Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 3dees

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Dotační programy pro financování 3D technologií
(Matching tags: Financování,Dotace,3Dees,3D skenery,3D tiskárny,Inovace,Výroba)
Z in­for­mač­ní­ho news­let­te­ru 3D di­gi­tál­ní vý­ro­ba v Česku spo­leč­nos­ti 3Dees se do­zví­dá­me, že byly vy­hlá­še­ny do­tač­ní výzvy umožňující fi­nan­co­vat nákup 3D tis­ká­ren a 3D ...
Pondělí, 29 Srpen 2022
2. Nová 3D tiskárna Formlabs FUSE 1+ 30W
(Matching tags: Fuse 1+ 30W,3Dees,Formlabs,SLS,3D tiskárny)
Jak oznámila spo­leč­nost 3Dees, For­mlabs před­sta­vi­l novou SLS (Se­lecti­ve Laser Sin­te­ring) 3D tis­kár­nu Fuse 1+ 30W, která pro tisk vy­u­ží­vá plas­to­vý prá­šek. Tímto za­ří­ze­ním For­mlabs ...
Čtvrtek, 21 Červenec 2022
3. 3D tisk pro kovovýrobu a jak pořídit technologie
(Matching tags: 3Dees,Amper 2022,Financování,3D skenery,3D tiskárny,Kovovýroba)
Za po­sled­ních ně­ko­lik mě­sí­ců ve 3Dees spo­lu­pra­co­va­li na řadě za­jí­ma­vých pro­jek­tů, spus­ti­li hyb­rid­ní tech­no­lo­gii 3D tisku ur­če­nou pro ko­vo­vý­ro­bu, roz­je­li nový e-shop a při­pra­vu­jí ...
Pondělí, 09 Květen 2022
4. 3D skenery ZEISS/GOM na HandsOnMetrology Tour
(Matching tags: HandsOnMetrology Tour,ZEISS,3Dees,3D skenery,GOM)
Spo­leč­nost 3Dees ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Zeiss při­pra­vi­la pro zá­jem­ce o 3D ske­no­vá­ní #Hand­sOn­Me­t­ro­lo­gy Tour. Na ní před­sta­ví cel­kem čtyři 3D ske­ne­ry v akci a na ...
Středa, 09 Únor 2022
5. GOM Scan 1 – Nový 6MPx 3D skener od firmy GOM
(Matching tags: Scan 1,ZEISS,3Dees,GOM,3D skenování)
GOM Scan 1 je kom­pakt­ní mo­bil­ní 3D ske­ner ur­če­ný pro apli­ka­ce jako je 3D tisk, re­verz­ní in­že­nýr­ství nebo kon­t­ro­la kva­li­ty vý­ro­by. Při­chá­zí s roz­li­še­ním 6 MPx což je po­sta­ču­jí­cí ...
Středa, 21 Duben 2021
6. Nový 3D skener GOM: další malá věc
(Matching tags: Scan 1,ZEISS,3Dees,GOM,3D skenování)
Firma GOM avi­zu­je před­sta­ve­ní no­vé­ho ma­lé­ho, mo­bil­ní­ho a vý­kon­né­ho op­tic­ké­ho 3D ske­ne­ru, který byl vy­vi­nut již plně pod znač­kou ZEISS (GOM se stal sou­čás­tí ZEISS v roce ...
Středa, 14 Duben 2021
7. Jak 3D tisk chytil příležitost za pačesy
(Matching tags: COVID-19,HP Multi Jet Fusion,3Dees,Hewlett Packard,CIIRC,3D tiskárny,ČVUT,3D tisk)
Dlou­ho­do­bý vý­pa­dek vý­ro­by asij­ských do­da­va­te­lů stá­le ov­liv­ňu­je mno­hé vý­rob­ce kon­co­vých za­ří­ze­ní v Čes­ku. 3D tisk mů­že být ře­še­ním té­to kri­ze. S no­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, ...
Pátek, 09 Říjen 2020
V Praze a Ostravě právě probíhají první instalace inovativní průmyslové 3D tiskárny HP Jet Fusion pro sériovou výrobu plastových dílů a prototypů. Do České republiky vstupuje 3D tiskárna firmy HP jen krátce ...
Pondělí, 06 Listopad 2017
9. Webinář Optimalizace modelu pro 3D tisk
(Matching tags: 3Dees,HP Jet Fusion,Autodesk,3D tisk,Webinar,Modely,Optimalizace)
Společnosti 3Dees a Autodesk pořádají 11. dubna od 10 hodin we­bo­vý seminář Optimalizace modelu pro sériovou výrobu na 3D tiskárně. Webinář ukáže možnosti úpravy 3D modelu části speciální ...
Čtvrtek, 05 Duben 2018