Google překladač: English Deutsch

MSV 2021 se zajímavým doprovodným programem

Autor článku: Newsletter Veletrhů Brno   

Tags: Digitální továrna 2.0 | Doprovodné akce | MSV | Veletrhy Brno | Výstavy

bvv vystaviste 01-2142Še­de­sá­tý druhý Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně ve dnech 8. až 12. lis­to­pa­du 2021 na­bíd­ne za­jí­ma­vý do­pro­vod­ný pro­gram slo­že­ný z kon­fe­ren­cí a za­jí­ma­vých před­ná­šek. Za­mě­ří se na­pří­klad na té­ma­ta 3D tisku, di­gi­ta­li­za­ce či elek­tro­mo­bi­li­ty. Účast na ve­letr­hu je však pod­mí­ně­na za­ve­de­ním sys­té­mu O-N-T (oč­ko­vá­ní – pro­dě­la­ná ne­moc – test). To zna­me­ná, že všich­ni účast­ní­ci pro­ká­žou svoji imu­ni­tu/bez­in­fekč­nost na zá­kla­dě oč­ko­va­cí­ho cer­ti­fi­ká­tu nebo testu.

V programu MSV 2021 najdete následující akce:

Konference „Česká republika – průmyslová velmoc 2028?“

Druhý roč­ník me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce ve stře­du 10. 11. 2021 se za­mě­ří na otáz­ku di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce v po­co­vi­do­vé době a ná­sled­né da­to­vé pro­po­jo­va­ní firem ve­dou­cí ke zvý­še­ní efek­ti­vi­ty vzá­jem­né me­zi­fi­rem­ní spo­lu­prá­ce. Kon­fe­ren­ce na­va­zu­je na pro­jekt Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, který je re­ál­nou ukáz­kou dy­na­mi­ky vý­vo­je v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce. Jde o je­di­neč­né pro­po­je­ní firem všech seg­men­tů a ukáz­ku prak­tic­kých pří­kla­dů. V rámci jed­not­li­vých bloků budou před­sta­ve­ny ty nej­e­fek­tiv­něj­ší ná­stro­je a po­stu­py v ře­še­ní pro­blé­mo­vých ob­las­tí. Bu­de­te mít také je­di­neč­nou pří­le­ži­tost za­po­jit se do dis­ku­se s klí­čo­vý­mi "hráči" prů­mys­lu 4.0 a zís­ká­te kon­krét­ní před­sta­vu o tom, co pro­jekt Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 zna­me­ná.

Fórum aditivní výroby

Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by se usku­teč­ní 9. lis­to­pa­du na br­něn­ském vý­sta­viš­ti a opět se bude vě­no­vat tren­dům, zku­še­nos­tem a ob­chod­ním pří­le­ži­tos­tem ve 3D tisku. Již sedmý roč­ník této kon­fe­ren­ce se za­mě­ří na pří­no­sy 3D tisku, které se na­pl­no pro­je­vi­ly během co­vi­do­vé krize. Účast­ní­ci zís­ka­jí po­vě­do­mí o řadě svě­to­vých zna­ček 3D tis­ká­ren, od no­vi­nek firmy Stra­ta­sys, včet­ně je­jích čer­s­tvých akvi­zic, přes EOS, HP, Con­cept Laser, Vo­xeljet, Desktop Metal, Mark­for­ged a řadu dal­ších. O zku­še­nos­ti z lo­kál­ních zá­kaz­nic­kých apli­ka­cí se po­dě­lí čeští do­da­va­te­lé MCAE Sys­tems, 3Dees In­dustries, 3R Sys­tems, Misan, 3Dwi­ser a vhled do vý­vo­je tech­no­lo­gií 3D tisku na­bíd­nou Tri­Lab Group, Filla­men­tum nebo Fra­ga­ria.

Kontakt-Kontrakt 2021

Pokud hle­dá­te nové kon­tak­ty, mů­že­te vy­u­žít me­zi­ná­rod­ní pro­jekt Kon­takt-Kon­trakt. Jedná se o osvěd­če­nou ko­o­pe­rač­ní plat­for­mu, která pro­běh­ne ve dnech 8.–10. lis­to­pa­du 2021. Tato akce pro­po­ju­je vý­ho­dy ve­letrž­ní účas­ti a stále po­pu­lár­něj­ší­ho matchma­kin­gu – dvou­stran­ných se­tká­ní s přes­ným ča­so­vým har­mo­no­gra­mem.
Pro­jekt or­ga­ni­zu­je Re­gi­o­nál­ní hos­po­dář­ská ko­mo­ra Brno ve spo­lu­prá­ci s čes­ký­mi a za­hra­nič­ní­mi part­ne­ry ze sítě En­ter­pri­se Eu­ro­pe Ne­twork (EEN), ob­chod­ní­mi ko­mo­ra­mi a dal­ší­mi in­sti­tu­ce­mi pod­po­ru­jí­cí­mi pod­ni­ká­ní. Ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu mohou pro svá jed­ná­ní vy­u­žít jed­na­cí ex­po­zi­ci v pa­vi­lo­nu A2, vy­sta­vo­va­te­lé pak v pří­pa­dě zájmu mohou jed­nat přímo na vlast­ním stán­ku.

Úspory v průmyslu 2021 – udržitelný rozvoj v nejisté době

Kon­fe­ren­ce Úspo­ry v prů­mys­lu, po­řá­da­ná Trade Media In­ter­nati­o­nal 10. 11. 2021, se vrací tam, kde za­ča­la. Před de­se­ti lety se na MSV za­ča­lo pra­vi­del­ně ma­po­vat téma, které se sou­stře­dí na jednu věc spo­leč­nou pro každý prů­mys­lo­vý pod­nik. Chce vy­rá­bět za op­ti­mál­ní ná­kla­dy a ne­chce plýtvat. Rok co rok jsme se pře­svěd­čo­va­li, že i když téma úspor notně na­bá­dá k še­t­ře­ní, opak je prav­dou. Právě každá in­ves­to­va­ná ko­ru­na, re­spek­ti­ve správ­ně in­ves­to­va­ná ko­ru­na, může při­nést bu­dou­cí eli­mi­na­ci plýtvá­ní v řá­dech da­le­ko vyš­ších.
Stej­ně jako fi­nanč­ní aspek­ty opat­ře­ní jde sklad­ba akce ruku v ruce s té­ma­tem udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je. Sni­žo­vá­ní ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti ve vý­ro­bě, správ­né vy­u­ži­tí od­pad­ní vody, eli­mi­na­ce plýtvá­ní na stla­če­ném vzdu­chu, eko­lo­gic­ké a účin­né ma­zá­ní stro­jů, ří­ze­ní spo­tře­by mo­der­ní­mi in­for­mač­ní­mi sys­témy – to jsou té­ma­ta, která firmy umějí úspěš­ně smě­řo­vat k udr­ži­tel­né­mu roz­vo­ji. Úspo­ry v prů­mys­lu nejsou o še­t­ře­ní, jsou o stra­te­gi­ích, jak za­jis­tit udr­ži­tel­ný pod­nik, ve kte­rém se ne­plýtvá.

Moderní technologie v plastikářském průmyslu

Kon­fe­ren­ce, která bude sou­čás­tí le­toš­ní­ho MSV 2021 (11. 11. 2021), ko­neč­ně před­sta­ví plat­for­mu pro no­vin­ky z plas­ti­kář­ské­ho prů­mys­lu. Při­ne­se tak mnoho za­jí­ma­vých tipů pro obor.


Mohlo by vás zajímat: