E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAT | Dělníci | Hardware | S42 | Telefony | Terénní pracovníci

S42 Hero Front Angled-2028Sku­pi­na Bul­litt Group, dr­ži­tel glo­bál­ní li­cen­ce na te­le­fo­ny Cat, před­sta­vu­je nový model Cat S42 – odol­ný chyt­rý te­le­fon, vy­so­ce spo­leh­li­vý i v ex­trém­ních pod­mín­kách. Tento nový pří­růs­tek je nyní možné předob­jed­nat za do­po­ru­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu 6799 Kč. S42 těží z více než de­se­ti let vý­zku­mu a vý­vo­je v ob­las­ti de­sig­nu odol­ných te­le­fo­nů a na­bí­zí vý­ji­meč­né vlast­nos­ti po­dob­ně jako ostat­ní te­le­fo­ny znač­ky Cat. Má mnoho dů­le­ži­tých funk­cí a vlast­nos­tí za­jí­ma­vých pro různé pro­fe­se. Mezi ně patří zej­mé­na dlou­há výdrž ba­te­rie, špič­ko­vá odol­nost a velký dis­plej s vy­so­kým jasem, dobře či­tel­ným i na pří­mém slun­ci.

Tags: Epson | Hardware | Inkoustové | iPrint | Kanceláře | Kopírování | Skenování | Tiskárny | Wi-Fi

Epson EcoTank L3156-2028Tis­kár­nou Eco­Tank L3156 od Ep­so­nu v de­signo­vém bílém pro­ve­de­ní na­bí­zí bo­ha­tou na­bíd­ku funk­cí a vy­zna­ču­je se níz­ký­mi ná­kla­dy na tisk jedné stra­ny. Tato tis­kár­na 3 v 1 na­bí­zí tisk, ske­no­vá­ní a ko­pí­ro­vá­ní po­třeb­ných do­ku­men­tů ve vý­bor­né kva­li­tě. Navíc si mů­že­te jed­no­du­še vy­tisk­nout i své ob­lí­be­né fo­to­gra­fie bez okra­jů ve for­má­tu 10 × 15 cm. Eco­Tank L3156 od Ep­so­nu s in­kous­tem, který je sou­čás­tí ba­le­ní, může vy­tisk­nout až 8100 stran čer­no­bí­le a 6500 stran ba­rev­ně. Navíc tří­le­tá zá­ru­ka za­jis­tí pro­voz bez obav. Snad­no po­u­ži­tel­né před­ní in­kous­to­vé ná­drž­ky při­ná­ší bez­pro­blé­mo­vé a čisté doplňování in­kous­tu z vy­lep­še­ných lah­vi­ček.

Tags: Adaptér | AMD | Eurocom | GPU | Hardware | MxM3 | Nvidia | PCI-E | PCIe

Eurocom adapter-2028Ve­sta­vě­né zpra­co­vá­ní ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí GPU je po­u­ži­tí gra­fic­ké pro­ce­so­ro­vé jed­not­ky (GPU) v kom­bi­na­ci s cen­t­rál­ní pro­ce­so­ro­vou jed­not­kou (CPU) pro usnad­ně­ní pro­gre­siv­ních vý­po­čet­ních pro­ce­sů, jako je umělá in­te­li­gen­ce věcí (AIoT), hlu­bo­ké učení, pro­to­ty­po­vá­ní/návrh kon­cep­ce, vývoj CUDA a lé­kař­ské zob­ra­zo­vá­ní s vy­so­kým roz­li­še­ním, abychom jme­no­va­li ale­spoň ně­kte­ré. Z vy­u­ži­tí vý­vo­je GPU v je­jich před­kon­cep­tu­ál­ních fá­zích může mít znač­ný pro­spěch mnoho ob­las­tí/od­vět­ví.

Tags: 27" | Hardware | IPS | Monitory | Philips

Philips 272B1G 00-GAL-en GBMMD uvádí na trh nový Full HD mo­ni­tor Phi­lips 272B1G. Na­vr­že­ný pro op­ti­mál­ní po­hod­lí a pro­duk­ti­vi­tu, ale zá­ro­veň mi­mo­řád­ně ohle­du­pl­ný k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí. Tento 27" (68,6 cm) LCD mo­ni­tor na­va­zu­je na loňský oce­ňo­va­ný „nej­ze­le­něj­ší“ model Phi­lips 241B7Q­GJ a dále vy­lep­šu­je jeho eko­lo­gic­ké vlast­nos­ti. Nej­no­věj­ší mo­ni­tor na­bí­zí pro­fe­si­o­ná­lům ce­lou řadu po­kro­ko­vých ná­stro­jů pro zvý­še­ní vý­ko­nu při práci, ale zá­ro­veň re­spek­tu­je ži­vot­ní pro­stře­dí. Phi­lips 272B1G při­ná­ší vý­raz­nou úspo­ru ener­gie a umož­ňu­je vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu díky celé řadě vý­kon­ných a in­te­li­gent­ních er­go­no­mic­kých funk­cí, včet­ně tech­no­lo­gie IPS, re­ži­mu LowBlue či Smart Ergo Base.

Tags: CyberPower.Profesionální | Hardware | Malé firmy | UPSDomácnosti | Záložní zdroje

CyberPower Value Pro-VP1200-1600-2024Spo­leč­nost Cyber­Power uvádí na trh čtyři nové mo­de­ly pro­fe­si­o­nál­ních zdro­jů ne­pře­ru­šo­va­né­ho na­pá­je­ní (UPS) řady Value Pro ide­ál­ních pro do­mác­nos­ti, malé firmy a kan­ce­lá­ře. Nová řada za­hr­nu­je mo­de­ly s vý­ko­nem 700 VA, 1000 VA, 1200 VA a 1600 VA pro 4-8 spo­tře­bi­čů, jako jsou po­čí­ta­če, malé ser­ve­ry, sí­ťo­vá úlo­žiš­tě NAS, bez­peč­nost­ní sys­témy apod. Při po­lo­vič­ní zá­tě­ži do­ká­ží nové UPS na­pá­jet při­po­je­ná za­ří­ze­ní po dobu až 10 minut. Zdro­je jsou za­lo­že­né na to­po­lo­gii line in­ter­acti­ve s au­to­ma­tic­kou re­gu­la­cí na­pě­tí, která prů­běž­ně vy­rov­ná­vá vý­ky­vy na­pě­tí v síti.

Tags: Hardware | HP Inc | HP Re­verb G2 | Microsoft | Náhlavní soupravy | Valve | Virtuální realita

HP-Reverb-G2-9-2023HP Inc. před­sta­vi­la svou nej­no­věj­ší ná­h­lav­ní soupra­vu pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu (VR) HP Re­verb G2, vy­vi­nu­tou ve spo­lu­prá­ci se špič­ka­mi v od­vět­ví, fir­ma­mi Valve a Micro­soft. HP Re­verb G2 je ná­h­lav­ní soupra­va pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu s nej­vět­ším roz­li­še­ním mezi hlav­ní­mi svě­to­vý­mi do­da­va­te­li, která na­bí­zí špič­ko­vou op­ti­ku, in­si­de-out trac­king, pro­sto­ro­vé 3D audio, při­ro­ze­né po­hy­by, kom­fort při dlou­hém no­še­ní a plug-and-play pod­po­ru pro Win­dows Mixed Re­a­li­ty a Ste­am­VR. HP Re­verb G2 je ná­h­lav­ní sada pro VR s nej­vět­ším roz­li­še­ním mezi hlav­ní­mi do­da­va­te­li.

Tags: Full Kit | Half-Life: Alyx | Headsety | HTC | HTC Vive | Virtuální realita | Vive Pro | Wireless

VIVE-Pro-HLA-2020Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la, že od 11. květ­na do 25. květ­na bude k he­ad­se­tu HTC Vive Pro Full Kit při­klá­dat kód ke sta­že­ní žá­da­né­ho ti­tu­lu Half-Life: Alyx. Pří­z­niv­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty tak zís­ka­jí kromě dvou­mě­síč­ní­ho před­plat­né­ho ve služ­bě Vi­veport In­fi­ni­ty zdar­ma další bo­nu­so­vý titul. O obsah tak s pří­stu­pem k více než 1000 apli­ka­cí a her ne­bu­dou mít nouzi. HTC Vive Pro je jed­ním z nej­o­ceňova­něj­ších he­ad­se­tů. Na­bí­zí pre­ciz­ní sní­má­ní po­hy­bu, vy­so­ké roz­li­še­ní dis­plejů i per­fekt­ní zob­ra­ze­ní barev a černé. Pří­klad­ně zpra­co­va­ná er­go­no­mie dbá na po­hod­lí i při nejdel­ších VR zá­žit­cích.

Tags: 3D skenery | BLK2GO | Gefos | Hardware | Leica

BLK2GO--2019Spo­leč­nost Gefos na­bí­zí nový mo­bil­ní ruční ske­ner BL­K2­GO, který v sobě spo­ju­je dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti z vý­vo­je nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní ve spo­leč­nos­ti Leica Ge­o­sys­tems. S rych­los­tí ske­no­vá­ní 420 000 bodů za vte­ři­nu, do­sa­hem až 25­ me­t­rů, ab­so­lut­ní přes­nos­tí do 20 mm a díky 12M­Pi­xe­lo­vé ka­me­ře na­bí­zí tento ske­ner ide­ál­ní ře­še­ní pro velmi rych­lé na­sní­má­ní sku­teč­né­ho stavu. Je podle vás ske­no­vá­ní haly o roz­lo­ze 2000 m² za 8 minut ne­u­vě­ři­tel­né? Tento sen se nyní stává re­a­li­tou. Ske­ner je pri­már­ně určen pro mě­ře­ní v in­te­ri­é­rech, ale možné je jeho vy­u­ži­tí i pro další apli­ka­ce.

Tags: 242B1 | 245B1 | 275B1 | Hardware | MMD | Monitory | Philips | Quad HD

Philips 275B1 01-IMS-ro RO-2019MMD, li­cenč­ní part­ner mo­ni­to­rů znač­ky Phi­lips, uvedl na trh 24­pal­co­vý (23,8“ / 60,5 cm) LCD mo­ni­tor Phi­lips 245B1. Nový model po­sky­tu­je Crys­tal Clear obraz s Quad HD 2560 x 1440 pi­xe­ly pro vý­ji­meč­ně ši­ro­kou škálu přes­né re­pro­duk­ce barev. Tech­no­lo­gie IPS i Smar­tI­mage, ex­klu­ziv­ní špič­ko­vá tech­no­lo­gie Phi­lips, před­ur­ču­jí mo­ni­tor pro fo­to­gra­fy, gra­fi­ky, fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly či de­sig­né­ry. A všech­ny ty, kdo po­tře­bu­jí oprav­du jasný a ostrý obraz a do­ko­na­lé barvy. Phi­lips 245B1 je vy­ba­ven tech­no­lo­gií Flic­ker-Free a re­ži­mem LowBlue, jež sni­žu­jí únavu očí. Režim Easy Read a Smar­tEr­go­Base umožňuje uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé er­go­no­mic­ké úpra­vy.

Strana 1 z 38

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>