Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Color | Hardware | Mo­ti­on­Cam-3D | Photoneo | Robotika | Strojové vidění | Umělá inteligence

Photoneo MotionCam-3D-2231Pho­to­neo Mo­ti­on­Cam-3D byla oce­ně­na pres­tiž­ní­mi pro­gra­my jako nej­lep­ší 3D ka­me­ra na trhu. Nej­no­věj­ší oce­ně­ní po­chá­zí z pro­gra­mu The Sup­ply­Tech Bre­ak­throu­gh Awards, který oce­nil ka­me­ru Mo­ti­on­Cam-3D jako sen­zo­ric­ké ře­še­ní roku v ka­te­go­rii „IoT, sen­zo­ry a sle­do­vá­ní ma­jet­ku“. Ve slo­ven­ské spo­leč­nos­ti Pho­to­neo na­sta­vi­li vy­so­ké stan­dar­dy, a přes­to se vždy snaží o víc, aby svým zá­kaz­ní­kům co nej­lé­pe po­moh­li s je­jich au­to­ma­ti­zač­ní­mi pro­jek­ty.

Celý článek...

Tags: 24 palců | Eizo | EV2490 | FlexScan | Hardware | IPS | Monitory | USB-C

FlexScan EV2490-2230S monitorem FlexScan EV2490 představuje společnost EIZO monitor IPS, který kombinuje moderní funkce s vy­ni­kající kvalitou obrazu a díky svému 23,8palcovému formátu se hodí na každé pracoviště. Vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ta ob­ra­zu, do­ko­na­lá er­go­no­mie a vy­so­ká fle­xi­bi­li­ta: mo­der­ní pra­cov­ní svět klade na tech­nic­ké vy­ba­ve­ní stále vyšší ná­ro­ky.

Celý článek...

Tags: AGON by AOC | AOC | Hardware | Monitory | Řada V5 | USB-C

AOC PR V5-2230AOC ozna­mu­je nové mo­ni­to­ry řady V5 ur­če­né pře­de­vším pro do­má­cí uži­va­te­le nebo stu­den­ty, kteří chtě­jí sty­lo­vě up­gra­do­vat ob­ra­zov­ku ve své do­má­cí kan­ce­lá­ři. Jedná se o ze tří stran bez­rá­meč­ko­vé mo­de­ly, které na­bí­ze­jí tenký a ele­gant­ní de­sign s mi­ni­mál­ním pů­do­ry­sem. Jsou vy­ba­ve­ny po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi a pa­ra­me­t­ry jako je USB-C ko­nek­ti­vi­ta s mož­nos­tí na­pá­je­ní vý­ko­nem až 65 W.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | 3Dees | Formlabs | Fuse 1+ 30W | SLS

Formlabs FUSE 1 30W-2229Jak oznámila spo­leč­nost 3Dees, For­mlabs před­sta­vi­l novou SLS (Se­lecti­ve Laser Sin­te­ring) 3D tis­kár­nu Fuse 1+ 30W, která pro tisk vy­u­ží­vá plas­to­vý prá­šek. Tímto za­ří­ze­ním For­mlabs na­va­zu­je na Fuse 1 a na­bí­zí rych­lej­ší vý­ro­bu funkč­ních dílů s vý­bor­ný­mi pa­ra­me­t­ry a vlast­nost­mi. Je vy­ba­ve­no vý­kon­něj­ším 30W la­se­rem, které mu umožňuje až 2krát rych­lej­ší tisk.

Celý článek...

Tags: Bul­litt Group | CAT | Cat Q10 | Hardware | Hotspot | Odolné mobily | S53 | Stavebnictví

Cat S53 Lifestyle 1-2229Bul­litt Group, glo­bál­ní dr­ži­tel li­cen­ce na te­le­fo­ny Cat, před­sta­vil 19. čer­ven­ce dvě nová za­ří­ze­ní 5G – nový te­le­fon Cat S53 a svůj první odol­ný mo­bil­ní­ho hot­spot Cat Q10i. Tato nová 5G za­ří­ze­ní znač­ky Cat po­sky­tu­jí vý­raz­ně vyšší rych­lost sta­ho­vá­ní a ode­sí­lá­ní, což je velmi dů­le­ži­té pro mnoho oborů a od­vět­ví, kde po­tře­bu­jí odol­nou mo­bil­ní tech­ni­ku.

Celý článek...

Tags: 24 palců | EA­242WU | Hardware | Monitory | Mul­ti­Sync | Nec | Sharp

Sharp NEC Display Solutions-ea242wu-2228Mo­ni­tor NEC Mul­ti­Sync EA­242WU s velmi úzkým rámem je op­ti­ma­li­zo­va­ný pro se­sta­vy s ně­ko­li­ka dis­ple­ji a na­vr­že­ný pro pod­po­ru ma­xi­mál­ní pro­duk­ti­vi­ty v sou­čas­ných hyb­rid­ních pra­cov­ních pro­sto­rech. Pro­po­je­ní sou­sed­ních dis­plejů, ve­sta­vě­né při­po­je­ní LAN a USB-C při­spí­va­jí k mi­ni­mál­ní ka­be­lá­ži a ma­xi­mál­ní fle­xi­bi­li­tě – mo­ni­tor je ko­mu­ni­kač­ním srd­cem pra­cov­ní­ho pro­sto­ru.

Celý článek...

Tags: Ampere | CloudSigma | HPE | Pro­Li­ant RL300 Gen11

HPE Proliant RL300 Gen11-2228Spo­leč­nost Hewlett Pac­kard En­ter­pri­se se stala prv­ním vý­znam­ným do­da­va­te­lem ser­ve­rů, které jsou vy­ba­ve­né pro­ce­so­ry firmy Am­pe­re. Nové ře­še­ní HPE při­ne­se po­sky­to­va­te­lům slu­žeb a pod­ni­kům, které vy­u­ží­va­jí clou­do­vý na­tiv­ní vývoj, agil­ní, roz­ši­ři­tel­né a dů­vě­ry­hod­né vý­po­čet­ní zá­kla­dy pod­po­ru­jí­cí ino­va­ce.

Celý článek...

Tags: Hardware | Odolné | Průmyslové | Robustní | Rocktab | S500 | Tablety | WEROCK

Werock tablety-2227Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je novou řadu plně odol­ných table­tů „Rocktab S500“ ve třech ve­li­kos­tech ob­ra­zov­ky a s pro­ce­so­ry Intel ge­ne­ra­ce Jasper Lake. Jsou ur­če­ny pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, lo­gis­ti­ce atd. Na­vzdo­ry plně odol­né kon­struk­ci a vo­do­těs­né­mu pouz­d­ru se table­ty vy­zna­ču­jí mnoha vynikajícími vlast­nost­mi.

Celý článek...

Tags: 3Dconnexion | CAD | CadMouse Pro Wireless | Keyboard Pro | Numpad Pro

KBP-SpecialBundle-Teaser-Social-01-1200x628-CZ-22263D­con­nexi­on Key­bo­ard Pro with Num­pad je nová, pro­fe­si­o­nál­ní a er­go­no­mic­ká klá­ves­ni­ce pro in­že­ný­ry, pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty a další pro­fe­si­o­ná­ly, kteří si cení po­hod­lí, rych­lost a přes­nost. Od­dě­le­ná, bez­drá­to­vá nu­me­ric­ká klá­ves­ni­ce Num­pad Pro vám umož­ní vy­tvo­řit pro sebe to nej­vhod­něj­ší pra­co­viš­tě. Do­da­teč­né pro­gra­mo­va­tel­né klá­ve­sy, a to 12 na hlav­ní klá­ves­ni­ci a 4 na nu­me­ric­ké, za­jis­tí bles­ko­vý pří­stup k ob­lí­be­ným pří­ka­zům.

Celý článek...

Tags: Film | Fotografie | Grafika | Hardware | Monitory | S80PB | Samsung | View­Fi­ni­ty

ViewFinity S8-2225Sam­sung Electro­nics před­sta­vil nový mo­ni­tor View­Fi­ni­ty S8 (mo­de­lo­vé číslo S80PB) s vy­so­kým roz­li­še­ním pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí v kre­a­tiv­ních obo­rech. Ocení ho zejmé­na fil­ma­ři, fo­to­gra­fo­vé, gra­fi­ci apod. View­Fi­ni­ty je nová řada mo­ni­to­rů Sam­sung s vy­so­kým roz­li­še­ním, u nichž Sam­sung hodlá i na­dá­le po­sou­vat laťku kva­li­ty stále výše. Mo­ni­tor Sam­sung View­Fi­ni­ty S8 bude do­stup­ný v České re­pub­li­ce za­čát­kem čer­ven­ce 2022 ve dvou ve­li­kos­tech.

Celý článek...

Tags: 7865 Tower | AMD Ryzen | Dell | Hardware | Pracovní stanice | Precision | Threadripper PRO

Dell Precision 7865 setup-2224Dell před­sta­vu­je nový model Pre­ci­si­on 7865 Tower, první stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ci Pre­ci­si­on za­lo­že­nou na pro­ce­so­rech AMD a první sys­tém Pre­ci­si­on s pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 5000 řady WX. Pra­cov­ní sta­ni­ce je vhod­ná pro řadu tvůr­čích čin­nos­tí jako je tvor­ba ani­ma­cí nebo vývoj apli­ka­cí roz­ší­ře­né re­a­li­ty, ale také pro ana­lý­zu roz­sáh­lých sou­bo­rů dat. Před­nos­tí no­vé­ho mo­de­lu Pre­ci­si­on je ob­rov­ský výkon ve spo­je­ní s fle­xi­bi­li­tou.

Celý článek...

Tags: 3D Quadro+ | 3D ske­ne­ry | Con­t­rol | Eva­t­ro­nix | evi­Xs­can | Stutt­gar­t

quadro-4-2223Od­dě­le­ní vý­zku­mu a vý­vo­je spo­leč­nos­ti Evatronix se za­mě­řu­je na návrh ske­ne­rů, které splňují po­tře­by zá­kaz­ní­ků. V po­sled­ních le­tech je vě­no­vá­na po­zor­nost ros­tou­cí po­ptáv­ce trhu po mo­de­lech ske­ne­rů s co nej­šir­ším spek­trem po­u­ži­tí. První ske­ner se dvěma ske­no­va­cí­mi roz­sa­hy HD Quadro byl vy­vi­nut v roce 2017. Ske­ner měl přes­ný vnitř­ní roz­sah ur­če­ný pro ske­no­vá­ní ma­lých dílů a de­tai­lů.

Celý článek...

Tags: 307 | 3D skenery | 700 | Creaform | Elite | Han­dyS­CAN 3D | SIL­VER | Hardware

handyscan3d-silver product-dev bike-for-chainguard-6-2222Cre­a­form, ob­chod­ní jed­not­ka spo­leč­nos­ti Ame­tek, ozná­mil 2. červ­na, že v rámci své sady ře­še­ní Han­dyS­CAN 3D | SIL­VER Se­ries uvádí na trh dva ske­ne­ry s vy­ni­ka­jí­cím po­mě­rem ceny a vý­ko­nu. Nové ske­ne­ry Han­dyS­CAN 307|Elite a Han­dyS­CAN 700|Elite s mod­rou la­se­ro­vou tech­no­lo­gií na­bí­ze­jí další mož­nos­ti pro malé a střed­ní pod­ni­ky, které chtě­jí vy­u­žít výkon 3D ske­no­va­cích tech­no­lo­gií, aniž by při­tom ustou­pi­ly od ce­no­vé do­stup­nos­ti.

Celý článek...

Strana 1 z 39

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>