Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo amd

Celkem nalezeno výsledků : 31.

1. Lenovo představuje nový ThinkPad P14s Gen 5 s AI
(Matching tags: Hardware,AMD,Lenovo,Pracovní stanice,ThinkPad,Umělá inteligence,P14s Gen 5)
... s úžas­ným dis­ple­jem s po­mě­rem stran 16:10 je po­há­ně­na pro­ce­so­ry AMD Ryzen PRO 8040 řady HS. Tyto pro­ce­so­ry jsou mi­mo­řád­ně vy­spě­lé a ener­ge­tic­ky úspor­né, takže jsou ide­ál­ní ...
Středa, 05 Červen 2024
2. Nejnovější notebooky Acer Swift Edge 16 a Swift Go 14
(Matching tags: Ryzen AI,Go 14,Edge 16,Ryzen,Swift,Acer,Notebooky,AMD)
... za­ří­ze­ních. Nej­no­věj­ší pří­růst­ky do řady Swift jsou vy­ba­ve­ny pro­ce­so­ry AMD Ryzen řady 8040 s gra­fi­kou až AMD Ra­de­on 780M Ryzen AI pro vše­stran­ný výkon a pod­po­ru funk­cí ...
Úterý, 27 Únor 2024
3. Výkonná pracovní stanice Lenovo ThinkStation P8
(Matching tags: ThinkStati­on P8,Pracovní stanice,Nvidia,Lenovo,AMD,Hardware)
Le­no­vo před­sta­vi­lo novou pra­cov­ní sta­ni­ci typu tower ThinkStati­on P8 po­há­ně­nou pro­ce­so­ry řady AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 WX a gra­fic­ký­mi kar­ta­mi Nvi­dia RTX. No­vin­ka ...
Pondělí, 20 Listopad 2023
4. BOXX představuje APEXX T4 PRO
(Matching tags: 7000-WX,Ryzen Threa­d­rip­per PRO,APEXX T4 PRO,Pracovní stanice,Boxx,AMD,Hardware)
... Aus­ti­nu před­sta­vil APEXX T4 PRO, pra­cov­ní sta­ni­ci s no­vý­mi pro­ce­so­ry AMD Ryzen Threa­d­rip­per PRO 7000 řady WX. Ryzen Threa­d­rip­per PRO, nej­vý­kon­něj­ší plat­for­ma AMD v his­to­rii, ...
Pátek, 03 Listopad 2023
5. Dell Precision s výkonem k provozu generativní AI
(Matching tags: AMD,Dell,Precision,Pracovní stanice,Ryzen,Threadripper PRO,Generativní AI,7875)
Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nový model Pre­ci­si­on 7875 v pro­ve­de­ní tower s pro­ce­so­rem AMD Ryzen Thread­rip­per PRO 4. ge­ne­ra­ce. Jedná se o nej­vý­kon­něj­ší pra­cov­ní ...
Pondělí, 23 Říjen 2023
6. AMD kupuje Nod.ai
(Matching tags: Nod.a,Open­‑source,Umělá inteligence,Akvizice,AMD,Software)
AMD ozná­mi­la po­de­psá­ní do­ho­dy o akvi­zi­ci Nod.​ai, která roz­ší­ří mož­nos­ti spo­leč­nos­ti v ob­las­ti ote­vře­né­ho soft­wa­ru umělé in­te­li­gen­ce. AMD uved­la, že se snaží ...
Pondělí, 16 Říjen 2023
7. K dispozici je AMD Software: PRO Edition 23.Q1
(Matching tags: 23.Q1,PRO Edition,Ovladače,Grafické karty,AMD,Software)
AMD ozná­mi­la nej­no­věj­ší verzi AMD soft­ware: PRO Edi­ti­on 23.Q1. Nej­no­věj­ší soft­wa­ro­vý ovla­dač ob­sa­hu­je dů­le­ži­té op­ti­ma­li­za­ce, které zlep­šu­jí vaše zku­še­nos­ti s gra­fic­ký­mi ...
Pátek, 17 Březen 2023
8. Ansys a AMD jsou partnery v oblasti simulací
(Matching tags: Ansys Mechanical,Akcelerátory,AMD Instinct,ANSYS,FEA,AMD,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že Ansys Me­cha­ni­cal je jed­ním z prv­ních ko­merč­ních pro­gra­mů pro ana­lý­zu ko­neč­ných prvků (FEA) pod­po­ru­jí­cích ak­ce­le­rá­to­ry AMD In­stinct, nej­no­věj­ší ...
Pátek, 26 Srpen 2022
9. AMD kupuje Pensando
(Matching tags: DPU,Pensando,Datová centra,Akvizice,AMD)
Spo­leč­nost AMD ozná­mi­la 26. květ­na, že do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Pensan­do Sys­tems v rámci trans­ak­ce v hod­no­tě při­bliž­ně 1,9 mi­li­ar­dy do­la­rů. Plat­for­ma dis­tri­bu­o­va­ných ...
Úterý, 31 Květen 2022
10. Notebooky Satellite Pro C50 s procesory AMD Ryzen
(Matching tags: Pro C50,Dynabook,Ryzen,Satellite,Notebooky,AMD,Hardware)
Dy­na­book Eu­ro­pe roz­ši­řu­je svou řadu Sa­tel­li­te Pro C50 o pro­ce­so­ry AMD Ryzen 5. a 7. řady s gra­fi­kou Ra­de­on. Nové mo­de­ly fi­rem­ních no­te­boo­ků jsou vhod­né pro pod­ni­ky ...
Úterý, 18 Leden 2022
11. Grafické karty a ovladače pro SOLIDWORKS
(Matching tags: Ovladače,Nvidia,3E Praha Engineering,Grafické karty,AMD,SolidWorks)
Pěkný člá­nek za­o­bí­ra­jí­cí se vý­bě­rem a na­sta­ve­ním gra­fic­kých karet pro práci v So­lid­works jsme našli na webu spo­leč­nos­ti 3e Pra­ha En­gi­nee­ring. Při práci v So­li­dworks ...
Sobota, 18 Prosinec 2021
12. Pracovní stanice BOXX s procesory AMD Ryzen 5000
(Matching tags: APEXX,Ryzen 5000,Denali A3,Pracovní stanice,Boxx,AMD)
... AMD Ryzen 5000 pro stol­ní po­čí­ta­če. Nové pro­ce­so­ry AMD na­bí­ze­jí nej­lep­ší výkon ve své třídě pro ši­ro­kou škálu pro­fe­si­o­nál­ních soft­wa­ro­vých apli­ka­cí od CAD a 3D de­sig­nu, přes ...
Pondělí, 09 Listopad 2020
13. Eurocom uvádí adaptér MXM3 na PCI-E pro vývojáře GPU
(Matching tags: MxM3,PCI-E,PCIe,Adaptér,Eurocom,Nvidia,GPU,Hardware,AMD)
Ve­sta­vě­né zpra­co­vá­ní ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí GPU je po­u­ži­tí gra­fic­ké pro­ce­so­ro­vé jed­not­ky (GPU) v kom­bi­na­ci s cen­t­rál­ní pro­ce­so­ro­vou jed­not­kou (CPU) pro usnad­ně­ní ...
Úterý, 07 Červenec 2020
14. Doplněk Radeon ProRender pro Blender 2.80 Beta
(Matching tags: Blender,Radeon,Beta,AMD,ProRender,2.80)
Hlav­ní no­vin­kou u ak­tu­a­li­zo­va­né verze doplňku Ra­de­on Pro­Ren­der pro Blen­der 2.80, nyní do­stup­ným jako beta pro Win­dows 10, je pl­nospek­t­rál­ní vy­kres­lo­vá­ní (Full Spectrum Ren­de­ring). ...
Úterý, 08 Říjen 2019
15. AMD nabídne videokartu Radeon VII
(Matching tags: Grafická karta,Radeon VII,GeForce RTX 2080,Vega 20,AMD,Hardware,GPU,Nvidia)
Od 7. února by se na trhu měla objevit nová grafická karta, konkurující GeForce RTX 2080 od Nvidie. Radeon VII je v základu částečnou verzí GPU Vega 20 od AMD. K dispozici ...
Pondělí, 14 Leden 2019
16. Patch pro Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.2
(Matching tags: Software,AMD,Patch,Radeon,Záplata,Adrenalin Edition,18.2.2,Kingdom Come: Deliverance)
AMD vydává menší patch pro Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.2, který přináší podporu nové české hře se světovými parametry, Kingdom Come: Deliverance, a také optimalizaci výkonu pro hry ...
Čtvrtek, 15 Únor 2018
17. Varjo začíná dodávat alfa prototypy Bionic Display
(Matching tags: Varjo,Alfa prototypy,Bionic Display,Nvidia,Hardware,AMD)
Pro virtuální a smíšenou realitu (VX/XR) je určena technologie Bionic Display, která vzniká v úzké spolupráci s AMD a Nvidie a jež je schop­ná rozpoznávat lidské oko a sledovat ...
Úterý, 05 Prosinec 2017
18. AMD nabízí doposud nejvýkonnější desktopový procesor
(Matching tags: Ryzen,Threadripper,1950X,1920X,1900X,Hardware,AMD,Procesory)
Společnost AMD vydala dva modely svých desktopových procesorů Ryzen Threadripper, a to AMD Ryzen Threadripper 1950X a AMD Ryzen Threadripper 1920X. Postaveny jsou na základě nové jádrové ...
Středa, 16 Srpen 2017
19. Nové ovladače AMD FirePro
(Matching tags: Výkon,15.301.2601.1002,Ovladač,Creo,AMD,CATIA,Grafické karty,FirePro,Siemens NX)
Ovladač AMD FirePro 15.301.2601.1002 pro profesionální grafické karty AMD prošel několikaměsíčním testováním na pracovních stanicích a nejpoužívanějších OEM platformách, aby splňoval požadavky ...
Čtvrtek, 21 Červenec 2016
20. Benchmark SPECwpc ve verzi 1.2
(Matching tags: SPECwpc,GUI,Micron,VMware,Testy,Paměť,Fujitsu,Intel,Nvidia,Lenovo,Dell,Grafika,AMD)
... stanic. Měří všechny aspekty výkonu pracovních stanic na rozličných profesionálních aplikacích. Členy projektové skupiny SPECwpc jsou AMD, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Lenovo, Micron, Nvidia a VMware. ...
Pondělí, 08 Červen 2015
21. Češi vyvíjejí 3D grafický software pro AMD
(Matching tags: Grafika,AMD,Render,Spolupráce,FirePro,Legion,FireRender,Série W,Corona,Renderer)
Česká společnost Render Legion navázala spolupráci s druhým největším výrobcem procesorů na světě, AMD. Konkrétně se jedná o výpomoc při vývoji pluginu grafického softwaru FireRender určeného pro ...
Čtvrtek, 16 Duben 2015
22. Beta ovladače AMD Catalyst 14.2
(Matching tags: GPU,AMD,Aktualizace,Beta,Catalyst,14.2,Ovladače)
Jen tři týdny po vydání beta ovladačů AMD Catalyst 14.1 přišla 25. února 2014 jejich aktualizace 14.2 (zabírá 287 MB). Ta obsahuje množství oprav chyb předchozí verze 14.1. Navíc budou tyto ovladače určeny ...
Pondělí, 03 Březen 2014
23. Vydán ArrayFire v2.0 pro CUDA a OpenCL
(Matching tags: v2.0,AccelerEyes,ArrayFire,CUDA,AMD,Nvidia,OpenCL)
Společnost AccelerEyes vydala ArrayFire v2.0 s plnou podporou zařízení OpenCL včetně přídavných grafických procesorů AMD, grafických karet AMD FirePro, koprocesorů Intel Xeon Phi, grafických procesorů ...
Středa, 18 Prosinec 2013
24. Levné profesionální grafické karty AMD FirePro V3900
(Matching tags: SolidWorks,AutoCAD,Creo,Hardware,AMD,3ds Max,FirePro,V3900)
Společnost AMD uvedla 7. února grafickou kartu AMD FirePro  V3900, patřící cenově do tzv. vstupní úrovně. Podle vyjádření společnosti AMD poskytuje V3900 díky využití nejnovějších grafických technologií ...
Úterý, 07 Únor 2012
25. Stane se Microsoft Surface pomocníkem konstruktérů?
(Matching tags: Microsoft,AMD,Hardware,Surface)
... s Full HD rozlišením (1920×1080) a počítače s dvoujádrovým procesorem AMD Athlon X2 245e. Kolem představení stolu je vždy dost zájemců o to, co takový stůl umí, ale zatím neznám nikoho, kdo by si toto ...
Středa, 18 Leden 2012
26. Certifikace AMD FirePro pro 3D modelování se standardem OpenCL
(Matching tags: Dassault,AMD,OpenCL,FEA,Abaqus,SIMULIA)
Společnost AMD 6. září 2011 oznámila, že profesionální grafické karty AMD FirePro nyní podporuje nejnovější verze softwaru Abaqus pro analýzu konečných prvků (finite element analysis – FEA) od firmy SIMULIA, ...
Úterý, 13 Září 2011
27. Spolupráce AMD s Autodeskem
(Matching tags: Bullet Physics,OpenCL,AMD,Autodesk,Maya)
Na výstavě SIGGRAPH 2011, která se letos konala ve Vancouveru, oznámila 9. srpna 2011 společnost AMD nejnovější špičkovou aplikaci pro podporu průmyslových standardů OpenCL a open-source Bullet Physics. ...
Čtvrtek, 11 Srpen 2011
28. AMD přichází s procesory řady A pro stolní počítače
(Matching tags: Grafika,Hardware,AMD,Procesory)
AMD uvádí na trh procesory s akcelerovaným zpracováním grafiky (Accelerated Processing Unit - APU) AMD Fusion A-Series, konkrétně typy A8-3850 a A6-3650. Procesory AMD A8-3850 a A6-3650 pro desktopy nabídnou ...
Čtvrtek, 30 Červen 2011
29. Nové profesionální grafické karty AMD
(Matching tags: Hardware,Grafické karty,AMD)
V posledním lednovém dnu představila společnost AMD profesionální grafické karty AMD FirePro 2270 a ATI FirePro V5800 DVI. AMD navrhla tyto novinky pro profesionály v oblasti zdravotnictví, finančních, ...
Pátek, 11 Únor 2011
30. Nová vlajková loď procesorů AMD
(Matching tags: AMD,Procesory,Hardware)
Společnost AMD oznámila uvedení dvou nových procesorů z řady „Black Edition“, mezi něž patří i nová vlajková loď této značky – šestijádrový procesor pro stolní počítače. Tyto procesory rozšiřují oceňovanou ...
Úterý, 07 Prosinec 2010
31. Nejvýše taktovaný čtyřjádrový procesor od AMD
(Matching tags: Hardware,AMD,Procesory)
Společnost AMD ohlásila nejvýše taktovaný čtyřjádrový procesor pro desktopové počítače, AMD Phenom II X4 965 Black Edition. Jakožto nedílná součást platformové technologie Dragon disponuje tento nový procesor ...
Úterý, 18 Srpen 2009