Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Kamery | Konica Minolta | M73 | MOBOTIX | Řada P7 | S74 | Umělá inteligence

Model M73-2131Nová řada chyt­rých kamer Ko­ni­ca Mi­nol­ta do­ká­že s po­mo­cí ter­mo­vi­ze a umělé in­te­li­gen­ce upo­zor­nit na ne­bez­pe­čí vzni­ku po­žá­ru ještě před sa­mot­ným vzní­ce­ním. Rov­něž do­ve­dou od­ha­lit ne­žá­dou­cí za­hří­vá­ní stro­jů a pře­de­jít tak je­jich po­ško­ze­ní nebo zvý­šit ochra­nu ob­jek­tů i za špat­né­ho po­ča­sí. Vhod­né jsou proto pro prů­mys­lo­vé či che­mic­ké pod­ni­ky, skla­dy, zpra­co­va­te­le od­pa­dů, ale také na­pří­klad pro ser­ve­rov­ny nebo elek­tric­ké roz­vod­ny.

Celý článek...

Portege X40-J 01 1-2129Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vil na našem trhu první mo­de­ly no­te­boo­ku nej­vyš­ší řady Por­té­gé X40-J. Jedná se o pře­nos­ný po­čí­tač na­vr­že­ný pro pro­fe­si­o­nál­ní fi­rem­ní vy­u­ži­tí, ve­sta­vě­ný do leh­ké­ho, ale velmi pev­né­ho pouz­d­ra z hoř­čí­ko­vé sli­ti­ny. Nový pro­pra­co­va­ný sys­tém chla­ze­ní Ai­r­flow umožňuje vy­u­žít po­ten­ci­ál in­te­gro­va­ných pro­ce­so­rů i při dlou­ho­do­bé práci na ma­xi­mum.

Celý článek...

Tags: Aero 13 | Eye­sa­fe | Hardwaare | HP Inc. | HP Pa­vi­li­on | Mo­ni­to­ry | No­te­booky

HP Pavilion Aero 13-barevne varianty-2129Spo­leč­nost HP Inc před­sta­vu­je svůj nej­leh­čí spo­tře­bi­tel­ský no­te­book HP Pa­vi­li­on Aero 13. Tento model má pr­votříd­ní de­sign a jeho hmot­nost za­čí­ná na méně než jed­nom ki­lo­gra­mu. HP také při­chá­zí s no­vý­mi mo­ni­to­ry řady M HP M24­fwa FHD a HP M27­fwa FHD se za­bu­do­va­ný­mi re­pro­duk­to­ry. Nej­no­věj­ší pří­růst­ky jsou sou­čás­tí první řady mo­ni­to­rů s cer­ti­fi­ka­cí Eye­sa­fe, vy­ro­be­ných z recyklo­va­ných plas­tů, které by jinak skon­či­ly v oce­á­nech.

Celý článek...

Tags: 498­P9Z | Haedware | MMD | Monitory | Philips | Super-Wide

Philips 498P9Z FTL2-2128Phi­lips uvádí na trh nový extra ši­ro­ko­úh­lý model Phi­lips 498­P9Z s úh­lo­příč­kou 49” (124 cm) a po­mě­rem stran 32:9, aby vy­ho­věl po­tře­bám pro­fe­si­o­ná­lů jako jsou gra­fič­tí de­sig­né­ři, ar­chi­tek­ti, pro­gra­má­to­ři, fi­nanč­ní spe­ci­a­lis­té nebo všich­ni uži­va­te­lé, kteří cítí po­tře­bu mít do­ko­na­lý pře­hled o všech bě­ží­cích apli­ka­cích na ob­ra­zov­ce. Mo­ni­tor se vy­zna­ču­je spo­leh­li­vým a vy­so­ce kva­lit­ním za­kři­ve­ným VA pa­ne­lem, ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 165 Hz a adap­tiv­ní syn­chro­ni­za­cí pro po­ho­dl­né sle­do­vá­ní po celý den – ať už při práci nebo zá­ba­vě.

Celý článek...

