nový pří­růs­tek do svého za­ve­de­né­ho port­fo­lia mo­bil­ních ma­po­vá­ní. Tento mo­bil­ní LiDAR sys­tém na­mon­to­va­ný na vo­zi­dlo je stře­do-roz­sa­ho­vou vol­bou pro nové uži­va­te­le mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní a zku­še­né po­sky­to­va­te­le, kteří mohou roz­ší­řit svoji flo­ti­lu za­ří­ze­ní o přes­nou, vel­ko­ob­je­mo­vou tech­no­lo­gii pro sběr dat, která fun­gu­je ve spo­je­ní s ge­o­prosto­ro­vý­mi soft­wa­ro­vý­mi Trim­ble ře­še­ní­mi.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | on-line | Program | Virtuálně

Konference GIS Esri v CR 2021-2126Už je to více než rok, kdy pan­de­mie COVID-19 zá­sad­ním způ­so­bem vstou­pi­la do na­šich ži­vo­tů. Přes­to, že se svět po­ma­lu za­čí­ná vra­cet do běž­né­ho re­ži­mu, není po­řa­da­tel Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR – Ar­c­da­ta Praha – v tuto chví­li scho­pen za­ru­čit, že by se v lis­to­pa­du všich­ni mohli sejít tak, jako dříve. A proto se i letos roz­ho­dl kon­fe­ren­ci uspo­řá­dat vir­tu­ál­ní for­mou.

Celý článek...

Tags: GIS | Konference | Mapy | Mapy jsou pro každého

Mapy jsou pro kazdeho-Tomas PribylTaké v le­toš­ním roce se po­řa­da­te­lé roz­hod­li pro se­tká­ní na kon­fe­ren­ci „Mapy jsou pro kaž­dé­ho“, které se usku­teč­ní 15.–16. září už po­tře­tí za sebou v ho­te­lu Luna. Účast­ní­ci se mohou těšit na za­jí­ma­vé pří­spěv­ky a bá­ječ­nou at­mo­sfé­ru. Po­zor­nost by měl při­lá­kat pře­de­vším pří­spě­vek To­má­še Při­by­la, pu­b­li­cis­ty a po­pu­la­ri­zá­to­ra kos­mo­nau­ti­ky, s ná­zvem „Ma­po­vá­ní da­lekých světů“.

Celý článek...

MF Navigator CAR Pro CZ--2121Nová na­vi­gač­ní apli­ka­ce pro An­dro­id Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor CAR PRO je ur­če­na zejmé­na pro všech­ny pro­fe­si­o­nál­ní ři­di­če osob­ních vo­zi­del, ale vy­u­ži­jí ji i mo­tor­ká­ři a pěší. Ob­sa­hu­je ba­lí­ček všech před­pla­ce­ných funk­cí, jako jsou pro­fe­si­o­nál­ní Tom­Tom mapy, ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce (HD Traf­fic) i všech­ny pré­mi­o­vé funk­ce. Na­vi­ga­tor Car Pro vy­chá­zí z ob­lí­be­né české off-line na­vi­ga­ce Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor.

Celý článek...

Tags: ESRI | GIS | LetGIS | Letiště Praha | Unicorn Systems

Unicorn-AircraftStands-2121Le­tiš­tě Praha bude ke sprá­vě po­lo­ho­vých dat vy­u­ží­vat sys­tém spo­leč­nos­ti Esri. Ta je svě­to­vým líd­rem v ob­las­tech po­ři­zo­vá­ní, sprá­vy, ana­lý­zy a pu­b­li­ka­ce ge­o­dat. O správ­né na­sa­ze­ní sys­té­mu se po­sta­rá spo­leč­nost Uni­corn Sys­tems, která zví­tě­zi­la ve vý­bě­ro­vém ří­ze­ní. Le­tiš­tě Praha vy­u­ží­vá k po­ři­zo­vá­ní a sprá­vě ge­o­gra­fic­kých in­for­ma­cí Let­GIS, tedy le­tišt­ní ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém.

Celý článek...

Tags: Aktualizace | GIS | Letecké snímky | Mapy.cz | Seznam.cz | Střed České republiky | TopGis

01-kurovec-2120Česká ma­po­vá apli­ka­ce Mapy.​cz spo­leč­nos­ti Se­znam.cz uži­va­te­lům už v prů­bě­hu květ­na zob­ra­zí ak­tu­ál­ní le­tec­ké sním­ky území krajů Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho, Par­du­bic­ké­ho, Ji­ho­čes­ké­ho a Vy­so­či­ny. Or­to­fo­to jako již tra­dič­ně na­sní­ma­la spe­ci­a­li­zo­va­ná spo­leč­nost To­p­Gis. Uži­va­te­lé apli­ka­ce Mapy.​cz uvidí v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či na webu i v mo­bil­ní apli­ka­ci kva­lit­ní fo­to­gra­fie v roz­li­še­ní 12,5 cm.

Celý článek...

Tags: An­dro­id | Apli­ka­ce | GIS | GPS | Mo­der­ni­zace | Na­vi­gace | Sygi

SDK app navigation-2118Po mě­sí­cích in­ter­ní­ho vý­vo­je Sygic kom­plet­ně zmo­der­ni­zo­val svou nej­ob­lí­be­něj­ší GPS na­vi­gač­ní apli­ka­ci pro ope­rač­ní sys­tém An­dro­id. Ta byla ne­dáv­no spuš­tě­na spo­leč­ně se služ­bou ko­nek­ti­vi­ty An­dro­id Auto. Sygic tak nyní může po­sky­to­vat ino­va­ce rych­le­ji než kdy­ko­liv před­tím.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Prezentace

Konference GIS Esri v CR-2117Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 3. a 4. lis­to­pa­du 2021. V tuto chví­li se sice ještě neví, jakou for­mou bude možno toto tra­dič­ní se­tká­ní čes­kých ge­o­in­for­ma­ti­ků při­pra­vit, ale již nyní po­řa­da­te­lé slí­bu­jí, že se účast­ní­ci opět mohou těšit na celou řadu in­spi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků, tech­no­lo­gic­kých no­vi­nek a vzá­jem­né­ho sdí­le­ní zku­še­nos­tí na­příč obory.

Celý článek...

Tags: Brno | GIS | GISMB | Magistrát | T-Mapy

Interni aplikace GISMB-2116Jak jsme se do­zvě­dě­li z dub­no­vé­ho news­let­te­ru 2021 spo­leč­nos­ti T-MAPY, v září 2020 to bylo přes­ně 15 let, co začal vzni­kat jeden z nej­lep­ších a nej­po­kro­či­lej­ších ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů v České re­pub­li­ce, GIS města Brna (GISMB). Na GISMB pra­cu­je pře­de­vším od­dě­le­ní GIS Od­bo­ru měst­ské in­for­ma­ti­ky Magis­trá­tu města Brna ve spo­lu­prá­ci s T-MAPY.

Celý článek...

Tags: An­dro­id Auto | GPS | Na­vi­gace | Off-line mapy | Sygic

Sygic-2-2115Jedna z nej­o­če­ká­va­něj­ších udá­los­tí pro ři­di­če po­u­ží­va­jí­cí te­le­fo­ny se sys­té­mem An­dro­id je tady. Sygic GPS Na­vi­gati­on je nyní do­stup­ná na An­dro­id Auto jako jedna z prv­ních na­vi­gač­ních apli­ka­cí, která vy­u­ží­vá off-line mapy. Sygic v sou­čas­nos­ti po­u­ží­vá více než 200 mi­li­o­nů uži­va­te­lů po celém světě. Sygic GPS Na­vi­gati­on v An­dro­id Auto při­ná­ší zcela nový zá­ži­tek a úroveň kom­for­tu.

Celý článek...

Unicorn-1-2114Spo­leč­nost Uni­corn úspěš­ně na­sa­di­la do pro­dukč­ní­ho pro­vo­zu nový Ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém (GIS) pro spo­leč­nost Se­ve­ro­čes­ké doly. Nyní kli­ent po­mo­cí GIS spra­vu­je svá data v do­lech Bí­li­na a Tu­ši­mi­ce pro­střed­nic­tvím soft­wa­ru Ar­c­GIS a nad­stav­by Dul­map. Před­cho­zí ře­še­ní Uni­cor­nu bylo pro­vo­zo­va­né v Se­ve­ro­čes­kých do­lech od roku 2016. Nový sys­tém ho funkč­ně a plně na­hra­zu­je, a to díky po­u­ži­tí no­vých pro­duk­tů tech­no­lo­gie Esri, jako je Ar­c­GIS Pro a Web Ap­pBu­il­der.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS Pro | GIS | Mapy | Správa dat | Webináře

Webinare-ArcGIS Pro-2113Na le­toš­ní jaro při­pra­vi­la spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha sérii šesti webo­vých se­mi­ná­řů, ve kte­rých se spo­leč­ně s při­hlá­še­ný­mi účast­ní­ky po­dí­vá na mož­nos­ti vy­u­ži­tí Ar­c­GIS Pro – a to od úpl­ných za­čát­ků až po po­kro­či­lej­ší úlohy. Náplň jed­not­li­vých se­mi­ná­řů na­lez­ne­te na sa­mo­stat­né strán­ce, odkud se na ně mů­že­te také rov­nou i při­hlá­sit.

Celý článek...

Strana 1 z 22

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>