Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navigace Sygic bojuje proti rozptylování za jízdy

Autor článku: Sygic   
Středa, 29 Červen 2022 10:53

Tags: An­dro­id Auto | Car­Play | GIS | GPS | Na­vi­ga­ce | Sygic

Sygic SmartCam AndroidAuto-2226Vý­vo­jář of­fli­ne GPS na­vi­ga­cí Sygic vy­rá­ží do léta s vy­la­dě­ný­mi funk­ce­mi pro bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a no­vý­mi funk­ce­mi GPS na­vi­ga­ce pro po­u­ži­tí s Car­Play nebo An­dro­id Auto. Při zr­ca­dle­ní na­vi­gač­ních po­ky­nů na dis­plej au­to­mo­bi­lu může uži­va­tel vy­u­ží­vat te­le­fon jako sa­mo­stat­né za­ří­ze­ní, takže ně­kte­ré další funk­ce a funk­ce vy­u­ží­va­jí­cí fo­to­a­pa­rát lze po­u­ží­vat sou­čas­ně.

Sygic znač­ně změ­nil svůj pří­stup k bez­peč­nos­ti poté, co do GPS na­vi­ga­ce Sygic při­dal po­vin­né tla­čít­ko „Ne­ří­dím“, které umožňuje její po­u­ží­vá­ní na dis­ple­ji te­le­fo­nu a au­to­mo­bi­lu zá­ro­veň. Cílem je zvý­šit sou­stře­dě­nost a jis­to­tu ři­di­čů při po­u­ží­vá­ní po­kro­či­lých Sygic funk­cí vedle stan­dard­ní ma­po­vé na­vi­ga­ci.

Roz­ší­ře­ní funk­cí fo­to­a­pa­rá­tu pro bez­peč­nost jízdy

Nová ikona Smart­Cam v Sygic GPS Na­vi­ga­ci sdru­žu­je všech­ny po­kro­či­lé funk­ce, které ke své čin­nos­ti vy­u­ží­va­jí fo­to­a­pa­rát te­le­fo­nu. Všech­ny mohou být v te­le­fo­nu ak­tiv­ní sou­čas­ně s ma­po­vou na­vi­ga­cí spuš­tě­nou na dis­ple­ji au­to­mo­bi­lu. Na­vi­ga­ce Real View je funk­ce roz­ší­ře­né re­a­li­ty, která zob­ra­zu­je trasu přes po­hled z fo­to­a­pa­rá­tu te­le­fo­nu. Da­shcam za­zna­me­ná­vá video z jízdy a au­to­ma­tic­ky ho uklá­dá v pří­pa­dě ne­ho­dy. Roz­po­zná­vá­ní zna­ček ome­zu­jí­cích rych­lost fun­gu­je jako in­te­li­gent­ní de­tek­tor a upo­zor­ně­ní na pře­kro­če­ní rych­lost­ní­ho li­mi­tu v re­ál­ném čase (není k dis­po­zi­ci v Ka­na­dě, Por­to­ri­ku a USA), a zá­ro­veň po­slou­ží jako asi­s­tent pro pří­pad, kdy si řidič znač­ky ne­všim­ne. Tento ba­lí­ček bez­peč­nost­ních funk­cí od Sy­gicu se bude dále roz­ši­řo­vat, ale již nyní nastiňuje další vývoj na­vi­ga­ce.

Bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu jde ruku v ruce s pre­ven­cí roz­ptý­le­ní ři­di­čů, které je nej­čas­těj­ší pří­či­nou do­prav­ních nehod na světě. Proto se Sygic snaží vě­no­vat vel­kou po­zor­nost po­kro­či­lým na­vi­gač­ním funk­cím a způ­so­bu po­u­ží­vá­ní a ovlá­dá­ní jeho na­vi­gač­ní apli­ka­ce. Do­kon­ce již v ná­sle­du­jí­cích týd­nech mohou naši uži­va­te­lé oče­ká­vat ně­ko­lik no­vi­nek, které jim po­mo­hou řídit před­ví­da­vě­ji a více se sou­stře­dit.

Kromě toho je možné sou­čas­ně po­u­ží­vat mapu na ob­ra­zov­ce au­to­mo­bi­lu s Head-Up dis­ple­jem nebo funk­ce­mi Coc­kpit spuš­tě­ný­mi na te­le­fo­nu.

No­vin­ky pro uži­va­te­le za­ří­ze­ní se sys­témy iOS a An­dro­id

Pro pří­z­niv­ce ko­nek­ti­vi­ty au­to­mo­bi­lů jsou již k dis­po­zi­ci roz­ší­ře­né funk­ce, které zabraňují roz­pty­lo­vá­ní ři­di­če díky zr­ca­dle­ní no­vých dů­le­ži­tých in­for­ma­cí z na­vi­ga­ce na dis­plej au­to­mo­bi­lu.
Uži­va­te­lé iOS se do­čka­li velmi žá­da­né funk­ce asi­s­ten­ta pro jízdu v pru­zích také pro­střed­nic­tvím Car­Play. Pokud má uži­va­tel v ka­len­dá­ři iCa­len­dar na­plá­no­va­nou udá­lost s přes­nou ad­re­sou, na­vi­ga­ce mu po při­po­je­ní Sygic přes Car­Play na­bíd­ne ve vy­hle­dá­vá­ní cestu k da­né­mu místu.

Sygic CarPlay iCalendar address-2226

Spo­lu­jezd­ci mohou při­dá­vat nové body zájmu na ak­tu­ál­ní trase pro­střed­nic­tvím při­po­je­né­ho te­le­fo­nu, za­tím­co na­vi­ga­ce je stále spuš­tě­na na ob­ra­zov­ce vozu.

Uži­va­te­lé sys­té­mu An­dro­id mohou také vy­u­ží­vat při­dá­vá­ní no­vých bodů zájmu na trase v sys­té­mu An­dro­id Auto a zob­ra­zo­vat svou ak­tu­ál­ní rych­lost na dis­ple­ji vozu.

A třeš­nič­ka na dortu – uži­va­te­lé GPS na­vi­ga­ce Sygic si nyní mohou apli­ka­ci ještě více při­způ­so­bit tím, že si tra­dič­ní mod­rou na­vi­gač­ní šipku vy­mě­ní za model vozu, který jim nej­lé­pe vy­ho­vu­je. Po za­dá­ní trasy stačí klepnout na šipku a vy­brat si auto, do­dáv­ku nebo for­mu­li. Tato funk­ce je k dis­po­zi­ci pro sys­témy iOS a An­dro­id a také pro při­po­je­ní k oběma sys­té­mům ko­nek­ti­vi­ty.


Mohlo by vás zajímat: