CADservis
Berger-Huck
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
SOLIDWORKS
SUSE

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Budovy | FLIR | Hygrometr | IGM | Inspekce | MR277 | MSX | Termografie | Vlhkoměr

MR277-FLIR-2005Spo­leč­nost FLIR Sys­tems před­sta­vi­la sys­tém in­spek­ce budov FLIR MR277 před­sta­vu­jí­cí první vlh­ko­měr s funk­cí in­fra­čer­ve­né­ho na­vá­dě­ní (IGM) s tech­no­lo­gií mul­tispek­t­rál­ní­ho dy­na­mic­ké­ho zob­ra­zo­vá­ní (MSX). Tento kom­pakt­ní vlh­ko­měr s ter­mo­gra­fic­ký­mi funk­ce­mi a hygro­me­t­rem umožňuje uži­va­te­lům roz­po­znat v plné míře pro­blé­mo­vé ob­las­ti vy­lep­še­ním ter­mo­gra­fic­kých ob­ra­zů IGM ná­zor­ný­mi po­drob­nost­mi, takže mohou rych­le na­lézt vlh­kost, úniky vzdu­chu a ne­do­stat­ky v izo­la­ci. Vy­lep­še­ný pří­stroj MR277 je na­vr­žen pro od­bor­ní­ky za­bý­va­jí­cí se re­no­va­ce­mi, opra­va­mi a sprá­vou budov a za­hr­nu­je funk­ce po­třeb­né k iden­ti­fi­ka­ci, di­a­gnos­ti­ce, opra­vě a do­ku­men­ta­ci vlh­kos­ti a pro­blé­mů v pláš­ti bu­do­vy.

Tags: BDXL | Blue-ray | DVD | HDD | M-Disc | Optická média | SSD | Verbatim

43833 3D-2005To nám ale­spoň tvrdí spo­leč­nost Ver­ba­tim, dříve známá hlav­ně dis­ke­ta­mi a CD nebo DVD médii, v ná­sle­du­jí­cím člán­ku. Dnes v jejím port­fo­liu na­jde­me kromě op­tic­kých pa­mě­ťo­vých médií také USB klíče, pa­mě­ťo­vé kar­ty, pevné disky, SSD disky, mo­bil­ní pří­slu­šen­ství, LED osvět­le­ní a vlák­na pro 3D tisk. Op­tic­ká média jsou stále „IN” a jsou dů­le­ži­tá a pří­nos­ná více než kdy jindy. Jsou jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších doplňků clou­du a SSD a HDD úlo­žišť, pro­to­že mají vý­ho­dy, které ostat­ní tech­no­lo­gie ne­ma­jí.

Tags: AMD Ryzen | Hardware | HP ProBook x360 435 G7 | Notebooky | Windows 10

HP ProBook x360 435 G7-2004Do ma­lých a střed­ních pod­ni­ků smě­řu­je vý­kon­ný a sty­lo­vý HP Pro­Book x360 435 G7, po­sky­tu­jí­cí vše k práci v kan­ce­lá­ři i mimo ni – vy­­so­­ký vý­kon i za­bez­pe­če­ní na pod­ni­ko­vé úrov­ni. No­te­book je do­dá­ván s Win­dows 10 Pro a vy­ba­ven nej­no­věj­ší­mi mo­bil­ní­mi pro­ce­so­ry řady AMD Ryzen 4000 a po­sky­tu­je výkon, bez­peč­nost i odol­nost. Toto ul­tra­ten­ké za­ří­ze­ní je zkon­stru­o­vá­no s ohle­dem na ma­xi­mál­ní odol­nost a výdrž, k čemuž při­spí­vá rám klá­ves­ni­ce a víko z elo­xo­va­né­ho hli­ní­ku a další tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry. Pří­stroj úspěš­ně ab­sol­vo­val 19 růz­ných testů dle vo­jen­ských stan­dar­dů 810G3, včet­ně testu odol­nos­ti vůči pádu.

Tags: 4. generace | CES 2020 | DRAM | Hardware | Komponenty | PCIe | Prototypy | SSD | XPG

PCIe Gen4 benchmark-2003Spo­leč­nost ADATA Tech­no­lo­gy, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných DRAM mo­du­lů a pro­duk­tů vy­u­ží­va­jí­cích NAND Flash, vy­sta­vi­la na ve­letr­hu CES 2020 pro­to­ty­py no­vých PCIe SSD disků čtvr­té ge­ne­ra­ce XPG (Xtre­me Per­for­man­ce Gear). Vý­sta­va spo­leč­nos­ti ADATA pro­bí­há v re­sor­tu Ve­ne­ti­an Las Vegas, Ti­ti­an 2206, od 7. do 10. ledna. Tři pro­to­ty­py SSD disků, známé jako pro­jek­ty Sage, Indigo a Pearl, jasně do­ka­zu­jí od­hod­lá­ní znač­ky XPG na­bíd­nout kom­plet­ní řadu SSD nové ge­ne­ra­ce, které by do­ká­za­ly uspo­ko­jit ná­roč­né po­tře­by i roz­počty růz­ných spo­tře­bi­te­lů a seg­men­tů.

Tags: 276C8 | Hardware | MMD | Móda | Monitory | Philips | Quad HD | USB-C

276C8 00-A2P-global-1949Spo­leč­nost MMD uvádí na trh nový mo­ni­tor Phi­lips Moda 276C8 s mož­nos­tí USB-C při­po­je­ní. Nový 27” Quad HD model je vy­ba­ven všemi funk­ce­mi, které dnes pro­fe­si­o­ná­lo­vé po­tře­bu­jí pro ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu při práci. Díky sty­lo­vos­ti, USB-C ko­nek­ti­vi­tě a skvě­lé­mu ob­ra­zu na­bí­zí Phi­lips 276C8 ide­ál­ní kom­bi­na­ci de­sig­nu a vý­ko­nu. Phi­lips 276C8 má panel téměř kom­plet­ně bez rá­meč­ku a je osa­zen na Zero Bezel sto­ja­nu, který vy­pa­dá jako pod­sta­vec pro umě­lec­ké dílo. Sto­jan ne­pl­ní jen es­te­tic­kou roli, ale ob­sa­hu­je vše po­třeb­né pro po­ho­dl­nou práci. Bez­rá­meč­ko­vý de­sign je před­ur­čen pro vy­tvá­ře­ní ví­ce­mo­ni­to­ro­vých ře­še­ní.

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | J850 | MCAE Systems | Stratasys

3D tiskarna J850-1948Novou 3D tis­kár­nu J850 Spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys. o kte­ré jsme in­for­mo­va­li kon­cem října, do­dá­vá pro český i slo­ven­ský trh spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Nová ge­ne­ra­ce vý­kon­ných, ​​ba­rev­ných a mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vých 3D tis­ká­ren J850 s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet na­bí­zí kon­struk­té­rům a in­že­ný­rům vyšší rych­lost i pro­duk­ti­vi­tu díky větší ka­pa­ci­tě ma­te­ri­á­lu a rych­lej­ší­mu tisku a sou­čas­ně si udr­žu­je re­pu­ta­ci tis­ká­ren řa­dy „J“, které do­sa­hu­jí ex­trém­ně vy­so­ké kva­li­ty tisku a zkra­cu­jí do­bu uve­de­ní no­vých pro­duk­tů na trh. Ve srov­ná­ní s tra­dič­ním mo­de­lo­vá­ním, do­ká­žou 3D tis­kár­ny J850 zkrá­tit cel­ko­vou dobu mo­de­lo­vá­ní až o 50 pro­cent při vý­raz­ně niž­ších ná­kla­dech.

Tags: A30-E-149 | A30-E-17E | Dynabook | Notebooky | Portégé | Profesionální

Portege-A30-E 03 win10-1944Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je na našem trhu první dvě kon­fi­gu­ra­ce velmi leh­ké­ho a odol­né­ho no­te­boo­ku Por­té­gé A30-E s vý­ko­nem a vý­dr­ží, kte­rou po­tře­bu­jí mo­der­ní mo­bil­ní pra­cov­ní­ci. Tento pří­stroj cha­rak­te­ri­zu­je velmi dobře či­tel­ný jasný 13,3" Full HD an­ti­re­flex­ní dis­plej a pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce pro práci v ná­roč­ných svě­tel­ných pod­mín­kách, výdrž na ba­te­rie až 14 hodin, řada funk­cí pro za­bez­pe­če­ní, bo­ha­tá ko­nek­ti­vi­ta a atrak­tiv­ní cena. To vše při hmot­nos­ti pou­hých 1,2 kg (zá­le­ží na kon­fi­gu­ra­ci). Jeho šasi bylo tes­to­vá­no dle přís­ných vo­jen­ských norem s ohle­dem na pád, změny tep­lot i vy­so­kou vlh­kost.

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Josef Průša | Mini | Prusa Research | Školy | Začátečníci

OriginalPrusaMINI04Spo­leč­nost Prusa Re­search před­sta­vi­la no­vý mo­del 3D tis­kár­ny. Ori­gi­nal Prusa MINI je kom­pakt­ní tis­kár­na vy­ba­ve­ná po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi. Svou ce­nou, která ne­pře­sáh­la hra­ni­ci 10 ti­síc ko­run, cí­lí hlav­ně na za­čá­teč­ní­ky, ško­ly a ma­ji­te­le tak­zva­ných „tis­ko­vých fa­rem“, kte­ří po­u­ží­va­jí 3D tisk k drob­né vý­ro­bě. Ori­gi­nal Prusa MINI na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 18 × 18 × 18 cm a je te­dy men­ší než sou­čas­ný nej­pro­dá­va­něj­ší mo­del fir­my, Ori­gi­nal Prusa i3 MK3S. Jde zá­ro­veň o první tis­kár­nu od Pru­sa Re­search po­sta­ve­nou na 32­bi­to­vé elek­tro­ni­ce (do­sa­vad­ní tis­kár­ny bě­že­ly na 8bi­tech), kon­krét­ně na in­ter­ně vy­vi­nu­té zá­klad­ní des­ce „Buddy“.

Tags: 2100 | 4100 | 6100 | Canon | imagePROGRAF | Pro | Tiskárny | Velkoformáty

imagePROGRAF-PRO-6100S-1940Nová série imagePROGRAF PRO od společnosti Canon dělá vysoce kvalitní velkoformátový tisk jednodušším a dostupnějším, ať už jde o fotografy nebo společnosti nabízející profesionální tiskové služby. Umožňuje tisknout efektní plakáty a otevírá nové mož­nosti v umění, navíc díky bezokrajovému tisku bez nutnosti ořezu a rámování. Image­PRO­GRAF PRO dokáže proměnit skvělé nápady v profesionální tisk – a vyšší zisk – rychleji a s minimální nutností manuálních zásahů. Díky pěti novým modelům této série se nyní ten správný najde pro každého uživatele a firmu. Všechny modely nabízejí nejmodernější úroveň automatické manipulace s médii a ještě chytřejší možnosti workflow.

Strana 3 z 37

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>