Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ocenění pro CadMouse Pro Wireless a akční nabídka

Autor článku: 3Dconnexion   
Středa, 16 Červen 2021 22:16

Tags: 3Dconnexion | CadMouse | Hardware | Myši | Ocenění | Pro | Wireless

3Dconnexion FB-Post-2125V únoru 2015 uvedl 3D­con­nexi­on na trh myš Cad­Mou­se. Byla to první myš na světě ur­če­ná hlav­ně pro práci s CAD a do­po­ru­če­ná pro­jek­tan­tům, kon­struk­té­rům, ar­chi­tek­tům a uměl­cům. Spe­ci­a­lis­té 3D­con­nexi­on pra­co­va­li na pro­duk­tu ně­ko­lik let a měli za účel vy­tvo­řit za­ří­ze­ní, jež bude oprav­du do­ko­na­lým, hod­not­ným a pro­fe­si­o­nál­ním ře­še­ním pro uži­va­te­le, vy­nik­ne nad po­čí­ta­čo­vé myši na trhu a bude čelit kon­ku­ren­ci.

Vý­zkum pro­duk­tu byl pro­vá­děn sou­čas­ně s kon­zul­ta­ce­mi s mno­hý­mi in­že­ný­ry ze špič­ko­vých vý­rob­ních firem. Spo­leč­nost tak chtě­la pře­de­vším zjis­tit jak vy­pa­dá roz­ho­do­va­cí po­stup ohled­ně vý­bě­ru pro­fe­si­o­nál­ní po­čí­ta­čo­vé myši, a jaké funk­ce a pa­ra­me­t­ry by měla mít ide­ál­ní myš pro in­že­ný­ra. Na­ko­nec 3D­con­nexi­on uká­zal světu Cad­Mou­se – je­di­nou myš na trhu s pl­no­hod­not­ným pro­střed­ním tla­čít­kem, pre­ciz­ním sní­ma­čem, vy­pra­co­va­ným ovla­da­čem a ostat­ní­mi funk­ce­mi, které ze­fek­tivňují práci s CAD.
V roce 2017 Cad­Mou­se zís­ka­la cenu iF De­sign Award. Letos další model myši od 3D­con­nexi­on – Cad­Mou­se Pro Wi­re­less – se stal dr­ži­te­lem hned třech pres­tiž­ních oce­ně­ní: iF De­sign Award, Good De­sign Award, a také Red Dot Award. Cad­Mou­se Pro Wi­re­less je bez­drá­to­vý model myši Cad­Mou­se plné ve­li­kos­ti, s ve­sta­vě­nou ba­te­rií za­jiš­tu­jí­cí 3 mě­sí­ce ne­pře­ru­še­né práce a s ces­tov­ním pouz­drem šitým na míru v ceně. Do­stup­ný je také ve verzi pro le­vo­ruké.

Díky svým uni­kát­ním vlast­nos­tem do­ká­žou myši Cad­Mou­se po­ra­zit kon­ku­ren­ci a zís­kat nejen ceny, ale i stále větší sku­pi­nu věr­ných uži­va­te­lů. Mezi nej­vět­ší zá­kaz­ní­ky spo­leč­nos­ti 3D­con­nexon, kteří se roz­hod­li za­vést myši Cad­Mou­se do stan­dard­ní vý­ba­vy pra­cov­ních sta­nic, patří au­to­mo­bil­ka Audi – firma, jíž není ni­ko­mu třeba před­sta­vo­vat. Na webo­vých strán­kách 3D­con­nexi­on lze pře­číst za­jí­ma­vý pří­běh o uplat­ně­ní Cad­Mou­se pro­jek­tan­ty Audi, kteří se za­bý­va­jí mo­de­lo­vá­ním po­vrchu třídy A. Spe­ci­a­lis­té Audi oce­ni­li pře­de­vším vy­ni­ka­jí­cí er­go­no­mii Cad­Mou­se a také mož­nos­ti, které jiné myši, do­kon­ce ani v nej­vyš­ších ce­no­vých re­la­cích, ne­mo­hou na­bíd­nout.

Akční nabídka

3Dconnexion CadMouse Promo2021-2125

Spo­leč­nost 3D­con­nexi­on může být oprav­du pyšná na svůj pro­dukt. Proto do 30. červ­na na­bí­zí všech­ny mo­de­ly myši Cad­Mou­se ve spe­ci­ál­ním ba­líč­ku spolu s pod­lož­kou Cad­Mou­se Pad zdar­ma. Cad­Mou­se Pad je ide­ál­ním doplňkem myší Cad­Mou­se. Díky této troj­vrst­vé, odol­né a sta­bil­ní pod­lož­ce práce je pří­jem­něj­ší, efek­tiv­něj­ší a přes­něj­ší.


Mohlo by vás zajímat: