Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo iiot

Celkem nalezeno výsledků : 18.

1. Eurotech zařazen do Gartner Magic Quadrantu
(Matching tags: Edge AI,Gartner Magic Quadrant,Eurotech,Edge Computing,IIoT)
Eu­ro­tech, re­no­mo­va­ný do­da­va­tel sys­té­mů pro edge com­pu­ting a lídr v ob­las­ti Edge AI a prů­mys­lo­vé­ho in­ter­ne­tu věcí (IIoT), ozná­mil své za­řa­ze­ní do ma­gic­ké­ho kvad­ran­tu ...
Pátek, 17 Květen 2024
2. ABB kupuje inženýrskou společnost Meshmind
(Matching tags: Meshmind,B&R,IIoT,Umělá inteligence,Strojové vidění,ABB,Automatizace,Akvizice)
ABB ozná­mi­la 18. ledna, že se do­hod­la na akvi­zi­ci vět­ši­no­vé­ho po­dí­lu u po­sky­to­va­te­le soft­wa­ro­vých slu­žeb Me­sh­mind, aby roz­ší­ři­la své vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé ka­pa­ci­ty ...
Pátek, 19 Leden 2024
3. Na EMO se dozvíte více o budoucí komunikaci strojů
(Matching tags: Future Insights,Konektivita,IIoT,Stroje,EMO,Hannover)
Ko­nek­ti­vi­ta a její bu­dou­cí vývoj ovliv­ní všech­ny ob­las­ti vý­ro­by včet­ně plá­no­vá­ní, op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­sů a za­jiš­tě­ní kva­li­ty. Me­to­dy, které stro­je po­u­ží­va­jí ke vzá­jem­né ...
Neděle, 17 Září 2023
4. Siemens nabízí Building X
(Matching tags: Siemens,Digitalizace,IIoT,Brightly Software,Údržba budov,SSOT)
Si­e­mens v rámci plat­for­my Si­e­mens Xce­le­ra­tor před­sta­vi­l první novou na­bíd­ku ře­še­ní jako služ­by (SaaS). Nová sada Bu­il­ding X je ur­če­na pro chyt­ré bu­do­vy a bude slou­žit ...
Úterý, 12 Červenec 2022
5. Konference k budoucnosti řízení modulárních strojů
(Matching tags: dataPartner,KINGSTAR,NTM,IIoT,Konference)
... KINGSTAR s vy­u­ži­tím IIoT a úspo­rou ná­kla­dů až 50 %“, která se usku­teč­ní 14. červ­na 2022 v před­náš­ko­vém sále Ná­rod­ní­ho tech­nic­ké­ho muzea v Praze.  ...
Středa, 08 Červen 2022
6. Konference k budoucnosti řízení modulárních strojů
(Matching tags: dataPartner,KINGSTAR,NTM,IIoT,Konference)
... KINGSTAR s vy­u­ži­tím IIoT a úspo­rou ná­kla­dů až 50 %“, která se usku­teč­ní 14. červ­na 2022 v před­náš­ko­vém sále Ná­rod­ní­ho tech­nic­ké­ho muzea v Praze.  ...
Pondělí, 28 Březen 2022
7. Siemens v magickém kvadrantu Gartner pro IIoT jako vizionář
(Matching tags: Magic Quad­rant,Kvad­ran­t vi­zi­o­ná­řů,Gart­ne­r,Si­e­mens,IIoT)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware 6. prosince 2021 ozná­mil, že byl Gart­ne­rem za­řa­zen do kvad­ran­tu vi­zi­o­ná­řů v rámci ma­gic­ké­ho kvad­ran­tu Gart­ner Magic Quad­rant pro plat­for­my ...
Pondělí, 06 Prosinec 2021
8. OnLogic představuje sadu IoT Connect Kit
(Matching tags: Connect Kit,OnLogic,IIoT,IoT,Hardware)
Spo­leč­nost On­Lo­gic, do­da­va­tel ře­še­ní pro prů­mys­lo­vý in­ter­net věcí (IIoT), před­sta­vi­la 11. lis­to­pa­du během živé akce „Con­nect Kit by On­Lo­gic“. Con­nect Kit je na­vr­žen jako sada ...
Čtvrtek, 25 Listopad 2021
9. Řešení kybernetické imunity pro chytré senzory Kaspersky
(Matching tags: Chytré senzory,Kybernetická imunita,Kaspersky,IIoT,Hannover Messe)
... Kasper­sky. Jde o za­bez­pe­če­nou bránu Kasper­sky IoT Secu­re Ga­teway 100, která pro­po­ju­je prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní a sen­zo­ry se služ­ba­mi plat­for­my In­dustrial IoT (IIoT).  ...
Pátek, 09 Duben 2021
10. Pasternack představuje vestavěné antény PCB
(Matching tags: Pasternack,IIoT,Antény,PCB,IoT,Hardware,GPS)
Pas­ter­nack, znač­ka spo­leč­nos­ti In­fi­ni­te Electro­nics a před­ní po­sky­to­va­tel ra­di­o­frekvenč­ních, mi­k­ro­vln­ných a mi­li­me­t­ro­vých vl­no­vých pro­duk­tů, právě uved­la na trh ...
Pátek, 04 Září 2020
11. Strategické partnerství ifm a CloudRail pro IIoT
(Matching tags: CloudRail.Box,Cloudová řešení,CloudRail,ifm,IIoT,Partnerství,Digitalizace)
Spo­leč­nos­ti ifm, spe­ci­a­lis­ta na sen­zo­ry a au­to­ma­ti­za­ci, a CloudRail, ex­pert na IIoT, ozná­mi­ly stra­te­gic­ké part­ner­ství. Spo­leč­nos­ti budou sdí­let své od­bor­­nos­ti, aby ...
Čtvrtek, 16 Červenec 2020
12. Konference LiveWorx 2020
(Matching tags: PLM,CAD,PTC,Konference,Augmented Reality,IIoT,LiveWorx,Virtuální)
... světě. V pro­gra­mu Li­veWorx na­jde­te nej­no­věj­ší di­srup­tiv­ní tech­no­lo­gie od roz­ší­ře­né re­a­li­ty a IIoT po ro­bo­ti­ku a při­po­je­né pro­duk­ty.  ...
Úterý, 05 Květen 2020
13. Plataine uvádí novou aplikaci PlataineEdge
(Matching tags: Aplikace,IIoT,Plataine,PlataineEdge,Industrial Edge computing)
PlataineEdge je aplikace pro zpracování průmyslových dat tzv. na okaji (Industrial Edge computing), určená k optimalizaci výrobních pro­ce­sů systémů průmyslového internetu věcí (IIoT) místní ...
Neděle, 07 Červenec 2019
14. MindSphere od Siemensu na cloudu Alibaba
(Matching tags: Cloud,Siemens,IIoT,Alibaba,Internet věcí,IoT,MindSphere)
MindSphere je otevřený operační systém pro internet věcí, založený na cloudovém prostředí, jež nabízí řadu možností propojení různých zařízení a firemních systémů, robustní aplikace, výkonnou ...
Pátek, 05 Duben 2019
15. PTC vydává ThingWorx 8.4 pro IIoT
(Matching tags: IIoT,Mashup Builder,8.4,ThingWorx,Flow,Vuforia,FactoryTalk,PTC)
Pro průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) je určena nová verze platformy ThingWorx. Verze 8.4 nabízí např. řešení Operator Advisor, které zjednodušuje způsob, jakým jsou shro­ma­ž­ďo­vá­na, ...
Čtvrtek, 07 Březen 2019
16. IT a automatizace partnery Průmyslu 4.0
(Matching tags: Průmysl 4.0,IoT,IIoT,2019,Industrial Intelligence,IT a automatizace,Hannover Messe)
Hannover Messe 2019 ukáže, jak může fungovat propojení, integrace a spolupráce různých oborů a nabídne uživatelům a nakupujícím celé spektrum systémových řešení pro inteligentní výrobní ...
Pátek, 08 Únor 2019
17. ThingTech spouští platformu ThingX Connect IIoT
(Matching tags: Mobile,Connect,GPS,IIoT,ThingTech,ThingX,EAM,Platforma)
Pro průmyslový internet věcí (IIoT) je určena inteligentní platforma ThingX Connect, jež v sobě integruje řízení podnikových aktiv (EAM), IIoT propojení a automatizaci terénních služeb. Díky ...
Pátek, 08 Červen 2018
18. Voice of the Machine společnosti Parker
(Matching tags: Stroje,Kontrola,Parker,Hannifin,Voice of Machine,IIoT)
Společnost Parker Hannifin zpřístupnila platformu Voice of the Ma­chi­ne pro všechny produkty a řešení segmentu Industrial Internet of Things (IIOT). Voice of the Machine (hlas stroje) je centralizovanou ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018