E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

XPG přichází na trh s SSD SPECTRIX S20G

Autor článku: XPG   

Tags: ADATA | S20G | SPECTRIX | SSD | XPG

XPG Spectrix S20G-2106Znač­ka XPG, za­lo­že­ná spo­leč­nos­tí ADATA před­sta­vu­je PCIe Ge­n3x4 M.2 2280 SSD XPG SPECTRIX S20G. SSD bylo na­vr­že­no tak, aby po­sky­to­va­lo jak výkon, tak za­jí­ma­vý vzhled díky svému vý­raz­né­mu RGB osvět­le­ní ve tvaru pís­me­na X a vy­ni­ka­jí­cí rych­los­ti čtení a zá­pi­su. XPG SPECTRIX S20G je sice her­ním SSD, což dává na­je­vo i svým vzhle­dem, ale rych­lé SSD ocení i pro­fe­si­o­ná­lo­vé a tech­nič­tí nad­šen­ci.

Vy­zna­ču­je se vý­raz­ným RGB de­signem ve tvaru pís­me­na X. RGB svě­tel­né efek­ty lze při­způ­so­bit po­mo­cí soft­wa­ru. Navíc vla­so­vě kar­tá­čo­va­ný po­vrch do­dá­vá to­mu­to SSD pů­so­bi­vý ele­gant­ní vzhled.
Ve­sta­vě­né 3D NAND flash pa­mě­ti se mohou pochlu­bit rych­lost­mi čtení/zá­pi­su 2500/1800 MB/s. SSD fun­gu­je se všemi nej­no­věj­ší­mi plat­for­ma­mi spo­leč­nos­tí Intel a AMD a za­jiš­ťu­je bez­pro­blé­mo­vou kom­pa­ti­bi­li­tu. SPECTRIX S20G pod­po­ru­je tech­no­lo­gii kódo­vá­ní chyb LDPC (Low-Densi­ty Pa­ri­ty-Check) pro de­tek­ci a opra­vu širší škály da­to­vých chyb. Navíc je díky 256b šif­ro­vá­ní AES za­jiš­tě­no za­bez­pe­če­ní a in­te­gri­ta dat. Každá sou­část­ka u SPECTRIX S20G pro­šla peč­li­vým pro­vě­řo­vá­ním, tes­to­vá­ním a cer­ti­fi­ka­cí. Na SSD je po­sky­to­vá­na pě­ti­le­tá zá­ru­ka.

Do­po­ru­če­ná kon­co­vá cena
XPG SPECTRIX S20G 500 GB – 1799 Kč, 1 TB – 3249 Kč.


Mohlo by vás zajímat: