Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější 3D optický profilometr Keyence

Autor článku: Keyence International   
Úterý, 18 Leden 2022 12:25

Tags: 3D měření | GD&T | Hardware | Keyence | Profilometry | Vizualizace

Keyence VR-6000-2203Spo­leč­nost Keyen­ce uved­la na trh svůj nej­no­věj­ší 3D op­tic­ký pro­fi­lo­me­tr VR-6000. Ná­sle­du­jí­cí vlast­nos­ti pro­duk­tu dá­va­jí pr­vot­ní před­sta­vu o tom, co pří­stroj na­bí­zí. Jde o snad­no po­u­ži­tel­ný bez­kon­takt­ní 3D mě­ři­cí sys­tém umož­ňu­jí­cí vi­zu­a­li­za­ce slo­ži­tých tvarů a za­kři­ve­ní se sub­mi­k­ro­no­vým roz­li­še­ním, ro­tač­ní ske­no­vá­ní ši­ro­ké škály ma­te­ri­á­lů a mě­ře­ní téměř ja­ké­ho­ko­li vý­ře­zu po­mo­cí je­di­né­ho za­ří­ze­ní.

Vy­so­ce přes­né 3D mě­ře­ní ce­lé­ho ob­jek­tu po­vrchu je možné během pouhé 1 sekun­dy. Ro­tač­ní ske­no­vá­ní ši­ro­ké škály ma­te­ri­á­lů umožňuje mě­ře­ní po celém ob­vo­du dílu. Pro­fi­lo­me­tr dis­po­nu­je no­vý­mi al­go­ritmy HDR ske­no­vá­ní pro mě­ře­ní mat­ných i lesk­lých po­vrchů. No­vin­kou je sta­bil­ní mě­ře­ní pro­fi­lů, roz­mě­rů, drs­nos­ti a GD&T.

Další in­for­ma­ce o nej­no­věj­ším za­ří­ze­ní na­lez­ne­te v ka­ta­lo­gu.


Mohlo by vás zajímat: