Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

KUKA představila na MSV nového kobota LBR iisy

Pondělí, 10 Říjen 2022 17:38

Tags: Automatizace | Koboty | KUKA | MSV | Robotizace

iiQKA iisy 1949 stage-2241Spo­leč­nost KUKA před­sta­vi­la na br­něn­ském Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu no­vin­ku z řady ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů LBR iisy. Jedná se o nové mo­de­ly ro­bo­tů: LBR iisy 3 R760, LBR iisy 11 R1300 a LBR iisy 15 R930. Díky vět­ší­mu uži­teč­né­mu za­tí­že­ní, del­ší­mu do­sa­hu a vyš­ší­mu stup­ni krytí IP jsou LBR iisy vhod­né pro ši­ro­kou škálu no­vých úkolů a apli­ka­cí nejen v prů­mys­lu, ale i v řadě dal­ších od­vět­ví.

S leh­ký­mi ko­bo­ty řady LBR iisy je ro­bo­ti­ka snad­ná, neboť uve­de­ní do pro­vo­zu je otáz­kou ně­ko­li­ka minut, a to i bez před­cho­zích zna­los­tí ro­bo­ti­ky nebo pro­gra­mo­vá­ní. To je možné díky no­vé­mu ope­rač­ní­mu sys­té­mu iiQKA.​OS od spo­leč­nos­ti KUKA, který se snad­no a in­tu­i­tiv­ně po­u­ží­vá.

lbr iisy-2241

Mezi ty­pic­ké ob­las­ti po­u­ži­tí ro­bo­tů řady LBR iisy patří ma­ni­pu­la­ce, mon­táž, tes­to­vá­ní a ob­slu­ha stro­jů. Všech­ny ro­bo­ty řady LBR iisy na­bí­ze­jí velmi dobrý poměr cena/výkon a mají plnou ser­vis­ní pod­po­ru KUKA.

Přidaná hodnota pro zákazníky

Pr­votříd­ní hard­ware ve spo­je­ní s in­tu­i­tiv­ním soft­warem v kom­bi­na­ci s novým ope­rač­ním sys­té­mem iiQKA.​OS dává řadě LBR iisy zcela nový ro­bo­tic­ký efekt. Ko­bo­ti jsou rych­le při­pra­ve­ni na práci – a díky pro­gra­mo­vá­ní po­mo­cí funk­cí drag-and-drop, po­ho­dl­né­mu učení po­mo­cí er­go­no­mic­ké­ho ovla­da­če KUKA smart­PAD pro je ro­bo­ti­ka jed­no­duš­ší než kdy­ko­li před­tím. Sní­ma­če mo­men­tu v klou­bech ko­bo­tů umožňují pro­voz bez bez­peč­nost­ní­ho plotu, usnadňují učení po­mo­cí ruč­ní­ho ve­de­ní a v pří­pa­dě po­tře­by i bez­peč­nou spo­lu­prá­ci a ko­o­pe­ra­ci mezi člo­vě­kem a ro­bo­tem. Zejmé­na malé a střed­ní pod­ni­ky mohou těžit z rych­lé­ho spuš­tě­ní sys­té­mu LBR iisy bez nut­nos­ti větší in­te­gra­ce.

Vyšší užitečné zatížení, větší dosah, větší volnost

Uži­teč­né za­tí­že­ní obou no­vých va­ri­ant LBR iisy je 11, re­spek­ti­ve 15 kg. Dosah činí 1 300 mm, re­spek­ti­ve 930 mm. Oba ro­bo­ty lze mon­to­vat na pod­la­hu, na strop či na stěnu, a splňují po­ža­dav­ky stup­ně krytí IP54 – jsou tedy dobře chrá­ně­ny před pra­chem a vlh­kos­tí. Nej­vyš­ší pri­o­ri­tou u ko­bo­tů LBR iisy je bez­peč­nost – od me­cha­ni­ky zabraňující úra­zům až po im­ple­men­ta­ci bez­peč­nost­ních funk­cí ro­bo­tic­ké­ho sys­té­mu. Ko­bo­ti jsou ří­ze­ni po­mo­cí pro­sto­ro­vě úspor­né­ho ří­dí­cí­ho sys­té­mu KR C5 s jme­no­vi­tým na­pě­tím 230 V. V rámci KUKA Mar­ket­pla­ce je k dis­po­zi­ci do­ko­na­le sla­dě­né pří­slu­šen­ství, jako jsou cha­padla a vi­zu­ál­ní sen­zo­ry pro různé apli­ka­ce.

Inteligentní řešení pro větší uživatelskou přívětivost

In­tu­i­tiv­ní a rych­lá au­to­ma­ti­za­ce pro všech­ny, jak je výše uve­de­no, se stává sku­teč­nos­tí. Ope­rač­ní sys­tém iiQKA.​OS, vy­tvo­ří zá­klad­nu ce­lé­ho eko­sys­té­mu zpří­stup­ně­ním vel­ké­ho vý­bě­ru kom­po­nent, pro­gra­mů, apli­ka­cí, slu­žeb a za­ří­ze­ní, které lze snad­no in­sta­lo­vat, pro­vo­zo­vat a vy­u­ží­vat pro jeho zlep­še­ní. iiQKA Eco­sys­tem, vy­chá­ze­jí­cí z iiQKA.​OS, umož­ní novým uži­va­te­lům im­ple­men­to­vat au­to­ma­ti­za­ci bez ná­roč­né­ho ško­le­ní, navíc zlep­ší a zjed­no­du­ší pro­ces pro od­bor­ní­ky.

Ope­rač­ní sys­tém iiQKA.​OS je za­lo­že­ný na mo­der­ní a mo­du­lár­ní soft­wa­ro­vé ar­chi­tek­tu­ře po­u­ží­va­jí­cí in­tu­i­tiv­ní a vstříc­né funk­ce na­příč celým uži­va­tel­ským pro­ce­sem – na­bí­zí tak rych­lý úvod do ro­bo­ti­ky pro za­čá­teč­ní­ky a vý­znam­né zkva­lit­ně­ní au­to­ma­ti­za­ce pro zku­še­né uži­va­te­le.

Celkové uspořádání hardware a software je zásadní

Soft­ware je pro uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost ce­lé­ho ro­bo­tic­ké­ho sys­té­mu dů­le­ži­těj­ší než kdy jindy. Robot LBR iisy je první svého druhu, který fun­gu­je vý­hrad­ně na novém ope­rač­ním sys­té­mu pod­po­ro­va­ném iiQKA Eco­sys­tem – v kom­bi­na­ci s ro­bo­tic­kým ovla­da­čem KR C5 micro a novým ovlá­da­cím za­ří­ze­ním smart­PAD pro. Cílem spo­leč­nos­ti KUKA je zpří­stup­ně­ní ro­bo­ti­za­ce novým uži­va­te­lům a také další roz­voj již exis­tu­jí­cí kli­ent­ské zá­klad­ny. Zá­mě­rem v příš­tích le­tech je do­cí­lit vy­ba­ve­ní in­tu­i­tiv­ní­ho ope­rač­ní­ho sys­té­mu iiQKA.​OS u všech­pro­duk­tů KUKA .

Celá ar­chi­tek­tu­ra no­vé­ho ope­rač­ní­ho sys­té­mu je po­sta­ve­ná na li­nu­xo­vém jádru a na­vr­že­na pro rych­lý vývoj a vy­so­kou uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost: iiQKA.​OS po­skyt­ne rych­le ak­tu­a­li­za­ce a další funk­ce budou při­dá­ny v prů­bě­hu času. Nový ope­rač­ní sys­tém bude také pod­po­ro­vat již exis­tu­jí­cí KUKA Robot Lan­gu­age (KRL). To umož­ní stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům, kteří mají zku­še­nos­ti s KUKA.​System­Soft­ware, v příš­tích le­tech hlad­ce pře­jít na iiQKA.​OS, a na­dá­le po­u­ží­vat své pra­cov­ní po­stu­py a kódy.


Kromě LBR iisy KUKA živě před­sta­vi­la také ro­bo­ty pro zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl, zejmé­na pro po­tra­vi­nář­ský a far­ma­ceu­tic­ký sek­tor: Robot KR DELTA, který je kom­pakt­ní, a s mi­ni­mál­ní­mi po­ža­dav­ky na údrž­bu a s mož­nos­tí na­sa­ze­ní v čis­tém pro­stře­dí. Dále pak robot KR SCARA, který je rych­lý a vy­so­ce efek­tiv­ní, vy­zna­ču­je se ma­xi­mál­ní účin­nos­tí a hos­po­dár­nos­tí.

Více in­for­ma­cí na www.kuka.com.

 


Mohlo by vás zajímat: