Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Odolný tablet Samsung Galaxy Tab Active4 Pro pro práci v terénu

Autor článku: Samsung Electronics   
Čtvrtek, 01 Září 2022 00:24

Tags: Active4 | Android | Galaxy Tab | Hardware | Samsung | Tablety

Galaxy Tab Active4 Pro with Inbox Protective Cover and Inbox S Pen-2235Sam­sung Electro­nics před­sta­vil 31. srpna nový uni­ver­zál­ní tablet Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro, který zda­le­ka ne­pat­ří jen do kan­ce­lá­ře. Vy­zna­ču­je se špič­ko­vou odol­nos­tí, velmi dobrou funkč­ní vý­ba­vou a skvě­lým za­bez­pe­če­ním díky plat­for­mě Sam­sung Knox a zvlá­dá práci v ná­roč­ných pod­mín­kách v ja­kém­ko­li te­ré­nu, přes­ně jak to dneš­ní doba vy­ža­du­je.

Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro se bude v České re­pub­li­ce pro­dá­vat pro­střed­nic­tvím B2B ob­chod­ních ka­ná­lů od po­lo­vi­ny září.

Lehký, odolný a připravený k práci

Na Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro se díky odol­né­mu pro­ve­de­ní mů­že­me spo­leh­nout v ja­kém­ko­li pro­stře­dí, ale to zda­le­ka není jeho je­di­ná vý­ho­da – je pře­kva­pi­vě tenký a lehký, tloušť­ka do­sa­hu­je jen 10,2 mm a hmot­nost 674 g. Tím pádem ho člo­věk u sebe může mít prak­tic­ky kde­ko­li – v ob­cho­dě, na stav­bě, v ho­rách, stačí si vy­brat.

O spo­leh­li­vou ochra­nu dis­ple­je před roz­bi­tím i po­škrá­bá­ním se stará sklo Cor­ning Go­ril­la Glass 5, vý­raz­ně vý­kon­něj­ší než jiné che­mic­ky ze­sí­le­né skle­ně­né pa­ne­ly. Kromě toho Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro bez­peč­ně zvlá­dá i pád z me­t­ro­vé výšky, s ochran­ným kry­tem ze zá­klad­ní­ho ba­le­ní i z 1,2 m. Co se ochra­ny před pra­chem a vlh­kos­tí týče, zís­kal tablet i in­te­gro­va­né do­ty­ko­vé pero S Pen cer­ti­fi­kát IP68. A v drs­ných pří­rod­ních pod­mín­kách lze po­čí­tat s odol­nos­tí podle stan­dar­du MIL-STD-810H, což zna­me­ná, že pří­stro­ji ne­va­dí znač­ná nad­moř­ská výška, ex­trém­ní tep­lo­ty, vib­ra­ce ani vlh­kost.

V terénu, v prodejně, v kanceláři

Hlav­ním úko­lem table­tu Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro je usnadňovat práci uži­va­te­lům, ať už dě­la­jí co­ko­li – v pro­dej­ně, na stav­bě, v te­ré­nu venku apod. K tomu slou­ží ně­ko­lik spe­ci­ál­ních funk­cí a vlast­nos­tí, na­pří­klad pro­gra­mo­va­tel­ná tla­čít­ka. Je­jich funk­ce se dá (třeba i v rámci celé firmy) na­sta­vit tak, aby umož­ni­la snad­ný a rych­lý pří­stup k nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­ným nebo ob­zvlášť dů­le­ži­tým apli­ka­cím a datům. Vý­raz­nou vý­ho­dou je i vý­ji­meč­ná cit­li­vost dis­ple­je, který re­a­gu­je i na dotyk v ru­ka­vi­cích – v te­rén­ních pod­mín­kách tak mohou za­měst­nan­ci tablet ovlá­dat, aniž by si jak­ko­li za­hrá­va­li z bez­peč­nos­tí.

Galaxy Tab Active4 Pro Key Visual-2235

V te­ré­nu je také často špat­ně sly­šet zvuk z re­pro­duk­to­rů, což může vést k nej­růz­něj­ším zmat­kům nebo chy­bám. Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro te­nhle pro­blém řeší vý­raz­ným zvý­še­ním ma­xi­mál­ní hla­si­tos­ti, takže uži­va­te­lé slyší vše jasně do­kon­ce i na hluč­né stav­bě nebo třeba na ne­moc­nič­ním od­dě­le­ní v plném pro­vo­zu.

K dal­ším před­nos­tem Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro patří i bez­pro­blé­mo­vá kom­pa­ti­bi­li­ta s nej­růz­něj­ším pří­slu­šen­stvím od Sam­sun­gu i od dal­ších vý­rob­ců. K dis­po­zi­ci jsou na­pří­klad er­go­no­mic­ké kryty a pouz­d­ra s ře­mín­ky či sto­ja­ny, do­bí­je­cí ko­léb­ky, kryty s klá­ves­ni­ce­mi nebo čteč­ky čá­ro­vých kódů, tedy opět vše, co k růz­ným pra­cov­ním úko­lům uži­va­te­lé po­tře­bu­jí.

Skvělá výbava pro moderní podnikání

Tablet Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro ovšem není jen odol­ný a prak­tic­ký, ale také skvě­le vy­ba­ve­ný po hard­wa­ro­vé i soft­wa­ro­vé strán­ce. In­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní One UI lze do znač­né míry při­způ­so­bit vlast­ním po­tře­bám, špič­ko­vý os­mi­já­d­ro­vý pro­ce­sor bleskurych­le zvlá­dá i nej­ná­roč­něj­ší úkoly, díky bo­ha­tým mož­nos­tem ko­nek­ti­vi­ty budou za­měst­nan­ci moci ne­u­stá­le udr­žo­vat kon­takt s oko­lím. Kdyby ná­ho­dou in­ter­ní úlož­ný pro­stor ne­sta­čil, lze ho roz­ší­řit po­mo­cí pa­mě­ťo­vé karty microSD.

O spo­je­ní se svě­tem se stará Sub6 5G a Wi-Fi 6, takže se uži­va­te­lé mohou spo­leh­nout na rych­lý pře­nos dat i ode­zvu. Ne­chy­bí ani pod­po­ra stan­dar­du CBRS ne­bo­li Ci­ti­zens Broadband Radio Ser­vi­ce pro pri­vát­ní fi­rem­ní sítě.

Sa­mo­zřej­mos­tí je také ko­mu­ni­ka­ce přes NFC port a mo­bil­ní za­bez­pe­čo­va­cí plat­for­ma Knox Plat­form for POS (Point of Sale), která se uplat­ní pře­de­vším v ma­lo­ob­chod­ním pro­stře­dí. Ať už z Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro udě­lá­te sou­část běžné po­klad­ny nebo ho bu­de­te po­u­ží­vat jako sa­mo­stat­né po­klad­ní za­ří­ze­ní, mohou se zá­kaz­ní­ci těšit na rych­lej­ší a snaz­ší pla­ce­ní. A díky funk­ci Knox Cap­tu­re může tablet slou­žit jako do­ko­na­le bez­peč­ná pro­fe­si­o­nál­ní čteč­ka čá­ro­vých kódů pro in­ven­tu­ry a skla­do­vé hos­po­dář­ství v re­ál­ném čase.

Také se ne­mu­sí­te bát, že vám v nejmé­ně vhod­né chví­li dojde ener­gie – ba­te­rie table­tu je vy­mě­ni­tel­ná, a kromě toho umožňuje rych­lo­do­bí­je­ní po­mo­cí tech­no­lo­gie POGO . Kromě toho je k dis­po­zi­ci i režim No Bat­te­ry, v němž se dá pří­stroj po­u­ží­vat třeba v ob­cho­dě nebo ve vo­zi­dle zcela bez ba­te­rie. Tím se pro­dlu­žu­je i její cel­ko­vá ži­vot­nost, do­kon­ce i v pro­stře­dí s vy­so­kou tep­lo­tou.

A když je práce v te­ré­nu ho­to­vá a uži­va­tel pře­chá­zí do kan­ce­lá­ře, lze Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro snad­no při­po­jit k ex­ter­ní­mu mo­ni­to­ru po­mo­cí služ­by Sam­sung DeX, pří­pad­ně po­u­ží­vat v re­ži­mu Stan­da­lo­ne s emu­lá­to­rem po­čí­ta­čo­vé­ho pro­stře­dí přímo na dis­ple­ji.

Špičkové zabezpečení v reálném čase

V době, kdy se spous­ta pra­cov­ních úkolů pře­sou­vá do te­ré­nu, vý­raz­ně roste vý­znam za­bez­pe­če­ní dat. A právě proto Sam­sung vy­ba­vil svůj odol­ný tablet in­te­gro­va­nou bez­peč­nost­ní plat­for­mou Knox Suite, díky níž mohou IT týmy jed­not­li­vá za­ří­ze­ní snad­no kon­fi­gu­ro­vat, za­bez­pe­čit, spra­vo­vat i ana­ly­zo­vat. Platí to pro sa­mo­stat­né table­ty i pro celé fi­rem­ní flo­ti­ly. Ob­lí­be­ný bez­peč­nost­ní sys­tém Sam­sung Knox sa­mo­zřej­mě tablet chrá­ní na hard­wa­ro­vé i soft­wa­ro­vé úrov­ni v re­ál­ném čase před všemi hroz­ba­mi, které sou­čas­né di­gi­tál­ní pro­stře­dí při­ná­ší.

A Sam­sung v úzké spo­lu­prá­ci s vý­vo­já­ři ope­rač­ní­ho sys­té­mu An­dro­id myslí i na bu­douc­nost a na­bí­zí ma­ji­te­lům table­tů Ga­la­xy Tab Acti­ve4 Pro dlou­ho­do­bou ochra­nu, mimo jiné i díky sdí­le­ní in­for­ma­cí o ak­tu­ál­ních hroz­bách a škod­li­vých pro­gra­mech. Hlav­ně se ale uži­va­te­lé mohou spo­leh­nout, že budou mít po pět let k dis­po­zi­ci bez­peč­nost­ní ak­tu­a­li­za­ce a tři velké ak­tu­a­li­za­ce ope­rač­ní­ho sys­té­mu.

Další in­for­ma­ce o nej­no­věj­ších za­ří­ze­ních Sam­sung Ga­la­xy: news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com nebo www.samsung.com/business.


Mohlo by vás zajímat: