Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zajistěte si volnou vstupenku na EMO Hannover 2023

Úterý, 22 Srpen 2023 14:13

Tags: EMO | Hannover | In­no­va­te Ma­nu­fac­tu­ring | Veletrhy | Vstupenky | Výstavy

EMO-Gemeinschaftsstand--2334Ve­letrh EMO Han­no­ver, který se usku­teč­ní 18. – 23. září, se za­mě­řu­je na ře­za­cí a tvá­ře­cí stro­je, vý­rob­ní sys­témy, přes­né ná­stro­je, au­to­ma­ti­zo­va­ný tok ma­te­ri­á­lu, vý­po­čet­ní tech­ni­ku, prů­mys­lo­vou elek­tro­ni­ku a pří­slu­šen­ství. Své ino­va­ce a no­vin­ky zde před­sta­ví přes 1800 vy­sta­vo­va­te­lů z ce­lé­ho světa.

Pod hes­lem In­no­va­te Ma­nu­fac­tu­ring se ná­vštěv­ní­ci to­ho­to před­ního svě­to­vého ve­letrhu vý­rob­ních tech­no­lo­gií se­zná­mí s celým spek­trem mo­der­ních tech­no­lo­gií pro ob­rá­bě­ní kovů, které jsou zá­kla­dem veš­ke­ré prů­mys­lo­vé vý­ro­by. Po dobu šesti dnů budou na han­no­ver­ském vý­sta­viš­ti pre­zen­to­vá­ny nej­no­věj­ší stro­je plus efek­tiv­ní tech­nic­ká ře­še­ní, služ­by spo­je­né s pro­duk­tem, udr­ži­tel­nost ve vý­ro­bě a mnoho dal­ší­ho.

Na­plá­nuj­te si také ná­vště­vu ve­letr­hu EMO Hannover 2023!

Per­ma­nent­ní vstu­pen­ku v hod­no­tě 65 EUR si za­jis­tí­te zdar­ma re­gis­tra­cí na webu po­řa­da­te­le: visitors.emo­‑hannover.de.

Na uve­de­ném webu na­lez­ne­te rov­něž ka­ta­log všech vy­sta­vu­jí­cích firem a in­ter­ak­tiv­ní plán vý­stav­ních hal „In­ter­acti­ve Hall Plan“, po­mo­cí kte­ré­ho si mů­že­te velmi snad­no a de­tail­ně na­plá­no­vat své schůz­ky.

 


Mohlo by vás zajímat: