Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo saas

Celkem nalezeno výsledků : 18.

1. Webinář: Jak vyvíjet hardware jako software
(Matching tags: ABI Re­search,SaaS,Agile,Vývoj,Software,Hardware,PTC)
... se, jak se Agil­ní me­to­di­ky a ná­stro­je SaaS po­u­ží­va­jí spo­leč­ně při vý­vo­ji pro­duk­tů ke sní­že­ní ri­zi­ka, pro­dlou­že­ní doby do­sa­že­ní hod­no­ty a dal­ším věcem. Agil­ní vývoj ...
Úterý, 29 Srpen 2023
2. Na trh byla uvedena služba Spacewell Maintenace
(Matching tags: Předpisy,Spa­cewell Ma­in­te­nan­ce,Spa­cewell,Soft­wa­re,Údržba,Plánování,SaaS,Správa)
Spa­cewell, sou­část Nemet­s­chek Group, ozná­mil spuš­tě­ní svého no­vé­ho SaaS soft­wa­ru Spa­cewell Ma­in­te­nan­ce. Toto kom­plex­ní ře­še­ní je na­vr­že­no tak, aby po­moh­lo or­ga­ni­za­cím všech ...
Čtvrtek, 27 Duben 2023
3. PLM software jako služba pro zdravotnická zařízení
(Matching tags: Zdravotnické přístroje,SaaS,Siemens,Software,PLM)
Si­e­mens Digital Industries Software při­pra­vu­je spuš­tě­ní ře­še­ní typu SaaS (soft­ware jako služ­ba) s ná­zvem PLM for Me­di­cal De­vi­ces. Toto ře­še­ní umož­ní do­sáh­nout vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ty ...
Středa, 16 Únor 2022
4. SolidSpac3 vydává Spac3 pro stavebnictví
(Matching tags: Spac3,So­lid­Spa­c3,Laserové skenování,SaaS,Stavebnictví,BIM)
Spo­leč­nost So­lid­Spa­c3 před­sta­vi­la Spac3, SaaS ře­še­ní pro ana­lý­zu a re­por­ting QA/QC pro ko­merč­ní sta­veb­nic­tví. Spa­c3 po­rov­ná­vá 2D nebo 3D kon­strukč­ní mo­de­ly s la­se­ro­vý­mi ...
Úterý, 30 Listopad 2021
5. PTC dokončilo akvizici Arena Solutions
(Matching tags: PTC,Akvizice,Arena Solutions,SaaS,Onshape,CAD,PLM)
Spo­leč­nost PTC do­kon­či­la akvi­zi­ci firmy Arena So­lu­ti­ons, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) jako služ­by (SaaS). Kom­bi­na­ce ...
Pátek, 29 Leden 2021
6. US Navy si vybrala Windchill PLM SaaS od PTC
(Matching tags: US Navy,SaaS,Windchill,PTC,PLM)
Spo­leč­nost PTC ozná­mi­la, že ame­ric­ké ná­moř­nic­tvo vy­bra­lo její soft­ware Wind­chill pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) jako služ­bu (SaaS) na­bí­ze­jí­cí pod­po­ru ini­ci­a­tiv v ob­las­ti ...
Pondělí, 10 Srpen 2020
7. Siemens koupil Vizendo kvůli virtuálním školením pro průmyslové podniky
(Matching tags: Automobilová výroba,Virtuální školení,Vizendo,SaaS,Siemens,CAD,PLM)
... mo­de­lu Soft­ware jako služ­ba (SaaS), vy­chá­ze­jí přímo z vlast­ních CAD/PLM dat zá­kaz­ní­ka a mají řadu výhod.  ...
Čtvrtek, 04 Červen 2020
8. PTC kupuje Onshape
(Matching tags: Akvizice,CAD,PTC,Onshape,Jon Hirschtick,SaaS,Jim Happelmann)
... (SaaS), která sjed­no­cu­je ro­bust­ní CAD s vý­kon­nou sprá­vou dat a ná­stro­ji pro spo­lu­prá­ci. Cena koupě činí 470 mi­li­o­nů do­la­rů za sto­pro­cent­ní vlast­nic­tví. Celá trans­ak­ce ...
