Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 27" | Hardware | IPS | Monitory | Philips

Philips 272B1G 00-GAL-en GBMMD uvádí na trh nový Full HD mo­ni­tor Phi­lips 272B1G. Na­vr­že­ný pro op­ti­mál­ní po­hod­lí a pro­duk­ti­vi­tu, ale zá­ro­veň mi­mo­řád­ně ohle­du­pl­ný k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí. Tento 27" (68,6 cm) LCD mo­ni­tor na­va­zu­je na loňský oce­ňo­va­ný „nej­ze­le­něj­ší“ model Phi­lips 241B7Q­GJ a dále vy­lep­šu­je jeho eko­lo­gic­ké vlast­nos­ti. Nej­no­věj­ší mo­ni­tor na­bí­zí pro­fe­si­o­ná­lům ce­lou řadu po­kro­ko­vých ná­stro­jů pro zvý­še­ní vý­ko­nu při práci, ale zá­ro­veň re­spek­tu­je ži­vot­ní pro­stře­dí. Phi­lips 272B1G při­ná­ší vý­raz­nou úspo­ru ener­gie a umož­ňu­je vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu díky celé řadě vý­kon­ných a in­te­li­gent­ních er­go­no­mic­kých funk­cí, včet­ně tech­no­lo­gie IPS, re­ži­mu LowBlue či Smart Ergo Base.

Celý článek...

Tags: CyberPower.Profesionální | Hardware | Malé firmy | UPSDomácnosti | Záložní zdroje

CyberPower Value Pro-VP1200-1600-2024Spo­leč­nost Cyber­Power uvádí na trh čtyři nové mo­de­ly pro­fe­si­o­nál­ních zdro­jů ne­pře­ru­šo­va­né­ho na­pá­je­ní (UPS) řady Value Pro ide­ál­ních pro do­mác­nos­ti, malé firmy a kan­ce­lá­ře. Nová řada za­hr­nu­je mo­de­ly s vý­ko­nem 700 VA, 1000 VA, 1200 VA a 1600 VA pro 4-8 spo­tře­bi­čů, jako jsou po­čí­ta­če, malé ser­ve­ry, sí­ťo­vá úlo­žiš­tě NAS, bez­peč­nost­ní sys­témy apod. Při po­lo­vič­ní zá­tě­ži do­ká­ží nové UPS na­pá­jet při­po­je­ná za­ří­ze­ní po dobu až 10 minut. Zdro­je jsou za­lo­že­né na to­po­lo­gii line in­ter­acti­ve s au­to­ma­tic­kou re­gu­la­cí na­pě­tí, která prů­běž­ně vy­rov­ná­vá vý­ky­vy na­pě­tí v síti.

Celý článek...

Tags: Hardware | HP Inc | HP Re­verb G2 | Microsoft | Náhlavní soupravy | Valve | Virtuální realita

HP-Reverb-G2-9-2023HP Inc. před­sta­vi­la svou nej­no­věj­ší ná­h­lav­ní soupra­vu pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu (VR) HP Re­verb G2, vy­vi­nu­tou ve spo­lu­prá­ci se špič­ka­mi v od­vět­ví, fir­ma­mi Valve a Micro­soft. HP Re­verb G2 je ná­h­lav­ní soupra­va pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu s nej­vět­ším roz­li­še­ním mezi hlav­ní­mi svě­to­vý­mi do­da­va­te­li, která na­bí­zí špič­ko­vou op­ti­ku, in­si­de-out trac­king, pro­sto­ro­vé 3D audio, při­ro­ze­né po­hy­by, kom­fort při dlou­hém no­še­ní a plug-and-play pod­po­ru pro Win­dows Mixed Re­a­li­ty a Ste­am­VR. HP Re­verb G2 je ná­h­lav­ní sada pro VR s nej­vět­ším roz­li­še­ním mezi hlav­ní­mi do­da­va­te­li.

Celý článek...

Tags: Full Kit | Half-Life: Alyx | Headsety | HTC | HTC Vive | Virtuální realita | Vive Pro | Wireless

VIVE-Pro-HLA-2020Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la, že od 11. květ­na do 25. květ­na bude k he­ad­se­tu HTC Vive Pro Full Kit při­klá­dat kód ke sta­že­ní žá­da­né­ho ti­tu­lu Half-Life: Alyx. Pří­z­niv­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty tak zís­ka­jí kromě dvou­mě­síč­ní­ho před­plat­né­ho ve služ­bě Vi­veport In­fi­ni­ty zdar­ma další bo­nu­so­vý titul. O obsah tak s pří­stu­pem k více než 1000 apli­ka­cí a her ne­bu­dou mít nouzi. HTC Vive Pro je jed­ním z nej­o­ceňova­něj­ších he­ad­se­tů. Na­bí­zí pre­ciz­ní sní­má­ní po­hy­bu, vy­so­ké roz­li­še­ní dis­plejů i per­fekt­ní zob­ra­ze­ní barev a černé. Pří­klad­ně zpra­co­va­ná er­go­no­mie dbá na po­hod­lí i při nejdel­ších VR zá­žit­cích.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | BLK2GO | Gefos | Hardware | Leica

BLK2GO--2019Spo­leč­nost Gefos na­bí­zí nový mo­bil­ní ruční ske­ner BL­K2­GO, který v sobě spo­ju­je dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti z vý­vo­je nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní ve spo­leč­nos­ti Leica Ge­o­sys­tems. S rych­los­tí ske­no­vá­ní 420 000 bodů za vte­ři­nu, do­sa­hem až 25­ me­t­rů, ab­so­lut­ní přes­nos­tí do 20 mm a díky 12M­Pi­xe­lo­vé ka­me­ře na­bí­zí tento ske­ner ide­ál­ní ře­še­ní pro velmi rych­lé na­sní­má­ní sku­teč­né­ho stavu. Je podle vás ske­no­vá­ní haly o roz­lo­ze 2000 m² za 8 minut ne­u­vě­ři­tel­né? Tento sen se nyní stává re­a­li­tou. Ske­ner je pri­már­ně určen pro mě­ře­ní v in­te­ri­é­rech, ale možné je jeho vy­u­ži­tí i pro další apli­ka­ce.

Celý článek...

Tags: 242B1 | 245B1 | 275B1 | Hardware | MMD | Monitory | Philips | Quad HD

Philips 275B1 01-IMS-ro RO-2019MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, uvedl na trh 24­pal­co­vý (23,8“ / 60,5 cm) LCD mo­ni­tor Phi­lips 245B1. Nový model po­sky­tu­je Crys­tal Clear obraz s Quad HD 2560 x 1440 pi­xe­ly pro vý­ji­meč­ně ši­ro­kou škálu přes­né re­pro­duk­ce barev. Tech­no­lo­gie IPS i Smar­tI­mage, ex­klu­ziv­ní špič­ko­vá tech­no­lo­gie Phi­lips, před­ur­ču­jí mo­ni­tor pro fo­to­gra­fy, gra­fi­ky, fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly či de­sig­né­ry. A všech­ny ty, kdo po­tře­bu­jí oprav­du jasný a ostrý obraz a do­ko­na­lé barvy. Phi­lips 245B1 je vy­ba­ven tech­no­lo­gií Flic­ker-Free a re­ži­mem LowBlue, jež sni­žu­jí únavu očí. Režim Easy Read a Smar­tEr­go­Base umožňuje uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé er­go­no­mic­ké úpra­vy.

Celý článek...

Tags: 24 V | basiCube 14 | Hardware | Laserové značení | SCANLAB

basiCube-14-single-SCANLAB-2017SCAN­LAB, vý­rob­ce ske­no­va­cích ře­še­ní pro na­vá­dě­ní a po­lo­ho­vá­ní la­se­ro­vých pa­prs­ků, se tre­fil do po­ptáv­ky trhu svou pro­duk­to­vou řadou ba­siCu­be, která je spe­ci­ál­ně na­vr­že­na pro trh la­se­ro­vé­ho zna­če­ní. Bez­po­čet zá­kaz­ní­ků na celém světě tak zís­kal vy­so­kou dy­na­mi­ku a atrak­tiv­ní poměr ceny a vý­ko­nu ba­siCu­be, díky čemuž se stala best­selle­rem. A nyní se „nová“ ba­siCu­be 14 stala jed­ním z nej­žá­da­něj­ších pro­duk­tů SCAN­LA­Bu. Jeho kom­pa­ti­bi­li­ta se zdro­ji 24V na­pá­je­ní na­bí­zí in­te­grá­to­rům další vý­ho­du pro­duk­tu.

Celý článek...

Tags: BenQ | Hardware | Monitory | Ocenění | SW321C | TIPA

BenQ SW321C TIPA EN-2017Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na zisk pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor ze série Pho­to­Vue ur­če­ný fo­to­gra­fům – BenQ SW321C. Oce­ně­ní „Best Pro­fes­si­o­nal Photo Mo­ni­tor 2020“ tedy „Nej­lep­ší pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor pro fo­to­gra­fy 2020“ si za­slou­žil od pres­tiž­ní me­zi­ná­rod­ní aso­ci­a­ce TIPA (Tech­ni­cal Image Press As­so­ci­ati­on). Podle ko­men­tá­ře k oce­ně­né­mu mo­ni­to­ru z aso­ci­a­ce TIPA je BenQ SW321C 32­pal­co­vý pro­fe­si­o­nál­ní dis­play se 4K roz­li­še­ním ze série Pho­to­Vue, která cílí na pro­fe­si­o­ná­ly zpra­co­vá­va­jí­cí fo­to­gra­fii a video.

Celý článek...

Tags: A30-G | Dynabook | Hardware | Notebooky | Tecra

Dynabook představuje odolný notebook Tecra A30-G win10-2016Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je lehký, odol­ný a ro­bust­ní pro­fe­si­o­nál­ní no­te­book Tecra A30-G s pro­ce­so­ry Intel Core 10. ge­ne­ra­ce. Tento po­čí­tač byl na­vr­žen pro vy­u­ži­tí ve střed­ních a vel­kých spo­leč­nos­tech a v sek­to­ru vzdě­lá­vá­ní a ve­řej­né sprá­vy. Pro mo­bil­ní pra­cov­ní­ky před­sta­vu­je fle­xi­bil­ní a ce­no­vě efek­tiv­ní za­ří­ze­ní s bo­ha­tý­mi funk­ce­mi za­bez­pe­če­ní a ko­nek­ti­vi­ty. Model A30-G cha­rak­te­ri­zu­je kom­pakt­ní pro­ve­de­ní s ten­kým šasi a hmot­nos­tí pou­hých 1,2 kg. Zkon­stru­o­ván byl tak, aby od­po­ví­dal po­ža­dav­kům mo­der­ních mo­bil­ních pra­cov­ní­ků.

Celý článek...

Strana 3 z 40

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>