Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo beton

Celkem nalezeno výsledků : 10.

1. CyBe Construction expanduje do USA
(Matching tags: CyBe Construction,Florida,Beton,USA,Stavebnictví,3D tisk)
Ni­zo­zem­ská spo­leč­nost CyBe, která se za­bý­vá 3D tis­kem be­to­nu, ote­vře­la firmu na Flo­ri­dě a plá­nu­je re­a­li­zo­vat ně­ko­lik pro­jek­tů byd­le­ní ve Spo­je­ných stá­tech. CyBe Con­structi­on ...
Pátek, 20 Leden 2023
2. Pigmenty od LANXESS obarvují beton z 3D tiskáren
(Matching tags: Barevnost,Vzorkovnice,Beton,Lanxess,3D tisk,Bayferrox)
La­nxess pod­po­ru­je své zá­kaz­ní­ky při při­dá­vá­ní barev do svých 3D vy­tiš­tě­ných be­to­no­vých vý­rob­ků. Zmi­ňo­va­ná che­mic­ká spo­leč­nost vy­tvo­ři­la vzor­kov­ni­ci, která uka­zu­je, jaké ...
Středa, 17 Únor 2021
3. 3D tiskárna Delta WASP 3MT CONCRETE uvedena na trh
(Matching tags: Delta WASP 3MT CONCRETE,Beton,3D tiskárny,Architektura,Stavebnictví,Hardware)
Firma WASP uved­la na trh novou vel­ko­for­má­to­vou 3D tis­kár­nu Delta WASP 3MT Con­cre­te. Tato 3D tis­kár­na, pra­cu­jí­cí s be­to­nem jako tis­ko­vým mé­di­em, je za­mě­ře­na na sta­veb­ní pro­fe­si­o­ná­ly, ...
Úterý, 19 Květen 2020
4. Trh s 3D tiskem betonu poroste v dalších pěti letech o 17 %
(Matching tags: Růst,17 %,Stavebnictví,3D tisk,Trh,Beton)
Podle zprá­vy zve­řej­ně­né na Re­port Buyer se oče­ká­vá růst trhu s 3D tis­kem be­to­nu o zhru­ba 17 % v le­tech 2019–2024. Mezi klí­čo­vé fak­to­ry, které ovlivňují zkou­ma­né trhy, patří ...
Neděle, 15 Září 2019
5. Rozšíření Autodesk Structural Precast pro Revit 2020.1
(Matching tags: Stavebnictví,Autodesk,Beton,Rozšíření,Structural Precast,Revit 2020.1)
Pro au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by pre­fab­ri­ko­va­né­ho be­to­nu byla v Au­to­de­sk Structu­ral Pre­cast Ex­ten­si­on pro Revit 2020.1 roz­ší­ře­na řada prv­ků, kte­ré se běžně vy­rá­bě­jí v to­vár­nách ...
Úterý, 10 Září 2019
6. Nová tiskárna ICON Vulcan II pro 3D tisk domů
(Matching tags: Vulcan II,Lavacrete,Beton,iCON,Domy,3D tiskárny,Hardware,Stavebnictví,3D tisk)
Společnost ICON představila novou velkoformátovou 3D tiskárnu Vulcan II. Jde o první komerčně dostupnou stavební 3D tiskárnu, která dokáže za polovinu ceny vytisknout jednopodlažní dům o 186 metrech ...
Čtvrtek, 14 Březen 2019
7. Allplan Bridge 2019 pro parametrické 3D modelování
(Matching tags: Bridge,Beton,Výztuže,Stavebnictví,3D CAD,Allplan,Engineering,Mosty)
BIM software Allplan Bridge 2019 je určen pro mostní inženýrství s možnostmi komplexních geometrií a vysokých úrovní detailu. Nová verze se zaměřuje na předpjaté mosty a pevnost betonu v tahu ...
Středa, 17 Říjen 2018
8. SCIA Engineer 18 pro BIM
(Matching tags: BIM,Scia,Revit,Beton,Tekla Structures,Engineer 18,Bekaert,Ocel)
... pro transformaci a potahování ocelových drátů, je další novinkou podpora navrhování a výpočtu ocelovými vlákny vyztužených betonů.  ...
Úterý, 29 Květen 2018
9. Pásová 3D tiskárna na beton CyBe RC 3Dp
(Matching tags: Artisan,Construction,Beton,CyBe,Chisel,Mortar,Hardware,Stavebnictví,3D tiskárna)
Společnost CyBe Construction nabízí mobilní 3D tiskárnu CyBe RC 3Dp, která se pohybuje pomocí pásů jako tank. Betonový 3D tisk je vhodný ve stavebnictví a ve spojení s digitálními ...
Úterý, 03 Leden 2017
10. Plánování betonových bednění nástroji Tekla Structures
(Matching tags: Structures,Nástroje,Tekla,Stavebnictví,Plánován,Beton,Bednění)
Nová sada nástrojů Formwork Placing v Tekla Structures je určena pro jednoduchou a flexibilní tvorbu plánů betonových bednění a základů. Umožňuje automatickou kvantifikaci a umístění ...
Pondělí, 02 Leden 2017