Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo mir

Celkem nalezeno výsledků : 27.

1. Eaton optimalizuje logistiku mobilními roboty MiR
(Matching tags: Rumunsko,MiR200,MiR250,MiR500,AMR,MiR,Logistika,Eaton,Robotika)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la, že to­vár­na Eaton v ru­mun­ském Aradu na­sa­di­la čtyři au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR) od MiR, a to mo­de­ly Mi­R500 a Mi­R200. Kromě ...
Středa, 27 Září 2023
2. Fúze Mobile Industrial Robots a AutoGuide Mobile Robots
(Matching tags: Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots,AMR,MiR,Logistika,Roboty,Fúze,Robotika)
Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Au­to­Gu­i­de Mo­bi­le Ro­bots ozná­mi­ly, že se slou­či­ly a staly jed­ním do­da­va­te­lem au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR), což je ...
Pátek, 07 Říjen 2022
3. MiR představuje software pro AMR
(Matching tags: Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots,AMR,MiR,Roboty,Automatizace,Software)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) před­sta­vi­la novou soft­wa­ro­vou plat­for­mu, která umožňuje stále ro­bust­něj­ším a šká­lo­va­tel­něj­ším au­to­nomním mo­bil­ním ro­bo­tům (AMR) ...
Pondělí, 20 Červen 2022
4. Virtuální veletrh MiRGo – Online AMR Expo
(Matching tags: Virtuální veletrh,MiRGo,AMR,MiR,Logistika,Roboty,Robotika)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) zve na vir­tu­ál­ní ve­letrh MiRGo – On­li­ne AMR Expo, který se usku­teč­ní ve dnech 27. a 28. dubna. Pro­gram ve stře­du 27. 4. za­hr­nu­je hlav­ní ...
Úterý, 26 Duben 2022
5. Růst prodeje autonomních mobilních robotů MiR v roce 2021 o 42 %
(Matching tags: MiR600,Mibilní,Autonimní,MiR1350,2021,AMR,MiR,Roboty,Prodeje,Trh)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) za­zna­me­nal v loňském roce 42% ná­růst pro­dejů opro­ti roku 2020. Pro­si­nec při­tom pro spo­leč­nost před­sta­vo­val re­kord­ní měsíc s téměř 300 do­da­ný­mi ...
Pondělí, 31 Leden 2022
6. MiR a Logitrans vyvíjí autonomní paletový vozík
(Matching tags: Logitrans,Paletové vozíky,AMR,MiR,Logistika)
Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Lo­gi­t­rans ozná­mi­ly stra­te­gic­kou spo­lu­prá­ci na vý­ro­bu au­to­nomních pa­le­to­vých vo­zí­ků. Au­to­nomní pa­le­to­vé vo­zí­ky jsou na­vr­že­ny ...
Pondělí, 06 Prosinec 2021
7. Transformace logistiky v TE Connectivity roboty MiR
(Matching tags: MiR Fleet,MiR200,TE Connectivity,AMR,MiR,Logistika,Optimalizace,Automatizace)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil, že spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty, Tier 2 do­da­va­tel do au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, im­ple­men­to­va­la ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní v ma­ďar­ské ...
Pondělí, 20 Září 2021
8. Mobilní robotické příslušenství – nový segment na trhu s roboty
(Matching tags: ROEQ Assist,GuardCom,MRE,ROEQ,MiR,Logistika,Automatizace,Robotika)
Spo­leč­nost ROEQ, jeden z ve­dou­cích vý­rob­ců mo­bil­ní­ho ro­bo­tic­ké­ho pří­slu­šen­ství (MRE), po­si­lu­je své ak­ti­vi­ty ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě (CEE) a nyní ofi­ci­ál­ně ...
Čtvrtek, 02 Září 2021
9. Dva nové výkonné autonomní mobilní roboty MiR
(Matching tags: MiR,Autonomní,Logistika,Roboty,Mobilní,Optimalizace)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uved­la na trh své nej­vý­kon­něj­ší ro­bo­ty pro pře­pra­vu palet a těž­kých ná­kla­dů ve vý­rob­ních ha­lách, skla­dech a lo­gis­tic­kých cen­t­rech. ...
Sobota, 14 Srpen 2021
10. MiR představuje MiR250 Hook
(Matching tags: MiR250 Hook,Nákladní vozíky,Přeprava,MiR,Mobile Industrial Robots,Automatizace)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uvádí na trh Mi­R250 Hook, uni­kát­ní ře­še­ní au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR) pro au­to­ma­ti­zo­va­nou in­ter­ní pře­pra­vu ná­klad­ních vo­zí­ků. ...
Středa, 16 Červen 2021
11. MiR prezentuje vývoj trhu logistických robotů v roce 2020
(Matching tags: MiR,Robotika,Automatizace,IFR,AMTECH,MTS,Vývoj trhu 2020)
Mo­bil­ní ro­bo­ty Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) byly v roce 2020 im­ple­men­to­vá­ny or­ga­ni­za­ce­mi z mnoha růz­ných sek­to­rů a na různé pro­voz­ní role – zejmé­na pak v ob­las­ti ...
Neděle, 20 Prosinec 2020
12. Schneider Electric nasazuje autonomní mobilní roboty MiR500
(Matching tags: Přeprava,MiR500,MiR,Schneider Electric,Palety,Automatizace,Robotika)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la na­sa­ze­ní mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R500 ve spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric In­dustries, ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní Bu­kow­no v Pol­sku. ...
Čtvrtek, 26 Listopad 2020
13. Dezinfekční robot Čistič Viktor na bázi technologie MiR
(Matching tags: UV-C modul,Čistič Viktor,AMTECH,MiR,Robotika)
... Covid-19. Ře­še­ní je po­sta­ve­no na bázi au­to­nomní­ho mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R100 od spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR), kte­rou Am­tech za­stu­pu­je v České re­pub­li­ce a na ...
Úterý, 25 Srpen 2020
14. Mobile Industrial Robots jmenovala nového prezidenta
(Matching tags: Thomas Visti,Søren E. Nielsen,Prezident,MiR,Mobile Industrial Robots)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la pro­střed­nic­tvím své ma­teř­ské firmy Te­ra­dy­ne, že s účin­nos­tí od 1. 8. 2020 se novým pre­zi­den­tem stává Søren E. Niel­sen. S. E. ...
Pondělí, 27 Červenec 2020
15. Novým distributorem produktů MiR na Slovensku je MTS
(Matching tags: MiRGo,MTS,MiR,Distributor,Roboty,Slovensko,Produkty,Automatizace)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) jme­no­va­la MTS, před­ní­ho slo­ven­ské­ho po­sky­to­va­te­le au­to­ma­ti­zač­ní tech­no­lo­gie, novým dis­tri­bu­to­rem pro­duk­tů MiR na slo­ven­ském ...
Pondělí, 29 Červen 2020
16. MiR zdvojnásobil prodej AMR robotů v regionu CEE
(Matching tags: Dreamland,CEE,Roboty,AMTECH,Mobile Industrial Robots,MiR)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) zhod­no­ti­la ak­tu­ál­ní vývoj na trhu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py (CEE) a nové pří­le­ži­tos­ti k au­to­ma­ti­za­ci vni­t­ro­pod­ni­ko­vé ...
Středa, 22 Duben 2020
17. Průzkum MiR o velkém potenciálu AMR robotů
(Matching tags: Roboty,AMR,MiR,Spedice,Automotive,Mobilní,Elektrotechnika)
 Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) na zá­kla­dě svého prů­zku­mu mezi ame­ric­ký­mi prů­mys­lo­vý­mi pod­ni­ky zjis­til, že v příš­tích dvou le­tech o au­to­ma­ti­za­ci své in­ter­ní lo­gis­ti­ky ...
