Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Super-wide monitor Philips 498P9Z se špičkovým výkonem

Autor článku: MMD – Phillips   
Čtvrtek, 08 Červenec 2021 00:06

Tags: 498­P9Z | Haedware | MMD | Monitory | Philips | Super-Wide

Philips 498P9Z FTL2-2128Phi­lips uvádí na trh nový extra ši­ro­ko­úh­lý model Phi­lips 498­P9Z s úh­lo­příč­kou 49” (124 cm) a po­mě­rem stran 32:9, aby vy­ho­věl po­tře­bám pro­fe­si­o­ná­lů jako jsou gra­fič­tí de­sig­né­ři, ar­chi­tek­ti, pro­gra­má­to­ři, fi­nanč­ní spe­ci­a­lis­té nebo všich­ni uži­va­te­lé, kteří cítí po­tře­bu mít do­ko­na­lý pře­hled o všech bě­ží­cích apli­ka­cích na ob­ra­zov­ce. Mo­ni­tor se vy­zna­ču­je spo­leh­li­vým a vy­so­ce kva­lit­ním za­kři­ve­ným VA pa­ne­lem, ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 165 Hz a adap­tiv­ní syn­chro­ni­za­cí pro po­ho­dl­né sle­do­vá­ní po celý den – ať už při práci nebo zá­ba­vě.

Roz­šiř­te své ob­zo­ry

Super-Wide mo­ni­tor s po­mě­rem stran 32:9 a roz­li­še­ním 5120 × 1440 je na­vr­žen tak, aby do­ká­zal na­hra­dit běžně po­u­ží­va­né na­sta­ve­ní pro více ob­ra­zo­vek. Sku­teč­ně ši­ro­ký obraz za­jiš­ťu­je jen jedna ob­ra­zov­ka, která je stej­ná, ja­ko­byste vy­u­ži­li dva 27” dis­ple­je QuadHD s po­mě­rem stran 16:9.

Pro­fe­si­o­ná­ly po­tě­ší špič­ko­vá úroveň mo­ni­to­ru – pokud se roz­hod­nou pře­jít na 49” mo­ni­tor, zís­ka­jí do­ko­na­lý a ničím ne­pře­ru­šo­va­ný obraz. Fi­nanč­ní spe­ci­a­lis­té budou mít lepší pře­hled o ta­bul­kách, tvůr­ci videí mohou na je­di­ném místě sou­čas­ně sle­do­vat ná­hle­dy i ča­so­vé osy.

Křiv­ka ob­ra­zov­ky 1800r po­sky­tu­je při­ro­ze­né zorné pole a sni­žu­je osl­ně­ní nebo zkres­lo­vá­ní. Ar­chi­tek­ti, gra­fi­ci, tvůr­ci videí, pro­gra­má­to­ři – ti všich­ni po­tře­bu­jí pro­stor, který jim umožňuje pra­co­vat s více růz­ný­mi apli­ka­ce­mi sou­čas­ně, a zá­ro­veň zvy­šo­vat kre­a­ti­vi­tu i pro­duk­ti­vi­tu.

Cer­ti­fi­ka­ce VESA Dis­play HDR 400 při­ná­ší vý­raz­ný po­krok opro­ti běž­ným dis­plejům SDR a na­bí­zí plnou pa­le­tu bo­ha­tou na nové barvy. Ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce 165 Hz a tech­no­lo­gie Ada­pitve-Sync pak ga­ran­tu­je bez­pro­blé­mo­vou ply­nu­lost všech akcí. Ja­ká­ko­li média zob­ra­ze­ná na ob­ra­zov­ce jsou vy­lep­še­na a do­dá­vá­na v nej­lep­ším mož­ném stavu.

Vi­zu­a­li­za­ce vy­tvo­ře­ná pro pro­fe­si­o­ná­ly a vy­so­ko­frekvenč­ní uži­va­te­le je snad­no vi­di­tel­ná. Díky an­ti­re­flex­ní úpra­vě a níz­ké­mu od­ra­zu mo­ni­to­ru jsou ob­ráz­ky křiš­ťá­lo­vě čisté, s čis­tý­mi barva­mi. Tech­no­lo­gie péče o oči (jako je Flic­kerFree, režim Ea­sy­Read a režim LowBlue) spo­leč­ně za­jiš­ťu­jí po­ho­dl­něj­ší zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní, fil­tru­jí škod­li­vé emise mod­ré­ho svět­la a ome­zu­jí bli­ká­ní.

Při­pra­ve­no na multi-tasking

Ši­ro­ký ob­ra­zo­vý pro­stor je ide­ál­ní pro mul­ti­tasking. Poměr a ve­li­kost dis­ple­je umožňují uži­va­te­lům ote­ví­rat více apli­ka­cí a do­ku­men­tů na­jed­nou, aniž by mu­se­li ma­ni­pu­lo­vat s ote­vře­ný­mi sou­bo­ry: na těch­to 49” mo­ni­to­rech si místo našly chaty, e-maily, videa a da­to­vé listy. Ale pro nej­ex­trém­něj­ší na­sta­ve­ní a mul­ti­tasking je k dis­po­zi­ci také tech­no­lo­gie Mul­ti­View a in­te­gro­va­ný pře­pí­nač KVM. Mul­ti­View umožňuje ak­tiv­ní du­ál­ní při­po­je­ní a pro­hlí­že­ní, takže uži­va­te­lé mohou pra­co­vat s více za­ří­ze­ní­mi, jako je po­čí­tač nebo no­te­book sou­čas­ně, za­tím­co s pře­pí­na­čem KVM Mul­tiC­li­ent In­te­gra­ted budou uži­va­te­lé moci ovlá­dat dva sa­mo­stat­né po­čí­ta­če po­mo­cí jed­no­ho mo­ni­to­ru, klá­ves­ni­ce a myši, snad­no pře­pí­nat mezi zdro­ji.

Pro po­ho­dl­né a snad­né po­u­ži­tí na­bí­zí tento model ši­ro­ké a kom­plet­ní mož­nos­ti při­po­je­ní s in­te­li­gent­ním ve­de­ním ka­be­lů, které udr­žu­jí pra­cov­ní ob­las­ti čisté a or­ga­ni­zo­va­né. Firmy mohou těžit z po­u­ži­tí ta­ko­vé velké ob­ra­zov­ky s po­dob­ný­mi funk­ce­mi na pra­cov­ních sta­ni­cích plá­no­va­ných pro spo­lu­prá­ci a vy­ba­vit pra­cov­ní­ky jed­nou, ale do­sta­teč­ně vel­kou ob­ra­zov­kou.

Nový mo­ni­tor Phi­lips 498­P9Z bude k dis­po­zi­ci za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 29 414 Kč.

Více in­for­ma­cí o mo­ni­to­rech Phi­lips na www.philips.cz/c-m-so/monitory.


Mohlo by vás zajímat: