Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo formnext

Celkem nalezeno výsledků : 19.

1. Additive Industries aktualizuje 3D tiskárny MetalFAB
(Matching tags: 3D tiskárny,FormNext,Additive Industries,MetalFAB)
Ni­zo­zem­ská Ad­di­ti­ve In­du­st­ries, která se za­bý­vá 3D tis­kem, před­sta­vi­la na Form­nex­tu 2023 nové ak­tu­a­li­za­ce svých 3D tis­ká­ren Me­tal­FAB. Spo­leč­nost zdů­razňuje svůj zá­va­zek trans­for­mo­vat ...
Pátek, 01 Prosinec 2023
2. Renishaw představí na Formnextu rychlejší RenAM 500
(Matching tags: RenAM 500,FormNext,Kovy,Aditivní výroba,Výroba,Renishaw)
Re­nishaw před­sta­ví na ve­letr­hu Form­next 2023, který se koná v ně­mec­kém Frank­fur­tu, dosud ne­ví­da­nou tech­no­lo­gii adi­tiv­ní ko­vo­vé vý­ro­by (AM). Mo­der­ni­za­ce nej­pro­dá­va­něj­ší ...
Čtvrtek, 02 Listopad 2023
3. MELD představila hybridní kovovou 3D tiskárnu 3PO
(Matching tags: 3PO3D tisk,MELD,FormNext,Hardware)
Spo­leč­nost MELD před­sta­vi­la svůj nej­no­věj­ší stroj 3PO na ve­letr­hu Form­next 2022 ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. Je vy­ba­ven adi­tiv­ním sys­té­mem MELD s in­te­gro­va­nou sub­trak­tiv­ní hla­vou, ...
Pondělí, 12 Prosinec 2022
4. 3D tiskové farmy AFS od Prusa Research na Formnextu
(Matching tags: Automated Farm System,Original Prusa Pro,Prusa Research,FormNext,AFS)
Společnost Prusa Research oznámila první zákazníky pro své průmyslové řešení 3D tisku Original Prusa Pro Automated Farm System. Firma známá především díky svým populárním domácím 3D tiskárnám se tak rok ...
Čtvrtek, 17 Listopad 2022
5. Technologie s až 4násobnou rychlostí 3D tisku od Raise3D
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Elvira,FormNext,Raise 3D,Pro3)
El­vi­ra před­sta­vi­la tech­no­lo­gii HUK3 uve­de­nou glo­bál­ním vý­rob­cem 3D tis­ká­ren Rai­se­3D. Díky této tech­no­lo­gii budou moci 3D tis­kár­ny Rai­se­3D řady Pro3 se spe­ciál­ní upg­ra­do­va­cí ...
Pondělí, 14 Listopad 2022
6. Novinky Stratasysu na Formnextu
(Matching tags: Stratasys,3D tiskárny,FormNext,Origin One,Výrobní buňka P3)
Spo­leč­nost Stra­ta­sys, lídr v ob­las­ti po­ly­mer­ních 3D tis­ko­vých ře­še­ní, před­sta­ví na ve­letr­hu Form­next (15.–18. lis­to­pa­du, Frank­furt nad Mo­ha­nem) ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
7. Je čas na velký krok EVO-LUTIONS
(Matching tags: K-Fair,Motek,EVO-lizer,EVO-tech,FormNext,3D tiskárny,Výstavy)
Ra­kous­ká spo­leč­nost EVO-tech za­ha­ju­je pod­zim s nej­no­věj­ší ge­ne­ra­cí své ro­di­ny 3D tis­ká­ren EVO-lizer. Po­čí­na­je in­ter­ní vý­sta­vou Haus­mes­se 28. a 29. září se těší, že ...
Úterý, 06 Září 2022
8. HP pokračuje v rozvoji 3D tisku
(Matching tags: L’Oréal,HP Metal Jet,HP Inc.,FormNext,Aditivní výroba,3D tisk)
Spo­leč­nost HP tento týden na ve­letr­hu Form­next za­mě­ře­ném na adi­tiv­ní vý­ro­bu in­for­mo­va­la o při­pra­ve­nos­ti oslo­vit nové zá­kaz­ní­ky a roz­ší­řit part­ner­ské pro­gra­my i eko­sys­tém. ...
Pátek, 19 Listopad 2021
9. Nový rotační extrudér na FuseLab FL300M
(Matching tags: FL300M,FuseLab,FormNext,FFF,3D tiskárny,Hardware)
Bel­gic­ký 3D tis­ko­vý start-up Fu­se­Lab uvádí na trh svou první FFF ko­vo­vou 3D tis­kár­nu FL300M, která je vy­ba­ve­na pa­ten­to­va­ným ro­tač­ním ex­trudé­rem na­vr­že­ným pro vy­lep­še­ní tisku ...
Úterý, 16 Listopad 2021
10. Nejnovější 3D technologie eviXscan na Formnextu 2021
(Matching tags: eviXmatic,eviXscan,Evatronix,FormNext,Frankfurt)
Eva­t­ro­nix, vý­rob­ce 3D ske­ne­rů evi­Xs­can, bude jed­ním z vy­sta­vo­va­te­lů na me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu Form­next 2021. Akce se bude konat 16.–19. lis­to­pa­du 2021 ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
11. Velkoformátová 3D tiskárna UnionTech SLA RSPro 2100
(Matching tags: Connect 2020,RSPro 2100,UnionTech,Velkoformátovy,FormNext,SLA,3D tiskárny,Hardware)
Uni­on­Tech úspěš­ně uvedl na trh nový pro­dukt ul­tra­vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­kár­ny SLA RSPro 2100 na on-line vý­sta­vě Form­next Con­nect 2020. Vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé ná­ka­ze Co­vi­dem-19 ...
Pátek, 04 Prosinec 2020
12. AM-Flow automatizuje postprodukci 3D tisku novým modulem
(Matching tags: AM-BAGGING,Postprodukce,AM-Flow,FormNext,Aditivní výroba,Automatizace,3D tisk)
 AM-Flow, po­sky­to­va­tel vy­spě­lých vý­rob­ních ře­še­ní ří­dí­cích di­gi­ta­li­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci pro­ce­sů po­st­pro­duk­ce adi­tiv­ní vý­ro­by (AM), vy­u­ži­je Form­next Con­nect ...
Pondělí, 02 Listopad 2020
13. Farsoon nabídne 3D tiskový systém FS301M
(Matching tags: FS301M,System,Kovy,Farsoon,Frankfurt,FormNext,3D tisk)
No­vá plat­for­ma fir­my Far­so­on je ur­če­na pro adi­tiv­ní vý­ro­bu po­mo­cí ko­vů. By­la vy­vi­nu­ta ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi part­ne­ry z růz­ných ob­las­tí prů­mys­lu, pře­de­vším ná­stro­jů ...
Úterý, 15 Říjen 2019
14. Omni3D podepsala kontrakt s dalším evropským prodejcem
(Matching tags: Polsko,FormNext,OMNI3D,3D tiskárny,Poznaň,Factory 2.0 Production System)
Společnost Omni3D se sídlem v Poznani, která jako první v Polsku vy­rá­bí průmyslové tiskárny v technologii FFF, podepsala smlouvu s prvním prodejcem z německého trhu. Ten ...
Pondělí, 29 Červenec 2019
15. Colossus představuje největší převoznou FGF 3D tiskárnu
(Matching tags: 3D tiskárny,Hardware,FormNext,Colossus,Přenosné,FGF,Recyklované materiály,3D Colossus)
Na veletrhu Formnext 2018 ve Frankfurtu představila společnost Colossus velkoformátovou 3D tiskárnu se systémem FGF (Fused Granular Fabrication – výroba tavením zrn), jež umožňuje tisk mnoha ...
Úterý, 20 Listopad 2018
16. 3D tiskárny kovů DMP Flex 350 a Factory 350 od 3D Systems
(Matching tags: 3D tiskárny,3D Systems,Hardware,DMP Flex 350,Factory 350,FormNext,Kovy)
Na veletrhu Formnext 2018 (13.–16. 11. 2018 ve Frankfurtu nad Mo­ha­nem) představila společnost 3D Systems 3D tiskárny DMP Flex 350 a DMP Factory 350 určené pro tisk kovů, a také nový materiál, ...
Sobota, 17 Listopad 2018
17. 3D tiskárna Roboze ARGO 500 pro vysoce výkonné polymery
(Matching tags: Hardware,3D tiskárny,Roboze,ARGO 500,Frankfurt,FormNext,Polymery)
... Tiskárna dokáže vyrobit nástroje, malé součástky i funkční prototypy. Slavnostní před­sta­vení tiskárny proběhne na veletrhu Formnext ve Frankfurtu. Mělo by jít o první tiskárnu plánované ...
Pátek, 10 Listopad 2017
18. SondaSys představí průmyslový 3D SLS tiskový systém
(Matching tags: SondaSys,TCT,Průmysl,Frankfurt,FormNext,3D tisk,SLS)
V polovině listopadu na veletrhu Formnext ve Frankfurtu, pořádaném TCT, představí polská společnost SondaSys svůj tiskový systém pra­cu­jící metodou SLS, selektivního laserového slinování. ...
Pondělí, 06 Listopad 2017
19. Additive Industries představí 3D tiskárnu kovů
(Matching tags: Industries,Additive,MetalFAB1,FormNext,Frankfurt,Kovy,Hardware,3D tisk,3D tiskárna)
Na veletrhu FormNext ve Frankfurtu představí 17. listopadu společnost Additive Industries první průmyslový 3D tiskový systém pro kovy, MetalFAB1. Na vývoji a realizaci firma pracuje ...
Pátek, 16 Říjen 2015