Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nexa3D uvádí na trh průmyslovou tiskárnu NXE 200

Autor článku: Nexa3D   
Pondělí, 04 Duben 2022 22:53

Tags: 3D tiskárny | Nexa3D | NexaX 2.0 | NXE 200 | Průmysl | xCure

Nexa3D-NXE 200-2214Díky kom­bi­na­ci rych­los­ti a ob­je­mu tis­kár­ny NXE 200 mohou uži­va­te­lé vy­rá­bět velké díly a vý­rob­ní série men­ších dílů za zlo­mek času, který po­tře­bu­jí jiné 3D tis­kár­ny. Tato tis­kár­na na­bí­zí kromě vy­ni­ka­jí­cí přes­nos­ti, es­te­ti­ky a me­cha­nic­kých vlast­nos­tí také ex­trém­ně vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu při nej­niž­ších cel­ko­vých ná­kla­dech na vlast­nic­tví. Ce­no­vá do­stup­nost mo­de­lu NXE 200 pře­sa­hu­je jeho ce­no­vou ka­te­go­rii.

3D tis­kár­na je vy­ro­be­na z prů­mys­lo­vé­ho hard­wa­ru s mo­du­lár­ní­mi sou­část­mi, snad­no se ser­vi­su­je a jed­no­du­še se mo­der­ni­zu­je, což vede k dlou­hé ži­vot­nos­ti a spo­leh­li­vos­ti stro­je.

Cena NXE 200 je 49 990 USD včet­ně in­sta­la­ce a po ome­ze­nou dobu se do­dá­vá v ba­líč­ku s vy­so­ko­ka­pa­cit­ní vy­tvr­zo­va­cí jed­not­kou xCure spo­leč­nos­ti Nexa­3D a soft­warem NexaX 2.0.

Ča­so­vě ome­ze­ný ba­lí­ček končí 31. květ­na 2022!

Take a look-cz

 


Mohlo by vás zajímat: