Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo datakit

Celkem nalezeno výsledků : 36.

1. Nový Datakit V2024.2 pro výměnu technických dat
(Matching tags: V2024.2,Výměna,Datakit,Vylepšení,Kompatibilita,Novinky,konverze,Data)
Verze 2024.2 má více funk­cí než kdy­ko­li před­tím, aby po­moh­la fir­mám s vý­mě­nou tech­nic­kých dat. Stej­ně jako u každé čtvrt­let­ní verze ře­še­ní Da­ta­ki­tu byly i zde při­dá­ny ...
Čtvrtek, 11 Duben 2024
2. Datakit oznamuje vydání verze 2024.1
(Matching tags: Verze 2024.1,Konverze dat,Datakit,Vylepšení,Optimalizace)
Spolu s přá­ním všeho nej­lep­ší­ho do no­vé­ho roku ozna­mu­je Da­ta­kit vy­dá­ní verze 2024.1. Od za­lo­že­ní Da­ta­ki­tu vyšlo již téměř 100 verzí jeho ře­še­ní a verze 2024.1 stále zlep­šu­je ...
Středa, 10 Leden 2024
3. Datakit vydává konvertory v2023.3
(Matching tags: Data,Solid Edge,Datakit,PMI,Konvertory,v2023.3)
Da­ta­kit ozna­mu­je verzi kon­ver­to­rů v2023.3 a do­stup­nost mo­du­lu pro čtení So­lid­Ed­ge PMI. Verze V2023.3 je k dis­po­zi­ci od za­čát­ku čer­ven­ce. Za­jiš­ťu­je kom­pa­ti­bi­li­tu s no­vý­mi ...
Pondělí, 17 Červenec 2023
4. K dispozici je verze 2021.3 převodníku souborů Datakit
(Matching tags: V2021.3,Konverze dat,Převody,Datakit,CAD)
Spe­ci­a­lis­ta na pře­nos dat mezi CAD sys­témy – Da­ta­kit – ozna­mu­je do­stup­nost verze 2021.3 svého soft­wa­ru. Při­dá­vá pod­po­ru pro nej­no­věj­ší verze ACIS, In­ven­tor, Creo Pa­ra­met­ric, Revit, ...
Pondělí, 02 Srpen 2021
5. Datakit představil nástroje pro čtení formátu SMG
(Matching tags: SMG,Konverze dat,Datakit,3DVIA,CATIA,SolidWorks,CAD)
Fran­couz­ský spe­ci­a­lis­ta na pře­nos dat mezi CAD sys­témy do­pl­nil svou na­bíd­ku o ná­stro­je pro čtení sou­bo­rů ve for­má­tu SMG. Ten je ši­ro­ce uží­ván pro vy­tvá­ře­ní tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce ...
Středa, 28 Červenec 2021
6. Datakit vydal verzi 2021.2 převaděčů 2D/3D CAD souborů
(Matching tags: SMG,V2021.2,Konverze dat,Datakit,Revit,Creo,BIM,CAD)
Da­ta­kit vy­dá­vá čtvrt­let­ně ak­tu­a­li­za­ce svých pře­va­dě­čů sou­bo­rů, aby účin­ně pod­po­ro­val nej­no­věj­ší verze CAD a BIM soft­wa­ru na trhu. Ak­tu­a­li­zač­ní ba­lí­ček Da­ta­ki­tu pro ...
Úterý, 27 Duben 2021
7. Datakit oznamuje verzi 2021.1 svých převaděčů CAD souborů
(Matching tags: V2021.1,Konverze dat,Datakit,STEP,Siemens NX,Rhino,Revit,Creo,Inventor,CATIA)
Se za­čát­kem le­toš­ní­ho roku 2021 před­sta­vu­je Da­ta­kit novou verzi svého soft­wa­ru. Při­dá­vá novou kni­hov­nu pro čtení for­má­tu FBX, pod­po­ru sou­bo­rů ACIS .asab, pod­po­ru nej­no­věj­ších ...
Středa, 13 Leden 2021
8. Verze 2020.3 softwaru Datakitu pro převod 3D a 2D dat
(Matching tags: V2020.3,Konverze dat,Datakit,STEP,Siemens NX,Rhino,Revit,Creo,Inventor,CATIA)
Da­ta­kit ozna­mu­je do­stup­nost svého soft­wa­ru ve verzi 2020.3 s mnoha no­vý­mi funk­ce­mi. Při­dá­vá pod­po­ru nej­no­věj­ších verzí Catia V6/3DE­x­pe­ri­en­ce, In­ven­tor, Creo Pa­ra­met­ric, ...
Pondělí, 20 Červenec 2020
9. Datakit podporuje nejnovější vývoj standardu STEP
(Matching tags: CrossMnager,Cross­Cad/Ware SDK,AP24E2,Standardy,Datakit,STEP,ISO,konverze,Data)
Da­ta­kit se ak­tiv­ně po­dí­lel na vý­vo­ji STEP AP242, edi­ti­on 2, a již je při­pra­ven na­bíd­nout čtení a zápis dat STEP AP242E2 po­mo­cí svých ná­stro­jů pro vý­mě­nu CAD dat. Druhá edice ...
Pondělí, 15 Červen 2020
10. Nová knihovna pro zápis formátu glTF od Datakitu
(Matching tags: Výměna,glTF,JSON,Cross­Cad/Ware,Datakit,konverze,CrossManager,SDK,CAD,Data)
Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi CAD sys­témy, při­dá­vá do své na­bíd­ky zápis do for­má­tu sou­bo­rů glTF (Gra­phics Lib­ra­ry Transmis­si­on ...
Pondělí, 16 Březen 2020
11. Nová knihovna pro formát FBX od Datakitu
(Matching tags: FBX,Konverze dat,Datakit,CrossManager,Autodesk,Datové formáty)
Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi CAD sys­témy, při­dal do své ak­tu­ál­ní na­bíd­ky za­pi­so­vač pro sou­bo­ry for­má­tu FBX, který se ši­ro­ce ...
Pátek, 28 Únor 2020
12. Datakit aktualizuje překladače pro Rhino
(Matching tags: Data,Překladače,Aktualizace,Rhino,Datakit,konverze)
Mezi vy­lep­še­ný­mi pře­va­dě­či na­jde­me UG NX 3D do Rhina, jenž umo­ž­ňuje pře­vod dat ze sou­bo­rů Uni­gra­phics/NX do soft­wa­ru Rhi­no­ce­ros bez nut­nos­ti li­cen­ce pro NX. Pře­klá­dá všech­na ...
Úterý, 07 Leden 2020
13. Datakit nabízí Rhino doplňky pro CreoView, Revit a IFC
(Matching tags: Doplňky,IFC,Konverze dat,CreoView,Revit,Rhino,Datakit)
V na­bíd­ce Rhino (4.0, 5.0 a 6.0) nyní na­jde­me nové doplňky pro Cre­o­View, Revit a for­má­ty IFC. Rhi­no­ce­ros 3D, zná­měj­ší jako Rhino 3D, je CAD soft­ware pro snad­né mo­de­lo­vá­ní ...
Pondělí, 30 Prosinec 2019
14. Datakit 2019.4 s novými funkcemi
(Matching tags: 2019.4,Datakit,konverze,Data,Nové funkce,Výměna)
Soft­ware pro vý­mě­nu 2D a 3D CAD dat na­bí­zí nově kon­ver­zi do for­má­tů FBX a glTF, pod­po­ru no­vých ver­zí for­má­tů Creo Pa­ra­met­ric, Pa­ra­so­lid, NX a So­lid Edge a tři ...
Pátek, 22 Listopad 2019
15. CrossManager od Datakitu ve verzi 2019.3
(Matching tags: CAD,BIM,CrossManager,výměna dat,Datakit,CrossCad/Plg)
... Datakit dovedou číst a převést 3DXML a CGR soubory z verzí R2010x do R2019x, lze číst soubory IPT a IAM z programu Inventor 2020, po přečíslování ze strany společnosti ...
Úterý, 09 Červenec 2019
16. Datakit oznamuje CAD Conversion Tools ve verzi 2019.1
(Matching tags: Data,CAD,Výměna,PLMXML,CrossCad/Plg,konverze,CrossManager,Datakit)
Nejnovější aktualizace softwaru pro výměnu CAD dat přidává podporu čtení těchto CAD formátů, a to pro všechny aplikace Datakitu: JT 10.3, ACIS 2018 1.0, Solid Edge 2019, NX 12.0.2.9, Solidworks 2019 ...
Pondělí, 28 Leden 2019
17. Datakit oznamuje CAD Conversion Tools ve verzi 2018.3
(Matching tags: konverze,výměna dat,Datakit,CAD Conversion Tools,Verze 2018.3,Creo View)
Nová verze softwaru pro výměnu dat obsahuje podporu nejnovějších verzí CAD formátů jako Inventor 2019, IFC 4 add1, Creo Parametric 5.0 nebo Revit 2019. Formátová čtečka Creo View je nyní dostupná ve vý­vo­jář­ském ...
Středa, 25 Červenec 2018
18. Datakit nabízí novou čtečku pro Revit
(Matching tags: IFC,Čtečka,SDK CrossCad/Ware,API,Revit,RVT,Datakit,Autodesk,BIM)
Datakit nabízí zcela nové rozhraní: knihovnu pro načítání souborů Revit (*.rvt), nativního formátu BIM softwaru od Autodesku. Rozšiřuje tak po roce možnosti IFC čtečky. Jako ostatní rozhraní ...
Pátek, 19 Leden 2018
19. Datakit vydává CrossManager ve verzi 2017.1
(Matching tags: Solidworks 2017,2017.1,Catia V6 R2016x,Převod,Data,Datakit,CrossManager,konverze)
... převést IFC soubory a zapsat binární soubory (.x_b). Nové formáty tak doplňují více než 40 již existujících 2D a 3D formátů, jež už CrossManager podporuje. Datakit CAD konvertory se vyvíjejí ...
Středa, 18 Leden 2017
20. Datakit nabízí čtečku formátu IFC pro BIM
(Matching tags: IFC,Čtečka,Formát,Datakit,konverze,Stavebnictví,CAD,BIM,Data)
Společnost Datakit, zabývající se možnostmi výměny CAD dat, nabízí zcela nové rozhraní: knihovnu, umožňující čtení formátu IFC (Industry Foundation Classes), jenže je standardem pro BIM (informační ...
Pondělí, 09 Leden 2017
21. Aktualizace konvertorů pro Rhino od Datakitu
(Matching tags: CAD,Data,Rhinoceros,Převod,UG/NX,PMI,konverze,3D PDF,Datakit,Plug-in,Rhino)
Řadu nových doplňků oznámila společnost Datakit. Konvertor UG NX 3D (verze UG NX: 15 až NX10.3) do Rhina (verze 4 a 5) umožňuje převod CAD dat ze souborů Unigraphics/NX bez nutnosti ...
Úterý, 23 Srpen 2016
22. Datakit aktualizuje konvertory Solidworks
(Matching tags: Data,CATIA,SolidWorks,CAD,Adobe,Datakit,PRT,Převodníky,UG NX,PDF 3D)
Společnost Datakit, která nabízí převodníky pro výměnu CAD dat, nabízí nové pluginy. Doplněk Solidworks 3D do UG NX je určen pro Solidworks 2007 až 2016 a pro UG NX5 je určen pro převod unigrafických ...
Pátek, 29 Červenec 2016
23. Datakit Conversion Tools v2016.3 s podporou NX
(Matching tags: CrossManager,Datakit,Siemens NX,PRT,CrossCad/Ware)
Datakit vychází vstříc požadavkům uživatelů a na rok nabízí zapisovací rozhraní formátu Siemens NX, čímž rozšiřuje svoji nabídku podporovaných dat. Rozhraní již umožňovalo zápis částí ve formátu NX, ...
Čtvrtek, 07 Červenec 2016
24. Datakit nabízí knihovnu pro zápis 3MF souborů
(Matching tags: Datakit,Soubory,Materiál,Knihovna,STL,Formát,3D Manufacturing,3MF,Zápis,Barva)
Společnost Datakit vyvinula knihovnu pro zápis souborů 3MF (3D Manufacturing Format – 3D výrobní formát). Zatímco STL formát definuje jen geometrii modelu pro tisk, formát 3MF umožňuje také definovat další ...
Úterý, 07 Červen 2016
25. Datakit rozšiřuje nabídku pluginů
(Matching tags: ThinkDesignCAD,Formát,Doplněk,Rhino,Plugin,Datakit)
Nové dva doplňky pro ThinkDesign rozšiřují nabídku o možnost importu dvou nových CAD formátů. Umožňují uživatelům ThinkDesignu importovat soubory ve formátech JT (.jt) a Rhino (.3dm). ...
Středa, 09 Březen 2016
26. Datakit přidává nové převaděče pro Solidworks
(Matching tags: SolidWorks,Data,Konvertor,Doplněk,Plug-in,Datakit)
Společnost Datakit rozšiřuje svou nabídku doplňků a převaděčů o nové konvertory. Převodník ze Solidworks 3D do UG NX umožňuje převod CAD dat ze Solidworks do prostředí NX (Unigraphics), převádí ...
Čtvrtek, 07 Leden 2016
27. Datakit aktualizoval všechny nástroje pro výměnu dat
(Matching tags: CAD/CAM,Data,Datakit,CrossManager,CrossCad/Plg,CrossCad/Ware,Výměda)
Francouzská společnost Datakit vydává ve verzi 2015.4 své nástroje pro výměnu CAD/CAM dat. Týká se to všech produktových řad firmy, tedy produktů CrossManager, CrossCad/Ware a CrossCad/Plg. Nová verze ...
Pátek, 09 Říjen 2015
28. Datakit umožňuje export do NX
(Matching tags: Data,CrossCad/Ware,Výměna,Export,Datakit,CrossManager,Siemens NX)
Společnost Datakit v rámci řady svých převaděčů různých formátů zpřístupnila nový exportní interface do formátu Siemens NX. Rozhraní pro převod je dostupné v CrossCad/Ware, což umožňuje rovněž ...
Čtvrtek, 09 Červenec 2015
29. Datakit vydává nástroje pro výměnu CAD dat v nové verzi
(Matching tags: Výměna,CrossCad/Plg,CrossCad/Ware,CrossManager,konverze,Datakit,CAD,Data)
Ve verzi 2015.3 vydává Datakit svou sadu nástrojů pro výměnu CAD dat, s možností čtení i zápisu. Tato verze obsahuje několik nových funkcí. Nově je možný zápis formátu Siemens NX, zápis ve formátech ...
Čtvrtek, 02 Červenec 2015
30. Konvertory Datakit podporují Solidworks 2015
(Matching tags: Datakit,konverze,CrossManager,PLMXML,PMI,SolidWorks,Data)
Společnost Datakit již vyvinula konvertory pro více než 40 CAD formátů, které průběžně aktualizuje. V nejnovější verzi svého softwaru Datakit nabízí konvertor pro Solidworks, který podporuje všechny ...
Čtvrtek, 19 Březen 2015
31. Datakit vydal CrossManager ve verzi 2015.1
(Matching tags: Data,CAD,3DXML,konverze,CrossManager,Datakit)
CrossManager společnosti Datakit je samostatný software, jenž umožňuje konverzi souborů z většiny CAD formátů. Stačí si vybrat jeden nebo více CAD souborů, a ty se automaticky přeloží do jiného, ...
Středa, 14 Leden 2015
32. Datakit vylepšuje čtení a zápis o formát JT
(Matching tags: Siemens,Data,PLM,CrossManager,Datakit,Formát JT,Konvertor,PMI)
Společnost Datakit vydala své stejnojmenné konvertory ve verzi 2014.3. Kromě dalších vylepšení obsahují podporu formátu JT od Siemens PLM. Datakit tedy nyní umí načítat sémantické informace PMI (Product ...
Úterý, 29 Červenec 2014
33. Datakit vydává CrossManager v2014.1
(Matching tags: Data,CAD,2014.1,Datakit,CrossManager,Překladač,konverze)
Společnost Datakit vydává aktualizaci svého produktu CrossManager 2014.1 pro výměnu CAD dat a jejich konverzi, a také doplňky a sady vývojářských nástrojů. Aktualizace přináší updaty CAD ...
Čtvrtek, 06 Únor 2014
34. Překladač CrossManager je k dispozici ve verzi 2014
(Matching tags: CAD,Data,konverze,CrossManager,Překladač,2014,Datakit)
Společnost Datakit oznámila verzi 2014 svého produktu CrossManager pro konverze CAD dat, a také doplňky a vývojářské balíčky. V této verzi jsou aktualizovány některé CAD čtečky jako CatiaV6 ...
Středa, 22 Leden 2014
35. Datakit nabízí konvertory do SolidWorks
(Matching tags: Datakit,2D/3D,Plug-in,konverze,SolidWorks,Data)
Francouzská společnost Datakit vydala několik nových doplňků. JT 3D to SolidWorks, CATIA V5 2D to SolidWorks 2D, CATIA V6 3D to SolidWorks, CATIA V5 3D to SolidWorks a Inventor 3D to SolidWorks. Všechny ...
Úterý, 02 Červenec 2013
36. Datakit nabízí konvertory pro Open CASCADE
(Matching tags: Datakit,Open CASCADE,konverze,Data)
Francouzská společnost Datakit vydala několik zásuvných modulů Open CASCADE (6.1.0 to 6.5.0). Jde o konvertory z několika nejvyužívanějších systémů: CATIA V6 3D, SolidWorks 3D (verze 2000 až 2011), ...
Čtvrtek, 16 Květen 2013