Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo veletrhy brno

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. Stavební veletrh Brno začíná
(Matching tags: Veletrhy Brno,Stavební veletrh,Informace,Architektura,Stavebnictví,Trendy)
Prav­da, už dlou­ho není pro CAD Sta­veb­ní ve­letrh Brno tím, co býval a účast firem na­bí­ze­jí­cích CAD soft­wa­ry je mi­ni­mál­ní nebo žádná. Ale no­vin­ky, tren­dy i po­ra­den­ství v obo­rech, ...
Čtvrtek, 21 Duben 2022
2. Součástí MSV 2022 bude opět Digitální továrna 2.0
(Matching tags: Digitalizace podniků,Veletrhy Brno,Digitální továrna,MSV)
Spe­ci­ál­ní ex­po­zi­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 bude i v le­toš­ním roce sou­čás­tí Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu (4.–7. 10. 2022). Cílem pro­jek­tu je pre­zen­to­vat nej­no­věj­ší ...
Čtvrtek, 24 Březen 2022
3. MSV 2021 se zajímavým doprovodným programem
(Matching tags: Digitální továrna 2.0,Veletrhy Brno,Doprovodné akce,MSV,Výstavy)
Še­de­sá­tý druhý Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně ve dnech 8. až 12. lis­to­pa­du 2021 na­bíd­ne za­jí­ma­vý do­pro­vod­ný pro­gram slo­že­ný z kon­fe­ren­cí a za­jí­ma­vých ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
4. MSV 2021 ukáže inovace pro průmysl budoucnosti
(Matching tags: Inovace.Průmysl,MSV 2021,Veletrhy Brno,Logistika,Doprava,3D tisk)
Brány Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu se opět ote­vřou v lis­to­pa­du le­toš­ní­ho roku. Mezi stě­žej­ní té­ma­ta se za­řa­dí di­gi­ta­li­za­ce prů­mys­lu a po­zor­nost bude ...
Čtvrtek, 09 Září 2021
5. 62. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
(Matching tags: Digitální továrna 2.0,Veletrhy Brno,MSV,Automatizace,Výstavy,Strojírenství)
Ve­letrhy Brno spo­leč­ně se svými part­ne­ry a od­bor­ný­mi ga­ran­ty in­ten­ziv­ně pra­cu­jí na pří­pra­vách Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu, který se usku­teč­ní od 8. do 12. lis­to­pa­du ...
Úterý, 22 Červen 2021
6. Dny chytré výroby na brněnském výstavišti
(Matching tags: Kontakt–Kontrakt,Dny chytré výroby,Veletrhy Brno,Výstaviště,Digitalizace,Technologie)
Od 5. do 7. října 2020 se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti usku­teč­ní Dny chyt­ré vý­ro­by. Jedná se o tech­no­lo­gic­ké se­tká­ní, které má za cíl pro­střed­nic­tvím před­ná­šek, se­mi­ná­řů, worksho­pů, ...
Středa, 16 Září 2020
7. Voices of Industry – Michalis Busios (ředitel MSV Brno)
(Matching tags: Voices of Industry,VoI,Streamtech.tv,Veletrhy Brno,Michalis Busios,MSV)
Jak jsme před pár dny uved­li, pří­pra­vy na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně po­kra­ču­jí na­vzdo­ry pro­bí­ha­jí­cím opat­ře­ním proti ší­ře­ní Co­vi­du-19 podle plánu a do konce ...
Pátek, 17 Duben 2020