Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Otevírají se brány 63. Mezinárodního strojírenského veletrhu

Pondělí, 03 Říjen 2022 23:04

Tags: 2022 | Brno | Digitalizace | FOND-EX | IMT | MSV | Obrábění | Strojírenství | WELDING

planek-msv 2022-2240V úterý 4. října za­čí­ná 63. Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh (MSV) v Brně na br­něn­ském vý­sta­viš­ti a po­tr­vá do pátku 7. října. Možná si někdo řekne, že čtyři dny je málo, ale buď­me rádi i za to. Vý­stav­nic­tví u nás, na roz­díl třeba od Ně­mec­ka, moc „pšen­ka ne­kve­te“. Po­řa­da­te­lé sli­bu­jí ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky, téma ener­ge­tic­ké efek­ti­vi­ty a di­gi­tál­ní ře­še­ní pro prů­my­sl bu­douc­nos­ti, svou na­bíd­ku před­sta­ví ná­vštěv­ní­kům cel­kem 1256 firem z 41 zemí.

Re­pre­zen­ta­tiv­ně budou za­stou­pe­ny všech­ny obory stro­jí­ren­ství.

Trend digitalizace

Ře­še­ní umožňující di­gi­ta­li­za­ci vý­ro­by budou k vi­dě­ní na ex­po­zi­cích vy­sta­vo­va­te­lů na­příč všemi pro MSV vy­hra­ze­ný­mi vý­stav­ní­mi ha­la­mi – podle plán­ku jich je cel­kem sedm. Téma bude pre­zen­to­vá­no zejmé­na v ex­po­zi­ci Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, která má letos ob­sa­dit v pa­vi­lo­nu F re­kord­ní plo­chu. K vi­dě­ní budou di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie a ex­po­ná­ty od více než 40 firem. Si­e­mens je zde zla­tým part­ne­rem a před­sta­ví ře­še­ní pro fle­xi­bil­ní, odol­nou a ener­ge­tic­ky úspor­nou vý­ro­bu. Pro­jek­tu se zú­čast­ní i plat­for­ma Team Fin­land s šes­ti­cí fin­ských ino­va­tiv­ních firem z ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce.

Pre­zen­ta­ci za­jí­ma­vých ex­po­ná­tů a ře­še­ní chys­tá Ná­rod­ní cen­t­rum Prů­mys­lu 4.0 spolu s T-Mo­bi­lem, Čes­kou spo­ři­tel­nou a Vý­zkum­ným a ino­vač­ním cen­t­rem pro po­kro­či­lou prů­mys­lo­vou vý­ro­bu RI­CAIP. V je­jich ex­po­zi­ci bude in­sta­lo­vá­na prů­mys­lo­vá síť 5G pro vy­u­ži­tí nej­růz­něj­ší­mi ro­bo­tic­ký­mi apli­ka­ce­mi. Lá­ka­dlem má být třeba robot če­pu­jí­cí ná­vštěv­ní­kům pivo. Sou­čás­tí Di­gi­tál­ní to­vár­ny 2.0 bude i di­gi­tál­ní scéna s dis­ku­se­mi o ak­tu­ál­ních obo­ro­vých té­ma­tech.

Obrábění a tváření pilířem veletrhu

Pro stro­jí­ren­ský ve­letrh je ob­rá­bě­ní a tvá­ře­ní sa­mo­zřej­mě tra­dič­ně stě­žej­ním obo­rem. Letos je navíc zvý­raz­něn pro­střed­nic­tvím me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu IMT, or­ga­ni­zo­va­né­ho v úzké spo­lu­prá­ci se Sva­zem stro­jí­ren­ské tech­no­lo­gie. Spo­leč­ně s MSV a IMT se usku­teč­ní i čtve­ři­ce tech­no­lo­gic­kých ve­letrhů – me­zi­ná­rod­ní slé­vá­ren­ský ve­letrh Fond-EX, me­zi­ná­rod­ní ve­letrh sva­řo­va­cí tech­ni­ky Wel­ding, me­zi­ná­rod­ní ve­letrh plas­tů, pryže a kom­po­zi­tů Plas­tex a me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií pro po­vr­cho­vé úpra­vy Pro­fin­tech.

Francouzský partner veletrhu

Part­ne­rem MSV 2022 je fran­couz­ský re­gi­on Auverg­ne-Rhône-Alpes. Jedná se o nej­prů­mys­lo­věj­ší ob­last Fran­cie s dru­hým nej­vyš­ším HDP v zemi. Na MSV se před­sta­ví vý­znam­né firmy z této ob­las­ti a re­gi­on se bude pre­zen­to­vat také for­mou sa­mo­stat­né­ho stán­ku. Part­ner­ství bylo uza­vře­no ve spo­lu­prá­ci s Fran­couz­sko-čes­kou ob­chod­ní ko­mo­rou, která na stro­jí­ren­ském ve­letr­hu pra­vi­del­ně or­ga­ni­zu­je účast fran­couz­ských firem.

Exponáty České národní expozice

Čes­kou ná­rod­ní ex­po­zi­ci na­jdou ná­vštěv­ní­ci v pa­vi­lo­nu P. Spo­leč­ně se zde před­sta­ví Mi­nis­ter­stvo prů­mys­lu a ob­cho­du ČR, Mi­nis­ter­stvo za­hra­nič­ních věcí ČR, Mi­nis­ter­stvo obra­ny ČR, Agen­tu­ra pro pod­ni­ká­ní a ino­va­ce, agen­tu­ry CzechIn­vest a Czech­Tra­de, Česká ex­port­ní banka, Ex­port­ní ga­ranč­ní a po­jiš­ťo­va­cí spo­leč­nost, Ná­rod­ní roz­vo­jo­vá banka, Stro­jí­ren­ský zku­šeb­ní ústav, Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra ČR a Úřad prů­mys­lo­vé­ho vlast­nic­tví.

K vi­dě­ní zde bude řada ino­va­tiv­ních ex­po­ná­tů, na­pří­klad uni­kát­ní mo­bil­ní la­se­ro­vý ske­ner od spo­leč­nos­ti In­tell­ma­ps, který zkra­cu­je dobu di­gi­ta­li­za­ce budov na jed­not­ky hodin a znač­ně zlevňuje tvor­bu di­gi­tál­ních dvoj­čat. K vy­zkou­še­ní bude také nej­mo­der­něj­ší si­mu­lá­tor pro vir­tu­ál­ní pi­lot­ní vý­cvik s ozna­če­ním F-16 Clas­sro­om od spo­leč­nos­ti VR­gi­neers. Po are­á­lu vý­sta­viš­tě se bude po­hy­bo­vat i au­to­nomní elek­tro­mo­bil Brin­gAu­to, který slou­ží pro roz­voz zá­si­lek, ale také pro lo­gis­ti­ku v in­dustri­ál­ních are­á­lech.

Zvýrazněným tématem je energetika

Na ener­ge­tic­kou efek­ti­vi­tu se ve svých ex­po­zi­cích za­mě­ří řada vy­sta­vo­va­te­lů. Před­sta­ve­na budou ře­še­ní umožňující vý­znam­ně sní­žit spo­tře­bu ener­gie i ma­te­ri­á­lo­vých zdro­jů. Nově bude na ve­letr­hu za­stou­pen i obor fo­to­vol­taic­kých elek­trá­ren v pa­vi­lo­nu V.

Sou­čas­ně se bude jed­nat o dů­le­ži­tou sou­část do­pro­vod­né­ho pro­gra­mu. Ve stře­du 5. října se koná fran­couz­sko-české fórum na téma udr­ži­tel­né­ho prů­mys­lu a ener­ge­tic­ké efek­ti­vi­ty, jehož cílem je před­sta­vit kon­krét­ní pří­kla­dy užití ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií a ře­še­ní v ob­las­tech ener­ge­tic­kých úspor v prů­mys­lu, ome­ze­ní uh­lí­ko­vé stopy, ze­le­ných ma­te­ri­á­lů a cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ky.

Kon­fe­ren­ci na téma Ener­ge­tic­ká fle­xi­bi­li­ta a odol­nost vý­ro­by chys­tá ve čtvr­tek 6. října spo­leč­nost Si­e­mens ČR. Ener­ge­tic­ká sta­bi­li­ta bude také té­ma­tem kon­fe­ren­ce po­řá­da­né Čes­kým sva­zem za­měst­na­va­te­lů v ener­ge­ti­ce. Ve stej­ný den se usku­teč­ní i kon­fe­ren­ce s ná­zvem Úspo­ry ener­gií ve stro­jí­ren­ství.


Mohlo by vás zajímat: