Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dell Precision s AMD Ryzen Threadripper PRO

Autor článku: Dell Technologies   
Pondělí, 13 Červen 2022 18:46

Tags: 7865 Tower | AMD Ryzen | Dell | Hardware | Pracovní stanice | Precision | Threadripper PRO

Dell Precision 7865 setup-2224Dell před­sta­vu­je nový model Pre­ci­si­on 7865 Tower, první stol­ní pra­cov­ní sta­ni­ci Pre­ci­si­on za­lo­že­nou na pro­ce­so­rech AMD a první sys­tém Pre­ci­si­on s pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 5000 řady WX. Pra­cov­ní sta­ni­ce je vhod­ná pro řadu tvůr­čích čin­nos­tí jako je tvor­ba ani­ma­cí nebo vývoj apli­ka­cí roz­ší­ře­né re­a­li­ty, ale také pro ana­lý­zu roz­sáh­lých sou­bo­rů dat. Před­nos­tí no­vé­ho mo­de­lu Pre­ci­si­on je ob­rov­ský výkon ve spo­je­ní s fle­xi­bi­li­tou.

Nový vý­kon­ný stol­ní po­čí­tač v pro­ve­de­ní tower pod­po­ru­je nej­lep­ší do­stup­ný pro­ce­sor AMD pro pra­cov­ní sta­ni­ce na trhu Threa­d­rip­per PRO 5900WX. Po­čí­tač Pre­ci­si­on 7865 Tower je ma­xi­mál­ně při­způ­so­be­ný ná­roč­né práci s ví­ce­ro bě­ží­cí­mi apli­ka­ce­mi a umožňuje uži­va­te­lům efek­tiv­ně­ji řešit kom­pli­ko­va­né úlohy. Pre­ci­si­on 7865 Tower na­bí­zí jak vy­so­kou tak­to­va­cí frek­ven­ci (na které zá­le­ží při in­ter­ak­tiv­ních úlo­hách, na­pří­klad práci se sys­témy CAD), tak vý­po­čet­ní výkon (po­třeb­ný pro úlohy, jako je ren­de­ro­vá­ní nebo si­mu­la­ce). Bez kom­pro­mi­sů tedy může slou­žit da­to­vé vědě, gra­fic­ké­mu de­sig­nu, zpra­co­vá­ní ob­ra­zu a práci v ob­las­ti VR a AI.

Pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7865 Tower je ur­če­na pro kon­struk­té­ry, ar­chi­tek­ty, tvůr­ce a de­sig­né­ry, kteří po­tře­bu­jí pro­vá­dět různé typy úloh. K tomu je vy­ba­ve­ná až 64 pro­ce­so­ro­vý­mi jádry, až 56TB úlo­žiš­těm, vo­li­tel­ným roz­hra­ním Thun­der­bolt 3, až 1 TB ope­rač­ní pa­mě­ti DDR4 ECC s tech­no­lo­gií RMT Pro a pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­kou kar­tou (až 16GB AMD Ra­de­on Pro W6800 nebo až 48GB Nvidia RTX A6000). Po­čí­tač Pre­ci­si­on 7865 Tower umožňuje sou­čas­ně tvo­řit a ren­de­ro­vat bez ztrá­ty vý­ko­nu.

Lepší od­vě­trá­vá­ní a nižší hluč­nost v men­ším šasi

Vyšší výkon zá­ro­veň zna­me­ná i více tepla. Proto má nově na­vr­že­ná skříň mříž­ku pro od­vě­trá­vá­ní, která umožňuje vy­u­žít se­pa­rát­ní vzdu­cho­vé ka­ná­ly pro jed­not­li­vé kri­tic­ké kom­po­nen­ty. To zvy­šu­je účin­nost chla­ze­ní a také sni­žu­je hluč­nost, takže se uži­va­tel může sou­stře­dit na práci, za­tím­co sys­tém běží hlad­ce a tiše. Šasi je při­tom ještě o 14 % menší než u mo­de­lu Pre­ci­si­on 7820 Tower.

U pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7865 Dell dbá také na jed­no­du­chost ser­vi­su. Údrž­ba a mo­der­ni­za­ce jsou jed­no­duš­ší díky po­ho­dl­né­mu pří­stu­pu ze­pře­du a ze stra­ny. Na in­te­ri­ér také není po­tře­ba žádné ná­řa­dí, pro­stře­dí je uspo­řá­da­né s ba­rev­ně od­li­še­ný­mi kom­po­nen­ty, které umožňují in­tu­i­tiv­něj­ší up­gra­de pa­mě­ti, úlo­žiš­tě nebo gra­fic­ké karty podle in­di­vi­du­ál­ních ná­ro­ků na výkon. Kon­struk­té­ři spo­leč­nos­ti Dell mys­le­li na bu­douc­nost a klad­li důraz na mož­nos­ti mo­der­ni­za­ce a šká­lo­va­tel­nost, aby po­čí­tač naplňoval nejen dneš­ní po­ža­dav­ky na výkon, ale aby také rostl a vy­ví­jel se spolu se svými uži­va­te­li.

Díky soft­wa­ru Dell Op­ti­mi­zer pro pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on je navíc sys­tém chytřej­ší, pro­to­že se po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce učí stylu práce svého uži­va­te­le, re­a­gu­je na jeho po­tře­by, au­to­ma­tic­ky zvy­šu­je výkon apli­ka­cí a po­sky­tu­je spe­ci­a­li­zo­va­né re­por­ty a ana­lý­zy.

Pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7865 Tower má pro­myš­le­ný de­sign, který usnadňuje pří­stup k vnitř­ním kom­po­nen­tám. Uza­my­ka­tel­né šasi s de­tek­cí vnik­nu­tí po­má­há za­jis­tit jeho bez­peč­nost. Modul TPM 2.0 a sa­mo­šif­ro­va­cí pevné disky vy­tvá­ře­jí kom­plex­ní ře­še­ní, na které se uži­va­te­lé mohou spo­leh­nout a které po­má­há chrá­nit cit­li­vá data, du­šev­ní vlast­nic­tví a dů­věr­né pro­jek­ty. Ke snad­né­mu uží­vá­ní při­spí­va­jí i často po­u­ží­va­né porty USB typu C a A, které jsou vhod­ně umís­tě­né na před­ní stra­ně, a madla pro po­ho­dl­ný úchop, díky nimž je po­čí­tač v pří­pa­dě po­tře­by lépe pře­nos­ný.

Pra­cov­ní sta­ni­ce Pre­ci­si­on 7865 Tower, která i na­dá­le na­bí­zí ře­še­ní pro různá pra­cov­ní pro­stře­dí a týmy, pod­po­ru­je vy­so­ko­rych­lost­ní sítě (na­tiv­ně 1 Gb a 10 Gb), pod­po­ru­je práci z do­mo­va a umožňuje vir­tu­ál­ní práci více uži­va­te­lů na jed­nom stro­ji. Díky po­kro­či­lé­mu ná­stro­ji pro sprá­vu AMD Advan­ced Ma­nage­ment s desk­to­po­vou a mo­bil­ní ar­chi­tek­tu­rou pro sys­té­mo­vý hard­ware (DASH) umožňuje po­čí­tač Pre­ci­si­on 7865 bez­peč­nou vzdá­le­nou sprá­vu a sprá­vu přes vy­hra­ze­né při­po­je­ní, takže správ­ci IT mohou za­jiš­ťo­vat po­tře­by za­měst­nan­ců bez ohle­du na to, kde se roz­hod­nou pra­co­vat.


Mohlo by vás zajímat: