Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo logistika

Celkem nalezeno výsledků : 23.

1. Eaton optimalizuje logistiku mobilními roboty MiR
(Matching tags: Rumunsko,MiR200,MiR250,MiR500,AMR,MiR,Logistika,Eaton,Robotika)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la, že to­vár­na Eaton v ru­mun­ském Aradu na­sa­di­la čtyři au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR) od MiR, a to mo­de­ly Mi­R500 a Mi­R200. Kromě ...
Středa, 27 Září 2023
2. Skladon testuje prvního autonomního robota
(Matching tags: Automatizace,Robotizace,Logistika,Sklady,Skladon,Sluno)
Kva­li­ta lo­gis­tic­kých slu­žeb je dnes kromě rych­los­ti a přes­nos­ti úzce spja­ta také s kon­stant­ním vý­vo­jem a ino­va­ce­mi. Au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce a cel­ko­vě im­ple­men­ta­ce ...
Středa, 20 Září 2023
3. MSV 2023 se zaměří na efektivní a udržitelný průmysl
(Matching tags: Envitech,Logistika,BVV,Veletrhy,MSV,Transport,Brno,Strojírenství)
Na br­něn­ském vý­sta­viš­ti se od 10. do 13. října 2023 usku­teč­ní 64. roč­ník Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu. De­sít­ky tisíc ná­vštěv­ní­ků se se­zná­mí s prů­mys­lo­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi ...
Středa, 23 Srpen 2023
4. Fúze Mobile Industrial Robots a AutoGuide Mobile Robots
(Matching tags: Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots,AMR,MiR,Logistika,Roboty,Fúze,Robotika)
Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots ozná­mi­ly, že se slou­či­ly a staly jed­ním do­da­va­te­lem au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR), což je ...
Pátek, 07 Říjen 2022
5. Virtuální veletrh MiRGo – Online AMR Expo
(Matching tags: Virtuální veletrh,MiRGo,AMR,MiR,Logistika,Roboty,Robotika)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) zve na vir­tu­ál­ní ve­letrh MiRGo – On­li­ne AMR Expo, který se usku­teč­ní ve dnech 27. a 28. dubna. Pro­gram ve stře­du 27. 4. za­hr­nu­je hlav­ní ...
Úterý, 26 Duben 2022
6. Vývojové centrum pro automatizaci skladů v Brně
(Matching tags: Sklady,Vývojové centrum,HTS,Honeywell,Logistika,Automatizace)
Spo­leč­nost Ho­ney­well ozná­mi­la 4. ledna 2022 své plány po­sta­vit nový vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tes­to­va­cí závod pro svoje ak­ti­vi­ty v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce skla­dů. Závod, který ...
Středa, 05 Leden 2022
7. IFR: dynamika automatizace interní logistiky se stále zvyšuje
(Matching tags: World Robotics 2021,Mobile Industrial Robots,Logistika,Robotika)
Mobile Industrial Robots (MiR) in­for­mo­val o vý­sled­cích zprá­vy „World Robotics 2021 – Service Robots report“ vy­da­né or­ga­ni­za­cí IFR. Podle zprá­vy jsou ře­še­ní mo­bil­ních ro­bo­tů již ...
Čtvrtek, 30 Prosinec 2021
8. MiR a Logitrans vyvíjí autonomní paletový vozík
(Matching tags: Logitrans,Paletové vozíky,AMR,MiR,Logistika)
Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Lo­gi­t­rans ozná­mi­ly stra­te­gic­kou spo­lu­prá­ci na vý­ro­bu au­to­nomních pa­le­to­vých vo­zí­ků. Au­to­nomní pa­le­to­vé vo­zí­ky jsou na­vr­že­ny ...
Pondělí, 06 Prosinec 2021
9. MiR s CSi palletising atomatizují přepravu materiálu
(Matching tags: FMCG,Certifikace IP52,MiR1350,CSi palletising,AMR,Logistika,Automatizace,Robotika)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil spo­lu­prá­ci s CSi palle­ti­sing, ni­zo­zem­skou spo­leč­nos­tí po­sky­tu­jí­cí kom­plet­ní pa­le­ti­zač­ní ře­še­ní v FMCG prů­mys­lu. V rámci ...
Pondělí, 11 Říjen 2021
10. Nové produkty ROEQ pro zvýšení nosnosti a zlepšení manipulace
(Matching tags: TMS-C1500,TML200,Automatizuace,ROEQ,Logistika,Moduly)
Společnost ROEQ uvedla dva nové nadstavbové moduly a související doplňky určené ke zvýšení nosnosti a zlepšení manipulačních schopností AMR robotů od Mobile Industrial Robots (MiR). Zatímco nový ...
Středa, 06 Říjen 2021
11. Transformace logistiky v TE Connectivity roboty MiR
(Matching tags: MiR Fleet,MiR200,TE Connectivity,AMR,MiR,Logistika,Optimalizace,Automatizace)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil, že spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty, Tier 2 do­da­va­tel do au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, im­ple­men­to­va­la ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní v ma­ďar­ské ...
Pondělí, 20 Září 2021
12. MSV 2021 ukáže inovace pro průmysl budoucnosti
(Matching tags: Inovace.Průmysl,MSV 2021,Veletrhy Brno,Logistika,Doprava,3D tisk)
Brány Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu se opět ote­vřou v lis­to­pa­du le­toš­ní­ho roku. Mezi stě­žej­ní té­ma­ta se za­řa­dí di­gi­ta­li­za­ce prů­mys­lu a po­zor­nost bude ...
Čtvrtek, 09 Září 2021
13. Mobilní robotické příslušenství – nový segment na trhu s roboty
(Matching tags: ROEQ Assist,GuardCom,MRE,ROEQ,MiR,Logistika,Automatizace,Robotika)
Spo­leč­nost ROEQ, jeden z ve­dou­cích vý­rob­ců mo­bil­ní­ho ro­bo­tic­ké­ho pří­slu­šen­ství (MRE), po­si­lu­je své ak­ti­vi­ty ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě (CEE) a nyní ofi­ci­ál­ně ...
Čtvrtek, 02 Září 2021
14. Dva nové výkonné autonomní mobilní roboty MiR
(Matching tags: MiR,Autonomní,Logistika,Roboty,Mobilní,Optimalizace)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uved­la na trh své nej­vý­kon­něj­ší ro­bo­ty pro pře­pra­vu palet a těž­kých ná­kla­dů ve vý­rob­ních ha­lách, skla­dech a lo­gis­tic­kých cen­t­rech. ...
Sobota, 14 Srpen 2021
15. Premiéra HANNOVER MESSE Digital Days 14. a 15. 7. 2020
(Matching tags: Digital Days,2020,Logistika,Energie,Průmysl,on-line,Veletrhy,Hannover Messe,Konference)
Po­řa­da­te­lé prv­ní­ho roč­ní­ku di­gi­tál­ní plat­for­my Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days při­pra­vi­li pr­votříd­ní pro­gram. Akce bude za­há­je­na v úterý 14. čer­ven­ce 2020 pa­ne­lo­vou dis­ku­sí ...
Středa, 08 Červenec 2020
16. Nový model MiR250 mění standardy v interní logistice
(Matching tags: MiR250,Interní,Hardware,Mobile Industrial Robots,Logistika,Roboty)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uvádí na trh no­vé­ho au­to­nomní­ho mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R250, ino­va­tiv­ní model plný nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií se snad­nou a efek­tiv­ní ...
Úterý, 10 Březen 2020
17. MiR představí na MSV 2019 logistické aplikace se svými roboty
(Matching tags: Mobile Industrial Robots,MiR,Logistika,Roboty,MiR500,MiR1000,MSV,Mi­R100,Mi­R200)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) bu­de na le­toš­ním ve­letr­hu MSV 2019 v Brně pre­zen­to­vat ino­va­ce v ob­las­ti lo­gis­ti­ky pro­střed­nic­tvím de­mon­stra­ce řa­dy lo­gis­tic­kých apli­ka­cí, ...
Pátek, 27 Září 2019
18. MiR strategicky spolupracuje se společností Faurecia
(Matching tags: Faurecia,Logistika,Roboty,Mobile Industrial Robots,MiR,Automatizace)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) ohlásila globální strategickou spolupráci s firmou Faurecia, jedním z předních světových automobilových subdodavatelů. V rámci strategického partnerství ...
Středa, 16 Leden 2019
19. Efektivnější logistika s roboty MiR v NIDEC GPM
(Matching tags: Materiál,Automatizace,Logistika,Efektivita,Roboty,NIDEC GPM,Přeprava,MiR)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) uvedla, že NIDEC GPM Group, německý výrobce vodních čerpadel v automobilovém prů­my­s­lu, zefektivnil díky mobilním robotům MiR100 svou vnitropodnikovou ...
Úterý, 27 Listopad 2018
20. MiR uvádí na trh většího a silnějšího mobilního robota
(Matching tags: Automatica 2018,MiR500,Logistika,Mobile Industrial Robots,MiR,Automatizace,Robotika)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) na největším evropském veletrhu inteligentní automatizace a robotiky Automatica 2018 uvedla 19. června svůj nejnovější produkt MiR500. Robot má zdvihovou ...
Čtvrtek, 21 Červen 2018
21. Roboti Universal Robots zefektivní logistiku v SAPE Technology
(Matching tags: SAPE Technology,JIT/JIS,CAD/CAx,Logistika,Universal Robots,Automatizace)
Společnost Universal Robots oznámila spolupráci se společností SAPE Technology, dodavatelem softwaru pro logistiku a výrobu, která uvedla 17. října Gware, řešení pro automatizaci skladových procesů. ...
Středa, 18 Říjen 2017
22. Zvyšování funkčnosti simulačních nástrojů v logistice pomocí doplňkového programování
(Matching tags: ExtendSim,Tecnomatix Plant Simulation,Simul,Logistika,CAM,CAD,FEM)
Řešení různých typů inženýrských úloh klade v současnosti zvýšené požadavky na efektivní využívání dostupných softwarových nástrojů s cílem přinášet co nejrychlejší a nejpřesnější řešení. Náročnost a rozmanitost ...
Pátek, 25 Listopad 2016
23. Trimble kupuje švédský PocketMobile
(Matching tags: PocketMobil,PreCom,Logistika,Zabezpečení,Terén,Trimble,GIS,Společnost,Akvizice)
Mobilní řešení pro firmy s názvem PreCom a další platformy a produkty nabízí od roku 2000 společnost PocketMobile zákazníkům ve 25 zemích včetně Švédska, Dánska nebo Šrí Lanky, ...
Pátek, 16 Říjen 2015