Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D skenování | Geospatial | Hardware | Laser | Trimble | Trim­ble X9

TrimbleX9-2321 Trim­ble ozná­mi­la 3D la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X9, nové vše­stran­né ře­še­ní pro sní­má­ní re­a­li­ty pro ge­o­de­ty, sta­veb­ní a in­že­nýr­ské pro­fe­si­o­ná­ly. Sys­tém X9 je po­sta­ven na osvěd­če­ných tech­no­lo­gi­ích la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní firmy Trim­ble, které jsou na­vr­že­ny tak, aby zvy­šo­va­ly vý­kon­nost ve více pro­stře­dích a zá­ro­veň vy­u­ží­va­ly ino­va­ce, jako je tech­no­lo­gie Trim­ble X-Drive pro au­to­ma­tic­kou ka­lib­ra­ci pří­stro­jů, sa­mo­ni­ve­la­ci pro prů­zkum a la­se­ro­vý uka­za­tel pro ge­o­re­fe­ren­co­vá­ní.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Cloud­Print | Hardware | Method XL | Ra­pid­Rin­se | Ultimaker

Method XL-2321Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 23. květ­na uve­de­ní pro­duk­tu Me­thod XL, do­ko­na­lé­ho ře­še­ní 3D tisku pro stro­jí­ren­ské apli­ka­ce, které na­bí­zí přes­ný tisk z ma­te­ri­á­lů prů­mys­lo­vé kva­li­ty bez kom­pro­mi­sů ve ve­li­kos­ti dílů. 3D tis­kár­na Ul­ti­Ma­ker Me­thod XL je na­vr­že­na tak, aby po­sky­to­va­la přes­nost a výkon prů­mys­lo­vé vý­ro­by spolu s fle­xi­bi­li­tou a ce­no­vou do­stup­nos­tí stol­ní 3D tis­kár­ny.

Celý článek...

Tags: Arizona | Canon | GTF | Hardware | Řada 1300 | Technologie FLOW | Tiskárny | UV flatbed | XTF

Canon Arizona 1300 FLOW-2-2321Canon na ve­letr­hu FESPA Glo­bal Print Expo v Mni­cho­vě uvedl na trh dva nové mo­de­ly z řady UV flat­bed (ro­vin­ných) tis­ká­ren Ari­zo­na 1300, GTF a XTF. Jsou vy­ba­ve­ny uzná­va­nou tech­no­lo­gií FLOW, ino­va­tiv­ním va­ku­o­vým sys­té­mem bez zón, který usnadňuje ma­ni­pu­la­ci s médii. Řada Ari­zo­na 1300 s tech­no­lo­gií FLOW roz­ši­řu­je roz­sáh­lý sor­ti­ment UV flat­bed tis­ká­ren Ari­zo­na.

Celý článek...

Tags: Hardware | Intel | Lenovo | Nvidia | Pracovní stanice | ThinkPad | Think­Sta­ti­on

ThinkStation P3 Ultra Finance-2320Le­no­vo před­sta­vi­lo nej­no­věj­ší mo­de­ly ISV cer­ti­fi­ko­va­ných pra­cov­ních sta­nic z řady Think­Stati­on a Think­Pad na­vr­že­ných tak, aby po­sky­to­va­ly vy­so­kou úroveň vý­ko­nu po­třeb­né­ho pro pro­voz nej­ná­roč­něj­ší­ho soft­wa­ru. Pra­cov­ní sta­ni­ce Le­no­vo (tzv. work­sta­ti­ons) jsou na­vr­že­ny tak, aby po­sou­va­ly hra­ni­ce vý­ko­nu, po­moh­ly uži­va­te­lům roz­vi­nout svůj po­ten­ci­ál a zá­ro­veň zů­sta­ly spo­leh­li­vé, vždy k dis­po­zi­ci a kon­fi­gu­ro­va­tel­né dle po­třeb v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | LCD | Phrozen | Pryskyřice | Sonic Mini 8K S

Sonic-Mini-8K-S-2319Tcha­jwan­ský startup Phro­zen, který se spe­ci­a­li­zu­je na LCD 3D tis­kár­ny, ozná­mil uve­de­ní prys­ky­ři­co­vé 3D tis­kár­ny Phro­zen Sonic Mini 8K S, nej­no­věj­ší­ho pří­růst­ku do řady Phro­zen 8K. Tis­kár­na Sonic Mini 8K S je na­vr­že­na tak, aby zpřístup­ni­la prys­ky­ři­co­vý 3D tisk ve vy­so­kém roz­li­še­ní ši­ro­ké ve­řej­nos­ti, a pod­po­ru­je tak vizi spo­leč­nos­ti ma­so­vě zpří­stup­nit 3D tisk.

Celý článek...

Tags: 30 SLM US | 3D tiskárny | DMG Mori | Hardware | LA­SER­TEC

DMG MORI-Lasertec 30-2318DMG MORI roz­šíří své port­fo­lio 3D tis­ká­ren o nový prů­mys­lo­vý stroj LA­SER­TEC 30 SLM US. 3D tis­kár­na byla po­pr­vé před­sta­ve­na na ve­letr­hu RAPID + TCT 2023 v Chi­ca­gu. Tis­kár­na LA­SER­TEC 30 SLM US, která se začne do­dá­vat v pro­sin­ci 2023, se za­mě­řu­je na nej­lep­ší ná­kla­dy na díl ve své třídě a na kom­plex­ní ge­o­me­t­rie v kon­strukč­ním pro­sto­ru 300 x 300 x 300 mm s tloušť­kou vrst­vy 20 až 100 μm.

Celý článek...

Tags: Asus | GeForce | Grafické karty | Hardware | ProArt | RTX 4070 | RTX 4080 | Tvůrci

ProArt-RTX-4080 2D 2316ASUS před­sta­vil gra­fic­ké karty Pro­Art Ge­For­ce RTX 4080 a 4070 Ti. Obě jsou vy­la­dě­né tak, aby byl je­jich pro­voz co nej­tiš­ší. Ur­če­ny jsou pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí, zejmé­na v kre­a­tiv­ních pro­fe­sích. Je­jich roz­mě­ry jsou navíc upra­ve­ny, aby na­bíd­ly ši­ro­kou kom­pa­ti­bi­li­tu s PC skří­ně­mi.

Celý článek...

Tags: HTC | Slevy | Virtuální realita | Vive | VR zařízení

Pro2 fullkit key-visual-2314HTC osla­vu­je šest let svého vir­tu­ál­ní­ho eko­sys­té­mu VIVE. Při­ná­ší proto ome­ze­nou na­bíd­ku dub­no­vých zvý­hod­ně­ní na vy­bra­né VR pro­duk­ty, které budou do­stup­né na strán­kách VIVE.​com, na Ama­zo­nu a u vy­bra­ných part­ne­rů jako je Alza.​cz. Od 3. do 23. dubna tak bude možné zís­kat sadu HTC VIVE Pro 2 Full Kit (která za­hr­nu­je 1× HMD, 2× ovla­da­če a 2× zá­klad­no­vé sta­ni­ce) se sle­vou slevu 150 € za 1389 €, re­spek­ti­ve 32 790 Kč.

Celý článek...

Tags: A1+ | Canon | imagePROGRAF | Skener A4 | Stolní | TC-20M | Tiskárny | Velkoformáty

imagePROGRAF TC-20M-2314Canon uvedl 4. dubna na trh vel­ko­for­má­to­vou ba­rev­nou (CMYK) stol­ní tis­kár­nu image­PRO­GRAF TC-20M, která je vy­ba­ve­na plo­chým ske­ne­rem for­má­tu A4. Uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý de­sign tis­kár­ny umožňuje i za­čí­na­jí­cím uži­va­te­lům bez po­čí­ta­če snad­no vy­tvá­řet nej­růz­něj­ší vel­ko­for­má­to­vé apli­ka­ce – na­pří­klad pro­pa­gač­ní pla­ká­ty pro ma­lo­ob­cho­dy a re­stau­ra­ce, vý­u­ko­vé ma­te­ri­á­ly pro školy, a do­kon­ce i ba­li­cí papír s vlast­ním de­signem, a to až do ve­li­kos­ti A1+.