Úterý, 03 Březen 2020
18. MiR představí na MSV 2019 logistické aplikace se svými roboty
(Matching tags: Mobile Industrial Robots,MiR,Logistika,Roboty,MiR500,MiR1000,MSV,Mi­R100,Mi­R200)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) bu­de na le­toš­ním ve­letr­hu MSV 2019 v Brně pre­zen­to­vat ino­va­ce v ob­las­ti lo­gis­ti­ky pro­střed­nic­tvím de­mon­stra­ce řa­dy lo­gis­tic­kých apli­ka­cí, ...
Pátek, 27 Září 2019
19. Mobilní roboty MiR pomáhají ve FORD Motor
(Matching tags: FORD Motor,Španělsko,Valencie,Automatizace,Mobilní,Roboty,Mobile Industrial Robots,MiR)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) oznámila, že Ford Spain do­ká­zal s využitím tří autonomních robotů MiR optimalizovat interní lo­gi­s­ti­ku v rámci svých výrobních provozů. Roboty ...
Pondělí, 22 Červenec 2019
20. Nový robot MiR1000 a zabudovaná UI pro navigování flotily
(Matching tags: AMR,AI Camera,MiR1000,Mobile Industrial Robots,MiR,Roboty)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) uvedla na trh aktuálně největšího autonomního mobilního robota (AMR) MiR1000. Dokáže automaticky naložit, dopravit a dodat palety a jiné těžké náklady ...
Úterý, 09 Duben 2019
21. MiR strategicky spolupracuje se společností Faurecia
(Matching tags: Faurecia,Logistika,Roboty,Mobile Industrial Robots,MiR,Automatizace)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) ohlásila globální strategickou spolupráci s firmou Faurecia, jedním z předních světových automobilových subdodavatelů. V rámci strategického partnerství ...
Středa, 16 Leden 2019
22. MiR v roce 2018 téměř ztrojnásobil prodej
(Matching tags: Automatizace,PLAN,Obrat,Mobile Industrial Robots,MiR,Kolaborativní,Roboty)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) ohlásila za rok 2018 nárůst obratu o 160 % oproti roku 2017. Úspěšné výsledky jsou z velké části zásluhou zákazníků z řad nadnárodních společností, ...
Pondělí, 14 Leden 2019
23. Efektivnější logistika s roboty MiR v NIDEC GPM
(Matching tags: Materiál,Automatizace,Logistika,Efektivita,Roboty,NIDEC GPM,Přeprava,MiR)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) uvedla, že NIDEC GPM Group, německý výrobce vodních čerpadel v automobilovém prů­my­s­lu, zefektivnil díky mobilním robotům MiR100 svou vnitropodnikovou ...
Úterý, 27 Listopad 2018
24. AMTECH představuje Personal Agency 4 Robots
(Matching tags: Půjčovna,AMTECH,MiR,Universal Robots,Robotika,Personal Agency 4 Robots,PAR)
... robotů MiR k zajištění rutinních úkolů.  ...
Úterý, 26 Červen 2018
25. MiR uvádí na trh většího a silnějšího mobilního robota
(Matching tags: Automatica 2018,MiR500,Logistika,Mobile Industrial Robots,MiR,Automatizace,Robotika)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR) na největším evropském veletrhu inteligentní automatizace a robotiky Automatica 2018 uvedla 19. června svůj nejnovější produkt MiR500. Robot má zdvihovou ...
Čtvrtek, 21 Červen 2018
26. Teradyne kupuje Mobile Industrial Robots
(Matching tags: AMR,Autonomí mobilní robot,Mobile Industrial Robots,MiR,Teradyne,Akvizice)
Společnost Teradyne a akcionáři dánské firmy Mobile Industrial Robots (MiR) ohlásili akvizici MiR společností Teradyne za 148 miliónů dolarů v hotovosti plus dalších 124 miliónů dolarů při ...
Čtvrtek, 26 Duben 2018
27. MiR splnil růstové plány s 300% skokem tržeb za rok 2017
(Matching tags: Mobile Industrial Robots,MiR,Nárůst,Tržby)
Společnost Mobile Industrial Robots (MiR), největší globální posky­to­va­tel autonomních mobilních robotů, ohlásila za rok 2017 celosvětové tržby ve výši 10 milionů EUR, což představuje 300% ...
Pondělí, 08 Leden 2018