Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Eaton optimalizuje logistiku mobilními roboty MiR

Středa, 27 Září 2023 23:44

Tags: AMR | Eaton | Logistika | MiR | MiR200 | MiR250 | MiR500 | Robotika | Rumunsko

7M6A9943-2339Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la, že to­vár­na Eaton v ru­mun­ském Aradu na­sa­di­la čtyři au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR) od MiR, a to mo­de­ly Mi­R500 a Mi­R200. Kromě toho plá­nu­je na­sa­ze­ní Mi­R250, který se bude sta­rat o pře­pra­vu ve vzni­ka­jí­cím zá­vo­dě na po­vr­cho­vé mon­tá­že. Op­ti­ma­li­za­ce vy­bra­ných pro­ce­sů ušet­ři­la čas a umož­ni­la pře­řa­dit za­měst­nan­ce na po­zi­ce s od­po­věd­něj­ší­mi a méně fy­zic­ky ná­roč­ný­mi úkoly.

Hlav­ním pro­blé­mem zá­vo­du Eaton byl ne­do­sta­tek za­měst­nan­ců a pro­vá­dě­ní těž­kých, fy­zic­ky ná­roč­ných ak­ti­vit. Před im­ple­men­ta­cí AMR byl pro­ces do­pra­vy kom­po­nent na mon­táž­ní linky a vy­zve­dá­vá­ní ho­to­vých vý­rob­ků řešen za­měst­nan­ci zá­vo­du, kteří po­u­ží­va­li ma­nu­ál­ní nebo elek­tric­ké vy­so­kozdviž­né vo­zí­ky. Tváří v tvář těmto pro­blé­mům se spo­leč­nost za­mě­ři­la na au­to­ma­ti­za­ci. Za­ča­lo to dvěma au­to­nomní­mi mo­bil­ní­mi ro­bo­ty Mi­R200. Tyto stro­je une­sou bře­me­na o hmot­nos­ti 200 kg a po­hy­bu­jí se ma­xi­mál­ní rych­los­tí 4 km/h. V roce 2022 na­sa­di­li další AMR – dva mo­de­ly Mi­R500, které une­sou ná­klad až 500 kg a jedou rych­los­tí až 7,2 km/h. Další na­sa­ze­ní je na cestě – robot Mi­R250 se bude sta­rat o do­ru­če­ní a vy­zved­nu­tí pro­duk­tů v nově zří­ze­ném zá­vo­dě vě­no­va­ném tech­no­lo­gii po­vr­cho­vé mon­tá­že.

7M6A0053-2339

V sou­čas­né době AMR pro­vo­zu­jí 52 vý­rob­ních linek a další sou­vi­se­jí­cí lo­ka­li­ty. Ro­bo­ty za­há­jí své úkoly poté, co ob­dr­ží sig­nál od za­měst­nan­ce, při­čemž stro­je Mi­R500 pře­mis­ťu­jí pa­le­ty z linky do do­ko­va­cí sta­ni­ce. Ro­bo­ty Mi­R200 za­čnou pra­co­vat, když jim pra­cov­ník mon­táž­ní linky ozná­mí, že chybí ur­či­tý ma­te­ri­ál. Ob­slu­ha skla­du poté pře­mís­tí po­ža­do­va­ný ma­te­ri­ál z re­gá­lu na ro­bo­ta a vy­be­re jednu z ulo­že­ných tras. Když Mi­R200 do­ra­zí na místo, sig­na­li­zu­je svou pří­tom­nost zvu­kem, pra­cov­ník vy­zved­ne ná­klad a AMR se vrátí do na­klá­da­cí sta­ni­ce. Závod spo­leč­nos­ti Eaton v Aradu je prv­ním ru­mun­ským zá­vo­dem, který im­ple­men­to­val au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty MiR.

7M6A0508-2339

Ro­bo­ty MiR v zá­vo­dě Eaton v Aradu pra­cu­jí šest dní v týdnu ve dvou smě­nách. Mi­R500 pře­pra­ví každý den více než 100 palet, při­čemž urazí 120 – 150 metrů na jednu misi – cel­kem 12 – 15 ki­lo­me­t­rů za den. Mo­de­ly Mi­R200 zre­a­li­zu­jí každý den asi 150 růz­ných tras, které po­kry­jí téměř 25 ki­lo­me­t­rů. Dříve mu­se­li vzdá­le­nost 40 ki­lo­me­t­rů za den ab­sol­vo­vat za­měst­nan­ci, kteří při pro­vá­dě­ní výše po­psa­ných čin­nos­tí ris­ko­va­li úrazy a plýtva­li časem, který nyní mohou vě­no­vat pří­nos­něj­ším úko­lům.

V České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku do­dá­va­jí pro­duk­ty MiR na trh spo­leč­nos­ti Am­techDRE­AM­land PLC.

Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te www.mobile­‑industrial­‑robots.com.

 


Mohlo by vás zajímat: