Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo planradar

Celkem nalezeno výsledků : 10.

1. Perspektivy a výzvy digitalizace ve stavebnictví
(Matching tags: Perspektivy,PlanRadar,Průzkum,Digitalizace,Stavebnictví)
Sta­veb­nic­tví je jed­ním z nej­star­ších oborů, které si dlou­ho­do­bě za­cho­vá­vá svou tra­dič­ní tvář. Nicmé­ně i toto od­vět­ví po­stu­pem času pro­chá­zí di­gi­tál­ní trans­for­ma­cí, ...
Pondělí, 20 Listopad 2023
2. IKEA v Brně rekonstruována za plného provozu
(Matching tags: Stavebnictví,Digitalizace,Brno,PlanRadar,DELTA Group,Adam Paulenda,IKEA)
Od roz­ma­chu vý­stav­by prv­ních ob­chod­ních domů v tu­zem­sku již uběh­lo přes dva­cet let, takže se nyní v řadě pří­pa­dů hlásí ke slovu re­kon­struk­ce. Během uply­nu­lých let totiž došlo nejen k zá­sad­ní­mu ...
Neděle, 16 Duben 2023
3. Nový systém pro evidenci a sdílení dokumentů realitních projektů
(Matching tags: Realitní projekty,Evidence,PlanRadar,System,Sdílení,Dokumenty)
Plan­Ra­dar, jedna z ev­rop­ských plat­fo­rem pro di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů během vý­stav­by a sprá­vy ne­mo­vi­tos­tí, roz­ší­řil svou kom­plex­ní sadu ná­stro­jů o nový sys­tém pro ří­ze­ní ...
Pondělí, 27 Březen 2023
4. Stavební aplikace pro řízení závad
(Matching tags: Řízení závad,PlanRadar,Digitalizace,Stavebnictví)
Te­le­fo­ny se uká­za­ly jako prak­tic­ký ná­stroj v osob­ním ži­vo­tě, proč by pra­cov­ní­ci na stav­bách ne­moh­li po­u­ží­vat apli­ka­ce pro sta­veb­nic­tví? Nej­vět­ší oba­vou u sta­veb­ních ...
Neděle, 15 Srpen 2021
5. Bude covid-19 impulsem změny českého stavebnictví?
(Matching tags: PlanRadar,Digitalizace,Stavebnictví,BIM)
Pan­de­mie covid-19 za­sáh­la české sta­veb­nic­tví s ne­bý­va­lou ra­zan­cí. Tento seg­ment prů­mys­lu trpěl v České re­pub­li­ce již před krizí svými spe­ci­fic­ký­mi pro­blémy. Ex­trém­ně ...
Neděle, 11 Červenec 2021
6. Laserové skenování pro stavitele ušetří až 6 dní na projektu
(Matching tags: PlanRadar,3D skenování,Stavebnictví,BIM)
La­se­ry se po­u­ží­va­jí v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích již mnoho let, je­jich po­čát­ky sa­ha­jí až do 60. let 20. sto­le­tí. Je­jich cesta do sta­veb­nic­tví, stej­ně jako u ji­ných ...
Středa, 30 Červen 2021
7. PlanRadar mezi 5 nejlepšími programy pro architekty a projektanty
(Matching tags: PlanRadar,Spolupráce,Projekty,Stavebnictví,BIM)
V ar­chi­tek­tu­ře a ve sta­veb­nic­tví má zá­sad­ní vý­znam přes­nost. I z to­ho­to dů­vo­du ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti vy­hle­dá­va­jí soft­wa­ro­vé pro­gra­my, které jim ...
Pondělí, 31 Květen 2021
8. Technologie BIM v roce 2021
(Matching tags: PlanRadar,Technologie,Stavebnictví,BIM)
Za po­sled­ní de­se­ti­le­tí sle­du­je­me enorm­ní dopad in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov (BIM – Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­del­ling) na sek­tor sta­veb­nic­tví. Ovšem za­tím­co ve vel­kých fir­mách ...
Čtvrtek, 22 Duben 2021
9. Krize jako příležitost pro stavebnictví – 7 sledovaných technologických trendů
(Matching tags: PlanRadar,Technologie,Stavebnictví,Trendy)
Přes­to­že české sta­veb­nic­tví oče­ká­vá v le­toš­ním roce vý­raz­ný po­kles v dů­sled­ku pan­de­mie COVID-19, firmy se dále po­tý­ka­jí s ros­tou­cí­mi sta­veb­ní­mi ná­kla­dy a ne­do­stat­kem ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
10. Stavební průmysl musí být otevřen umělé inteligenci
(Matching tags: Real estate,Digitální dokumentace,PlanRadar,Ibrahim Imam,Software,Stavebnictví)
Nej­pr­ve se na ob­zo­ru ob­je­ví dron, který se začne vzná­šet nad sta­ve­niš­těm. O chví­li poz­dě­ji se na table­tu, který dr­ží­te, roz­sví­tí upo­zor­ně­ní na po­zo­ro­vá­ní, která dron pro­ve­dl: ...
Úterý, 03 Listopad 2020