SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
ZWsoft
Acronis
GFI Unlimited

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Epson | Hardware | SC-R5000 | SC-V7000 | Su­re­Co­lor | Tiskárny | Velkoformáty

Epson SC-R5000 a SC-V7000-2039Su­re­Co­lor SC-R5000 je první vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na Epson s Resin in­kous­ty na bázi vody a or­ga­nic­ké prys­ky­ři­ce s šíř­kou tisku 64 palců, která na­bí­zí přes­né a rych­leschnou­cí vý­tis­ky s kon­zis­tent­ní­mi barva­mi pro tisk na ši­ro­kou pa­le­tu médií. Do­da­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb a agen­tu­ry na­bí­ze­jí­cí kre­a­tiv­ní de­sign tak mají mož­nost vy­tvá­řet ši­ro­ké spek­trum re­klam­ních pro­duk­tů i vy­so­ce hod­not­ných apli­ka­cí eko­lo­gic­ky a s vý­ji­meč­ný­mi vý­sled­ky. Su­re­Co­lor SC-V7000 je první UV LED plo­chá (flat­bed) tis­kár­na pro vý­rob­ce re­klam­ní­ho tisku sou­stře­dí­cí se na zrych­le­ní vý­ro­by a nižší cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví bez kom­pro­mi­su na kva­li­tu vý­stu­pu.

Celý článek...

Tags: Bio | Certifikace | Epson | GOTS | Inkousty | SC-F3000 | Ultrachrome DG

epson ultrachrome dg inks-2038Spo­leč­nost Epson ozná­mila, že její in­kous­ty Ul­tra­chro­me DG a ka­pa­li­na pro pří­pra­vu ba­vl­ny (cot­ton pre-tre­at­ment liquid) zís­ka­ly bi­o­tex­til­ní cer­ti­fi­ka­ci Glo­bal Or­ga­nic Tex­ti­le Stan­dard (GOTS). Oba pro­duk­ty se stan­dard­ně po­u­ží­va­jí pro tis­kár­ny SC-F3000 ur­če­né pro přímý po­tisk tex­ti­lií, které byly nově uve­de­ny na trh. Jsou ale rov­něž ur­če­ny pro menší tis­kár­ny SC-F2100 ze stej­né pro­duk­to­vé řady. GOTS je před­ní ce­lo­svě­to­vý stan­dard pro zpra­co­vá­ní or­ga­nic­kých vlá­ken. Cílem to­ho­to stan­dar­du je de­fi­no­vat ce­lo­svě­to­vě uzná­va­né po­ža­dav­ky, které jsou zá­ru­kou, že tex­ti­lie smí být ozna­če­na jako bio.

Celý článek...

Tags: Canon | ColorWave | Hardware | PlotWave | Stavebnictví | Strojírenství | Tiskárny | Velkoformáty

Canon ColorWave a PlotWave-2037Canon uvádí na trh tři nové mo­de­ly stro­jů Co­lorWa­ve (3600, 3800 a 9000) a pět no­vých mo­de­lů čer­no­bí­lých tis­ká­ren Plo­tWa­ve (3000, 3500, 5000, 5500 a 7500). Všech­ny tyto mo­de­ly byly na­vr­že­ny tak, aby pod­po­ro­va­ly kre­a­ti­vi­tu v kaž­dém stá­diu tvůr­čí­ho pro­ce­su – od vi­zu­a­li­za­ce ná­pa­dů přes pro­ces vý­vo­je až po fi­nál­ní ná­vrhy. Obě řady staví na spo­leh­li­vých tech­no­lo­gi­ích spo­leč­nos­ti Canon a na­bí­ze­jí zdo­ko­na­le­né bez­peč­nost­ní prvky i snad­něj­ší ovlá­dá­ní. Au­to­ma­ti­zo­va­ná pro­duk­ce vel­ko­for­má­to­vých tisků je nyní snaz­ší než dříve. Tis­kár­ny Co­lorWa­ve a Plo­tWa­ve umožňují svým uži­va­te­lům in­te­gra­ci vo­li­tel­ných do­kon­čo­va­cích a ske­no­va­cích ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: Detekce | Kamerový systém FH | Kontrola | OMRON | Umělá inteligence | Vady

Omron FH-AI-2036Omron ozná­mil uve­de­ní svého no­vé­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu řady FH s tech­no­lo­gií de­tek­ce vad umě­lou in­te­li­gen­cí (UI, nebo anglicky AI), která roz­po­zná­vá vady bez nut­nos­ti učení vzor­ků. Tato tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce, která re­pro­du­ku­je lid­ské vní­má­ní a tech­ni­ky zku­še­ných kon­t­ro­lo­rů, spo­leh­li­vě de­te­ku­je vady, které bylo dříve ob­tíž­né zjis­tit, a au­to­ma­ti­zu­je vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lu vy­chá­ze­jí­cí z lid­ské­ho zraku. Umělá in­te­li­gen­ce se nyní do­sta­la do fáze, kdy do­ká­že roz­po­znat rysy ob­jek­tu stej­ně jako lidé a au­to­ma­tic­ky se učit kri­té­ria. I když mnoho ře­še­ní umělé in­te­li­gen­ce čelí pro­blé­mům v po­do­bě vel­ké­ho ob­je­mu ob­ra­zo­vých dat, spe­ci­a­li­zo­va­né­ho hard­wa­ru či tech­nic­ké od­bor­nos­ti, do­sá­hl Omron vel­ké­ho po­kro­ku v umož­­ně­­ní je­jí­ho roz­sáh­lé vy­u­ži­tí.

Celý článek...

Tags: 2300 | Arizona | Flatbed | Flow | GTF | Hardware | Tiskárny | Velkoformáty | Xpert | XTF

Arizona 2340 2360 2380 XTF-2036Spo­leč­nost Canon staví na svých bo­ha­tých zku­še­nos­tech v ob­las­ti ploš­né­ho tisku a uvádí na trh vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky novou řadu Ari­zo­na 2300. Ta na­bí­zí různé mož­nos­ti in­kous­to­vých ka­ná­lů (4, 6 a 8), díky nimž pod­po­ru­je roz­ma­ni­té spek­trum apli­ka­cí. Patří sem tři kom­pakt­ní mo­de­ly GTF (Ari­zo­na 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF) s roz­mě­ry stolu 1,25 m × 2,5 m a tři velké mo­de­ly XTF (Ari­zo­na 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF) s plo­chou 2,5 m × 3,08 m. Zá­kaz­ní­ci si mohou pro­hléd­nout model Ari­zo­na 2380 XTF v kon­fi­gu­ra­ci s vo­li­tel­nou ro­lo­vou jed­not­kou on-line nebo pro­střed­nic­tvím ži­vých uká­zek ze zá­kaz­nic­kých cen­ter Canon (Cus­to­mer Ex­pe­ri­en­ce Cen­t­res) v Aus­trá­lii, Ni­zo­zem­sku, Velké Bri­tá­nii, Fran­cii a USA.

Celý článek...

Tags: Displeje | Dynabook | Hardware | IGZO | Notebooky | Portégé | Sharp | X30L-G

Portege X30 04-1-2035Mezi nej­žá­da­něj­ší vlast­nos­ti pro­fe­si­o­nál­ních no­te­boo­ků patří kva­lit­ní za­bez­pe­če­ní před ne­o­práv­ně­ným pří­stu­pem, vy­so­ký výkon, dlou­há výdrž na ba­te­rie a kva­lit­ní matný dis­plej eli­mi­nu­jí­cí od­les­ky. Vel­kým pří­no­sem pro mo­bil­ní fi­rem­ní tech­no­lo­gie je proto dis­plej IGZO spo­leč­nos­ti Sharp. Díky jeho po­u­ži­tí v no­te­bo­o­cích dy­na­book se vý­raz­ně pro­dlu­žu­je je­jich výdrž na ba­te­rii, což ocení pře­de­vším za­měst­nan­ci pra­cu­jí­cí na ces­tách. IGZO je zkrat­kou ma­te­ri­á­lu, který zvy­šu­je vo­di­vost a sni­žu­je pro­sa­ko­vá­ní prou­du tran­zis­to­rů po­u­ží­va­ných v TFT dis­ple­jích (In­di­um, Gal­li­um, Zinc, Oxide).

Celý článek...

Tags: ALU Slim | Disky | Hardware | Mini SSD | SSD | Verbatim

Verbatim Store n Go Mini SSD-2035Spo­leč­nost Ver­ba­tim uved­la na trh Store'n'Go Mini SSD, velmi malý a lehký ex­ter­ní SSD disk v čer­ném 3D de­sig­nu, který je k dis­po­zi­ci v ka­pa­ci­tách 512 GB a 1 TB. Vejde se do dlaně, váží pou­hých 35 gramů a má roz­hra­ní USB3.2 Gen 1, s rych­los­tí pře­no­su dat až 5 Gb/s. Jedná se o nej­no­věj­ší (a nejmen­ší) z řady vel­ko­ka­pa­cit­ních úlož­ných za­ří­ze­ní, které mají Ver­ba­tim Store'n’Go 3D de­signo­vý černý obal. Mezi mo­de­ly s 3D po­vr­chem dále patří řada pře­nos­ných 2,5” HDD pev­ných disků, 2,5” pře­nos­né SSD disky, pře­nos­né pevné disky šif­ro­va­né po­mo­cí otis­ků prstů a 3,5“ stol­ní pevné disky.

Celý článek...

Tags: 27 palců | Hardware | IPS | Monitory | Philips

Philips 279C9 00-RTP-global-001MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů Phi­lips, před­sta­vu­je nový 27­pal­co­vý LCD mo­ni­tor Phi­lips 279C9 s úh­lo­příč­kou 68,47 cen­ti­me­t­ru. Model s vý­raz­ným de­signem splňuje ná­roč­né po­ža­dav­ky na pro­duk­ti­vi­tu a na­bí­zí pří­jem­ný pocit z práce. Kva­li­tou ob­ra­zu a er­go­no­mic­ký­mi vlast­nos­ti je mo­ni­tor ur­čen pro pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti fi­nanč­nic­tví a pro práci s CAD nebo 3D gra­fic­ký­mi apli­ka­ce­mi. Mo­ni­tor už do­ká­zal zís­kat oce­ně­ní iF De­sign Award a letos se stal také ví­tě­zem Red Dot. Phi­lips 279C9 má Zero Bezel de­sign s mi­ni­mál­ním rá­meč­kem, takže lze vy­tvá­řet ví­ce­mo­ni­to­ro­vé se­sta­vy.

Celý článek...

Tags: All-in-One | Bang & Oluf­sen | Hardware | HP Pavilion | Počítače

BigBen 27 ROC SnowWhite-2032All-in-one po­čí­ta­če HP Pa­vi­li­on 24 a HP Pa­vi­li­on 27 byly na­vr­že­ny pro po­tě­še­ní z fil­mo­vých ma­ra­to­nů, ře­še­ní ná­roč­ných pro­jek­tů a práci ve škole. Kom­bi­na­ce formy a funk­ce umožňuje po­čí­ta­či za­pad­nout do ja­ké­ho­ko­li pro­sto­ru. Nové po­čí­ta­če byly vy­tvo­ře­ny s ohle­dem na práci z do­mo­va. Ar­chi­tek­to­nic­ké de­signo­vé prvky s os­t­rý­mi li­ni­e­mi a jem­ný­mi vzory po­sky­tu­jí mo­der­ní styl a cha­rak­te­ris­tic­kým ře­me­sl­ným zpra­co­vá­ním a po­ho­dl­nou ob­slu­hou. HP Pa­vi­li­on 24 je první All-in-one po­čí­tač s na­bí­je­cí­mi pod­lož­ka­mi Wi­re­less Qi za­bu­do­va­ný­mi do sto­ja­nu. S pro­ce­so­rem Intel Core i7 10. ge­ne­ra­ce, nebo AMD Ry­ze­n7 a s vý­kon­nou dis­krét­ní gra­fic­kou kar­tou (vo­li­tel­ně až Nvi­dia Ge­For­ce GTX 1650) je práce rych­lá a snad­ná.

Celý článek...

Strana 2 z 41

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>