Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

iSTANOVISKA

Autor článku: Václav Frantl   

Tags: GIS | HSI | iSTANOVISKA

existence ilustracniRádi bychom vám přestavili jednu z řady aplikací společnosti HSI com, s. r. o., která slouží k podpoře celého procesu vytváření stanovisek dle Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb.). Aplikace využívá data systému GIS a poskytuje významnou přidanou hodnotu jak vlastní organizaci, tak i jejím zákazníkům.

Společnost HSI com působí na trhu geografických informačních systémů od roku 1993. Za tuto dobu realizovala celou řadu implementací GISu převážně pro zákazníky z oblasti inženýrských sítí. Pomáhali jsme našim zákazníkům od počátečních potíží se sběrem dat, se získáváním katastrálních map a s naplňováním údajů do databází GIS. V současné době se naši zákazníci již nemusí starat o aktualizaci podkladových map. Využívají dostupných služeb ČUZK, jako je například RÚIAN nebo Veřejný dálkový přístup. O to víc je zajímá využití již shromážděných dat.

Jedním ze základních požadavků na funkčnost aplikace byl požadavek na využívání internetového přístupu pro podání žádosti o zpracování stanoviska na existenci vodovodní a kanalizační sítě na vyznačeném území. Současně stanovisko zpracovat po formální stránce dle interních směrnic dané organizace a výsledný dokument odeslat zpět e-mailem žadateli.

Po vyhodnocení požadavků jsme vytvořili sadu tří modulů, které mohou pracovat jak samostatně, tak i pohromadě. V rámci těchto modulů jsme zajistili on-line přístup k datům uloženým v systému GIS a vytvořili jsme nástroj pro podporu celého procesu tvorby stanoviska.

Pro vytvoření obrazu o práci celé aplikace se pokusíme popsat funkčnost aplikací z pohledu žadatele o libovolné stanovisko. Brána pro vstup do celé aplikace iSTANOVISKA je umístěna na www stránkách organizace. Zde žadatel vyplní identifikační údaje o své osobě, definuje místo stavby a pozemku, označí zájmové území tzv. ohradou. Po odeslání této žádosti na server se mu ihned otevře zpráva, kde se zobrazuje link na odeslanou žádost. Pokud jde o stanoviska k existenci sítě, obdrží žadatel obratem vytvořené stanovisko e-mailem, kde obdrží i jednoznačné ID žádosti.

existence 1

Vygenerované ID pak slouží v dalších krocích (podání žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci – dále jen PD) pro rychlé automatické vyplnění již jednou žadatelem zadaných dat. Žádost je automaticky zaslána na pracoviště vyjadřování, kde si díky prolinku může pracovník zobrazit přímo vstupní informace uvedené v žádosti. Následně může sám vytvořit znění vlastního stanoviska k PD nebo případně požádat další provozní pracovníky organizace o doplňující informace. Veškerá tato komunikace, včetně přiložených elektronických dokumentů, je automaticky archivována spolu s vlastním odesílaným stanoviskem.

Aplikaci postupně nasazujeme u zákazníků, kde je provozováno naše řešení systému GIS. Pro dokreslení přikládáme několik informací od vybraných zákazníků, kde je aplikace iSTANOVISKA provozována nejdéle.

CHEVAK, a. s., Cheb

Co vedlo vaši organizaci k rozhodnutí implementovat iSTANOVISKA?

Hlavní důvod byl zpřehlednit a ucelit systém vyjadřování k PD a sítím. Další důležitý důvod byl umožnit zákazníkům přístup ke stanoviskům z pohodlí kanceláře či domova.

Jste schopni vyjádřit přínosy a výhody, které vám aplikace přinesla?

Rychlost, přehlednost, časová úspora, archivace stanovisek a PD. Díky tomuto systému byl v naší společnosti, v rámci interního postupu, nastaven systém vyjadřování, který umožňuje sledovat, kdo, kdy a jak se vyjádřil.

Jak tuto aplikaci přijali pracovníci CHEVAKu?

Pracovníci, kteří zpracovávají stanoviska k PD a sítím, se sami podíleli na vývoji aplikace. Nasazení aplikace hodnotí kladně jak zákazníci, pracovníci stanovisek, tak i pracovníci z provozu, kteří zasílají doplňková vyjádření.

Jak na nasazení iSTANOVISEK reagovali žadatelé o stanovisko?

Odezva od žadatelů je jednoznačně pozitivní. Oceňují především rychlost a pohodlnost. Plus vidí i v možnosti volby zaslání PD v elektronické či papírové podobě a možnost zaslání stanoviska e-mailem.

Kolik stanovisek průměrně vystavujete (za rok, nebo měsíc)?

a) K existenci sítí?
1500 za rok
b) K projektové dokumentaci?
600 za rok

Odpovídal: Bc. Jiří Puffer, vedoucí Oddělení vodorozvoje

existence 2

VAK VYŠKOV, a. s.

Co vedlo vaši organizaci k rozhodnutí implementovat iSTANOVISKA?

Požadavek zrychlit a zpřehlednit zpracování stanovisek, zavést částečnou automatizaci a založit funkční elektronický archiv.

Jste schopni vyjádřit přínosy a výhody, které vám aplikace přinesla?

Využití uživatelem zadaných údajů pro vyjádření (přenesení odpovědnosti za vstupní data na žadatele = omezení chyb při komunikaci), zrychlení zpracování stanovisek (z cca 4–5 dnů na 2–3 dny), zpřehlednění evidence vydaných stanovisek.

Jak tuto aplikaci přijali pracovníci VaK Vyškov?

Kladně, vyzdvihují přehlednost systému, rychlý přístup k datům a okamžitou informovanost.

Jak na nasazení iSTANOVISEK reagovali žadatelé o stanovisko?

Přes počáteční nedůvěru v elektronické podání bylo přijetí vesměs kladné, žadatele přesvědčilo zrychlení vyřizování žádostí, možnost podávat žádost 24 h 365 d v roce, odpadly náklady na přepravu dokumentace žádosti a náklady na fyzickou formu dokumentace.

Kolik stanovisek průměrně vystavujete (za rok, nebo měsíc)?

a) K existenci sítí?
K 30. 10. 2016 jde o 1960 ks
b) K projektové dokumentaci?
K 30. 10. 2016 jde o 1450 ks

Odpovídal: Pavel Duda, administrátor GIS

Na webových stránkách uvedených organizací si může každý čtenář ověřit nepřetržité nasazení popsané aplikace iSTANOVISKA. Další doplňující informace je pak možné získat na www.hsicom.cz.


www.hsicom.cz 
frantl@hsicom.cz 


Mohlo by vás zajímat: