Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo robotizace

Celkem nalezeno výsledků : 17.

1. Překvapivé benefity robotizace – uchovává know-how
(Matching tags: Robotizace,Profika,Jakub Kaufman,Know-how,Strojírenství)
In­ter­nati­o­nal Fe­de­rati­on of Ro­bo­tics uvádí, že bylo v tu­zem­ském zpra­co­va­tel­ském prů­mys­lu v roce 2021 in­sta­lo­vá­no 168 ro­bo­tů na 10 tisíc za­měst­nan­ců. Podle spo­leč­nos­ti ...
Úterý, 12 Březen 2024
2. Profika uvádí na trh novou robotickou buňku
(Matching tags: RoboStack Easy,Profika,Robotizace,Automatizace,Strojírenství)
Už třetí in­‑house vy­vi­nu­tou ro­bo­tic­kou buňku před­sta­vi­la tu­zem­ská spo­leč­nost Pro­fi­ka. Po osvěd­če­ných pra­co­viš­tích Ro­bo­Stack a Ro­bo­Stack Li­near při­chá­zí Ro­bo­Stack Easy. ...
Pátek, 01 Prosinec 2023
3. Nová generace technologie FlexxCORE od Flexxbotics
(Matching tags: Inteligentní továrna,FlexxCORE,Flexxbotics,Robotizace,Automatizace)
Flexx­bo­tics ozná­mil novou ge­ne­ra­ci tech­no­lo­gie Flexx­CO­RE. Pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie Flexx­CO­RE umožňuje ro­bo­tům bez­peč­né při­po­je­ní a ko­mu­ni­ka­ci se všemi typy au­to­ma­ti­zač­ních ...
Pondělí, 13 Listopad 2023
4. EMO Hannover z pohledu Profiky
(Matching tags: Ha­nwha,#EMO2023,Profika,EMO,Robotizace,Hannover)
Stro­jí­ren­ský ve­letrh EMO Han­no­ver patří mezi nej­vý­znam­něj­ší akce svého druhu nejen v Ev­ro­pě, ale i glo­bál­ně. Kaž­dým rokem při­lá­ká de­sít­ky tisíc zá­jem­ců, před­sta­vu­je ak­tu­ál­ní ...
Úterý, 26 Září 2023
5. Skladon testuje prvního autonomního robota
(Matching tags: Automatizace,Robotizace,Logistika,Sklady,Skladon,Sluno)
Kva­li­ta lo­gis­tic­kých slu­žeb je dnes kromě rych­los­ti a přes­nos­ti úzce spja­ta také s kon­stant­ním vý­vo­jem a ino­va­ce­mi. Au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce a cel­ko­vě im­ple­men­ta­ce ...
Středa, 20 Září 2023
6. Průmysl letos ovlivní ceny energií
(Matching tags: CNC,Robotizace,Profika,Stroje,Průmysl,Energie,Válka)
Podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka, která se spe­ci­a­li­zu­je na CNC stro­je, ros­tou­cí ná­kla­dy za ener­gie i chy­bě­jí­cí pra­cov­ní síla za­fun­gu­jí jako motor pro za­vá­dě­ní au­to­ma­ti­za­ce ...
Čtvrtek, 02 Únor 2023
7. KUKA představila na MSV nového kobota LBR iisy
(Matching tags: Koboty,KUKA,MSV,Robotizace,Automatizace)
Spo­leč­nost KUKA před­sta­vi­la na br­něn­ském Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu no­vin­ku z řady ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů LBR iisy. Jedná se o nové mo­de­ly ro­bo­tů: LBR iisy ...
Pondělí, 10 Říjen 2022
8. Rozmach robotizace brzdí česká záliba v improvizaci
(Matching tags: Josef Sláma,Průmysl,Robotizace,Renishaw,Automatizace)
Pokud něco kromě peněz brzdí roz­voj prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce, pak je to česká zá­li­ba v im­pro­vi­za­ci a ope­ra­tiv­ním za­vá­dě­ní „kre­a­tiv­ních“ ne­sys­té­mo­vých ře­še­ní. Podle ...
Čtvrtek, 09 Prosinec 2021
9. Cesta ke Stavebnictví 4.0 s robotem Hilti Jaibot
(Matching tags: BIM Koncepce,Čas,Robotizace,Stavebnictví,BIM)
Podíl ma­nu­ál­ní lid­ské práce na stav­bě bude do bu­douc­na kle­sat a množ­ství fy­zic­ky ná­roč­ných prací pře­vez­mou ro­bo­tic­ké stro­je. Dů­le­ži­tou roli v tomto tren­du hraje me­to­da ...
Úterý, 12 Říjen 2021
10. Robotizace a virtuální realita v českém zemědělství
(Matching tags: NWT,FAI UTB,BERABOT,TA ČR,Zemědělství,Robotizace,Virtuální realita)
Bu­dou­cí po­si­la (nejen) české skle­ní­ko­vé pro­duk­ce se jme­nu­je BE­RA­BOT (BE – Bez­dí­nek, RA – raj­ča­ta, BOT – robot). Zod­po­věd­ně zkon­t­ro­lu­je každé rajče ve vel­ko­ploš­ných pěs­teb­ních ...
Čtvrtek, 22 Červenec 2021
11. OMRON spouští virtuální výstavu „továrny budoucnosti“
(Matching tags: Virtuální výstavy,FORPHEUS,Automatiraze,OMRON,Průmysl,Továrny,Robotizace)
Vir­tu­ál­ní vý­sta­va spo­leč­nos­ti Omron na­bí­zí ná­vštěv­ní­kům 360° vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ku, která je pro­ve­de „to­vár­nou bu­douc­nos­ti“ – to­vár­nou, v níž byly za­ve­de­ny roz­lič­né ino­va­ce ...
Pátek, 20 Listopad 2020
12. Výzkumné a vývojové centrum pro automatizaci a robotizaci
(Matching tags: HSF System,Ingeteam,Výzkum,Vývoj,Ostrava,Automatizace,Robotizace)
HSF Sys­tem je ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lem nové pro­voz­ní bu­do­vy, kte­rou chce v Os­t­ra­vě otevřít spo­leč­nost In­ge­te­am. Vý­znam­ná část ob­jek­tu bude slou­žit jako vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé ...
Pátek, 20 Září 2019
13. AMB 2018: Kondiční kúra pro výrobní proces
(Matching tags: Stuttgart,AMB 2018,Výroba,Automatizace,Robotizace,Strojírenství,Obrábění)
Průmysl 4.0 a demografické změny vyžadují další automatizaci pro­ce­sů obrábění. Požadavky na digitalizaci, nedostatek kvalifikovaných pra­cov­ní­ků, ale také zvyšování požadavků na kvalitu ...
Pondělí, 20 Srpen 2018
14. Robotizace v automobilovém průmyslu s využitím simulačních nástrojů
(Matching tags: Digitální továrna,PLM,Automatizace,Robotizace)
Současné požadavky na spolehlivost, kvalitu a velikost produkce v automobilovém průmyslu kladou vysoké požadavky na organizaci a řízení jednotlivých výrobních a logistických procesů. Cílem je dosáhnout ...
Pátek, 29 Duben 2016
15. V Universal Robots jsou připraveni na rostoucí poptávku
(Matching tags: Robotika,Robotizace,UR5,UR10,IFR,Universal Robots,Průmysl)
Podle dat Mezinárodní robotické asociace (International Federation of Robotics, IFR) má globální poptávka po průmyslových robotech rostoucí trend. V roce 2014 bylo podle IFR po celém světě instalováno ...
Úterý, 27 Leden 2015
16. Na Hannover Messe se představí přední firmy trhu s roboty
(Matching tags: Hannover,Robotizace,Messe,Robot)
Robotizace je klíčovou technologií v rámci automatizace. Mezinárodní svaz robotizace (Der internationale Robotikverband IFR) odhaduje, že celosvětový odbyt průmyslových robotů bude v příštích třech letech ...
Středa, 20 Únor 2013
17. Premiéra systému Eureka a Roboris v ČR a SR
(Matching tags: Robotizace,Eureka,Roboris,CAD/CAM)
Zpětná simulace NC kódu pro NC obrábění a intuitivní programování robotizovaných pracovišť Hned na začátku si můžeme položit otázku: Proč Eureka? Odpověď je jednoduchá: Simulace před spuštěním na stroji ...
Pondělí, 23 Květen 2011