E LINKX
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
ProID

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon ProStream 1800 s produkčním tiskem až 133 m/min

Autor článku: Canon   

Tags: 133 m/min | 1800 | Canon | Hardware | Inkoust | Produkční tisk | ProStream

Canon ProStream 1800-2-2030Pro­dukč­ní in­kous­to­vá tis­kár­na Canon Pro­Stre­am 1800 s kon­ti­nu­ál­ním po­dá­vá­ním díky svému vý­ko­nu po­sou­vá mož­nos­ti ko­merč­ní­ho tisku. Nej­no­věj­ší model ze série Pro­Stre­am 1000 na­bí­zí ještě vyšší rych­lost, až 133 metrů za mi­nu­tu, a i při ta­ko­vé rych­los­ti do­ká­že za­cho­vat kva­li­tu plně srov­na­tel­nou s of­se­to­vým tis­kem. Tato nová pro­dukč­ní tis­kár­na před­sta­vu­je roz­ší­ře­ní úspěš­né tech­no­lo­gie Pro­Stre­am, která byla na trh uve­de­na v roce 2017 a do­čka­la se již 30 in­sta­la­cí. Model Pro­Stre­am 1800 byl na­vr­žen tak, aby po­sou­val hra­ni­ce ko­merč­ní­ho tisku a splňoval ne­u­stá­le se mě­ní­cí po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků.

Tis­kár­na kom­bi­nu­je po­sled­ní ino­va­ce z ob­las­ti in­kous­to­vé­ho tisku s osvěd­če­ný­mi tech­ni­ka­mi of­se­tu a do­sa­hu­je uni­kát­ní rov­no­váhy mezi vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tou, špič­ko­vou kva­li­tou, fle­xi­bi­li­tou a mož­nost­mi vy­u­ži­tí ši­ro­ké­ho spek­tra médií. Ko­merč­ní tis­kár­ny tak mohou roz­ší­řit svou na­bíd­ku a pře­su­nout větší ob­je­my za­ká­zek z of­se­to­vé­ho tisku na di­gi­tál­ní in­kous­to­vý tisk a zved­nout úroveň pro­duk­ce i díky ši­ro­ké­mu spek­tru apli­ka­cí včet­ně pré­mi­o­vé­ho a vy­so­ko­ob­je­mo­vé­ho di­rect mailu, knih, ka­ta­lo­gů nebo ča­so­pi­sů.
Pro­Stre­am 1800 u ná­roč­ných zá­kaz­ní­ků bo­du­je svou ne­kom­pro­mis­ní rych­los­tí až 133 m/min, což je do­kon­ce o dvě tře­ti­ny více než u prv­ních mo­de­lů řady Pro­Stre­am 1000. Zvlád­ne tak vy­tisk­nout až 107 500 stran for­má­tu A4 nebo 11 300 listů B2 4/4 za ho­di­nu, to vše při za­cho­vá­ní nej­vyš­ší kva­li­ty.
Co se týče médií, Pro­Stre­am jich zvlád­ne mnoho, po­dob­ně jako další mo­de­ly z této řady: stan­dard­ní of­se­to­vý na­tí­ra­ný papír, ne­na­tí­ra­ná média, papír op­ti­ma­li­zo­va­ný pro in­kous­to­vý tisk s gra­má­že­mi od 40 g/m do 300 g/m. Mů­že­te tisk­nout ka­len­dá­ře, pla­ká­ty a POS o šířce až 556 mm a délce až 1 524 mm. S tímto mo­de­lem navíc není nutné pře­ru­šo­vat tisk kvůli vý­mě­ně růz­ných délek for­má­tů. Pro­Stre­am 1800 díky tomu za­jiš­ťu­je zcela ply­nu­lý pře­chod, roz­ší­ře­nou fle­xi­bi­li­tu i snad­nou ob­slu­hu.

Canon-ProStream-1800-2030

Rov­no­měr­né vy­sou­še­ní všech úloh za­jis­tí in­te­gro­va­ný sys­tém Air Flo­a­tati­on Dry­ing, lze tedy tisk­nout efek­tiv­ně na ši­ro­ké spek­trum médií, aniž by došlo ke sní­že­ní vy­so­kých stan­dar­dů ho­to­vé­ho vý­stu­pu. Tím, že ne­do­chá­zí ke kon­tak­tu s pa­pí­rem, chrá­ní sys­tém su­še­ní vý­tisk a za­jiš­ťu­je op­ti­mál­ní vý­sle­dek, za­cho­vá­vá navíc lesk a chrá­ní po­vrch pa­pí­ru. Po­má­há i umělá in­te­li­gen­ce, která je pro­po­je­ná se sen­zo­rem a ne­u­stá­le upra­vu­je na­sta­ve­ní sys­té­mu su­še­ní během tisku. Sys­tém také udr­žu­je op­ti­mál­ní tep­lo­tu tis­ko­vé­ho média, a tím sni­žu­je spo­tře­bu ener­gie.

Pro­Stre­am 1800 vy­u­ží­vá tis­ko­vé hlavy drop-on-de­mand s na­tiv­ním roz­li­še­ním 1200 DPI a spo­leč­nos­tí Canon vy­vi­nu­té po­ly­me­ro­vé pig­men­to­vé in­kous­ty s tech­no­lo­gií Canon Co­lor­Grip. To za­jiš­ťu­je kon­zis­tent­nost barev. Dále je vy­u­ží­vá­na také in-line kon­t­ro­la kva­li­ty od Ca­no­nu, což je vy­so­ce vý­kon­ný au­to­ma­tic­ký ka­me­ro­vý sys­tém, který hlídá vý­sled­nou kva­li­tu vý­stu­pu, aby sní­žil po­tře­bu fy­zic­ké­ho do­hle­du při tisku na mi­ni­mum.
Úspěš­ný pů­vod­ní model Pro­Stre­am 1000 zů­stá­vá i na­dá­le v pro­de­ji, a stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ci jej navíc mohou snad­no up­gra­do­vat na Pro­Stre­am 1800, po­tře­bu­jí-li zvý­šit ob­je­my tisku. Dává jim to mož­nost snad­no se při­způ­so­bit mě­ní­cí se dy­na­mi­ce trhu, a při­tom udr­žet vy­so­kou kva­li­tu, rych­lost a pod­po­ru růz­ných druhů médií.
Zá­kaz­ní­ci si mohou nový model Pro­Stre­am 1800 pro­hléd­nout v zá­kaz­nic­kém cen­t­ru Cus­to­mer Ex­pe­ri­en­ce Cen­t­re v ně­mec­kém Po­in­gu nebo po­žá­dat o vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ku. Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce zís­ká­te i na webu spo­leč­nos­ti Canon.


Mohlo by vás zajímat: