Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pokročilé zabezpečení monitoru Philips B Line 243B9H

Autor článku: MMD - Philips   
Čtvrtek, 27 Květen 2021 11:14

Tags: 243B9H | B Line | Hardware | MMD | Monitory | Philips

Philips 243b9h-2122Lidé pra­cu­jí­cí před mo­ni­to­rem mnoho hodin, ať už doma nebo v kan­ce­lá­ři, mají spe­ci­fic­ké po­tře­by na snad­né po­u­ží­vá­ní mo­ni­to­ru a po­hod­lí. Pro­duk­to­vá řada Phi­lips B Line je na­vr­že­na tak, aby vy­ho­vo­va­la po­tře­bám pro­fe­si­o­ná­lů, kteří hle­da­jí po­ho­dl­ný, spo­leh­li­vý a bez­peč­ný mo­ni­tor. Nej­no­věj­ší 24" (úh­lo­příč­ka 23,8"/60,5 cm) FullHD model této řady, Phi­lips 243B9H, může být právě tím mo­ni­to­rem, který hle­da­jí.

Při­po­je­ní po­mo­cí je­di­né­ho ka­be­lu USB-C

Exis­tu­je pouze jeden kabel, který může pře­ná­šet ob­ra­zo­vý sig­nál, na­pá­jet za­ří­ze­ní a zá­ro­veň po­sky­tu­je ukli­ze­né pra­co­viš­tě, je to kabel s ko­nek­to­rem USB-C. USB-C, jako sou­část no­vé­ho mo­de­lu Phi­lips 243B9H, je také jed­nou z nej­po­ho­dl­něj­ších do­stup­ných tech­no­lo­gií a na­bí­zí efek­tiv­ní a spo­leh­li­vé na­sta­ve­ní, které je snad­no kon­fi­gu­ro­va­tel­né a oka­mži­tě při­pra­ve­né k po­u­ži­tí. Tenký a obou­stran­ný port USB-C umožňuje snad­né při­po­je­ní jed­ním ka­be­lem pro su­per­rych­lý pře­nos dat a také in­te­li­gent­ní a fle­xi­bil­ní sprá­vu na­pá­je­ní: sig­nál dis­ple­je a vy­so­ko­rych­lost­ní data se pře­ná­ší přes USB-C (al­ter­na­tiv­ní režim Dis­pla­y­Port), při sou­čas­ném na­pá­je­ní a na­bí­je­ní no­te­boo­ku (USB Power De­li­ve­ry), vý­ko­nem až 65 W.

Ur­če­n pro pod­ni­ká­ní

Díky těmto vlast­nos­tem je nový Phi­lips 243B9H snad­no po­u­ži­tel­ný pro kaž­dé­ho. Mo­ni­tor na­bí­zí i další in­te­gro­va­né funk­ce, které pod­po­ru­jí pro­fe­si­o­ná­ly a po­má­ha­jí jim udr­žo­vat pra­cov­ní stůl čistý a bez ne­po­řád­ku. Mo­ni­tor má také ve­sta­vě­né ste­re­o­fon­ní re­pro­duk­to­ry pro pře­hrá­vá­ní mul­ti­mé­dií a in­te­gro­va­nou za­bez­pe­če­nou webo­vou ka­me­ru.
I když tento mo­ni­tor může být uží­ván pro­fe­si­o­ná­ly, kteří mají různé po­tře­by a pra­cov­ní ná­vy­ky, všich­ni bez roz­dí­lu po­tře­bu­jí ro­bust­ní mo­ni­tor, který po­sky­tu­je bez­peč­né a po­ho­dl­né uži­va­tel­ské pro­stře­dí. In­te­gro­va­ná vy­ska­ko­va­cí webo­vá ka­me­ra s Win­dows Hello na­bí­zí při­způ­so­be­né a vy­lep­še­né za­bez­pe­če­ní – per­fekt­ní pro za­brá­ně­ní ja­ké­mu­ko­li po­ten­ci­ál­ní­mu „na­ru­še­ní“, bez po­tí­ží s dal­ším pří­slu­šen­stvím. Prak­tic­kou a dis­krét­ní webo­vou ka­me­ru lze snad­no za­su­nout zpět do rá­meč­ku mo­ni­to­ru a v pří­pa­dě po­tře­by ji opět vy­táh­nout.
Webo­vá ka­me­ra je navíc vy­ba­ve­na po­kro­či­lý­mi sen­zo­ry pro roz­po­zná­vá­ní ob­li­če­je Win­dows Hello, které uži­va­te­lům umožňují při­hlá­sit se po­mo­cí bi­o­me­t­ric­kých údajů (nebo pinů), čímž je pro­ces rych­lej­ší a bez­peč­něj­ší. Do­má­cí uži­va­te­lé i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, kteří pra­cu­jí s cit­li­vý­mi daty (nebo hle­da­jí tro­chu větší sou­kro­mí), ocení extra bez­peč­nost, kte­rou Phi­lips 243B9H po­sky­tu­je.

Celý ba­lí­ček

Phi­lips 243B9H je navíc vy­ba­ven účin­ný­mi tech­no­lo­gi­e­mi pro zmír­ně­ní bo­les­ti způ­so­be­né dlou­ho­do­bým se­ze­ním před mo­ni­to­rem. Jeho IPS panel vy­u­ží­vá po­kro­či­lou tech­no­lo­gii, která po­sky­tu­je extra ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úhly 178/178 stupňů, což umožňuje sle­do­vat dis­plej téměř z ja­ké­ho­ko­li úhlu. Kromě toho také dis­po­nu­je tech­no­lo­gi­e­mi Flic­ker-free, Low Blue Mode a Ea­sy­Read Mode, které za­jis­tí, že o oči bude dobře po­sta­rá­no.

Zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní za­vr­šu­je Phi­lips Smar­tEr­go­Base, zá­klad­na mo­ni­to­ru, která po­sky­tu­je mož­nost er­go­no­mic­ké­ho na­sta­ve­ní, v kom­bi­na­ci se sprá­vou ka­be­lů. Mož­nost při­způ­so­be­ní výšky, oto­če­ní, ná­klo­nu a ro­ta­ce zá­klad­ny, umožňuje uži­va­te­lům umís­tit mo­ni­tor tak, aby vždy bylo do­sa­že­no ma­xi­mál­ní­ho po­hod­lí. To může uleh­čit fy­zic­kou ná­ma­hu a sní­žit únavu z dlou­hé­ho pra­cov­ní­ho dne.

Mo­ni­tor Phi­lips 243B9H je již do­stup­ný za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 7098 Kč (279 Eur).
Více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech Phi­lips na www.philips.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: