Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Desktop Metal uvádí 3D tiskárny Binder Jet řady X

Autor článku: Desktop Metal   

Tags: 3D tiskárny | Binder Jet | Desktop Metal | Triple ACT | X-Series

DM X-Series-2210Desktop Metal ozná­mil uve­de­ní na trh řady X-Se­ries sys­té­mů pro 3D tisk z ko­vo­vých a ke­ra­mic­kých práš­ků v ši­ro­ké škále ve­li­kos­tí čás­tic. Nově znač­ka řady tis­ká­ren Desktop Metal vznik­la akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti ExOne na pod­zim loň­ské­ho roku a brzy bude na­bí­ze­na se soft­wa­ro­vý­mi apli­ka­ce­mi Desktop Metal pro pří­pra­vu se­sta­ve­ní a oceňova­nou si­mu­la­cí spé­ká­ní.

X-Se­ries bude nyní navíc pod­po­ro­vá­na zku­še­ným týmem glo­bál­ní pod­po­ry spo­leč­nos­ti Desktop Metal.

X-Se­ries na­bí­zí od­liš­ný pří­stup k tisku po­ji­vem, který umo­ž­ňu­je pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie Tri­ple ACT – po­kro­či­lá tech­no­lo­gie zhutňování pro dáv­ko­vá­ní, roz­tí­rá­ní a zhutňování práš­ků během pro­ce­su tisku po­ji­vem. Tato fle­xi­bil­ní ar­chi­tek­tu­ra ote­vře­né ma­te­ri­á­lo­vé plat­for­my je schop­na spo­jo­vat ši­ro­kou škálu práš­ků s D50 od 3 do 100 mi­k­ro­nů.

Desktop Metal nyní na­bí­zí tři mo­de­ly řady X:

  • In­no­ven­tX, ce­no­vě do­stup­ný sys­tém pro zá­klad­ní po­u­ži­tí, který je ide­ál­ní pro aka­de­mic­kou sféru, vý­zkum a vývoj a pro ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu;
  • X25­Pro, do­stup­né a pro­duk­tiv­ní ře­še­ní střed­ní ve­li­kos­ti, které se již ce­lo­svě­to­vě po­u­ží­vá pro vel­ko­sé­ri­o­vou vý­ro­bu, se sta­veb­ním boxem o roz­mě­rech 400 × 250 × 250 mm
  • X160­Pro, nej­vět­ší sys­tém s trys­ka­mi na ko­vo­vé po­ji­vo na světě, s kon­strukč­ním boxem 800 × 500 × 400 mm.

Trys­ká­ní po­ji­va je vše­o­bec­ně po­va­žo­vá­no za nej­rych­lej­ší me­to­du 3D tisku kovů pro vel­ko­ob­je­mo­vý tisk. Tento pro­ces, který si po­pr­vé ne­chal pa­ten­to­vat Ely Sachs, pro­fe­sor stroj­ní­ho in­že­nýr­ství a spo­lu­za­kla­da­tel spo­leč­nos­ti Desktop Metal, tisk­ne di­gi­tál­ní ná­vrhy dílů po­mo­cí prů­mys­lo­vých in­kous­to­vých tis­ko­vých hlav, které rych­le na­ná­še­jí po­ji­vo do lůžka z ko­vo­vých, pís­ko­vých, ke­ra­mic­kých nebo dře­vě­ných čás­tic a vy­tvá­ře­jí dávky pev­ných dílů po jedné tenké vrst­vě.

Tis­kár­ny X-Se­ries opa­ko­va­ně po­sky­tu­jí těsné roz­mě­ro­vé to­le­ran­ce a hus­to­tu 97-99 % nebo vyšší – na úrov­ni vstři­ko­vá­ní kovů nebo gra­vi­tač­ních od­lit­ků nebo ji pře­ko­ná­va­jí. Přímo z pece lze do­sáh­nout hod­not drs­nos­ti po­vrchu až 4 µm (Ra).

Další in­for­ma­ce o tis­kár­nách řady X na­lez­ne­te na www.desktopmetal.com/products/xseries.


Mohlo by vás zajímat: