Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Dell | Hardware | Inspiron | Notebooky

Inspiron 16 Plus angled left-2118Dell před­sta­vu­je nové no­te­boo­ky In­spi­ron, které jsou po­sta­ve­né od zá­kla­du zcela nově a jsou vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jaké jsou k dis­po­zi­ci. Zá­ro­veň se při­způ­so­bí stylu práce či stu­dia, ať už je uži­va­tel kde­ko­li. Vy­zna­ču­jí se mi­ni­ma­lis­tic­kým mo­der­ním de­signem a no­vý­mi barva­mi in­spi­ro­va­ný­mi pří­rod­ní­mi živly. K dis­po­zi­ci jsou ve čtyřech úh­lo­příč­kách.

Celý článek...

Tags: Bul­lit Group | CAT | Cat B40 | Cat S42 H+ | Nobily

B40 Torch-2117Na český trh při­chá­ze­jí první mo­bil­ní te­le­fo­ny s plnou an­ti­bak­te­ri­ál­ní ochra­nou. Dva nové mo­de­ly te­le­fo­nu znač­ky CAT, ob­lí­be­né mezi pra­cov­ní­ky v te­ré­nu – Cat S42 H+ a Cat B40 4G – vy­ba­ve­né po­kro­či­lou an­ti­mi­k­ro­bi­ál­ní ochra­nou před­sta­vi­la 23. dubna 2021 spo­leč­nost Bul­lit Group, která je glo­bál­ním dr­ži­te­lem li­cen­ce pro tato za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: 3D skenování | 3Dees | GOM | Scan 1 | ZEISS

GOM Scan 1 c-2117GOM Scan 1 je kom­pakt­ní mo­bil­ní 3D ske­ner ur­če­ný pro apli­ka­ce jako je 3D tisk, re­verz­ní in­že­nýr­ství nebo kon­t­ro­la kva­li­ty vý­ro­by. Při­chá­zí s roz­li­še­ním 6 MPx což je po­sta­ču­jí­cí na za­chy­ce­ní i ma­lých de­tai­lů. Má kom­pakt­ní roz­mě­ry a je plný po­kro­či­lých tech­no­lo­gií. Vy­u­ží­vá osvěd­če­nou ste­reo tech­no­lo­gii, prouž­ko­vou pro­jek­ci a modré LED svět­lo.

Celý článek...

Portégé X40-J-2117Dy­na­book před­sta­vu­je po­pr­vé na našem trhu no­te­book Por­té­gé X40-J. Nový tmavě modrý atrak­tiv­ní de­sign, úzký rá­me­ček kolem mat­né­ho 14" full HD dis­ple­je s an­ti­re­flex­ní úpra­vou, pře­pra­co­va­né panty, pod­sví­ce­ná po­ho­dl­ná klá­ves­ni­ce i další vlast­nos­ti jsou při­způ­so­be­ny kaž­do­den­ní­mu pro­fe­si­o­nál­ní­mu vy­u­ži­tí na cestách.

Celý článek...

Tags: Hardware | HP Inc | HP Z1 | HP Z2 | Nvidia | Počítače | Pracovní stanice | Řada Z

HP Z2 SFF Navis Bundle-2117Spo­leč­nost HP u pří­le­ži­tos­ti kon­fe­ren­ce GTC 2021, po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Nvi­dia, in­for­mo­va­la o vý­znam­ném vy­lep­še­ní GPU u své zá­klad­ní řady stol­ních po­čí­ta­čů Z by HP včet­ně mo­de­lů HP Z1 Tower G8, HP Z2 Small Form Fac­tor G8 a Z2 Tower G8, díky němuž na­bíd­nou tyto po­čí­ta­če výkon, do­po­sud do­stup­ný pouze u pra­cov­ních sta­nic nej­vyš­ší třídy.

Celý článek...

Tags: Air 2S | DJI | Drony | MasterShots | OcuSync

Air 2S Lifestyle2-2116DJI uved­la na trh dron DJI Air 2S, nový stan­dard pro po­ři­zo­vá­ní ne­u­vě­ři­tel­ných sním­ků a 5.4K videa. Tento pře­nos­ný ka­me­ro­vý dron je ře­še­ní typu „vše v jed­nom“, které na­bí­zí ro­bust­ní le­to­vý výkon, nej­mo­der­něj­ší vy­lep­še­ní kamer a před­pro­gra­mo­va­né ná­stro­je pro vy­tvá­ře­ní ob­sa­hu. DJI Air 2S je první dron své ve­li­kos­ti, který za­chy­tí 20­me­ga­pi­xe­lo­vé sta­tic­ké sním­ky nebo videa v roz­li­še­ní 5.4K novým jed­no­pal­co­vým sní­ma­čem, který byl dříve k dis­po­zi­ci pouze u vět­ších a méně sviž­ných dronů.

Celý článek...

Tags: GNSS | Hardware | La­se­ro­vé ske­no­vání | Per­specti­ve | T100 | Tablet | Trim­ble | Trim­ble X7

Trimble T100-4-2116Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la 13. dubna 2021 svůj nej­no­věj­ší vy­so­ce vý­kon­ný tablet Trim­ble T100, po­sky­tu­jí­cí rych­lé zpra­co­vá­ní dat pro různé apli­ka­ce za­mě­řo­vá­ní, ma­po­vá­ní a ge­o­gra­fic­ké in­for­mač­ní sys­témy (GIS). Ro­bust­ní tablet při­ná­ší rych­lé vý­po­čty a vel­kou ob­ra­zov­ku do te­ré­nu a pod­po­ru­je celou řadu apli­ka­cí pro op­tic­ké, GNSS a la­se­ro­vé ske­no­va­cí ře­še­ní, včet­ně Trim­ble X7.

Celý článek...

Tags: 27palců | 3840 x 2160 | 4K rozlišení | BenQ | Hardware | IPS | Monitory | SW271C

BenQ SW271C lifestyle1-2115Spo­leč­nost BenQ uvádí model SW271C. Pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor s fo­to­gra­fic­kým za­mě­ře­ním na­va­zu­je na svého před­chůd­ce a ino­vu­je jej o ně­ko­lik dů­le­ži­tých vlast­nos­tí. Monitor BenQ SW271C má 27­pal­­co­­vý zob­ra­zo­va­cí IPS pa­nel s 4K roz­li­še­ním 3840 × 2160 pi­xe­lů. Matně černý po­vrch doplňují modré doplňky na výš­ko­vě sta­vi­tel­ném sto­ja­nu s mož­nos­tí na­klo­pe­ní, oto­če­ní v obou osách a to včet­ně po­zi­ce na výšku.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | Evatronix | eviXscan 3D | FinePrecision | Hardware

Evixscan 3D-DSCF0051-2113Pol­ská spo­leč­nost Eva­t­ro­nix uved­la 10. břez­na 2021 na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on. Mě­ři­cí za­ří­ze­ní se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí mě­ře­ní a vy­so­kou úrov­ní de­tai­lů ske­no­va­né­ho po­vrchu. Evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on je op­tic­ké mě­ři­cí za­ří­ze­ní pra­cu­jí­cí s mod­rým LED svě­tel­ným zdro­jem. Ske­ner vy­ba­ve­ný dvěma rych­lý­mi 8,9Mpix fo­to­a­pa­rá­ty nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce s CMOS ma­t­ri­ce­mi se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí re­pro­duk­ce i těch nejmen­ších prvků přes­né me­cha­ni­ky.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Hardware | MG10 | OnRobot | Robotika | Uchopovače

OnRobot MG10-2111OnRo­bot uvádí na trh nový pro­dukt MG10. MG10 před­sta­vu­je vše­stran­ný, vy­so­ce vý­kon­ný a snad­no po­u­ži­tel­ný mag­ne­tic­ký ucho­po­vač pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem, mon­táž a ob­slu­hu stro­jů ve vý­rob­ním, au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém a kos­mic­kém prů­mys­lu. Ná­stroj je plně kom­pa­ti­bil­ní se všemi hlav­ní­mi znač­ka­mi ro­bo­tů pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní OnRo­bot One Sys­tem a na­bí­zí uni­kát­ní na­sta­vi­tel­né funk­ce de­tek­ce síly a úcho­pu po­sky­tu­jí­cí uži­va­te­lům vy­so­kou úroveň kon­t­ro­ly.

Celý článek...

Tags: DJI | DronPro | Drony | FPV | Hardware | Nissan

DJI FPV-2111Při pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní dlou­ho oče­ká­va­né­ho zá­vod­ní­ho dronu od spo­leč­nos­ti DJI firma Dron­Pro zor­ga­ni­zo­va­la závod dronu se spor­ťá­kem Nissan GT-R Nismo. Po­ko­chej­te se ex­klu­ziv­ní­mi sním­ky. O své dojmy z no­vé­ho dronu se navíc po­dě­lí Mi­chal Vigh – od­bor­ník na stav­bu zá­vod­ních dronů a na roz­ší­ře­nou re­a­li­tu.

Celý článek...

Tags: Hardware | Rocktab | Tablety | U200 | U212 | U214 | Ultra | WEROCK

Rocktab U200-2110 WEROCK Tech­no­lo­gies GmbH, vý­rob­ce prů­mys­lo­vých IT a ko­mu­ni­kač­ních ře­še­ní, před­sta­vu­je řadu Rocktab Ultra U200, dva nové prů­mys­lo­vé table­ty pro vy­so­ké po­ža­dav­ky s dis­ple­ji či­tel­ným na slu­neč­ní svět­lo a vý­kon­ný­mi pro­ce­so­ry. Ex­trém­ně ro­bust­ní table­ty jsou spe­ci­ál­ně na­vr­že­ny pro po­u­ži­tí v nej­ná­roč­něj­ších pod­mín­kách a vy­zna­ču­jí se „plně odol­ný­mi“ ochran­ný­mi vlast­nost­mi a ten­kým a leh­kým de­signem.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Hardware | Obalový průmysl | OnRobot | Robotika | Uchopovače | VGP20

VGP20 handling multiple parts-2110OnRo­bot před­sta­vu­je nový vý­kon­ný elek­tric­ký pod­tla­ko­vý ucho­po­vač OnRo­bot VGP20. Ucho­po­vač je kom­pa­ti­bil­ní se všemi před­ní­mi znač­ka­mi ro­bo­tů s uži­teč­ným za­tí­že­ním až 20 kg a lze jej vy­u­žít pro ši­ro­kou škálu apli­ka­cí v prů­mys­lo­vých od­vět­vích, od kos­me­ti­ky a elek­tro­ni­ky po far­ma­ceu­tic­ký prů­my­sl a po­tra­vi­nář­ství a ná­po­jář­ství.

Celý článek...

Strana 3 z 33

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>