Tags: A40-G | Dynabook | Hardware | Notebooky | Tecra

dynabook Tecra A40 Lifestyle image-2128Dy­na­book Eu­ro­pe uvedl na náš trh dva mo­de­ly leh­ké­ho a odol­né­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho no­te­boo­ku Tecra A40-G, který kom­bi­nu­je vy­so­ký výkon, pre­ciz­ní a odol­né pro­ve­de­ní, bo­ha­tou ko­nek­ti­vi­tu a pro­pra­co­va­né funk­ce k za­bez­pe­če­ní vzdá­le­né práce. Zá­kla­dem pří­stro­je, který na­bí­zí vý­bor­ný poměr užit­ných vlast­nos­tí a ceny, jsou pro­ce­so­ry Intel Core 10. ge­ne­ra­ce.

Celý článek...

Tags: Epson | Flatbed | Igepa | SC-V7000 | Showro­o­m | Sig­nage | Su­re­Co­lor | Tis­kár­ny | UV LED

Epson SC-V7000-2127Na konci červ­na se v pro­sto­rách showro­o­mu spo­leč­nos­ti Igepa usku­teč­ni­lo ne­for­mál­ní se­tká­ní, v jehož rámci spo­leč­nost Epson po­pr­vé v České re­pub­li­ce před­sta­vi­la a pre­zen­to­va­la tis­kár­nu Su­re­Co­lor SC-V7000, první UV LED plo­chou sig­nage tis­kár­nu ve svém port­fo­liu. Účast­ní­ci se­tká­ní si kromě za­jí­ma­vé pre­zen­ta­ce mohli také vy­zkou­šet, jak toto uni­kát­ní za­ří­ze­ní fun­gu­je.

Celý článek...

Tags: Arizona 135 GT | Canon | Copycentra | Hardware | Tiskárny | Velkoformáty

Arizona 135 GT-2-2127Spo­leč­nost Canon před­sta­vu­je novou flat­bed tis­kár­nu Ari­zo­na 135 GT. Ta je ur­če­na hlav­ně vý­rob­cům re­klam­ní­ho zna­če­ní, co­py­cen­t­rům a of­se­to­vým a sí­to­tis­ko­vým tis­kár­nám, pro něž je chytrou in­ves­ti­cí do tech­no­lo­gií, které po­mo­hou roz­ví­jet nové ob­chod­ní pří­le­ži­tos­ti. Ať už se jedná o ob­last apli­ka­cí na pevná média, vel­ko­for­má­to­vý gra­fic­ký prů­my­sl nebo další roz­ší­ře­ní mož­nos­tí apli­ka­cí, Ari­zo­na 135 GT při­ná­ší vý­ho­dy oceňované řady Ari­zo­na – vy­so­kou kva­li­tu ob­ra­zu, pů­so­bi­vou pro­duk­ti­vi­tu, spo­leh­li­vost a vše­stran­nost.

Celý článek...

Tags: 44palcové | Epson | Fotografické | Hardware | Technické | Tiskárny | Velkoformáty

UseScene-02 T COFFEE-CLUB-2126Glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ká firma Epson před­sta­vi­la novou řadu tis­ká­ren, která za­hr­nu­je dvě nové 44­pal­co­vé tis­kár­ny – SC-T7700D pro tech­nic­ké / AEC a POS trhy a SC-P8500D pro pro­duk­ci fo­to­gra­fií. Oba mo­de­ly jsou ur­če­ny pro uži­va­te­le, kteří hle­da­jí kom­pakt­ní a sty­lo­vou tis­kár­nu v kon­fi­gu­ra­ci se dvěma ro­le­mi, která na­bí­zí nej­vyš­ší úroveň za­bez­pe­če­ní spolu s vý­ji­meč­nou pro­duk­ti­vi­tou a kva­li­tou vý­stu­pu.

Celý článek...

Tags: 3Dconnexion | CadMouse | Hardware | Myši | Ocenění | Pro | Wireless

3Dconnexion FB-Post-2125V únoru 2015 uvedl 3D­con­nexi­on na trh myš Cad­Mou­se. Byla to první myš na světě ur­če­ná hlav­ně pro práci s CAD a do­po­ru­če­ná pro­jek­tan­tům, kon­struk­té­rům, ar­chi­tek­tům a uměl­cům. Spe­ci­a­lis­té 3D­con­nexi­on pra­co­va­li na pro­duk­tu ně­ko­lik let a měli za účel vy­tvo­řit za­ří­ze­ní, jež bude oprav­du do­ko­na­lým, hod­not­ným a pro­fe­si­o­nál­ním ře­še­ním pro uži­va­te­le, vy­nik­ne nad po­čí­ta­čo­vé myši na trhu a bude čelit kon­ku­ren­ci.

Celý článek...

Tags: Abc3D | BNC3D | Elvira | Epsilon | Smart Cabinet

BCN3D Epsilon Smart Cabinet W50-2125El­vi­ra, provozovatelka portálu Abc3D, před­sta­vi­la Smart Ca­bi­net (SC), do­pl­něk eko­sys­té­mu 3D tis­ká­ren řady BCN3D Ep­si­lon. Smart Ca­bi­net po­sky­tu­je uži­va­te­lům 3D tis­ká­ren Ep­si­lon W50 a Ep­si­lon W27 spo­leh­li­vé a vlh­kos­ti odol­né úlo­žiš­tě cívek fi­la­men­tů, zá­lož­ní zdroj UPS pro za­jiš­tě­ní pro­vo­zu při vý­pad­ku prou­du a další be­ne­fi­ty pro ope­rá­to­ra 3D pra­co­viš­tě.

Celý článek...

Tags: Evatronix | evi­Xs­can 3D | Hardware | Op­ti­ma+ M | Skenery

EviXscan Optima plus M-2124Eva­t­ro­nix uvádí na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Op­ti­ma+ M, který se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí a rych­los­tí. Na­hra­zu­je model Heavy Duty Op­ti­ma, jehož vý­ro­ba byla ukon­če­na v únoru 2021. Op­ti­ma+ M je určen k přes­né­mu ske­no­vá­ní střed­ně vel­kých ob­jek­tů: od zhru­ba 7 cm až do 1 m. Ve srov­ná­ní s evi­Xs­can 3D Heavy Duty Op­ti­ma je doba po­ří­ze­ní jed­no­ho ske­no­vá­ní po­mo­cí Op­ti­ma+ M čty­ři­krát krat­ší a rovná se 1,2 sekun­dy.

Celý článek...

Tags: Hardware | HTC VIV | Předobjednávky | Virtuální realita | Vive Focus 3

VIVE-Focus-3-2124Spo­leč­nost HTC VIVE ozná­mi­la 8. červ­na ter­mín za­há­je­ní předob­jed­ná­vek nej­no­věj­ší­ho he­ad­se­tu pro pro­fe­si­o­nál­ní VR VIVE Focus 3. No­vin­ka na­bí­zí 5K roz­li­še­ní, 120° FOV, 90Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci a zob­ra­zo­va­če eli­mi­nu­jí­cí scre­en-door efekt. Po­skyt­ne tak ne­kom­pro­mis­ní vi­zu­ál­ní zá­žit­ky i pocit po­hl­ce­ní. O jeho pohon se stará vy­lep­še­ný chip­set Qual­comm Sna­pdra­gon XR2 s heat-pipe a ak­tiv­ním chla­ze­ním, které za­jiš­ťu­je op­ti­mál­ní pod­mín­ky pro ne­pře­tr­ži­tý běh na plný výkon.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | DraftWhite | J5 MediJet | Stratasys | zdravotnictví

Stratasys-J5 Medijet-2123Stra­ta­sys před­sta­vil 3. červ­na zdra­vot­nic­kou 3D tis­kár­nu, která kom­bi­nu­je více apli­ka­cí v jed­nom sys­té­mu a na­sta­vu­je nový stan­dard pro po­sky­to­va­te­le zdra­vot­ní péče a spo­leč­nos­ti za­bý­va­jí­cí se zdra­vot­nic­ký­mi pří­stro­ji. S více ma­te­ri­á­ly a ví­ce­ba­rev­ný­mi schop­nost­mi umožňuje 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J5 Me­di­Jet uži­va­te­lům vy­tvá­řet vy­so­ce de­tail­ní 3D ana­to­mic­ké mo­de­ly a vr­ta­cí a ře­za­cí vo­dít­ka se schvá­le­ným seg­men­tač­ním soft­warem 510k od ji­né­ho do­da­va­te­le.

Celý článek...

Strana 2 z 34

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>