Google překladač: English Deutsch

PLM software jako služba pro zdravotnická zařízení

Autor článku: Siemens Digital Industries Software   

Tags: PLM | SaaS | Siemens | Software | Zdravotnické přístroje

Medical devices in a hospital surgery room-2207Si­e­mens Digital Industries Software při­pra­vu­je spuš­tě­ní ře­še­ní typu SaaS (soft­ware jako služ­ba) s ná­zvem PLM for Me­di­cal De­vi­ces. Toto ře­še­ní umož­ní do­sáh­nout vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ty vý­rob­ků díky zvý­še­né spo­lu­prá­ci ve více ob­las­tech. To vede k rych­lej­ší­mu do­dá­vá­ní no­vých ná­vrhů a vyšší rych­los­ti je­jich uvá­dě­ní na trh při sou­čas­ném do­dr­žo­vá­ní re­gi­o­nál­ních re­gu­lač­ních po­ža­dav­ků.

Zvlá­dá slo­ži­tost in­ter­ak­cí mezi jed­not­li­vý­mi ob­last­mi, udr­žu­je in­te­gri­tu dat a po­sky­tu­je in­frastruk­tu­ru pro udr­že­ní shody s před­pi­sy.
„Bez kom­pro­mi­sů“ zna­me­ná sku­teč­nou di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci. PLM pro zdra­vot­nic­ká zařízení, za­lo­že­né na Te­am­cen­te­ru X, pře­ko­ná­vá starý model, který se snaží ko­pí­ro­vat ne­e­fek­tiv­ní pa­pí­ro­vé pro­ce­sy. Při­pra­vu­je týmy pro vývoj pro­duk­tů na úspěch po­mo­cí sady in­te­gro­va­ných konstrukčníchch ná­stro­jů ve spo­je­ní s pří­stu­pem za­lo­že­ným na da­tech pro spo­leč­nou práci. A hlav­ně se již osvěd­či­lo u ně­kte­rých nej­vět­ších vý­vo­já­řů zdra­vot­nic­kých pro­střed­ků.

Víceoborová spolupráce

Mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní pří­stup spo­ju­je vaše in­že­nýr­ské, kva­li­tář­ské, mar­ke­tingo­vé, re­gu­lač­ní a vý­rob­ní týmy pro sku­teč­nou ko­or­di­na­ci vý­vo­je a pře­no­su ná­vr­hu. Spo­lu­pra­cuj­te pro­střed­nic­tvím ří­ze­ní všech styč­ných bodů ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku, včet­ně:

  • Kon­t­ro­ly ná­vr­hu
  • Ří­ze­ní změn
  • Pře­vo­du ná­vr­hu
  • Kon­t­ro­ly do­ku­men­tů
  • A dal­ších

Na­sa­ze­ním řešení pod­po­ří­te svůj příští re­gu­lač­ní nebo cer­ti­fi­kač­ní audit se vším, co máte na dosah ruky. Vy­u­ži­je­te vý­ho­dy sku­teč­né­ho opa­ko­va­né­ho po­u­ži­tí dat na­příč pro­jek­ty a pro­gra­my. A zís­ká­te pře­hled o vý­kon­nos­ti pro­jek­tu v re­ál­ném čase.

Výhody nasazení SaaS

Pro­to­že se jedná o clou­do­vé ře­še­ní, mů­že­te si sami řídit, jak se bude vaše na­sa­ze­ní vy­ví­jet. Proto PLM pro zdra­vot­nic­ká zařízení prav­dě­po­dob­ně stojí méně a im­ple­men­ta­ce trvá krat­ší dobu, než si před­sta­vu­je­te. Při­způ­sob­te si sys­tém ří­ze­ní kva­li­ty a stan­dard­ní ope­rač­ní po­stu­py (SOP) a po­u­ží­vej­te před­de­fi­no­va­né da­to­vé struk­tu­ry a pra­cov­ní po­stu­py, které pod­po­ru­jí po­tře­by od­vět­ví. Navíc je k dis­po­zi­ci va­li­dač­ní do­ku­men­ta­ce, která zjed­no­du­ší po­tře­by CSV/CSA.

Počkej­te na ofi­ci­ál­ní ozná­me­ní ře­še­ní. A zatím se mů­že­te do­zvě­dět něco více o di­gi­ta­li­za­ci v od­vět­ví zdra­vot­nic­kých zařízení ZDE.


Mohlo by vás zajímat: