Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo rockwell automation

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Rockwell Automation kupuje Clearpath Robotics
(Matching tags: OTTO Motors,Výrobní logistika,Clearpath Robotics,AMR,Rockwell Automation,Akvizice)
Rock­well Au­to­mati­on ozná­mil, že po­de­psal ko­neč­nou do­ho­du o akvi­zi­ci Clear­path Ro­bo­tics se síd­lem v ka­nad­ském On­ta­riu, který je líd­rem v ob­las­ti au­to­nomní ro­bo­ti­ky ...
Čtvrtek, 07 Září 2023
2. Tajemství digitálních dvojčat
(Matching tags: VR/AR,CAD,Leo Kil­foy,John Prit­chard,Digitální dvojčata,Rockwell Automation)
Jak mohou různé typy di­gi­tál­ních dvoj­čat a ná­stro­jů vy­tvo­řit nové mož­nos­ti pro vý­ro­bu? Celý pro­ces vy­svět­lu­je John Prit­chard, ve­dou­cí od­dě­le­ní di­gi­tál­ní­ho in­že­nýr­ství, ...
Čtvrtek, 03 Listopad 2022
3. Digitalizace pracovních postupů rozšířenou realitou
(Matching tags: Vu­fo­ria Ex­pert Cap­tu­re,Fac­to­ry­Talk,Edison,Rockwell Automation,Rozšířená realita,PTC)
Roc­kwell Au­to­mati­on ozná­mil svou spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Edison, nej­star­ší ev­rop­skou ener­ge­tic­kou fir­mou a líd­rem od­vět­ví v Itá­lii i na celém kon­ti­nen­tu. Spo­leč­nos­ti ...
Pondělí, 25 Červenec 2022
4. Nové průmyslové monitory od Rockwell Automation
(Matching tags: ASEM 6300M,ASEM,Rockwell Automation,Průmysl,Monitory,Hardware)
Spo­leč­nost Rock­well Au­to­mati­on před­sta­vi­la novou řadu prů­mys­lo­vých mo­ni­to­rů. Ty mohou po­mo­ci vý­rob­cům vy­nik­nout se svými stro­ji nad kon­ku­ren­cí a vy­ho­vět tak ši­ro­ké pa­le­tě ...
Středa, 25 Květen 2022
5. Rockwell slaví 30 let konání veletrhu Automation Fair
(Matching tags: Allen-Bradley,Automation Fair,Rockwell Automation,FactoryTalk,Veletrhy)
Roc­kwell Au­to­mati­on spus­ti­l re­gis­tra­ci na 30. roč­ník kaž­do­roč­ní­ho ve­letr­hu Au­to­mati­on Fair, který se bude konat vir­tu­ál­ně 10.–11. lis­to­pa­du 2021. Akce Au­to­mati­on Fair slou­ží ...
Neděle, 31 Říjen 2021
6. Rockwell propojil Studio 5000 s digitálními dvojčaty Ansys
(Matching tags: Twin Builder,Studio 5000,Rockwell Automation,ANSYS,Simulace)
Spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on a Ansys ozná­mi­ly pro­po­je­ní vy­lep­še­né­ho si­mu­lač­ní­ho roz­hra­ní Stu­dio 5000 s di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty Ansys. To dává in­že­ný­rům au­to­ma­ti­za­ce ...
Čtvrtek, 30 Září 2021
7. Praktické školení pro digitální věk od Rockwellu
(Matching tags: onCourse,Úterky TechEd,Rockwell Automation,Řešení,EMEA,Produkty,Školení)
Roc­kwell Au­to­mati­on spouš­tí nové di­gi­tál­ní ško­le­ní pod ná­zvem Úter­ky Te­chEd jako roz­ší­ře­ní stá­va­jí­cí­ho po­pu­lár­ní­ho ško­le­ní Te­chEd EMEA. Budou pro­bí­hat for­mou fle­xi­bil­ní­ho ...
Pondělí, 30 Srpen 2021
8. Software Arena sleduje průběh očkování proti covidu-19
(Matching tags: Očkování,COVID-19,Rockwell Automation,ARENA,Software,Simulace)
Roc­kwell Au­to­mati­on da­ro­val svůj si­mu­lač­ní soft­ware Arena ne­zisko­vým or­ga­ni­za­cím, vlád­ním or­ga­ni­za­cím a part­ne­rům z ob­las­ti ve­řej­né­ho zdra­ví pro po­tře­by plá­no­vá­ní ...
Sobota, 17 Červenec 2021
9. Partnerství Rockwellu a Comau pro zjednodušení integrace robotů
(Matching tags: Robotické aplikace,Rockwell Automation,Comau,Průmysl,Spolupráce)
Spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on a Comau ozná­mi­ly, že spo­ju­jí své síly, aby pod­ni­kům po celém světě po­sky­to­va­ly dů­le­ži­té ná­stro­je k ma­xi­ma­li­za­ci efek­ti­vi­ty vý­ro­by ...
Pondělí, 28 Červen 2021
10. Továrna v mobilu – realita, nebo fikce?
(Matching tags: Jan Bezdíček,Rockwell Automation,R&D,ovládání,Továrny)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce vý­ro­by umožňuje již dnes pří­stup k in­for­ma­cím z pro­vo­zu od­kud­ko­liv a v pod­sta­tě z ja­ké­ho­ko­li „chyt­ré­ho” za­ří­ze­ní při­po­je­né­ho ...
Pátek, 11 Prosinec 2020
11. Digitální 3D modely v průmyslovém prostředí
(Matching tags: Návrhy,Rockwell Automation,Provoz,Jan Bezdíček,Výroba,3D modely,Digitální,Optimalizace)
Po­mo­cí di­gi­tál­ních 3D mo­de­lů lze pře­dem ově­řit funkč­nost ná­vr­hu i za­ško­lit ob­slu­hu no­vých stro­jů, za­ří­ze­ní či do­kon­ce ce­lých vý­rob­ních kom­plexů. Pokud jsou tyto mo­de­ly ná­sled­ně ...
Čtvrtek, 13 Únor 2020
12. Modul s AI ke zlepšení průmyslové výroby od Rockwellu
(Matching tags: Rockwell Automation,Modul s AI,Průmyslová výroba,FactoryTalk Analytics LogixAI)
Pracovníci v průmyslu nyní mohou mnohem snadněji využívat data ze svých zařízení k předpovídání poruch ve výrobě a vylepšovat procesy s využitím automatizace a dovedností, ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
13. Nový software FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC
(Matching tags: MOM,FactoryTalk,Rockwell Automation,InnovationSuite,Průmysl,IoT,Podpora,PTC)
Společnosti Rockwell Automation a PTC oznámily spuštění nové soft­wa­ro­vé sestavy FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC, která umožňuje výrobním podnikům optimalizovat jejich průmyslový provoz ...
Pondělí, 26 Listopad 2018
14. Rockwell Automation vydává ThinManager v10.0
(Matching tags: Rockwell Automation,ThinManager,v10.0,Mobilita,Zobrazení,Klient,HMI,Diagnostika)
Softwarová platforma ThinManager vychází ve verzi 10.0. Tento tenký klient umožňuje přístup k výrobním informacím pomocí vylepšeného zobrazení a mobility. Novou možností je virtuální prohlídka, ...
Středa, 21 Březen 2018