Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Abc3D | BNC3D | Elvira | Epsilon | Smart Cabinet

BCN3D Epsilon Smart Cabinet W50-2125El­vi­ra, provozovatelka portálu Abc3D, před­sta­vi­la Smart Ca­bi­net (SC), do­pl­něk eko­sys­té­mu 3D tis­ká­ren řady BCN3D Ep­si­lon. Smart Ca­bi­net po­sky­tu­je uži­va­te­lům 3D tis­ká­ren Ep­si­lon W50 a Ep­si­lon W27 spo­leh­li­vé a vlh­kos­ti odol­né úlo­žiš­tě cívek fi­la­men­tů, zá­lož­ní zdroj UPS pro za­jiš­tě­ní pro­vo­zu při vý­pad­ku prou­du a další be­ne­fi­ty pro ope­rá­to­ra 3D pra­co­viš­tě.

Celý článek...

Tags: Evatronix | evi­Xs­can 3D | Hardware | Op­ti­ma+ M | Skenery

EviXscan Optima plus M-2124Eva­t­ro­nix uvádí na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Op­ti­ma+ M, který se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí a rych­los­tí. Na­hra­zu­je model Heavy Duty Op­ti­ma, jehož vý­ro­ba byla ukon­če­na v únoru 2021. Op­ti­ma+ M je určen k přes­né­mu ske­no­vá­ní střed­ně vel­kých ob­jek­tů: od zhru­ba 7 cm až do 1 m. Ve srov­ná­ní s evi­Xs­can 3D Heavy Duty Op­ti­ma je doba po­ří­ze­ní jed­no­ho ske­no­vá­ní po­mo­cí Op­ti­ma+ M čty­ři­krát krat­ší a rovná se 1,2 sekun­dy.

Celý článek...

Tags: Hardware | HTC VIV | Předobjednávky | Virtuální realita | Vive Focus 3

VIVE-Focus-3-2124Spo­leč­nost HTC VIVE ozná­mi­la 8. červ­na ter­mín za­há­je­ní předob­jed­ná­vek nej­no­věj­ší­ho he­ad­se­tu pro pro­fe­si­o­nál­ní VR VIVE Focus 3. No­vin­ka na­bí­zí 5K roz­li­še­ní, 120° FOV, 90Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci a zob­ra­zo­va­če eli­mi­nu­jí­cí scre­en-door efekt. Po­skyt­ne tak ne­kom­pro­mis­ní vi­zu­ál­ní zá­žit­ky i pocit po­hl­ce­ní. O jeho pohon se stará vy­lep­še­ný chip­set Qual­comm Sna­pdra­gon XR2 s heat-pipe a ak­tiv­ním chla­ze­ním, které za­jiš­ťu­je op­ti­mál­ní pod­mín­ky pro ne­pře­tr­ži­tý běh na plný výkon.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | DraftWhite | J5 MediJet | Stratasys | zdravotnictví

Stratasys-J5 Medijet-2123Stra­ta­sys před­sta­vil 3. červ­na zdra­vot­nic­kou 3D tis­kár­nu, která kom­bi­nu­je více apli­ka­cí v jed­nom sys­té­mu a na­sta­vu­je nový stan­dard pro po­sky­to­va­te­le zdra­vot­ní péče a spo­leč­nos­ti za­bý­va­jí­cí se zdra­vot­nic­ký­mi pří­stro­ji. S více ma­te­ri­á­ly a ví­ce­ba­rev­ný­mi schop­nost­mi umožňuje 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J5 Me­di­Jet uži­va­te­lům vy­tvá­řet vy­so­ce de­tail­ní 3D ana­to­mic­ké mo­de­ly a vr­ta­cí a ře­za­cí vo­dít­ka se schvá­le­ným seg­men­tač­ním soft­warem 510k od ji­né­ho do­da­va­te­le.

Celý článek...

Tags: 16:10 | 16palcové displeje | ConceptD | Intel Core H | Nvidia RTX

ConceptD-7-5-3-2122Spo­leč­nost Acer ozná­mi­la 27. 5. ak­tu­a­li­za­ci jed­not­li­vých řad no­te­boo­ků Con­ceptD ur­če­ných pro kre­a­tiv­ce. Všech­ny byly ak­tu­a­li­zo­vá­ny tak, aby ob­sa­ho­va­ly nové pro­ce­so­ry Intel Core H 11. ge­ne­ra­ce a řadu mož­nos­tí gra­fic­kých ře­še­ní včet­ně gra­fic­kých pro­ce­so­rů Nvi­dia RTX Pro­fes­si­o­nal Laptop vy­u­ží­va­jí­cích gra­fic­kou ar­chi­tek­tu­ru Nvi­dia Am­pe­re.

Celý článek...

Tags: 243B9H | B Line | Hardware | MMD | Monitory | Philips

Philips 243b9h-2122Lidé pra­cu­jí­cí před mo­ni­to­rem mnoho hodin, ať už doma nebo v kan­ce­lá­ři, mají spe­ci­fic­ké po­tře­by na snad­né po­u­ží­vá­ní mo­ni­to­ru a po­hod­lí. Pro­duk­to­vá řada Phi­lips B Line je na­vr­že­na tak, aby vy­ho­vo­va­la po­tře­bám pro­fe­si­o­ná­lů, kteří hle­da­jí po­ho­dl­ný, spo­leh­li­vý a bez­peč­ný mo­ni­tor. Nej­no­věj­ší 24" (úh­lo­příč­ka 23,8"/60,5 cm) FullHD model této řady, Phi­lips 243B9H, může být právě tím mo­ni­to­rem, který hle­da­jí.

Celý článek...

Tags: Eizo | EV2480 | FlexScan | Full HD | Hardware | Monitory | USB-C

FlexScan EV2480 press-2121Díky roz­hra­ní USB-C pro upstre­am, sig­ná­lo­vým vstu­pům Dis­pla­y­Port a HDMI a čtve­ři­ci ko­nek­to­rů USB pro pe­ri­fe­rie po­sky­tu­je mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2480 nej­mo­der­něj­ší mož­nos­ti pro­po­je­ní. Za­ujme i vy­so­kou ob­ra­zo­vou kva­li­tou, er­go­no­mií a funk­ce­mi pro úspo­ru ener­gie. Téměř bez­rá­meč­ko­vý panel Full HD o úh­lo­příč­ce 23,8 palce má ve­li­kost vhod­nou pro běžné na­sa­ze­ní v kan­ce­lá­ři.

Celý článek...

Tags: Canon | Colorado | Řada 1630 | Tiskárny | Velkoformáty

Colorado 1630-2-2121Canon roz­ši­řu­je port­fo­lio 64” tis­ká­ren vy­u­ží­va­jí­cích tech­no­lo­gii UVgel a uvádí na trh novou řadu Co­lo­ra­do 1630. Tato prů­mys­lo­vá tis­kár­na před­sta­vu­je pro spo­leč­nos­ti pů­so­bí­cí na trhu vel­ko­for­má­to­vé­ho tisku chytrou volbu, pro­to­že jim na­bí­zí pří­stup ke všem pro­vě­ře­ným vý­ho­dám tech­no­lo­gie UVgel, in­ves­ti­ce do dal­ší­ho roz­ší­ře­ní pod­ni­ká­ní je při­tom nižší a při­ná­ší ře­še­ní pro tisk men­ších ob­je­mů.

Celý článek...

Tags: Android | Hardware | Panasonic | Stavebnictví | Tablety | TOUGHBOOK S1

TOUGHBOOK S1-2121Spo­leč­nost Pa­na­so­nic před­sta­vi­la 18. květ­na 2021 nový Tou­ghbook S1 – ma­xi­mál­ně odol­ný tablet se sys­té­mem An­dro­id pro snad­nou mo­bi­li­tu při práci. Toto za­ří­ze­ní se 7pal­co­vým dis­ple­jem se lehce po­u­ží­vá jed­nou rukou, je vhod­né pro celou řadu úkolů a zá­ro­veň vý­kon­né a do­sta­teč­ně odol­né, aby zvládlo i tu nej­ná­roč­něj­ší směnu.

Celý článek...

Tags: Epson | SC-F10000H | Tiskárny | Velkoformáty

surecolor sc-f10000h rnk-2120Po úspěš­ném uve­de­ní své první 76" prů­mys­lo­vé tis­kár­ny na tex­til v roce 2020 ozná­mil Epson 13. květ­na 2021 roz­ší­ře­ní této řady o tis­kár­nu SC-F10000H. Tis­kár­na na tex­til SC-F10000H zvy­šu­je stan­dar­dy pro­duk­ti­vi­ty díky mož­nos­ti vý­bě­ru dvou růz­ných sad in­kous­tů, které za­ru­ču­jí nej­vyš­ší mož­nou kva­li­tu tisku pro růz­no­ro­dé apli­ka­ce, od ob­le­če­ní až po in­te­ri­é­ro­vé doplňky, pro­pa­gač­ní před­mě­ty a sig­n­ma­king.

Celý článek...

VIVE-Pro-2-a-Focus 3-in-office-2120Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 11. květ­na 2021 na akci VI­VE­CON re­vo­luč­ní no­vin­ky v ob­las­ti vir­tu­ál­ní re­a­li­ty v čele s no­vý­mi he­ad­se­ty HTC VIVE Pro 2 a VIVE Focus 3 s 5K roz­li­še­ním a 120° zor­ným úhlem. Od­ha­le­na byla také nová sada pro­fe­si­o­nál­ních ná­stro­jů VIVE Busi­ness pro pod­ni­ka­te­le a spo­leč­nos­ti všech ve­li­kos­tí i plná verze ko­mu­ni­kač­ní apli­ka­ce VIVE Sync, která opouš­tí fázi beta pro­vo­zu.

Celý článek...

Tags: Ab­so­lu­te Scan­ner AS1 | AP21 | Hardware | He­xa­go­n MI | La­se­ro­vé­ ske­ne­ry | SHINE

Hexagon MI-AS1-2119Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu ozná­mi­la 6. 5. 2021 do­stup­nost no­vé­ho prů­lo­mo­vé­ho la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru. Ab­so­lu­te Scan­ner AS1 spo­ju­je nej­lep­ší přes­nost a kva­li­tu dat ve své třídě s rych­los­tí au­to­ma­ti­zo­va­né­ho sběru dat 1,2 mi­li­ónu bodů za sekun­du a pr­votříd­ní sou­čin­nos­tí mezi sys­témy pře­nos­né­ho ra­me­ne a la­se­ro­vé­ho sle­do­va­če. AS1 je ide­ál­ním sní­ma­čem v ši­ro­ké škále apli­kač­ních mož­nos­tí.

Celý článek...

StitchS1000 KV mod-2119Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do svého port­fo­lia tis­ká­ren HP Stitch, který po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb (PSP) po­mů­že di­ver­zi­fi­ko­vat na­bíd­ku tis­ko­vých slu­žeb v ob­las­ti soft sig­nage a in­te­ri­é­ro­vých po­tis­ků, a vyjít tak vstříc i ná­roč­něj­ším po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ků. Mo­der­ni­zo­va­ná 126­pal­co­vá tis­kár­na HP Stitch S1000 byla na­vr­že­na s cílem za­ru­čit špič­ko­vou kva­li­tu, větší vše­stran­nost a bez­pro­blé­mo­vý pro­voz.

Celý článek...

Strana 1 z 33

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>