Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ebook

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. Kolik budou vaši firmu stát nepropojené nástroje
(Matching tags: Zpráva,Disconnected Tools,Tech Clarity,Ebook,Dassault Systemès,SolidWorks)
Nej­vý­kon­něj­ší spo­leč­nos­ti do­sa­hu­jí vět­ších úspě­chů díky tomu, že upouš­tě­jí od ne­pro­po­je­né­ho pří­stu­pu za­lo­že­né­ho na tzv. nej­lep­ším soft­wa­ru svého druhu a za­vá­dě­jí in­te­gro­va­nou ...
Čtvrtek, 29 Únor 2024
2. Získejte konkurenční výhodu s aditivní výrobou
(Matching tags: Zvýšení produktivity,Ebook,Aditivní výroba,Inovace,3D Systems,Automobily)
Úspěch v dneš­ním rych­le se mě­ní­cím au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu vy­ža­du­je ne­u­stá­lé ino­va­ce a vyšší pro­duk­ti­vi­tu. Pro vý­rob­ce může být spo­lé­há­ní se na tra­dič­ní vý­rob­ní ...
Čtvrtek, 10 Březen 2022
3. Nová vylepšení v softwaru SOLIDWORKS 2022
(Matching tags: 2022,Ebook,Dassault Systemès,Vylepšení,Software,SolidWorks)
Tech­no­lo­gie se mění. Kon­ku­ren­ce při­tvr­zu­je. Po­tře­ba rych­lé­ho, ele­gant­ní­ho a bez­chyb­né­ho vý­vo­je pro­duk­tů stále roste. Všech­ny tyto fak­to­ry kla­dou ros­tou­cí ná­ro­ky na kon­struk­té­ry, ...
Úterý, 28 Prosinec 2021
4. eBook – Práce se složitou geometrií a organickými tvary
(Matching tags: Sochaři,Konstruktéři,3D Sculptor,3D Creator,Designéři,Ebook,SolidWorks)
DS So­li­dworks na­bí­zí ke sta­že­ní eBook vy­svět­lu­jí­cí, jak mohou prů­mys­lo­ví de­sig­né­ři, di­gi­tál­ní so­cha­ři a stroj­ní kon­struk­té­ři vy­tvá­řet slo­ži­tou ge­o­me­t­rii a or­ga­nic­ké ...
Středa, 01 Červenec 2020
5. eBook: Důležitost CAD výkresů
(Matching tags: 3D modely,DEVELOP3D,Elektronické knihy,Ebook,Výkresy,Dokumentace,CAD,Siemens)
tím, jak stále více roste využívání 3D modelování, začínají být technické výkresy podceňovány. Nenechte se však mýlit, výkresy jsou i nadále velmi důležité. Představují hlavní způsob komunikace ...
Pondělí, 17 Červen 2019
6. První díl e-booku s tipy a triky pro DraftSight
(Matching tags: Ebook,Volume I,DraftSight,Vzdělávání,Tipy,Triky,Videa)
Seznamte se s DraftSight Tipy a triky Ebook Volume I. Najdete zde užitečné tipy, triky, videa a další, to vše ve formátu, na nějž se dá snadno dostat při současném používání DraftSightu. ...
Pondělí, 27 Říjen 2014