Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MSV 2023 se zaměří na efektivní a udržitelný průmysl

Středa, 23 Srpen 2023 12:15

Tags: Brno | BVV | Envitech | Logistika | MSV | Strojírenství | Transport | Veletrhy

msv-st-pavilon-p-2334Na br­něn­ském vý­sta­viš­ti se od 10. do 13. října 2023 usku­teč­ní 64. roč­ník Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu. De­sít­ky tisíc ná­vštěv­ní­ků se se­zná­mí s prů­mys­lo­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi a ino­va­ce­mi, které před­sta­ví vy­sta­vo­va­te­lé z ce­lé­ho světa. Spo­leč­ně s MSV se ko­na­jí i spe­ci­a­li­zo­va­né ve­letrhy Trans­port a lo­gis­ti­ka a En­vi­tech.

Inovace napříč obory

Stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu se zú­čast­ní před­ní spo­leč­nos­ti na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi. Pre­zen­to­vat se bude přes 1200 vy­sta­vu­jí­cích firem z de­sí­tek zemí. Tra­dič­ně nej­sil­ně­ji za­stou­pe­ným obo­rem bude ob­rá­bě­ní a tvá­ře­ní, včet­ně ná­stro­jů. Své ex­po­zi­ce při­pra­vu­jí také firmy vě­nu­jí­cí se au­to­ma­ti­za­ci, elek­tro­ni­ce, prů­mys­lo­vým ro­bo­tům, mě­ři­cí tech­ni­ce, plas­tům, svá­ře­ní, po­vr­cho­vým úpra­vám, hyd­rau­li­ce nebo ma­te­ri­á­lům a kom­po­nen­tům. „Díky svému ši­ro­ké­mu za­mě­ře­ní na­bí­zí ve­letrh pří­le­ži­tost pro­po­jit od­bor­ní­ky v nej­růz­něj­ších ob­las­tech.

Seznam vystavovatelu

Vysoká zahraniční účast

Jed­nou z hlav­ních cha­rak­te­ris­tik MSV je jeho me­zi­ná­rod­ní roz­sah a vy­so­ká účast za­hra­nič­ních vy­sta­vo­va­te­lů i ná­vštěv­ní­ků, kteří na ve­letrh při­jíž­dě­jí s cílem na­vá­zat nové ob­chod­ní vzta­hy. Se­tká­ní prů­mys­lo­vých lídrů z růz­ných zemí umožňuje roz­ví­jet nové ino­va­tiv­ní pří­stu­py, což v ko­neč­ném dů­sled­ku po­si­lu­je kon­ku­ren­ce­schop­nost ce­lé­ho prů­mys­lo­vé­ho od­vět­ví. Své ofi­ci­ál­ní ex­po­zi­ce za­ští­tě­né vlá­dou nebo pro­ex­port­ní in­sti­tu­cí letos na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu ote­vřou Čína, Fran­cie, Indie, Itá­lie, Ma­ďar­sko, Pol­sko, Ra­kous­ko, Slo­ven­sko nebo Tchaj­‑wan. Sou­čás­tí ve­letr­hu bude také Česká ná­rod­ní ex­po­zi­ce, která na jed­nom místě sdru­ží služ­by státu pod­ni­ka­te­lům.

Digitalizace jako cesta k efektivitě

Di­gi­ta­li­za­ce se stává ne­díl­nou sou­čás­tí prů­mys­lo­vých pro­ce­sů a ote­ví­rá dveře do nové éry efek­ti­vi­ty a kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti. Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh se této té­ma­ti­ce dlou­ho­do­bě vě­nu­je a před­sta­vu­je nej­no­věj­ší pří­stu­py a ře­še­ní, které di­gi­ta­li­za­ce na­bí­zí. V pa­vi­lo­nu F ná­vštěv­ní­ci na­jdou ex­po­zi­ci Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, která se za­mě­ří na­pří­klad na 5G sítě, ma­nage­ment ener­gií, udr­ži­tel­nost prů­mys­lu nebo efek­tiv­ní apli­ka­ci umělé in­te­li­gen­ce. Při­pra­ve­na bude také Di­gi­tál­ní stage pro pre­zen­ta­ci pří­pa­do­vých stu­dií i no­vých tech­no­lo­gií. V le­toš­ním roce bude k dis­po­zi­ci také druhé pódium pro na­va­zu­jí­cí dis­ku­ze o ak­tu­ál­ních té­ma­tech.

Komentované prohlídky, 3D tisk i jaderná energetika

V prů­bě­hu ve­letr­hu mohou zá­jem­ci vy­u­žít ko­men­to­va­né pro­hlíd­ky MSV TOUR plné prak­tic­kých uká­zek. Ve vy­bra­ných ex­po­zi­cích budou na účast­ní­ky čekat ex­per­ti, kteří před­sta­ví no­vin­ky v oboru a za­jí­ma­vá ře­še­ní. Sou­čás­tí MSV bude i akce Kon­takt­‑Kon­trakt na­bí­ze­jí­cí mož­nost do­pře­du si do­mlu­vit ob­chod­ní se­tká­ní s přes­ným ča­so­vým har­mo­no­gra­mem. Vý­znam­nou udá­los­tí bude Sněm Svazu prů­mys­lu a do­pra­vy ČR, který se usku­teč­ní první den ve­letr­hu. Sou­čás­tí MSV bude také sou­těž Zlatá me­dai­le pro nej­lep­ší ex­po­ná­ty. Eko­no­mic­kým aspek­tům 3D tisku z hle­dis­ka výzev i pří­no­sů se bude vě­no­vat Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by. Za­jí­ma­vý bude také se­mi­nář Ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nost v prů­mys­lu, který se za­mě­ří na za­bez­pe­če­ní prů­mys­lo­vých pod­ni­ků vůči vněj­ším ky­ber­ne­tic­kým hroz­bám. Dů­le­ži­tým té­ma­tem do­pro­vod­né­ho pro­gra­mu je ener­ge­ti­ka. Exis­tu­jí­cí vzá­jem­nou spo­lu­prá­ci mezi čes­ký­mi a fran­couz­ský­mi fir­ma­mi v ja­der­né ener­ge­ti­ce bude pre­zen­to­vat Fran­couz­sko­‑české fórum o ja­der­né ener­gii. Stu­den­ty škol oslo­ví akce In­dusT­RY za­mě­ře­ná na při­blí­že­ní mo­der­ní­ho prů­mys­lu mla­dým ge­ne­ra­cím a se­zná­me­ní s mož­nost­mi ka­ri­é­ry v této ob­las­ti.

Kompletni doprovodny program

Logistika i udržitelnost

Jed­ním z dů­le­ži­tých prvků mo­der­ní­ho prů­mys­lu je ob­last lo­gis­ti­ky, na kte­rou se za­mě­řu­je me­zi­ná­rod­ní ve­letrh Trans­port a Lo­gis­ti­ka. Ná­vštěv­ní­ci se se­zná­mí s nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi, které zlep­šu­jí efek­ti­vi­tu, spo­leh­li­vost a au­to­ma­ti­za­ci lo­gis­tic­kých pro­ce­sů. Sou­čás­tí bude také pro­jekt Pac­ka­ging Live – letos po­pr­vé se dvěma ba­li­cí­mi lin­ka­mi. Na téma udr­ži­tel­nost se za­mě­řu­je další sou­běž­ně ko­na­ný ve­letrh En­vi­tech. Firmy před­sta­ví ino­va­tiv­ní pří­stu­py i pro­duk­ty, které s touto pro­ble­ma­ti­kou sou­vi­sí. Důraz na udr­ži­tel­nost za­hr­nu­je ši­ro­kou škálu aspek­tů, včet­ně ener­ge­tic­ké efek­ti­vi­ty, sni­žo­vá­ní emisí nebo vy­u­ží­vá­ní udr­ži­tel­ných ma­te­ri­á­lů.

WOODTEC obsadí pavilon Z

Sou­běž­ně s MSV se koná Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh pro dře­voz­pra­cu­jí­cí a ná­byt­kář­ský prů­my­sl Wo­od­tec, který se na br­něn­ské vý­sta­viš­tě vrací po šesti le­tech. Ve­letrh má tři­ce­ti­le­tou tra­di­ci a je zá­sad­ní dře­vař­skou a ná­byt­kář­skou udá­los­tí v České re­pub­li­ce. Na Wo­od­tec 2023 je při­hlá­še­no na čtyři de­sít­ky vy­sta­vo­va­te­lů. Ve zcela za­pl­ně­né hale Z na­jdou ná­vštěv­ní­ci kromě stro­jů pro zpra­co­vá­ní dřeva a vý­ro­bu ná­byt­ku také ná­řa­dí, ko­vá­ní nebo tech­no­lo­gie na zpra­co­vá­ní dřev­ní­ho od­pa­du. Hlav­ním part­ne­rem ve­letr­hu Wo­od­tec je Svaz vý­rob­ců a do­voz­ců dře­voz­pra­cu­jí­cích stro­jů a za­ří­ze­ní.

Praktické informace

Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh a sou­běž­ně ko­na­né akce za­čí­na­jí na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v úterý 10. října 2023 a po­tr­va­jí do pátku 13. října 2023. Ote­vře­no bude denně od 9 do 17 hodin, po­sled­ní den do 16 hodin. Nej­vý­hod­něj­ší vstu­pen­ky jsou k za­kou­pe­ní on­li­ne.

Kompletni oteviraci doba

 


Mohlo by vás zajímat: