Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo siemens

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Siemens vytvořil digitální dvojče koncertního sálu
(Matching tags: Salcburk,Digitální dvojčata,Akustika,Siemens,Simulace)
Sie­mens před­sta­vil di­gi­tál­ní dvoj­če vy­vi­nu­té spe­ci­ál­ně pro velké pro­sto­ry ur­če­né pro po­řá­dá­ní kul­tur­ních akcí. Tato tech­no­lo­gie umožňuje re­a­lis­tic­ké na­po­do­be­ní a velmi ...
Čtvrtek, 18 Červenec 2024
2. Siemens představuje Simatic Workstation
(Matching tags: Simatic Workstation,Automatizace,Siemens,Technologie)
Sie­mens ozná­mil prů­lom v ob­las­ti sprá­vy vel­ké­ho počtu hard­wa­ro­vých ří­di­cích jed­no­tek ve vý­rob­ních zá­vo­dech. Ře­še­ním je nová pra­cov­ní sta­ni­ce Sie­mens Si­ma­tic Au­to­mati­on ...
Čtvrtek, 20 Červen 2024
3. Siemens Process Simulate pro nýtování držáků okapů
(Matching tags: Nýtování,Isola Powertekk,Robotické pracoviště,Návrh,Siemens,Simulace)
Nor­ský vý­rob­ce střeš­ních kry­tin Isola Power­tekk vy­u­žil k ná­vr­hu, si­mu­la­ci a vir­tu­ál­ní­mu zpro­voz­ně­ní ro­bo­tic­ké­ho pra­co­viš­tě ný­to­vá­ní dr­žá­ků okapů soft­ware Sie­mens ...
Čtvrtek, 06 Červen 2024
4. Siemens oznamuje NX X pro produktové inženýrství
(Matching tags: Produktové inženýrství,NX X,Xcelerator,Siemens,Software,CAD)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil soft­ware NX X, nové clou­do­vé ře­še­ní pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství, které při­ná­ší tuto špič­ko­vou tech­no­lo­gii fir­mám všech ve­li­kos­tí. ...
Pondělí, 20 Květen 2024
5. Siemens prodá Innomotics firmě KPS Capital Partners
(Matching tags: Velké pohony,KPS Capital Partners,Innomotics,Elektromotory,Prodej,Siemens)
Ma­nage­ment board a do­zor­čí rada kon­cer­nu Si­e­mens AG schvá­li­ly pro­dej spo­leč­nos­ti In­no­mo­tics, která je před­ním svě­to­vým vý­rob­cem elek­tro­mo­to­rů a vel­kých po­ho­nů, firmě ...
Čtvrtek, 16 Květen 2024
6. Universal Robots oznamuje integraci s PLC Siemens
(Matching tags: SRCI,Koboty,Universal Robots,PLC,Automatizace,Siemens,Robotika)
Uni­ver­sal Ro­bots ozna­mu­je bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s PLC Sie­mens a urych­lu­je svůj zá­va­zek „Au­to­ma­ti­za­ce pro ko­ho­ko­li a kde­ko­li“ tím, že pod­po­ru­je po­ža­dav­ky ...
Úterý, 23 Duben 2024
7. SINEC Security Guard identifikuje zranitelná výrobní zařízení
(Matching tags: Zranitelnost,SINEC Security Guard,Bezpečnost,SaaS,Siemens,Microsoft)
Vý­rob­ní za­ří­ze­ní jsou stále čas­tě­ji ter­čem ky­ber­ne­tic­kých útoků. Prů­mys­lo­vé pod­ni­ky proto musí iden­ti­fi­ko­vat a řešit po­ten­ci­ál­ní zra­ni­tel­nos­ti svých sys­té­mů. S cílem ...
Úterý, 16 Duben 2024
8. Siemens a NVIDIA rozšířily spolupráci v oblasti generativní umělé inteligence
(Matching tags: HD Hyundai,Generativní AI,Xcelerator,Nvidia,Teamcenter,Siemens,PLM)
Sie­mens ozná­mil pro­hlou­be­ní spo­lu­prá­ce s vý­rob­cem gra­fic­kých pro­ce­so­rů Nvi­dia v ob­las­ti dal­ší­ho roz­vo­je prů­mys­lo­vé­ho me­ta­ver­za. Imer­ziv­ní vi­zu­a­li­za­ce pod­po­ro­va­ná ...
Pátek, 22 Březen 2024
9. Využití digitálního dvojčete v moderním vývoji a výrobě
(Matching tags: Digitální dvojčata,Navrhování,Axiom Tech,Výroba,Siemens,Semináře)
Axiom Tech zve zá­jem­ce na svůj se­mi­nář 21. břez­na od 9: 30 – 14: 00 v ho­te­lu Fab­ri­ka, Hum­po­lec, na kte­rém mohou ob­je­vit mož­nos­ti mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce při ná­vr­hu ...
Pondělí, 18 Březen 2024
10. Oznámení vítězů Ceny Wernera von Siemense
(Matching tags: Pe­da­go­gové,Mla­dí věd­ci,Stu­den­ti,Werner von Siemens,Ceny,Siemens)
Český Si­e­mens udě­lil Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se za rok 2023 nej­lep­ším stu­den­tům, mla­dým věd­cům a pe­da­go­gům. Ví­těz­né práce z ob­las­tí tech­nic­kých a pří­ro­do­věd­ných oborů vy­bra­ly ...
Pátek, 15 Březen 2024
11. Metaverse technologie a hardware pro tvůrce 3D obsahu od Sony
(Matching tags: Hardware,Technologie,Siemens,Sony,Xcelerator,Metaverse,Náhlavní displej XR)
Sony Cor­po­rati­on ozná­mi­la v lednu na CES 2024 vývoj sys­té­mu pro tvor­bu po­hl­cu­jí­cí­ho pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu, který za­hr­nu­je ná­h­lav­ní dis­plej XR vy­ba­ve­ný vy­so­ce kva­lit­ní­mi ...
Středa, 21 Únor 2024
12. Solid Edge na 1. místě G2 2024 Best Software Awards
(Matching tags: Siemens,Solid Edge,CAD/PLM,Žebříček G2,Best Software Awards)
Ko­mu­ni­ta Solid Edge, jak se mů­že­me do­číst na blogu Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­ru, do­sáh­la no­vé­ho úspě­chu, pro­to­že Solid Edge byl vy­hlá­šen nej­lep­ším CAD a PLM pro­duk­tem ...
Čtvrtek, 15 Únor 2024
13. Siemens a Salesforce společně pro urychlení servitizace
(Matching tags: Teamcenter SLM,Ziskovost,Servitizace,Xcelerator,Salesforce,Výroba,Siemens)
Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mil 16. ledna nový Te­am­cen­ter SLM na plat­for­mě Sa­les­for­ce Ap­pEx­chan­ge. Apli­ka­ce vy­vi­nu­tá Sie­men­sem ve spo­lu­prá­ci se Sa­les­for­ce pro­po­ju­je ...
Středa, 17 Leden 2024
14. Siemens integruje Amazon Bed­rock s Mendixem
(Matching tags: Siemens,Amazon,Partnerství,AWS,Umělá inteligence,Mendix,Xcelerator,Bedrock)
Sie­mens a Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) po­si­lu­jí své part­ner­ství a usnadňují fir­mám všech ve­li­kos­tí a od­vět­ví vy­tvá­ře­ní a roz­ši­řo­vá­ní apli­ka­cí ge­ne­ra­tiv­ní umělé ...
Čtvrtek, 11 Leden 2024
15. Siemens vydává Valor NPI 2311
(Matching tags: Valor NPI,PCB DFM,Aktualizace produktů,Polovodiče,Elektronika,Siemens)
Každá nová verze Valor NPI při­ná­ší za­jí­ma­vé funk­ce a vy­lep­še­ní a Valor NPI verze 2311 není jiná. Jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších po­sled­ních změn verze 2311 je 3D pro­hlí­žeč ta­bu­lek. ...
Středa, 03 Leden 2024
16. wheel.me využívá Siemens Xcelerator as a Service
(Matching tags: Siemens,Automatizace,Xcelerator as a Service,wheel.me,Genius 2)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že start­‑up wheel.​me, který se za­bý­vá au­to­nomní au­to­ma­ti­za­cí to­vá­ren, si vy­bral port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor ...
Pátek, 15 Prosinec 2023
17. Siemens kupuje BuntPlanet
(Matching tags: BuntBrain,BuntPlanet,Vodárenství,Xcelerator,Digitalizace,Siemens,Akvizice)
Sie­mens ozná­mil akvi­zi­ci tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti Bunt­Pla­net se síd­lem ve špa­něl­ském San Se­bas­ti­a­nu. Oce­ně­ný soft­ware od Bunt­Pla­net byl na­sa­zen po ce­lém světě na pod­po­ru ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
18. Siemens, PTC, Autodesk a Dassault v žebříčku ABI Research
(Matching tags: ABI Research,Žebříček,Siemens,MCAD,Software,Dassault,Autodesk,PTC)
Nové hod­no­ce­ní kon­ku­ren­ce od glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti ABI Re­search po­sky­tu­je hloub­ko­vý a ob­jek­tiv­ní prů­zkum ře­še­ní na­bí­ze­ných osmi MCAD do­da­va­te­li. Ana­lý­za ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
19. HyperloopTT se připojuje k Siemens Startup Programu
(Matching tags: Siemens,Startup Program,Digitální dvojčata,HyperloopTT)
Ame­ric­ká vý­zkum­ná spo­leč­nost Hy­per­lo­opTT pra­cu­je na vý­vo­ji do­prav­ní­ho sys­té­mu, který by ces­tu­jí­cí pře­pra­vo­val rych­los­tí přes 700 km/h a zá­ro­veň by byl do­ko­na­le ply­nu­lý. ...
Čtvrtek, 07 Prosinec 2023
20. Spo­lu­prá­ce Si­e­mens – Micro­soft při za­vá­dě­ní AI v prů­mys­lu
(Matching tags: Industrial Copilot,Microsoft Teams,Umělá inteligence,Teamcenter,Siemens,Microsoft,PLM)
Micro­soft a Si­e­mens dále pro­hlu­bu­jí part­ner­ství za­vá­dě­ním výhod ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce do prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Jako první krok ze spo­leč­né dílny před­sta­vi­ly tzv. ...
Úterý, 05 Prosinec 2023
21. Seminář Přesné a rychlé nacenění formy či nástroje
(Matching tags: Cenotvorba,Me­u­sbur­ger,Axiom Tech,Nástroje,Siemens,Formy)
Na se­mi­nář s celým ná­zvem „Přes­né a rych­lé na­ce­ně­ní for­my či ná­stro­je po­mo­cí ana­lý­zy 3D mo­de­lu dílu“, který bu­de za­mě­řen na ze­fek­tiv­ně­ní a stan­dar­di­za­ci ce­no­tvor­by ...
Úterý, 28 Listopad 2023
22. AXIOM TECH představuje Solid Edge 2024
(Matching tags: Solid Edge 2024,Digital Industries,Axiom Tech,Siemens,Webinar,Software)
Axiom Tech, part­ner Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­ru, zve na webi­nář za­mě­ře­ný na před­sta­ve­ní soft­wa­ru Solid Edge 2024, na kte­rém budou před­sta­ve­ny nové funk­ce a vy­lep­še­ní. ...
Úterý, 21 Listopad 2023
23. Red Bull Ford Powertrains využívá Siemens Xcelerator
(Matching tags: Powertrains,Xcelerator,Red Bull,Teamcenter,Siemens,Software,PLM)
Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mil, že Red Bull Ford Power­tra­ins vy­u­ži­la port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor k rych­lé­mu vý­vo­ji nové ge­ne­ra­ce ...
Pondělí, 20 Listopad 2023
24. Siemens uvádí Opcenter Intra Plant Logistics 2310
(Matching tags: Intra Plant Logistics,Opcenter,Smart Manufacturing,Digitální transformace,Siemens)
Ří­ze­ní to­vár­ní nebo skla­do­vé lo­gis­ti­ky pro­bí­há v růz­ných ob­las­tech a na růz­ných úrov­ních, což vy­ža­du­je různé typy pod­po­ry pro efek­tiv­ní sle­do­vá­ní zásob. Po­u­ži­tí soft­wa­ru ...
Pátek, 10 Listopad 2023
25. Solid Edge 2024 pod­po­ruje umělou in­te­li­genci při návrhu
(Matching tags: 2024,Umělá inteligence,Solid Edge,Siemens,Software,CAM,CAD)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware při­ná­ší Solid Edge 2024, soft­ware pro návrh a kon­struk­ci vý­rob­ků pro běžné po­u­ži­tí, jako sou­čás­t port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho Si­e­mens Xce­le­ra­toru. ...
Středa, 11 Říjen 2023
26. BenThor automation vzdělává pracovníky v prostředí VR
(Matching tags: BenThor,BTver­se,Xcelerator,Siemens,Virtuální realita,Technologie,Vzdělávání)
Česká firma Ben­Thor au­to­mati­on uvádí na trh ino­va­tiv­ní ře­še­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pro vzdě­lá­vá­ní v prů­mys­lo­vých pro­vo­zech – BTver­se. BTver­se je ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro vzdě­lá­vá­ní ...
Úterý, 10 Říjen 2023
27. Siemens vydává PADS Professional VX.2.14
(Matching tags: VX.2.14,PADS Professional,Desky plošných spojů,PCB,Cloud,Siemens,Software)
PADS Pro­fes­si­o­nal je jed­ním z nej­lep­ších soft­wa­rů pro ná­vrh a ana­lý­zu desek ploš­ných spojů pro jed­not­liv­ce a malé pra­cov­ní sku­pi­ny ve své třídě. Pra­cov­ní plo­cha PADS ...
Pátek, 22 Září 2023
28. Gotion High-tech si vybral Siemens Xcelerator
(Matching tags: Go­ti­on High-tech,Digital Industries Software,Xcelerator,Digitální dvojčata,Baterie,Siemens)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že si Go­ti­on High-tech vy­bral port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Si­e­mens Xce­le­ra­tor pro vy­bu­do­vá­ní in­te­li­gent­ní plat­for­my pro ...
Neděle, 17 Září 2023
29. Siemens kupuje Heliox pro rozvoj eMobility
(Matching tags: eMobility,eTruck,eBus,Nabíjení,Heliox,Siemens,Akvizice)
Ce­lo­svě­to­vý pře­chod na elek­tric­ká vo­zi­dla (EV) je v plném prou­du. Podle ne­dáv­né zprá­vy od Cox Au­to­mo­ti­ve se nyní před­po­klá­dá, že v roce 2023 pro­dej elek­tro­mo­bi­lů v USA po­pr­vé ...
Úterý, 12 Září 2023
30. Začíná 26. ročník Cen Wernera von Siemense
(Matching tags: Wer­ne­r von Sie­men­s,Ceny,Siemens,Soutěž)
Šest­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Sie­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých a pří­ro­do­vě­dec­kých oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. „Od ví­tězů před­cho­zích roč­ní­ků Ceny Wer­ne­ra ...
Úterý, 05 Září 2023
31. Capital vydán ve verzi 2308
(Matching tags: Capital,Digital Industries Software,Xcelerator,Siemens)
Již dva­cá­tý rok po sobě byla ozná­me­na nová hlav­ní verze soft­wa­ru Ca­pi­tal plná no­vých funk­cí, vy­lep­še­ní snad­né­ho po­u­ží­vá­ní a in­te­grač­ních vy­lep­še­ní. Ve verzi 2308, která je ...
Pátek, 01 Září 2023
32. G2 letos v létě: Teamcenter je na 1. místě v PLM softwaru
(Matching tags: PLM,Siemens,Teamcenter,G2 Grid Report)
Team­cen­ter je ve zprá­vě G2 Grid Re­port 2023 ozna­čen za lídra v ně­ko­li­ka ka­te­go­ri­ích PLM pro malé, střed­ní a velké pod­ni­ky a prů­mys­lo­vé soft­wa­ro­vé apli­ka­ce. Proč uži­va­te­lé ...
Pátek, 25 Srpen 2023
33. Tianneng používá Siemens Xcelerator pro výrobu baterií
(Matching tags: Tianneng,Xcelerator,Inteligentní výroba,Baterie,Digitalizace,Siemens)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 14. srpna, že si Tian­neng Bat­te­ry Group vy­bra­la prů­mys­lo­vé soft­wa­ro­vé port­fo­lio Sie­mens Xce­le­ra­tor, aby pod­po­ři­la ino­va­ce a umož­ni­la ...
Pondělí, 14 Srpen 2023
34. Roadshow Příběhy úspěšné průmyslové digitalizace
(Matching tags: Průmysl,Axiom Tech,Roadshow,Digitalizace,Siemens,Vzdělávání)
AXIOM TECH ve spo­lu­prá­ci se Sie­mens In­dust­ry Soft­warem zve na vzdě­lá­va­cí a in­spi­ra­tiv­ní se­mi­nář o úspěš­né di­gi­ta­li­za­ci čes­kých firem, bez­plat­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né ...
Pondělí, 14 Srpen 2023
35. Siemens Calibre certifikovaný pro Intel 16 od IFS
(Matching tags: IFS,Intel 16,nmPlatform,Calibre,EDA,Certifikace,Siemens)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mi­l 13. čer­ven­ce, že jeho špič­ko­vý ná­stroj Ca­lib­re nm­Plat­form pro ve­ri­fi­ka­ci ná­vrhů in­te­gro­va­ných ob­vo­dů je plně cer­ti­fi­ko­ván pro ...
Pátek, 14 Červenec 2023
36. Innomotics – nová značka světového dodavatele motorů
(Matching tags: Innomotics,Pohony,Motory,Siemens,Společnost)
In­no­mo­tics za­há­ji­la v Ně­mec­ku čin­nost jako sa­mo­stat­ně ří­ze­ný práv­ní sub­jekt k 1. čer­ven­ci 2023. Jako do­da­va­tel mo­to­rů a vel­kých po­ho­nů tak za­střešu­je port­fo­lio ...
Úterý, 11 Červenec 2023
37. Trénink robota na sklizeň jahod technologiemi Siemens
(Matching tags: Isaac,Farma Ráječek,FRAVEBOT,Xcelerator,Omniverse,Nvidia,Siemens)
Na ro­din­né farmě Rá­je­ček u Brna na le­toš­ní úrodě jahod tes­tu­jí novou ge­ne­ra­ci ro­bo­tů Fra­ve­bot. Ro­bo­ty jsou vy­ba­ve­ny ří­di­cím sys­té­mem Si­ma­tic S7-1500 a dal­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi ...
Pondělí, 03 Červenec 2023
38. Maeve Aerospace využívá Siemens Xcelerator k vývoji elektrického letadla
(Matching tags: Maeve Ae­rospa­ce,Maeve 01,Xcelerator,Siemens,Letectví)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 21. červ­na, že Maeve Ae­rospa­ce při­ja­la port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru a slu­žeb Si­e­mens Xce­le­ra­tor, aby po­moh­la při vý­vo­ji ...
Středa, 21 Červen 2023
39. ČD testují na Moravě lokomotivu Siemens Vectron Dual Mode
(Matching tags: Vectron Dual Mode,Siemens,České dráhy)
České dráhy dnes a zítra tes­tu­jí mo­der­ní du­ál­ní lo­ko­mo­ti­vu Si­e­mens Vectron Dual Mode, která spo­ju­je vý­ho­dy elek­tric­kých a mo­to­ro­vých lo­ko­mo­tiv. Umožňuje tak pří­mou jízdu vlaků ...
Úterý, 13 Červen 2023
40. Siemens vytváří digitální dvojčata korálových útesů
(Matching tags: Korálové útesy,WHOI,Digital Twin,Siemens)
Sie­mens a Woods Hole Oce­a­no­gra­phic In­sti­tu­ti­on (WHOI) spo­lu­pra­cu­jí na vy­tvo­ře­ní prv­ní­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te ko­rá­lo­vých útesů. Cílem je po­skyt­nout věd­cům a dal­ším ...
Středa, 31 Květen 2023
41. Siemens představuje servo SINAMICS S200
(Matching tags: Servopohony,S200,SINAMICS,AUTOMATE 2023,Siemens)
Na ve­letr­hu Au­to­ma­te 2023 před­sta­vil Si­e­mens svou nej­no­věj­ší na­bíd­ku ser­vo­po­ho­nů pro se­ve­ro­a­me­ric­ký vý­rob­ní prů­my­sl. S novým ser­vo­po­ho­nem Si­na­mics S200, který se ...
Pátek, 26 Květen 2023
42. Spolupráce Siemens a IBM pomáhá firmám urychlit vývoj produktů
(Matching tags: Digital Industries,Spolupráce,Siemens,IBM,Software)
Chyt­ré a pro­po­je­né vý­rob­ky jsou stále slo­ži­těj­ší v dů­sled­ku roz­ši­řo­vá­ní ve­sta­vě­né­ho soft­wa­ru, mi­k­ro­pro­ce­so­ro­vých ří­di­cích sys­té­mů a elek­tro­nic­kých sys­té­mů. ...
Úterý, 09 Květen 2023
43. Siemens získal AWS kompetenci v oblasti výroby a průmyslu
(Matching tags: Siemens,Certifikace,Výroba,Průmysl,AWS,Unlimited Tomorrow)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že zís­kal cer­ti­fi­ka­ci Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) Ma­nu­factu­ring and In­dustrial Com­pe­ten­cy. Toto oce­ně­ní je uzná­ním spo­leč­nos­ti Si­e­mens ...
Středa, 26 Duben 2023
44. FREYR pomocí Siemens Xceleratoru rozšíří výrobu baterií
(Matching tags: Industrial Edge,FREYR,Baterie,AWS,Festo,Nvidia,Siemens)
Hlav­ním bodem pon­děl­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce firmy Si­e­mens na Han­no­ver Messe bylo ozná­me­ní spo­lu­prá­ce s Freyr Bat­te­ry na roz­sáh­lé a udr­ži­tel­né vý­ro­bě ba­te­rií v rámci ote­vře­né ...
Úterý, 18 Duben 2023
45. General Motors jmenuje Siemens dodavatelem roku 2022
(Matching tags: Dodavatel roku,General Motors,Siemens,Software)
Ge­ne­ral Mo­tors oce­nil Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware jako do­da­va­te­le roku 2022. GM osla­vil oce­ně­né na 31. roč­ní­ku akce Do­da­va­tel roku v texaském San An­to­niu na za­čát­ku to­ho­to ...
Pátek, 14 Duben 2023
46. Spolupráce společností Daimler Truck a Siemens
(Matching tags: Daimler Truck,Digitální inženýrství,Xcelerator,Spolupráce,Teamcenter,Siemens,PLM)
Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware a Daimler Truck ozná­mi­ly novou spo­lu­prá­ci při za­vá­dě­ní nej­mo­der­něj­ší plat­for­my pro di­gi­tál­ní in­že­nýr­ství, která vy­u­ží­vá ...
Úterý, 28 Březen 2023
47. MobileDrive si vybral technologii Siemens Digital Twin
(Matching tags: MobilDrive,Xcelerator,MBSE,ADAS,Siemens,Software)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že Mo­bi­leDri­ve při­jal pří­stup za­lo­že­ný na mo­de­lo­vém sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE) pro pod­po­ru vý­vo­je po­kro­či­lých asi­s­tenč­ních ...
Středa, 22 Březen 2023
48. Siemens vydává HyperLynx VX.2.13
(Matching tags: Simulace,Siemens,Apps,EDM,ECAD,Hy­per­Ly­nx,VX.2.13)
Nová verze Hy­per­Ly­nx VX.2.13 při­ná­ší nej­mo­der­něj­ší si­mu­lač­ní funk­ce pro běžné kon­struk­té­ry díky kom­bi­na­ci po­kro­či­lých mo­de­lo­va­cích a si­mu­lač­ních tech­nik s au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ...
Čtvrtek, 16 Březen 2023
49. Digitální transformace firmy Deoleo řešením Siemens Xcelerator
(Matching tags: Deoleo,Opcenter,Xcelerator,Digitální transformace,Siemens)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 28. února, že Deo­leo, před­ní svě­to­vý zpra­co­va­tel a stá­čír­na oli­vo­vé­ho oleje, im­ple­men­to­va­lo soft­ware Op­cen­ter z port­fo­lia ...
Úterý, 28 Únor 2023
50. Software Siemens pomáhá organizaci EinDollarBrille
(Matching tags: Siemens,EinDollarBrille,Solid Edge,Brýle,PBU CAD-Systeme)
Díky soft­wa­ru Solid Edge od Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware může ne­zisko­vá or­ga­ni­za­ce Ein­DollarBrille e.V. za­jis­tit do­stup­né brýle nej­po­třeb­něj­ším ko­mu­ni­tám na celém světě. ...
Středa, 15 Únor 2023