Celý článek...

Tags: Canon | Colorado | Hardware | Řada M | Tiskárny | UVgel

Canon Colorado rada M 1-2313Canon uvádí na trh novou řadu tis­ká­ren Co­lo­ra­do M, první plat­for­mu vel­ko­for­má­to­vých gra­fic­kých tis­ká­ren typu roll-to-roll, která je mo­du­lár­ní z hle­dis­ka kon­fi­gu­ra­ce rych­los­ti a ma­ni­pu­la­ce s médii. Jde o nej­rych­lej­ší a nej­pro­duk­tiv­něj­ší ře­še­ní v tomto seg­men­tu trhu, které na­bí­zí mož­nost tisku spe­ci­ál­ních efek­tů a bí­lé­ho in­kous­tu.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Josef Průša | MK4 | Prusa Research

MK4press-0008-2313Firma Prusa Re­search čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a vý­vo­já­ře Jo­se­fa Průši, před­sta­vi­la dlou­ho oče­ká­va­ný nový model své 3D tis­kár­ny. Ori­gi­nal Prusa MK4 má na­vá­zat na ce­lo­svě­to­vý úspěch před­cho­zí­ho typu MK3, kte­ré­ho se během po­sled­ních pět let pro­da­lo přes 350 tisíc kusů a která se v le­tech 2019-2022 stala čty­ři­krát po sobě tis­kár­nou roku v an­ke­tě 3D Prin­ting In­dust­ry Awards.

Celý článek...

Tags: 3D aplikace | 3D­con­nexi­on | Bezdrátová | CAD | Kláves­ni­ce | Num­pad Pro

3Dconnexion Product-Gallery Image-23123D­con­nexi­on uvedl na trh bez­drá­to­vou nu­me­ric­kou klá­ves­ni­ci Num­pad Pro. Pro­dukt je již k dis­po­zi­ci a doplňuje stá­va­jí­cí port­fo­lio spo­leč­nos­ti: 3D myši, běžné myši a klá­ves­ni­ce. Stej­ně jako všech­ny pro­duk­ty 3D­con­nexi­on je i Num­pad Pro obo­ha­cen o spe­ci­a­li­zo­va­né funk­ce, které umo­ž­ňu­jí co nej­po­ho­dl­něj­ší a nej­e­fek­tiv­něj­ší práci v růz­ných CAD a 3D apli­ka­cích a kan­ce­lář­ském soft­wa­ru.

Celý článek...

Tags: 3D CAD | Aston Martin | BIM | CAE | Hardware | Intel | Lenovo | Pracovní stanice | ThinkStation

Lenovo ThinkStation PX P7 P5-2310Le­no­vo ozná­mi­lo uve­de­ní tro­ji­ce tech­no­lo­gic­ky nej­vy­spě­lej­ších pra­cov­ních sta­nic, které kdy spo­leč­nost po­sta­vi­la, Think­Stati­on PX, P7 a P5. Tyto nové pra­cov­ní sta­ni­ce byly od zá­kla­du pře­pra­co­vá­ny tak, aby pře­ko­na­ly dneš­ní nej­ex­trém­něj­ší vý­po­čet­ní za­tí­že­ní na­příč od­vět­ví­mi. Jsou vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ší­mi pro­ce­so­ry od In­te­lu s až 120 jádry a pod­po­rou špič­ko­vých pro­fe­si­o­nál­ních gra­fic­kých karet Nvi­dia RTX.

Celý článek...

Strana 1 z 43

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>