Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo platforma

Celkem nalezeno výsledků : 42.

1. Keysight uvedl AI Data Center Test Platform
(Matching tags: Keysight,Umělá inteligence,Platforma,Datová centra,Testování)
Key­si­ght Tech­no­lo­gies vstou­pi­la do eko­sys­té­mu in­frastruk­tu­ry umělé in­te­li­gen­ce (AI) a stro­jo­vé­ho učení (ML) uve­de­ním plat­for­my Key­si­ght AI Data Cen­ter Test Plat­form, která ...
Neděle, 03 Březen 2024
2. Concrete.ai představuje Concrete Copilot
(Matching tags: Betonové směsi,GenAI,Concrete Copilot,Concrete.ai,Umělá inteligence,Platforma)
Con­cre­te.ai, spo­leč­nost vy­u­ží­va­jí­cí GenAI k op­ti­ma­li­za­ci ná­vrhů be­to­no­vých směsí s cílem zvý­šit efek­ti­vi­tu, sní­žit emise oxidu uh­li­či­té­ho a ná­kla­dy, ozná­mi­la ...
Úterý, 30 Leden 2024
3. Chaos získává Cylindo
(Matching tags: 3D obchod,Cylindo,Platforma,Chaos,3D vizualizace,Vizualizace)
Chaos, který se ne­dáv­no spo­jil sí Ens­ca­pem, ozná­mil akvi­zi­ci plat­for­my Cylin­do pro 3D vi­zu­a­li­za­ci pro­duk­tů pro ob­chod. Cylin­do usnadňuje vi­zu­a­li­za­ci pro­duk­tů pro znač­ky a pro­dej­ce ...
Pondělí, 11 Duben 2022
4. Stratasys uvádí platformu GrabCAD pro aditivní výrobu
(Matching tags: Stratasys,Platforma,Aditivní výroba,GrabCAD)
Stra­ta­sys před­sta­vil Grab­CAD Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring Plat­form, ote­vře­nou soft­wa­ro­vou plat­for­mu při­pra­ve­nou pro pod­ni­ky, která umožňuje vý­rob­cům řídit adi­tiv­ní vý­ro­bu ve vý­rob­ním ...
Pátek, 05 Listopad 2021
5. EPLAN Platforma 2022 – nový vzhled a koncepce
(Matching tags: Platforma,Projektování,ECAD,Eplan,Elektrotechnika)
Už je tu nová verze EPLAN Plat­for­ma 2022. A s ní firma EPLAN, do­da­va­tel ře­še­ní, ohla­šu­je bu­douc­nost pro­jek­to­vá­ní v elek­tro­tech­ni­ce se za­mě­ře­ním na snad­né ovlá­dá­ní, ...
Pondělí, 20 Září 2021
6. EPLAN Platforma 2022 – předpremiéra v Hannoveru
(Matching tags: eMA­NAGE,Platforma,Hannover Messe,Eplan)
Hlav­ní no­vin­kou nové plat­for­my EPLAN, která měla před­premiéru na dubnovém digitálním veletrhu Hannover Messe 2021, je zcela nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní, které vý­znam­ně usnad­ňu­je její po­u­ži­tí. ...
Čtvrtek, 06 Květen 2021
7. i4 MEETING pro on-line schůzky ve virtuální realitě
(Matching tags: CAD Schröer,i4 MEETING VR,Platforma,Schůzky)
Spo­leč­nost CAD Schroer nově vy­ví­jí plat­for­mu i4 Me­e­ting VR, která umožňuje uži­va­te­lům po celém světě se­tká­vat se na­vzá­jem v in­di­vi­du­ál­ně na­vr­že­ných on-line vir­tu­ál­ních svě­tech. ...
Pátek, 19 Březen 2021
8. Mendix pro vývoj aplikací a přístup k podnikovým datům
(Matching tags: Data Hub,Podniková data,Vývoj aplikací,Mendix,MindSphere,Platforma,IoT,Siemens)
Spo­leč­nost Si­e­mens za­řa­di­la do svého port­fo­lia novou low-code plat­for­mu Men­dix, která usnadňuje vývoj apli­ka­cí a po­má­há zá­kaz­ní­kům na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi vy­ví­jet ...
Čtvrtek, 29 Říjen 2020
9. SOLIDWORKS 2021 s novými funkcemi na platformě 3DEXPERIENCE
(Matching tags: 3DEXPERIENCE.3D CAD,2021,Platforma,Dassault Systemès,SolidWorks)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes uvádí na trh ře­še­ní So­li­dworks 2021. Jde o nej­no­věj­ší pří­růs­tek v port­fo­liu apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2021 ...
Pátek, 23 Říjen 2020
10. LafargeHolcim a IBM spojily síly k rozvoji platformy ORIS
(Matching tags: ORIS,IBM Services,LafargeHolcim,Platforma,Materiály,Silnice,Stavebnictví)
La­far­ge­Hol­cim bude spo­lu­pra­co­vat s IBM Ser­vi­ces na dal­ším vý­vo­ji první di­gi­tál­ní plat­for­my ORIS pro op­ti­ma­li­za­ci na­vr­ho­vá­ní sil­nic. Toto ře­še­ní může sní­žit ná­kla­dy ...
Čtvrtek, 20 Srpen 2020
11. Aktualizace OpenBIM platformy Allplan Bimplus
(Matching tags: Bimplus,Platforma,openBIM,Vylepšení,Spolupráce,Projekty,Allplan)
Spo­leč­nost All­plan před­sta­vu­je nej­no­věj­ší verzi All­plan Bim­plus s ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi a no­vý­mi funk­ce­mi. Sys­tém Bim­plus je vy­tvo­řen na míru pro ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní ...
Pondělí, 25 Květen 2020
12. EIZO Corporation si vybrala platformu Aras
(Matching tags: Digitální transformace,Platforma,Kusovníky,Innovator,Aras,MES,Eizo,ERP)
Spo­leč­nost Aras, po­sky­tu­jí­cí odol­né plat­for­my pro di­gi­tál­ní prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mi­la 21. květ­na 2020, že EIZO Cor­po­rati­on si vy­bra­la plat­for­mu Aras ke zvý­še­ní své schop­nos­ti ...
Pondělí, 25 Květen 2020
13. Nejnovější verze platformy EPLAN
(Matching tags: Verze 2.9,Platforma,DXF,Makra,QR kódy,Eplan,dwg)
Od po­lo­vi­ny února je do­stup­ná nová verze plat­for­my EPLAN 2.9. Uži­va­te­lé v ní mohou snad­no vy­tvá­řet QR kódy s hy­per­lin­ko­vý­mi od­ka­zy, které lze ná­sled­ně snad­no otevřít, kde­ko­liv ...
Středa, 19 Únor 2020
14. Přesné digitální zobrazení skutečného světa od Hexagonu
(Matching tags: Hexagon,Digitální zobrazení,Skutečný svět,HxDR,Vizualizace,Platforma)
He­xa­gon AB ozná­mil za­ve­de­ní HxDR, nové clou­do­vé vi­zu­a­li­zač­ní plat­for­my pro di­gi­tál­ní re­a­li­tu. HxDR vy­tvá­ří přes­né di­gi­tál­ní re­pre­zen­ta­ce re­ál­né­ho světa pro­střed­nic­tvím ...
Středa, 08 Leden 2020
15. Dassault Aviation volí platformu 3DEXPERIENCE
(Matching tags: Aviation,Platforma,3DEXPERIENCE,Falcon,Systèmes,Letectví,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes oznámila 24. července 2019, že Das­sault Aviation využívá platformu 3DExperience k návrhu, vývoji a vý­ro­bě, a ke správě svého hodnotového ře­tě­z­ce ...
Čtvrtek, 25 Červenec 2019
16. Artec Turntable k 3D skenování malých objektů
(Matching tags: 3D skenování,Hardware,Platforma,Artec,Turntable,Malé objekty,Space Spider)
... Díky Bluetooth je Artec Turntable přímo integrován v softwaru Artec Studio pro zpra­co­vá­ní 3D dat, kam se naskenovaná data odesílají. Platforma Artec Turn­ta­b­le se rovněž hodí ke spárování ...
Čtvrtek, 11 Červenec 2019
17. Volkswagen a Siemens spolupracují na vývoji platformy Industrial Cloud
(Matching tags: Spolupráce,Siemens,Vývoj,Platforma,MindSphere,IoT,Industrial Cloud,Volkswagen)
Technologická skupina Siemens se stane integračním partnerem pro Volkswagen Industrial Cloud a bude hrát klíčovou úlohu v zajištění, aby stroje a zařízení od různých dodavatelů ...
Středa, 24 Duben 2019
18. 3D Repo aktualizuje cloudovou platformu pro stavebnictví
(Matching tags: Cloud,Aktualizace,3D Repo,Platforma,Stavebnictví)
V nové verzi najdeme například přidané funkce jako validaci dat a skupin prvků modelu pomocí Smart Groups, podporu nativního formátu Revitu s možností nahrávat tyto soubory přímo do platformy ...
Středa, 17 Duben 2019
19. Platforma pro výuku aditivní výroby i-AMdigital
(Matching tags: i-AMdigital,Marion Technical College,Platforma,Aditivní výroba,MIT,Výuka,Vzdělávání)
Od 1. ledna 2019 bude spuštěna interaktivní vzdělávací platforma i-AMdigital, která je zdarma a nabízí nejenom pomoc ve zlepšení dovedností, ale také třeba najít zaměstnání v oblasti ...
Čtvrtek, 13 Prosinec 2018
20. ThingTech spouští platformu ThingX Connect IIoT
(Matching tags: Mobile,Connect,GPS,IIoT,ThingTech,ThingX,EAM,Platforma)
Pro průmyslový internet věcí (IIoT) je určena inteligentní platforma ThingX Connect, jež v sobě integruje řízení podnikových aktiv (EAM), IIoT propojení a automatizaci terénních služeb. Díky ...
Pátek, 08 Červen 2018
21. Tvorba AR a VR obsahu na platformě AVR od EON
(Matching tags: EON,Platforma,AVR,AR a VR,Obsah)
Novou nabídkou firmy EON Reality je možnost tvorby obsahu pro rozšířenou a virtuální realitu v cloudové platformě AVR Platform (v rámci edic Enterprise a Education). Ta je škálovatelná ...
Úterý, 29 Květen 2018
22. Platforma TiONIC pro 3D tisk páteřních implantátů
(Matching tags: Platforma,Medtronic,Páteřní implantáty,3D tisk,Lékařství)
Nová 3D tisková platforma TiONIC od lékařské společnosti Medtronic je určena pro 3D tisk především páteřních implantátů pomocí titanu. Umožňuje komplexnější a složitější návrhy a nabízí ...
Středa, 02 Květen 2018
23. Covestro a Polymaker spouštějí platformu pro polykarbonáty
(Matching tags: Databáze,Materiály,Covestro,Polykarbonáty,3DPC,Polymaker,Platforma,Průmysl,3D tisk)
Výrobce materiálů Covestro a jeho partner Polymaker spustili internetové stránky věnované využití polykarbonátů při 3D tisku, s názvem 3DPC (www.3dprintingpc.com). Informační platforma nabízí ...
Pátek, 27 Duben 2018
24. iNEST nabízí zdarma on-line platformu pro nesting
(Matching tags: Zdarma,on-line,iNEST,Platforma,Nesting)
Nový CAD/CAM nestingový software, iNEST, je k dispozici zcela zdar­ma (otázkou je, na jak dlouho) a v on-line platformě. Nesting je způ­sob umístění dílů specifickým způsobem do daného ...
Sobota, 21 Duben 2018
25. Cityzenith platforma pro 3D data Smart World Pro
(Matching tags: 3D data,Architektura,CAFM,Cityzenith,Smart World Pro,Unity,Platforma)
Platforma, postavená na herním enginu Unity, je určena architektům a majitelům nemovitostí, kterým nabízí mít veřejná, projektová a vla­stni­cká data (územní i neúzemní) na jednom ...
Neděle, 08 Duben 2018
26. Cloudová platforma LEDAS integruje C3D Toolkit
(Matching tags: Cloud,Integrace,Ledas,Platforma,C3D Toolkit,LCP,b-rep)
... – LCP), kde se již nabízí open-source geometrické jádro B-rep a knihovna 3D modelů. Platforma umožňuje ukládání a správu dat, 3D zobrazení, komunikaci a možnosti spolupráce přes internetový ...
Pátek, 02 Březen 2018
27. Virtuální realita s Nvidia Holodeck
(Matching tags: Virtuální realita,Nvidia,Holodeck,Platforma)
Nvidia Holodeck je inteligentní platforma pro virtuální realitu, určená jak designérům, tak vývojářům. Rovněž zákazníci se mohou připojit a podívat se na vysoce fotorealistické simulované VR prostředí. ...
Čtvrtek, 12 Říjen 2017
28. Siemens oznamuje platformu pro výrobu součástí
(Matching tags: Platforma,3D tisk,PLM,Siemens,Součásti,Hannover Messe)
Společnost Siemens plánuje novou on-line platformu pro spolupráci mezi firmami, kde by bylo možné celosvětově nabídnout produktový design na vyžádání a 3D tiskovou produkci. Platforma pro výrobu ...
Úterý, 25 Duben 2017
29. TraceParts a x3D Group nabídnou 3D tiskovou platformu
(Matching tags: 3D CAD,3D tisk,x3D,Platforma,Group,TraceParts)
Poskytovatel řešení pro aditivní výrobu, x3D Group, se partnersky spojil s poskytovatelem 3D digitálního obsahu, TraceParts. Společnost x3D byla součástí úspěšného řešení pro aditivní výrobu ...
Úterý, 07 Březen 2017
30. Rakouská společnost 3CON nasadila platformu 3DExperience
(Matching tags: 3CON,Anlagenbau,TechniaTranscat,Platforma,Dassault,Enovia,CATIA,Delmia,Systèmes,3DEXPERIENCE)
Společnost 3CON Anlagenbau si vybrala platformu 3DExperience od Dassault Systèmes, aby propojila jednotlivé výrobní pobočky s centrálním řízením. Jde o výrobce nástrojů a technického ...
Pondělí, 28 Listopad 2016
31. Více jak 10 tisíc uživatelů platformy 3DExperience v Renaultu
(Matching tags: Renault,NewPDM,Platforma,Target Zero Defect,3DEXPERIENCE,Systèmes,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes informovala, že její platformu 3DExperience využívá ve skupině Groupe Renault 10 000 uživatelů. Ta ročně vyrábí v průměru tři milióny vozidel. Řešení ...
Pátek, 18 Listopad 2016
32. Možnosti 3DExperience pro programování NC strojů
(Matching tags: Platforma,NC stroje,Technodat,Vzdělávání,Webinar,Programování,CATIA V5,3DEXPERIENCE)
... týmy. Na webináři bude představena platforma 3DExperience, programování NC strojů v realistickém prostředí, výhody databázové správy dat, práce s modely a procesy Catia V5 a nové ...
Středa, 12 Říjen 2016
33. Platforma EPLAN 2.6 je již k dispozici
(Matching tags: Eplan,ECAD,2.6,Svorkovnice,Pneumatika,Hadice,Trubky,Hydraulika,Platforma)
... a správu projektových dat, návrh trubek a hadic v konstrukci fluidních systémů a optimalizované integrace s informačními systémy. Platforma EPLAN 2.6 nyní dostupná i v turečtině ...
Pondělí, 15 Srpen 2016
34. Integrace komponent C3D s nanoCAD Plus
(Matching tags: Komponenty,Nanosoft,nanoCAD,Modeler,ASCON,C3D,Plus,Platforma,C3D Labs,Solver,Converter)
Společnost C3D Labs, dceřiná společnost Ascon Group, oznámila, že Nanosoft udělil licenci svých C3D komponent pro platformu nanoCAD Plus. Nanosoft nabízí komponenty C3D Modeler, C3D Solver a C3D Converter ...
Neděle, 07 Srpen 2016
35. Y Soft dává na trh platformu YSoft SafeQ a 3D tiskárnu YSoft be3D eDee
(Matching tags: 3D tiskárna,Y Soft,Platforma,SafeQ,YSoft,eDee,Řízení 2D a 3D tisku,be3D)
Y Soft oznámil 19. července celosvětovou dostupnost workflow platformy YSoft SafeQ a 3D tiskárny YSoft be3D eDee, která jako první nabízí integrované řešení pro řízení tisku. Poslední verze YSoft ...
Úterý, 19 Červenec 2016
36. Autodesk aktualizoval vývojářskou platformu Forge
(Matching tags: Forge,Platforma,Autodesk,Vývoj,API,Aktualizace)
Autodesk vstoupil vloni v prosinci na trh cloudových vývojářských nástrojů svou platformou Autodesk Forge. Ta nyní přidává u své nabídky služeb vývoje, designu a inženýrství mnoho nových ...
Pátek, 08 Červenec 2016
37. Aktualizace platformy Forge
(Matching tags: Forge,A360,Platforma,API,Fusion,Viewer,Autodesk)
Mezi novinkami najdeme nové API pro správu dat, jež umožňuje přístup k datům uloženým v A360, Fusion 360 a Autodesk Object Storage Service a zjednodušuje tak vývoj aplikací vyžadujících ...
Středa, 15 Červen 2016
38. Spolupráce Dassault Systèmes a Airbusu v aditivní výrobě
(Matching tags: Výroba,Airbus,3DEXPERIENCE,3D tisk,Dassault,Simulace,Platforma,Návrh,Aditivní,Letadla)
Společnost Dassault Systèmes oznámila, že skupina Airbus Group rozšiřuje po komplexním dvouletém srovnávacím procesu využívání platformy 3DExperience od Dassault Systèmes na programy ...
Úterý, 14 Červen 2016
39. „Single Source for Speed“ od Dassaultu využívá Caterpillar
(Matching tags: Systèmes,SIMULIA,3DEXPERIENCE,Caterpillar,Platforma,Virtuální,Realita,Dassault,Simulace)
Tisková zpráva společnosti Dassault Systèmes informuje o tom, že firma Caterpillar začíná využívat platformu 3DExperience. Jde, jak známo, o předního světového výrobce stavebního a těžařského ...
Pondělí, 02 Květen 2016
40. Materialise vydává EOS Build Processor v1.2
(Matching tags: Magics,Platforma,Build,Processor,Verze 1.2,EOS,Materialise,STL,3D tisk)
Společnost Materialise vydává platformu EOS Build Processor ve verzi 1.2. Slouží jako rozhraní mezi 3D tiskárnami EOS a STL editorem od Materialise a softwarem Magics pro přípravu samotného 3D ...
Pondělí, 20 Červenec 2015
41. ODA vydává Teigha v4.1
(Matching tags: Software,Design,Open,Platforma,V4.1,Vývojářská,ODA,Alliance,Teigha)
Aliance pro otevřený design, Open Design Alliance (ODA), oznámila verzi 4.1 svého softwaru Teigha, vývojářské platformy pro inženýrské aplikace. Teigha 4.1 podporuje ukládání grafických souborů do rychlé ...
Čtvrtek, 16 Červenec 2015
42. Windows 10 budou obsahovat 3D tiskovou platformu Spark
(Matching tags: Autodesk,Microsoft,3D tisk,Platforma,Windows 10,Spark)
Společnosti Autodesk a Microsoft se dohodly na vložení 3D tiskové platformy Spark do operačního systému Windows 10, jenž rozšíří nabídku 3D modelovacího softwaru a prostředí smíšené reality Microsoft ...
Neděle, 10 Květen 2015