Google překladač: English Deutsch

Získejte konkurenční výhodu s aditivní výrobou

Autor článku: 3D Systems   

Tags: 3D Systems | Aditivní výroba | Automobily | Ebook | Inovace | Zvýšení produktivity

3D-systems-ebook-2210Úspěch v dneš­ním rych­le se mě­ní­cím au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu vy­ža­du­je ne­u­stá­lé ino­va­ce a vyšší pro­duk­ti­vi­tu. Pro vý­rob­ce může být spo­lé­há­ní se na tra­dič­ní vý­rob­ní po­stu­py pře­káž­kou ino­va­cí a hos­po­dár­né vý­ro­by. Pro udr­že­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti musí vý­rob­ci vy­ví­jet trans­for­mač­ní apli­ka­ce, které jim po­mo­hou vy­nik­nout a zá­ro­veň zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu, aby uspo­ko­ji­li po­ptáv­ku zá­kaz­ní­ků a udr­že­li ná­vrat­nost in­ves­tic.

Pro úspěch jsou ne­zbyt­né obě části sklá­dač­ky a také správ­né ná­stro­je.

Nová e-kniha spo­leč­nos­ti 3D Sys­tems s ná­zvem In­cre­a­se Pro­ducti­vi­ty and Dri­ve In­no­vati­on in the Au­to­mo­ti­ve In­dust­ry with Ad­di­ti­ve Ma­nu­fac­tu­ring (Zvyš­te pro­duk­ti­vi­tu a pod­poř­te ino­va­ce v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu po­mo­cí adi­tiv­ní vý­ro­by) vy­svět­lu­je, jak mohou ne­dáv­né po­kro­ky v ob­las­ti 3D tisku kovů a plas­tů po­mo­ci pod­po­řit ino­va­ce, zvý­šit vý­ro­bu a zpřístup­nit nové mož­nos­ti. Adi­tiv­ní vý­ro­ba (AM) umo­ž­ňu­je vý­rob­cům au­to­mo­bi­lů kom­bi­no­vat vy­so­ce hod­not­né trans­for­mač­ní apli­ka­ce s vy­so­kou úrov­ní pro­duk­ti­vi­ty a vy­rá­bět ino­va­tiv­ní díly při za­cho­vá­ní vyš­ších marží.

Stáh­ně­te si ebook a zjis­tě­te, jak lze AM vy­u­žít pro:

  • Op­ti­ma­li­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci na zá­kla­dě si­mu­la­ce
  • Vy­tvá­ře­ní vlast­ních tex­tur a po­vrchů na míru spo­tře­bi­te­li
  • Štíhlou vý­ro­bu pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a zkrá­ce­ní do­da­cích lhůt
  • Do­dá­vá­ní ro­bust­ních sou­čás­tí
  • Po­krok ve vědě s urych­le­ným pří­stu­pem k op­ti­ma­li­zo­va­ným dílům.

 


Mohlo by vás zajímat: