Google překladač: English Deutsch

MiR představí na MSV 2019 logistické aplikace se svými roboty

Autor článku: Mobile Industrial Robots (MiR)   

Tags: Logistika | MiR | MiR1000 | MiR500 | Mi­R100 | Mi­R200 | Mobile Industrial Robots | MSV | Roboty

MiR na MSV 2019 III-1939Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) bu­de na le­toš­ním ve­letr­hu MSV 2019 v Brně pre­zen­to­vat ino­va­ce v ob­las­ti lo­gis­ti­ky pro­střed­nic­tvím de­mon­stra­ce řa­dy lo­gis­tic­kých apli­ka­cí, včet­ně pa­le­to­vé­ho racku pro Mi­R500, pře­pra­vy KLT bo­xů s vy­u­ži­tím Mi­R200 a dal­ších apli­ka­cí. Ex­po­zi­ce ře­še­ní a pro­duk­tů MiR budou ná­vštěv­ní­kům k dis­po­zi­ci na stán­cích Am­techDRE­A­Mland, part­ne­rů MiR v České re­pub­li­ce. Vedle apli­ka­cí bude MiR rov­něž pre­zen­to­vat nové, up­gra­do­va­né mo­de­ly Mi­R100 a MI­R200 s řadou vy­lep­še­ných bez­peč­nost­ních prvků, díky kte­rým se tyto mo­de­ly vy­rov­na­jí nej­vyš­ším bez­peč­nost­ním stan­dar­dům stej­ně jako ro­bust­něj­ší mo­de­ly Mi­R500 a Mi­R1000.

MiR tak nyní dis­po­nu­je nej­bez­peč­něj­ším port­fo­li­em mo­bil­ních ro­bo­tů na světě.
S pro­duk­ty Mi­R100, Mi­R200, Mi­R500 a Mi­R1000 spo­leč­nost na­bí­zí v sou­čas­né době kom­plet­ní flo­ti­lu ino­va­tiv­ních, fle­xi­bil­ních a snad­no pro­gra­mo­va­tel­ných au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů jak pro pře­pra­vu leh­kých tak těž­kých ná­kla­dů, které do­ká­ží op­ti­ma­li­zo­vat lo­gis­ti­ku v celém vý­rob­ním ře­těz­ci, od skla­dů až po ex­pe­di­ci zboží.
Ex­po­zi­ce apli­ka­cí a pro­duk­tů MiR budou k vi­dě­ní na stán­cích firem Am­tech (Hala G1, stá­nek 72) – včet­ně Tri­lo­giq (A2, stá­nek 36), part­ner­ské firmy Am­tech – a DRE­A­Mland (Hala G1, stá­nek 26).


Mohlo by vás zajímat: