Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo software

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. CADchat aktualizuje platformu, přidává podporu DXF
(Matching tags: CADchat,DXF,PDF,Podpora,Aktualizace,Strojírenství,Software,Stavebnictví)
CAD­chat, prů­kop­ník v ob­las­ti di­gi­tál­ních pra­cov­ních pro­sto­rů pro vývoj pro­duk­tů, ozna­mu­je vý­znam­nou ak­tu­a­li­za­ci své plat­for­my za­ve­de­ním vý­kon­ných 2D CAD funk­cí: na­tiv­ní ...
Středa, 10 Červenec 2024
2. IMSI Design vydává TurboCAD Mac 15
(Matching tags: IMSI Design,Deluxe,Designer,Platinum,Pro,TurboCAD,Mac,Software,CAD)
IMSI De­sign, vý­vo­jář soft­wa­ro­vých CAD ře­še­ní, ozná­mil vy­dá­ní ro­di­ny pro­duk­tů Tur­bo­CAD Mac 15. Tato nej­no­věj­ší verze za­hr­nu­je řadu edic pro plat­for­mu Ma­cin­tosh: De­signer, De­lu­xe, ...
Čtvrtek, 04 Červenec 2024
3. Vectorworks Architect 2024 získal Architizer A+Product Awards
(Matching tags: Architizer A+Product Awards,Architect 2024,Vectorworks,Software,AEC,BIM)
Vec­tor­works, ce­lo­svě­to­vý do­da­va­tel soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní a BIM, ozna­mu­je, že Vec­torworks Ar­chi­tect 2024 byl v le­toš­ním roč­ní­ku sou­tě­že Ar­chi­ti­zer A+Pro­duct Awards ...
Pondělí, 10 Červen 2024
4. IMAGINiT přichází s Clarity 2025 pro Revit, BIM 360
(Matching tags: Autodesk,Software,Revit,IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies,Rand World­wi­de,Cla­ri­ty 2025)
IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies, di­vi­ze Rand World­wi­de, uved­la na trh nej­no­věj­ší verzi Cla­ri­ty, ná­stro­je pro au­to­ma­ti­za­ci úloh a ana­lý­zu pro pro­duk­ty Au­to­de­sk Revit a BIM 360. Mezi ...
Čtvrtek, 30 Květen 2024
5. Konference uživatelů Ansys 2024
(Matching tags: ugm2024,Techsoft,ANSYS,Konference,Uživatelé,Software,Simulace)
Tech­Soft En­gi­nee­ring po­řá­dá ve dnech 29. – 31. květ­na Kon­fe­ren­ci uži­va­te­lů Ansys 2024 ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí. Kon­fe­ren­ce je shle­dá­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců ...
Pondělí, 27 Květen 2024
6. Siemens oznamuje NX X pro produktové inženýrství
(Matching tags: Produktové inženýrství,NX X,Xcelerator,Siemens,Software,CAD)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil soft­ware NX X, nové clou­do­vé ře­še­ní pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství, které při­ná­ší tuto špič­ko­vou tech­no­lo­gii fir­mám všech ve­li­kos­tí. ...
Pondělí, 20 Květen 2024
7. Jak získat více z návrhu potrubí
(Matching tags: 3D navrhování,P&ID,Potrubí,CAD Schröer,Software)
Na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí se může stát vel­kým pro­blé­mem, pokud se k to­mu­to úkolu při­stu­pu­je ne­správ­ně. Po­mo­cí ně­ko­li­ka jed­no­du­chých kroků však může každá spo­leč­nost pro­vést efek­tiv­ní ...
Pátek, 05 Duben 2024
8. Archicad Start Edition 2024 v prodeji
(Matching tags: Start Edition,ArchiCAD,Architektura,Software,Stavebnictví,3D CAD,BIM)
Jak uvádí web Cen­t­ra pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky ČR (Cegra), česká verze pro­gra­mu úspěš­ně pro­šla fi­nál­ní­mi testy a byla uvol­ně­na do pro­de­je. Nej­no­věj­ší verze „star­tov­ní­ho“ ...
Pondělí, 29 Leden 2024
9. Představuje se IronCAD 2024
(Matching tags: IronCAD 2024,IronCAD,2D/3D,MCAD,Software,CAD)
Iron­CAD, prů­kop­ník ve světě na­vr­ho­vá­ní a ino­va­cí soft­wa­ro­vých ře­še­ní MCAD, ozná­mil vy­dá­ní oče­ká­va­né­ho soft­wa­ru Iron­CAD 2024. Tato nej­no­věj­ší verze před­sta­vu­je ne­sčet­né ...
Úterý, 02 Leden 2024
10. Geomagic Wrap
(Matching tags: Geomagic Wrap,Kreativita,Creaform,Inovace,3D skenování,Software)
Ná­sle­du­jí­cí člá­nek se k nám do­stal přes Lin­ke­dIn ze 3D SCAN, což je jedna z ak­ti­vit spo­leč­nos­ti So­li­dVi­si­on. A pro­to­že jde o pro­duk­to­vý člá­nek o soft­wa­ru ...
Středa, 20 Prosinec 2023
11. Tesla svolává v USA 2 miliony elektromobilů
(Matching tags: Autosteer,Autopilot,Tesla,Elektromobily,Aktualizace,Software)
Důvod pro sta­že­ní vozů Tesla se týká soft­wa­ru Au­tos­teer, který po­sky­tu­je asi­s­ten­ci ři­di­če 2. úrov­ně s funk­cí udr­žo­vá­ní v jízd­ním pruhu a je sou­čás­tí soft­wa­ru Au­to­pi­lot. ...
Pátek, 15 Prosinec 2023
12. Siemens, PTC, Autodesk a Dassault v žebříčku ABI Research
(Matching tags: ABI Research,Žebříček,Siemens,MCAD,Software,Dassault,Autodesk,PTC)
Nové hod­no­ce­ní kon­ku­ren­ce od glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti ABI Re­search po­sky­tu­je hloub­ko­vý a ob­jek­tiv­ní prů­zkum ře­še­ní na­bí­ze­ných osmi MCAD do­da­va­te­li. Ana­lý­za ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
13. AXIOM TECH představuje Solid Edge 2024
(Matching tags: Solid Edge 2024,Digital Industries,Axiom Tech,Siemens,Webinar,Software)
Axiom Tech, part­ner Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­ru, zve na webi­nář za­mě­ře­ný na před­sta­ve­ní soft­wa­ru Solid Edge 2024, na kte­rém budou před­sta­ve­ny nové funk­ce a vy­lep­še­ní. ...
Úterý, 21 Listopad 2023
14. Red Bull Ford Powertrains využívá Siemens Xcelerator
(Matching tags: Powertrains,Xcelerator,Red Bull,Teamcenter,Siemens,Software,PLM)
Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mil, že Red Bull Ford Power­tra­ins vy­u­ži­la port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor k rych­lé­mu vý­vo­ji nové ge­ne­ra­ce ...
Pondělí, 20 Listopad 2023
15. AMD kupuje Nod.ai
(Matching tags: Nod.a,Open­‑source,Umělá inteligence,Akvizice,AMD,Software)
AMD ozná­mi­la po­de­psá­ní do­ho­dy o akvi­zi­ci Nod.​ai, která roz­ší­ří mož­nos­ti spo­leč­nos­ti v ob­las­ti ote­vře­né­ho soft­wa­ru umělé in­te­li­gen­ce. AMD uved­la, že se snaží ...
Pondělí, 16 Říjen 2023
16. Solid Edge 2024 pod­po­ruje umělou in­te­li­genci při návrhu
(Matching tags: 2024,Umělá inteligence,Solid Edge,Siemens,Software,CAM,CAD)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware při­ná­ší Solid Edge 2024, soft­ware pro návrh a kon­struk­ci vý­rob­ků pro běžné po­u­ži­tí, jako sou­čás­t port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho Si­e­mens Xce­le­ra­toru. ...
Středa, 11 Říjen 2023
17. Siemens vydává PADS Professional VX.2.14
(Matching tags: VX.2.14,PADS Professional,Desky plošných spojů,PCB,Cloud,Siemens,Software)
PADS Pro­fes­si­o­nal je jed­ním z nej­lep­ších soft­wa­rů pro ná­vrh a ana­lý­zu desek ploš­ných spojů pro jed­not­liv­ce a malé pra­cov­ní sku­pi­ny ve své třídě. Pra­cov­ní plo­cha PADS ...
Pátek, 22 Září 2023
18. 3. generace softwaru CHECKitB4 na EMO 2023
(Matching tags: EMO 2023,CHECKitB4,Digitální dvojče,PIMPEL,Software,CNC)
Již v pon­dě­lí 18. září ote­ví­rá své brány EMO a spo­leč­nost Pim­pel se ne­mů­že do­čkat, že ná­vštěv­ní­kům bude moci před­sta­vit třetí ge­ne­ra­ci soft­wa­ru CHECK­it­B4. Tato nová verze ote­ví­rá ...
Neděle, 17 Září 2023
19. TRUMPF předvede na EMO bezpodporový 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Software,EMO2023,Tru­Tops Print,TRUM­PF,Aditivní výroba)
Spo­leč­nost TRUM­PF, která se za­bý­vá špič­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, vy­lep­ši­la svůj soft­ware Tru­Tops Print pro 3D tisk. Uži­va­te­lé s ním mohou tisk­nout díly s ex­trém­ní­mi pře­sa­hy ...
Pátek, 08 Září 2023
20. Slicer Meltio Space pro vytváření přesných dílů z kovu
(Matching tags: Meltio Engine,Meltio Space,Meltio,Slicer,Aditivní výroba,Software,3D tisk,EMO2023)
Špa­něl­ská nad­ná­rod­ní spo­leč­nost Mel­tio, za­bý­va­jí­cí se tech­no­lo­gi­e­mi adi­tiv­ní vý­ro­by po­mo­cí drá­to­vé­ho la­se­ro­vé­ho na­ná­še­ní kovů (DED), uči­ni­la ob­rov­ský krok smě­rem k usnad­ně­ní ...
Čtvrtek, 07 Září 2023
21. Webinář: Jak vyvíjet hardware jako software
(Matching tags: ABI Re­search,SaaS,Agile,Vývoj,Software,Hardware,PTC)
Steve Der­ti­en, EVP a tech­nic­ký ře­di­tel PTC, a Ryan Mar­tin, se­ni­or ře­di­tel vý­zku­mu v ABI Re­search, budou ve středu 6. září v 16:00 prů­vod­ci webi­ná­ře, ve kte­rém se do­zví­te ...
Úterý, 29 Srpen 2023
22. Výzva k beta testování SprutCAM X 17 a X Robot 17
(Matching tags: Sprut­CAM X Robot,SprutCAM X,SprutCAM,Robotika,Obrábění,Software,CAM)
Sprut­CAM Tech zve uži­va­te­le s ak­tiv­ní­mi smlou­va­mi o údrž­bě k účas­ti na beta tes­to­vá­ní no­vých verzí svých vlaj­ko­vých pro­duk­tů. Ob­do­bí beta tes­to­vá­ní pro­duk­tů  Sprut­CAM ...
Pátek, 18 Srpen 2023
23. Vectorworks získává buildingSMART IFC4 certifikaci pro import
(Matching tags: buildingSMART International,IFC4,Vectorworks,Certifikace,Software,Stavebnictví,BIM)
Vec­tor­works, glo­bál­ní do­da­va­tel soft­wa­ru pro pro­jek­to­vá­ní a BIM, ozna­mu­je zís­ká­ní cer­ti­fi­ka­ce IFC4 Re­fe­ren­ce View 1.2 Im­port Cer­ti­fi­cati­on (Ar­chi­tek­to­nic­ká re­fe­renč­ní ...
Středa, 19 Červenec 2023
24. SOLIDWORKS 2023 rozvíjí vylepšení sestav
(Matching tags: SolidWorks,3D CAD,Software,3DEXPERIENCE,2023)
Soft­ware So­lid­works 2023 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, která uži­va­te­li umož­ní pra­co­vat se slo­ži­tý­mi i jed­no­du­chý­mi se­sta­va­mi co nej­ú­čin­ně­ji. Po­dí­vej­te se ...
Čtvrtek, 06 Červenec 2023
25. Creaform uvádí VXelements 11
(Matching tags: VXelements 11,VXmodel,VXinspect,Creaform,Kontrola kvality,Analýzy,Software)
Cre­a­form ozná­mil 7. červ­na, že uvedl na trh VXe­le­ments 11, oče­ká­va­nou ak­tu­a­li­za­ci s pů­so­bi­vou řadou no­vých funk­cí a vyšší úrov­ní vý­ko­nu. Nej­vět­ší změna ve VXe­le­ments ...
Čtvrtek, 08 Červen 2023
26. Canon PRISMAcolor Manager ověřuje a měří barvy
(Matching tags: Přesnost barev,PRISMAcolor,Ověření,Manager,Software)
Canon Eu­ro­pe před­sta­vu­je PRISMA­co­lor Ma­nager, clou­do­vý soft­ware pro sprá­vu barev, který umožňuje ko­merč­ním a in­ter­ním po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb měřit a ově­řo­vat ...
Pondělí, 15 Květen 2023
27. nToplogy představuje nTop 4 pro aditivní výrobu
(Matching tags: nTop 4,nToplogy,Topologie,Aditivní výroba,Optimalizace,Software)
Adi­tiv­ní vý­ro­ba ote­vře­la zcela nový svět svo­bo­dy ná­vr­hu a umož­ni­la vy­rá­bět slo­ži­té díly, které na­bí­ze­jí prů­lo­mo­vé úrov­ně vý­ko­nu. Tato slo­ži­tost však vy­tvá­ří úzká místa ...
Čtvrtek, 11 Květen 2023
28. Spolupráce Siemens a IBM pomáhá firmám urychlit vývoj produktů
(Matching tags: Digital Industries,Spolupráce,Siemens,IBM,Software)
Chyt­ré a pro­po­je­né vý­rob­ky jsou stále slo­ži­těj­ší v dů­sled­ku roz­ši­řo­vá­ní ve­sta­vě­né­ho soft­wa­ru, mi­k­ro­pro­ce­so­ro­vých ří­di­cích sys­té­mů a elek­tro­nic­kých sys­té­mů. ...
Úterý, 09 Květen 2023
29. General Motors jmenuje Siemens dodavatelem roku 2022
(Matching tags: Dodavatel roku,General Motors,Siemens,Software)
Ge­ne­ral Mo­tors oce­nil Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware jako do­da­va­te­le roku 2022. GM osla­vil oce­ně­né na 31. roč­ní­ku akce Do­da­va­tel roku v texaském San An­to­niu na za­čát­ku to­ho­to ...
Pátek, 14 Duben 2023
30. Inovace a zvyšování kvality se SOLIDWORKS Simulation
(Matching tags: So­lid­Works,High Tech,e-book,Dassault Systemès,Software,Simulace,CAD)
Dassault Systèmes So­lid­Works na­bí­zí zá­jem­cům ke sta­že­ní e-book Si­mu­la­ting for In­no­va­tion in High Tech, který jim při­blí­ží, jak vývoj na zá­kla­dě si­mu­la­cí po­mů­že být o krok před ...
Čtvrtek, 06 Duben 2023
31. Přechod z AutoCADu na DraftSight
(Matching tags: e-book,DraftSight,AutoCAD,Software,CAD)
Spo­leč­nost Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works se snaží vklí­nit do ko­mu­ni­ty uži­va­te­lů Au­to­CA­Du a vy­da­la e-book s 13 tipy pro pře­chod z Au­to­CADu na Draft­Sight. Ten ob­sa­hu­je ...
Úterý, 04 Duben 2023
32. Datakit rozšiřuje svou nabídku datových převodníků
(Matching tags: Datajit,Převodníky,IFC,Navisworks,Revit,Data,Software)
Da­ta­kit roz­ši­řu­je svou na­bíd­ku ře­še­ní pro vý­mě­nu dat o nový pře­vod­ník ur­če­ný pro Na­vis­Works. Tento pře­vod­ník umo­ž­ňu­je im­por­to­vat pro­jekt na­vr­že­ný v Na­vis­Works a buď ...
Čtvrtek, 30 Březen 2023
33. MobileDrive si vybral technologii Siemens Digital Twin
(Matching tags: MobilDrive,Xcelerator,MBSE,ADAS,Siemens,Software)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že Mo­bi­leDri­ve při­jal pří­stup za­lo­že­ný na mo­de­lo­vém sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE) pro pod­po­ru vý­vo­je po­kro­či­lých asi­s­tenč­ních ...
Středa, 22 Březen 2023
34. K dispozici je AMD Software: PRO Edition 23.Q1
(Matching tags: 23.Q1,PRO Edition,Ovladače,Grafické karty,AMD,Software)
AMD ozná­mi­la nej­no­věj­ší verzi AMD soft­ware: PRO Edi­ti­on 23.Q1. Nej­no­věj­ší soft­wa­ro­vý ovla­dač ob­sa­hu­je dů­le­ži­té op­ti­ma­li­za­ce, které zlep­šu­jí vaše zku­še­nos­ti s gra­fic­ký­mi ...
Pátek, 17 Březen 2023
35. Maplesoft vydává novou Maplesoft Mathematics Suite
(Matching tags: Mathematics Suite,Matematika,Maplesoft,Software,Vzdělávání)
Ma­ple­soft ozná­mil novou verzi sady Ma­ple­soft Mathe­ma­tics Suite, která před­sta­vu­je sou­bor soft­wa­ro­vých ře­še­ní, jež asis­tu­jí pe­da­go­gům při po­má­há­ní je­jich stu­den­tům po­ro­zu­mět ...
Pondělí, 13 Březen 2023
36. Elysium oznámilo vydání softwaru CADdoctor SX6.1
(Matching tags: SX6.1,CADdoctor,Překlad,Elysium,FEA,Data,Software)
CAD­doc­tor byl na­vr­žen tak, aby pod­po­ro­val vy­u­ži­tí 3D dat uži­va­te­lů. CAD­doc­tor pře­sa­hu­je rámec pře­kla­du z CAD do CAD a dis­po­nu­je po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi pro od­ha­lo­vá­ní ...
Středa, 01 Březen 2023
37. Ansys kupuje Rocky DEM
(Matching tags: ESSS,Rocky,Dynamika částic,DEM,ANSYS,Akvizice,Software,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Rocky DEM (Rocky), která se za­bý­vá in­že­nýr­ský­mi si­mu­la­ce­mi a vě­dec­kým soft­warem. Touto akvi­zi­cí Ansys zís­ká­vá Rocky, před­ní ...
Čtvrtek, 05 Leden 2023
38. Siemens vydal Teamcenter Quality v6.2
(Matching tags: QAD,Quality,Xcelerator,Verze 6.2,Kvalita,Teamcenter,Siemens,Software,FMEA)
Si­e­mens ozná­mil vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru pro ří­ze­ní kva­li­ty Te­am­cen­ter Qua­li­ty 6.2. Te­am­cen­ter Qua­li­ty, který je sou­čás­tí port­fo­lia Xce­le­ra­tor, kom­plex­ní­ho a in­te­gro­va­né­ho ...
Úterý, 03 Leden 2023
39. NX Industrial Electrical Design 2212
(Matching tags: Elect­ri­cal De­sign,NX In­dustrial,ECAD,Eplan,Siemens,Software,PLM)
S čís­lem 2212, zřej­mě ozna­ču­jí­cím rok a měsíc, byly vy­dá­ny nej­no­věj­ší verze NX In­dustrial Elect­ri­cal De­signu. Soft­ware NX In­dustrial Elect­ri­cal De­sign po­sky­tu­je cen­t­rál­ní ...
Sobota, 24 Prosinec 2022
40. Autodesk vydal Revit v2023.1
(Matching tags: Revit Factory,2023.1,Revit,Software,Stavebnictví,Autodesk,BIM)
Revit 2023.1 při­ná­ší Twin­mo­ti­on pro Revit, vy­lep­še­ní ná­stro­jů pro mo­de­lo­vá­ní MEP (TZB), více ana­ly­tic­kých a fy­zi­kál­ních mo­de­lů pro au­to­ma­ti­za­ci struk­tu­rál­ní ana­lý­zy ...
Úterý, 06 Prosinec 2022
41. Vydán Autodesk Vault v2023.2
(Matching tags: Autodesk,Software,Vault,v2023.2)
Au­to­de­sk ozná­mil vy­dá­ní pro­duk­tu Au­to­de­sk Vault 2023.2. Před­pla­ti­te­lé Vaul­tu mohou začít vy­u­ží­vat nové funk­ce ihned. Stej­ně jako při vy­dá­ní Vaul­tu 2023 a Vaul­tu 2023.1 na ...
Úterý, 22 Listopad 2022
42. Teamcenter firmy Siemens je nyní na Google Cloud
(Matching tags: Teamcenter X,Google Cloud,Cloud,Siemens,Software,PLM)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že soft­ware Te­am­cen­ter pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM) je nyní k dis­po­zi­ci v Go­o­gle Cloud, což zá­kaz­ní­kům umožňuje ...
Pondělí, 31 Říjen 2022
43. Stratasys kupuje softwarovou společnost Riven
(Matching tags: Riven,Aditivní výroba,GrabCAD,Stratasys,Akvizice,Software)
 Stra­ta­sys ozná­mil 25. října akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Riven, do­dá­va­jí­cí soft­ware pro za­bez­pe­če­ní kva­li­ty. Tento start-up se síd­lem v ka­li­forn­ském Ber­ke­ley byl part­ne­rem ...
Úterý, 25 Říjen 2022
44. SOLIDWORKS 2023 je zde!
(Matching tags: Verze 2023,Software,3D CAD,SolidWorks)
Za­čá­tek pod­zi­mu je jako vždy spo­jen s ozná­me­ním nové verze soft­wa­ru So­lid­works, která nese ozna­če­ní le­to­poč­tem ná­sle­du­jí­cí­ho roku, letos tedy 2023. A podle re­klam­ní­ho ...
Středa, 19 Říjen 2022
45. Studentské a školní licence Autodesku a Arkance zdarma
(Matching tags: Free download,Arkance Systems,Školy,Studenti,CAD/CAM,Software,Autodesk,BIM,GIS)
Podle in­for­ma­ce ze zá­ři­jo­vé­ho bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems CAD-NEWS se stu­den­ti střed­ních nebo vy­so­kých škol se mohou při­pra­vit na škol­ní rok sta­že­ním bez­plat­né li­cen­ce ja­ké­ho­ko­liv ...
Pondělí, 19 Září 2022
46. Siemens oficiálním dodavatelem PLM softwaru pro FIA
(Matching tags: PLM,Software,Siemens,Udržitelnost,Emise,FIA,Xcelerator)
Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­stries Soft­ware 16. září ozná­mi­la, že FIA (Fé­dé­ra­tion In­ter­nati­o­na­le de l'Au­to­mo­bi­le), ří­dí­cí orgán svě­to­vé­ho mo­to­ris­tic­ké­ho spor­tu a fe­de­ra­ce ...
Pátek, 16 Září 2022
47. Nová EPLAN Platforma 2023 urychluje inženýrské práce
(Matching tags: Platforma 2023,ECAD,Eplan,Cloud,Software)
Nová verze EPLAN Plat­for­ma 2023 zjed­no­du­šu­je a urych­lu­je práci na pro­jek­tech po­mo­cí nové clou­do­vé apli­ka­ce pro sprá­vu za­ří­ze­ní a pod­po­ry více stan­dar­dů pro makra sché­mat. ...
Pátek, 09 Září 2022
48. E3.series 2022 s více než 50 novými funkcemi
(Matching tags: Software,ECAD,Zuken,E3.series,Verze 2022)
Zuken ozná­mil vy­dá­ní řady E3.​series 2022, která při­ná­ší vy­lep­še­ní umo­ž­ňu­jí­cí ná­vr­hář­ským týmům vy­tvá­řet di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta s funkč­ní­mi a vý­rob­ní­mi de­tai­ly za­chy­ce­ný­mi ...
Pondělí, 05 Září 2022
49. MiR představuje software pro AMR
(Matching tags: Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots,AMR,MiR,Roboty,Automatizace,Software)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) před­sta­vi­la novou soft­wa­ro­vou plat­for­mu, která umožňuje stále ro­bust­něj­ším a šká­lo­va­tel­něj­ším au­to­nomním mo­bil­ním ro­bo­tům (AMR) ...
Pondělí, 20 Červen 2022
50. PLM software jako služba pro zdravotnická zařízení
(Matching tags: Zdravotnické přístroje,SaaS,Siemens,Software,PLM)
Si­e­mens Digital Industries Software při­pra­vu­je spuš­tě­ní ře­še­ní typu SaaS (soft­ware jako služ­ba) s ná­zvem PLM for Me­di­cal De­vi­ces. Toto ře­še­ní umož­ní do­sáh­nout vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ty ...
Středa, 16 Únor 2022