Pátek, 25 Říjen 2019
9. eQuorum vydává ImageSite ve verzi 10.3
(Matching tags: Verze 10.3,eQuorum,ImageSite,PDM,Správa dokumentů,SaaS,Cloud)
... uni­ver­zi­tám i pro vlá­dy. Vše­ch­ny funk­ce jsou ta­ké za­čle­ně­ny do En­gi­ne-Box.com, clou­do­vé­ho SaaS ře­še­ní pro sprá­vu do­ku­men­tů. Me­zi hlav­ní vy­lep­še­ní Image­Si­te 10.3 patří ...
Úterý, 10 Září 2019
10. Behavox je Google Cloud Partner
(Matching tags: Behavox,GCP,Umělá inteligence,AWS,Google,Cloud,Platform,SaaS,Partner,Amazon)
... společnosti Behavox SaaS: plně řízenou službu, která poskytuje zákazníkům rychlé nasazení, nižší náklady a pokročilé funkce právě na infrastruktuře GCP. Na podzim firma získala prestižní ...
Čtvrtek, 21 Březen 2019
11. UberCloud dostupný v Microsoft Azure Marketplace
(Matching tags: SaaS,HPC,ANSYS,Microsoft,UberCloud,Marketplace,Azure,Konzultace)
... kde se dají prodávat a koupit hotové aplikace softwaru jako služby (SaaS) a prémiové sady dat, všechny certifikované pro optimalizovaný běh na Azure. UberCloud zde nabízí HPC (high-performance ...
Neděle, 11 Listopad 2018
12. Autodesk kupuje Assemble Systems kvůli BIM
(Matching tags: BIM,Akvizice,Autodesk,BIM 360,Assemble Systems,SaaS)
Assemble Systems nabízí SaaS řešení pro odhady, správu, plánování či financování v rámci BIM projektů. V průběhu doby bylo integrováno do platformy BIM 360 od Autodesku a nově ...
Středa, 11 Červenec 2018
13. T-Systems pořádá PLM cloud webinář
(Matching tags: PLM,Vzdělávání,Webinar,T-Systems.Cloud,SaaS,Aras)
... platforma T-Systems založená na Aras Innovatoru pro interní spolupráci ve společnosti, Přehled služeb zahrnutých v Aras Innovator SaaS nabízených společností T-Systems nebo Porovnání cloudového ...
Úterý, 29 Září 2015
14. Správu staveb v terénu zajistí Trimble ProjectSight
(Matching tags: Trial,Správa,SaaS,Stavby,App Store,iPad,Trimble,ProjectSight)
Trimble ProjectSight je cloudové řešení pro správu staveb přímo v terénu, jež zjednodušuje tvorbu, přístup a sdílení projektových informací mezi kanceláří a pracovníky v terénu. Ti ...
Čtvrtek, 08 Leden 2015
15. Siemens vydal webový Tecnomatix IntoSite
(Matching tags: IntoSite,Teamcenter,Cloud,Tecnomatix,SaaS,Siemens,PLM,Software)
Společnost Siemens PLM Software vydává program Tecnomatix IntoSite, což je webová aplikace na cloudové bázi, která spravuje 3D znázornění výrobního zařízení, nabízí je i v geografickém kontextu a ...
Úterý, 22 Říjen 2013
16. Nové uživatelské rozhraní 3DExperience a cloudové portfolio
(Matching tags: Cloud,3DEXPERIENCE,SaaS,Systèmes,Verze V6,CATIA,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes uvedla verzi V6 2014, kterou je možné využít v cloudu. Přináší jednotné uživatelské rozhraní napříč celou platformou 3DExperience. Ta je nyní dostupná prostřednictvím licence ...
Pondělí, 29 Červenec 2013
17. Výměna technických dat – kdekoli a kdykoli
(Matching tags: Seeburger,ENGDAT,Business Integration,SaaS,PLM,PDM)
Bezproblémová výměna CAD dat ve výrobním průmyslu je základem pro to, jak zůstat konkurenceschopným na celosvětové úrovni. S řešením výměny CAD dat jako řízenou službou jsou společnosti schopny upřednostnit ...
Pondělí, 15 Červenec 2013
18. Autodesk získal firmu Inforbix
(Matching tags: Shilovitsky,Inforbix,SaaS,Data Management,Autodesk,PLM)
Strategické investice Autodesku do product lifecycle management (PLM) se pormítly v akvizici společnosti Inforbix, LLC. Inforbix je softwarová společnost zaměřená na cloudová SaaS řešení. Podmínky transakce ...
Pondělí, 03 Září 2012